Višja Sodišča: Opinions issued on April 2001

April 26, 2001

Sklep nº II Cpg 453/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 26, 2001

Izvršitelj ni upravicen do povrnitve stroškov za vrnitev preostanka predujma upniku, ker to z ustrezno tarifo Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev in o povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom ni predvideno.

Sklep nº I Cpg 1415/99 of Gospodarski oddelek, April 26, 2001

Glede na to, da je bila sodba vrocena toženi stranki dne 6.9.1999 je bila dne 15.9.1999 vložena pritožba prepozna.

April 25, 2001

Sklep nº Cp 1527/00 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 25, 2001

Varstvo posesti je najpomembnejša pravna posledica posesti. Pomeni predvsem varstvo pred samostojnim zasebnim uveljavljanjem pravic. Obenem je tudi sankcija, saj je cilj posestnega varstva tudi ta, da ostane samovolja brezuspešna oziroma brez želenega rezultata.

Sodba nº I Cpg 334/2000 of Gospodarski oddelek, April 25, 2001

ZOR v zvezi z vrnitvijo morebitne izpolnitve sopogodbenika v primeru naknadne nemožnosti izpolnitve druge pogodbene stranke napotuje na pravila o neopraviceni pridobitvi. Ta pa zapadlost in s tem zacetek teka zamudnih obresti veže na dobro oz. slabo vero neopraviceno obogatenega.

Sodba nº I Cpg 1382/99 of Gospodarski oddelek, April 25, 2001

Dejansko stanje med pravdnima strankama ni sporno, ko npr. tožena stranka priznava trditve tožece stranke, na katerih slednja gradi tožbeni zahtevek, ali pa tožena stranka zatrjuje enako dejansko stanje kot tožeca. Le pred sodišcem priznanih dejstev namrec ni treba dokazovati. Ostala sporna dejstva so predmet dokaznega postopka, dokazi pa se izvajajo na glavni obravnavi. Zmotno je zato stališce pritožnice, da naj bi bilo v konkretnem primeru dejansko stanje med pravdnima strankama nesporno, k...

Sodba nº I Cpg 1096/99 of Gospodarski oddelek, April 25, 2001

Zmotno je namrec stališce pritožnice, da gredo tožeci stranki od njene terjatve obresti šele od pravnomocnosti sodbe dalje, ker tožeca stranka toženi ni dostavila popravljenega obracuna stroškov vzdrževanja. Dolžnik je svojo obveznost placila dolžan izpolniti do zapadlosti terjatve v placilo, sicer ga zadenejo negativne posledice dolžnosti placila zamudnih obresti po 1. odst. 277. cl. ZOR. Pri tem ni pomembno, kdaj je sodišce odlocilo o višini terjatve, pac pa, kdaj je terjatev nastala in kda...

Sklep nº I Cpg 503/2001 of Gospodarski oddelek, April 25, 2001

Zmotno je stališce, da že zgolj vložena tožba izkazuje verjetnost obstoja terjatve.

Sodba nº in sklep I Cp 219/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Pravilno je pritožbeno stališce, da je sodišce prve stopnje v konkretnem primeru napacno uporabilo pri ocenjevanju, ali obstaja lastninska pravica tožene stranke na parc. št. 2276/1 in 2276/3 k.o. ...., 37. cl. Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95). Pravilno je pritožbeno stališce, da bi uporaba navedenega clena prišla v poštev v primeru, da pred tem ne bi bil sprejet Zakon o skladu kmetijskih zemljišc in gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 10/93, ZSKZ), ki je stopil v veljavo 10.3....

Sodba nº I Cp 335/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Za pooblašcence pravne osebe velja, da mora biti iz njihovega podpisa razvidno, da podpisujejo menico kot pooblašcenci, sicer je po nacelu menicne strogosti šteti, da je menicno obveznost akceptiral v svojem imenu kot fizicna oseba.

Sklep nº II Cp 927/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Tožeca stranka po pozivu sodišca svoje tožbe ni dopolnila na ustrezen nacin, zato je sodišce prve stopnje ravnalo prav, ko je le to zavrglo.

Sklep nº I Cp 1879/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Ker se v zapušcinskem postopku vsaj smiselno uporabljajo dolocbe ZPP, velja naceloma tudi v zapušcinskem postopku prepoved navajanja novot.

Sklep nº I Cp 300/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2001

V skladu z 2. odstavkom 5. clena ZZK velja nacelo vpisa, po katerem predlagatelj v skladu z zakonskimi pogoji doseže vknjižbo stvarne pravice na tocno doloceni nepremicnini le v primeru, ce opis nepremicnine, za katero je predlagani vpis, vsebinsko ustreza že objavljenim podatkom v zemljiški knjigi.

Sodba nº II Cp 444/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Mld. tožnik ni aktivno legitimiran za tovrstni zahtevek, saj bi kvecjemu lahko vtoževano povracilo preživnine (za prejšnje obdobje) zahtevala (od toženca) njegova mati oziroma tisti, ki je za to obdobje placeval zakoniti delež preživnine, ki odpade na toženca.

Sklep nº II Cp 515/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Sodba med drugim ne vsebuje razlogov o vseh ugovorih tožene stranke, kakšen obseg del je bil med strankama dogovorjen s pogodbo, ni se opredelilo glede zatrjevane zamude v izvedbi del in ni navedlo predpisa, na katerega je oprlo svojo odlocitev

Sodba nº in sklep II Cp 592/01 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Denarna enota Republike Slovenije je tolar, ki je tudi edino zakonito placilno sredstvo na obmocju Republike Slovenije (1. odst. 1. cl. in 1. odst. 2. cl. Zakona o denarni enoti RS, Ur. l. RS št. 17/91). Ceprav je bila v posojilni pogodbi kot merilo vrednosti dolocena tuja valuta, ob nakazani materialnopravni podlagi ne more biti nobenega dvoma, da lahko tožeca stranka kot valuto izpolnitve vedno uveljavlja tolar. Prav tako lahko le-ta v odsotnosti izrecnega pogodbenega dolocila sama izbere t...

Sklep nº I Cp 563/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Ker je sodišce prve stopnje v zvezi z zavrnitvijo predloga med drugim zapisalo, da je tožena stranka izpovedala, da živi pri K.J. in da svojo placo porabi le za svoje preživljanje, tožena stranka pa tega ob zaslišanju ni izjavila, je o odlocilnih dejstvih nasprotje med tem, kar se navaja v razlogih sklepa o vsebini zapisnika o zaslišanju tožene stranke, in med samim tem zapisnikom. To pa pomeni absolutno bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka po 14.tocki 2.odstavka 339.clena ZPP v zvezi s...

Sklep nº R 46/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Ker je upnik predlagal za izvršbo vec sredstev ali vec predmetov, je krajevno pristojno za odlocitev o predlogu tisto sodišce, ki je krajevno pristojno za odlocanje po prvonavedenem sredstvu izvršbe. Ker je v predlogu za izvršbo na prvem mestu kot sredstvo izvršbe navedena izvršba na premicne stvari, je po dolocilu 78. cl. ZIZ za odlocitev o predlogu za izvršbo na premicne stvari pristojno sodišce, na obmocju katerega ima dolžnik prebivališce.

Sklep nº III Cp 519/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Racun, ki ga je policijska uprava izstavila dolžniku za placilo stroškov uporabe alkotesta, lahko predstavlja fakturo.

Sklep nº III Cp 457/2001 of Civilni oddelek, April 25, 2001

Preden sodišce doloci izvršitelja, mora izpeljati postopek po 31.clenu ZIZ, sicer odredba o predložitvi premoženja nima nobenega pomena.

Sklep nº III Cp 2041/2000 of Civilni oddelek, April 25, 2001

V izreku omenjene odlocbe vsebovan opis dolžnikove obveznosti do upnika omogoca opredelitev upnikove terjatve. Iz izreka je razviden tako casovni okvir upnikove terjatve kot tudi vrsta obveznosti (nadomestilo place). To je vsekakor izracunljivo oziroma dolocljivo, kar pomeni, da je izrek odlocbe Delovnega in socialnega sodišca dovolj natancen, upnikova terjatev pa dolocljiva oziroma dolocna. Dolžnikov ugovor zato ni utemeljen.

April 24, 2001

Sodba nº I Cpg 486/2001 of Gospodarski oddelek, April 24, 2001

Pravnim osebam, ki so vpisane v sodni register, se vrocajo pisanja na naslovu, ki je naveden v sodnem registru. Ce se vrocitev na tem naslovu ne more opraviti, se pusti obvestilo na naslovu, ki je razviden iz sodnega registra; s tem pa se šteje, da je bila vrocitev pravilno opravljena.

Sklep nº I Cpg 504/2001 of Gospodarski oddelek, April 24, 2001

Akceptni nalog ni pravno razmerje, ampak samo listina, ki o že nastalem pravnem razmerju seznanja druge, zlasti Službo družbenega knjigovodstva (sedaj Agencijo za placilni promet). To pravno razmerje je narocilo, nalog. Obveznost izrociti akceptni nalog je kavzalna obveznost. Placilo katere obveznosti se z izrocitvijo akceptnega naloga zavaruje in kako se omenjena obveznost zavaruje, je stvar dogovora. Zacasna odredba je bila neprimerna, neustrezna, saj upnik z njo ni želel doseci zavarovanja...

Sklep nº I Cpg 913/99 of Gospodarski oddelek, April 24, 2001

Pravno pmembno je bilo vprašanje, ali je predmet tožbenega zahtevka stvar, ki je zato, ker je namenjena za stalno rabo celote (primerjaj paragraf št. 297 ODZ), pritiklina nepremicnine. Ker je tožena stranka to zatrjevala in gre, kot je iz podatkov v spisu razvidno, celo za nesporno dejstvo, je bilo sodišce prve stopnje dolžno uporabiti pravila iz 23. clena ZTLR.

Sodba nº in sklep I Cpg 963/99 of Gospodarski oddelek, April 24, 2001

Tožeca stranka se je torej zavezala dobaviti predmet pogodbe, tožena stranka pa zanj placati kupnino (glej prvi odst. 454. cl. ZOR). V okviru tega obligacijskega razmerja bi moralo sodišce prve stopnje razumeti izvajanja tožene stranke v smislu dolocil 479. cl. ZOR, saj je tožena stranka smiselno zatrjevala, da dobavljena stvar ni imela lastnosti, ki so bile potrebne za rabo, za katero jo je tožena stranka kupovala, kar pa bi moralo biti tožeci stranki znano (prim. 2. tc. 479. cl. ZOR). Ker s...

Sodba nº I Kp 263/2001 of Kazenski oddelek, April 24, 2001

Pritožbeno sodišce je nasprotno kot sodišce prve stopnje ugotovilo, da oškodovanka, ob tem ko je na sredini križišca speljevala in se je pri tem ravnala po drugih vozilih, ki so se v križišcu ali ustavila ali pa zacela z bocne strani speljevati, s tem ni prispevala k povzrocitvi prometne nesrece. Ravnala je pac po nacelu zaupanja. Zato je bilo ugodeno pritožbi državne tožilke in je bila preizkusna doba zvišana z enega na dve leti.

April 19, 2001

Sklep nº II Cpg 417/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 19, 2001

Ni razlogov za ustavitev izvršilnega postopka zaradi prenehanja dolžnika, ce je upnik že tekom postopka sporocil podatke o njegovem družbeniku, zoper katerega se navedeni postopek lahko nadaljuje.

Sklep nº I Cpg 478/2001 of Gospodarski oddelek, April 19, 2001

Res iz podatkov sodnega registra izhaja, da je zoper dolžnika tekel tudi postopek izbrisa pravne osebe iz sodnega regista po uradni dolžnosti na podlagi 2. odst. 37. cl. Zakona o financnem poslovanju podjetij v zvezi s 1. odst. 29. cl. ZFPPod. Vendar pa tek tega postopka ni mogel vplivati na drugacno odlocitev sodišca prve stopnje. Tožena stranka je bila namrec izbrisana iz sodnega registra na podlagi pravnomocnega sklepa stecajnega senata iz 2. odst. 171. cl. ZPPSL.

Sklep nº IV Cpg 10/2001 of Gospodarski oddelek, April 19, 2001

Ce je bil vložen predlog za zacetek stecajnega postopka (in založen predujem oz. je bil predlagatelj stecajnega postopka oprošcen placila predujma), se do odlocitve pristojnega sodišca o zacetku stecaja prekine postopek odlocanja o ugovoru proti sklepu o zacetku postopka izbrisa. Registrsko sodišce, ki ni prekinilo postopka, vendar pa je o ugovoru proti sklepu o zacetku postopka izbrisa odlocilo šele po pravnomocnem zavrženju predloga za zacetek stecaja, je sicer zagrešilo postopkovno kršitev...

Sklep nº IV Cpg 15/2001 of Gospodarski oddelek, April 19, 2001

Uporaba samih geografskih imen mest (in vasi) v firmi gospodarske družbe praviloma ni prepovedana.

Sodba nº I Cpg 1489/1999 of Gospodarski oddelek, April 19, 2001

Obe pravdni stranki sta vedeli, da obveznost ene in druge obstoji in da ta ni neobstojeca oz. neveljavna v smislu 1. odstavka 1097. clena ZOR. Tudi nemogoc odložni pogoj po 2. odstavku 75. clena ZOR, ki naj bi bil po stališcu tožece stranke v tem, da se je po izvensodni poravnavi najprej zavezala ona umakniti tožbo in se odpovedati tožbenemu zahtevku, še preden bi tožena stranka placala dolgovani znesek, ni nicen v smislu 1098. clena ZOR.

Sklep nº IV Cpg 18/2001 of Gospodarski oddelek, April 19, 2001

Sprememba zastopnika predpostavlja izbris starega in hkraten vpis novega zastopnika, kar pomeni, da starega zastopnika ni mogoce izbrisati brez vpisa novega oz. da novega zastopnika ni mogoce vpisati brez izbrisa starega.

Sodba nº I Cpg 177/2001 of Gospodarski oddelek, April 19, 2001

Sodišce prve stopnje prošnji za preložitev naroka ni ugodilo in je dne 11.1.2001 opravilo glavno obravnavo. Pri tem je ocitno štelo, da za preložitev naroka ni upravicenih razlogov. Zato bi morala tožeca stranka zagotoviti svojo prisotnost na glavni obravnavi po kom drugem, oz. bi jo moral zagotoviti njen pooblašcenec, saj je bil seznanjen s posledicami morebitnega izostanka (3. odst. 113. clena ZPP).

Sodba nº in sklep I Cpg 363/2001 of Gospodarski oddelek, April 19, 2001

Odlocitve, da je tožena stranka dolžna od zneska 396.908,00 SIT placati zakonite zamudne obresti "od posameznih datumov zapadlosti dalje do placila" ni mogoce preizkusiti, saj sodišce "posameznih datumov" sploh ne navede, še posebej ob upoštevanju, da je glavnicni zahtevek vsled pobota zmanjšan.

Sklep nº II Cp 506/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Tudi v izvršilnem postopku oziroma v postopku za zavarovanje terjatve se (smiselno) uporablja 2. odst. 319. clena ZPP o zavrženju predloga, o katerem je bilo že pravnomocno odloceno. V primeru popolnoma identicnih predlogov predstavlja pravnomocna zavrnitev takega prejšnjega predloga procesno oviro za ponovno vodenje postopka.

Sklep nº III Cp 860/2001 of Civilni oddelek, April 19, 2001

Pooblašcenec v postopku pred sodišce je lahko fizicna oseba, ki je popolnoma opravilno sposobna, ali pa odvetniška družba. Pravna oseba, ki ni odvetniška družba, ne more biti pooblašcenec drugi pravni osebi za zastopanje v pravdi ali za opravo posameznih pravdnih dejanj, lahko pa je njen pooblašcenec za sklepanje poslov v pravnem prometu. Ker upnik kljub pozivu sodišca v dolocenem roku ni predložil ustreznega pooblastila, je bilo treba njegov izvršilni predlog zavreci. Dejstvo, da je upnik - ...

April 18, 2001

Sodba nº I Cpg 199/2000 of Gospodarski oddelek, April 18, 2001

Tožena stranka ni bila v pogodbenem razmerju s tožeco stranko in ni nastopala kot pošiljatelj, pa ceprav je tožeca stranka prevažala njeno blago. Ni pravno relevantno niti, da je tožena stranka placala del vtoževanih stroškov, niti, na koga je tožeca stranka naslovila racun, niti, kdo je obicajno placeval stroške prevoza, o cemer so izpovedovale zaslišanje price.

Sodba nº I Cpg 252/2001 of Gospodarski oddelek, April 18, 2001

Šele v pritožbi tožena stranka navaja, da dokumentacijo poseduje tudi tožeca stranka. V kolikor bi te trditve postavila v prvostopenjskem postopku in tudi specificirala to dokumentacijo, bi sodišce skladno s 1. odst. 227. cl. ZPP lahko tožeco stranko pozvalo, naj listine predloži sodišcu. Ker takega dokaznega predloga tožena stranka ni podala, sodišcu prve stopnje ni mogoce ocitati pomanjkljivo izvedenega dokaznega postopka.

Sklep nº II Cpg 346/2001 of Gospodarski oddelek, April 18, 2001

Dolžnik za pritožbo zoper odlocitev sodišca prve stopnje o založitvi predujma za stroške izvršitelja nima pravnega interesa, saj tak sklep, ki založitev predujma nalaga upniku, zanj ni neugoden.

Sklep nº I Cpg 108/2000 of Gospodarski oddelek, April 18, 2001

Presoja o pravni kvalifikaciji pogodbenega razmerja.

Sklep nº I Cpg 187/2000 of Gospodarski oddelek, April 18, 2001

Navidezna pogodba nima pravnega ucinka med pogodbenima strankama.

Sklep nº I Cpg 709/2000 of Gospodarski oddelek, April 18, 2001

Za primer, da tožeca stranka tožbe ne umakne takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek, je treba dolocbo 1. odst. 158. clena ZPP razumeti tako, da je tožeca stranka dolžna povrniti toženi stranki le tiste njene stroške, ki ji nastanejo od izpolnitve zahtevka do (prepoznega) umika tožbe.

Sodba nº in sklep I Cp 1758/99 of Civilni oddelek, April 18, 2001

Ce obvestilo o napaki stvari pride do prodajalca stvari pravocasno in pravilno, grajanja napake preko posrednika še ni nujno nepravilno in brezpredmetno. Prodajalec ne more ugovarjati, da kupec ni pregledal stvari in poslal obvestila, ce je napako poznal oziroma mu ni mogla biti neznana.

Sklep nº II Cp 594/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2001

Nasprotnega dokaza nikoli ni mogoce zavrniti z argumentom, da je glavni dokaz uspel. Nasprotne dokaze (ki so bili pravocasno predlagani) je treba izvajati tako dolgo, dokler se glavni dokaz omaja. Pravna podlaga 212. cl. ZPP.

Sklep nº II Cp 596/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2001

Pri odlocanju o utemeljenosti oprostitve placila sodnih taks je treba upoštevati dohodke celotnega gospodinjstva.

Sodba nº I Cp 569/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2001

Preživljanje otroka ima prednost pred preživljanjem zakonca.

Sodba nº in sklep I Cp 605/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2001

1. Obravnavana zadeva predstavlja primer, ki ni tako redek v slovenski sodni praksi, ko je ugotavljanje dejanskega stanja v zvezi z možnostjo za preživljanje preživninskega zavezanca oteženo iz razloga, ker le ta pridobiva sredstva iz razlicnih naslovov, zato njegova placa ni ustrezen pokazatelj njegove sposobnosti za preživljanje mladoletnih otrok. Nobenega dvoma ni, da je v takšni situaciji treba raziskati, ali morda nacin življenja preživninskega zavezanca kot indikatorno dejstvo kaže na v...

Sklep nº III Cp 505/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2001

Ce je terjatev, ki jo dolžnik uveljavlja v pobot sporna, potem ni podan razlog iz 8. tocke 55. clena ZIZ.

Sklep nº III Cp 2304/2000 of Civilni oddelek, April 18, 2001

Ker je sodišce prve stopnje dovolilo izvršbo na dolžnikovo placo in druge prejemke, ki mu jih izplacuje delodajalec, brez omejitve, je podan ugovorni razlog iz 7. tocke prvega odstavka 55. clena ZIZ. Pritožbeno sodišce je izpodbijani sklep spremenilo v smislu 1. tocke prvega odstavka 102. clena ZIZ.

Sklep nº III Cp 2250/2000 of Civilni oddelek, April 18, 2001

Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri v 1. clenu doloca, da se po predpisani obrestni meri zamudnih obresti obrestujejo denarne obveznosti v domacem denarju. Izterjevani znesek pa naj bi se preracunal v tolarsko protivrednost po tecaju ob placilu. Za zamudne obresti pred tem, je treba za obveznost, izraženo v tuji valuti, uporabiti analogijo s predpisi, ki urejajo obrestno mero pogodbenih obresti (noveliran 3. odstavek 399. clena Zakona o obligacijskih ra...

Sklep nº III Cp 18/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2001

Izvršiteljica je z namenom, da dne 19.7.2000 opravi rubež premicnin in jih odpelje k sebi v hrambo, utemeljeno priskrbela prevoznika. Ni namrec mogla vedeti, da vstop v stanovanje ne bo možen in da bodo zato lahko zarubljene le stvari, ki so se nahajale pred stanovanjem (predpražnik, napis na vratih) in so nato ostale v hrambi pri dolžnici. Sodišce prve stopnje je torej nepravilno ocenilo te stroške kot nepotrebne. Ti stroški so se izkazali za nepotrebne šele kasneje, kar pa ne gre pripisati ...

Sodba nº I Cp 491/2001 of Civilni oddelek, April 18, 2001

Odlocitev o neutemeljenosti tožbenega zahtevka je primarno pravilna že iz razloga, ker iz zatrjevanih dejstev ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka. Tožeca stranka zatrjuje, da je bila pogodba o prodaji z dne 15.6.1989 špekulativen oziroma fiktiven pravni posel, zato uveljavlja njegovo razveljavitev. Po 1. odstavku 89. clena Zakona o denacionaliaciji (Ur.l. RS š. 27/91 - 66/2000, v nadaljevanju ZDEN) je zavezanec za vrnitev oziroma odškodnino pravna oziroma fizicna oseba, ki je v casu odl...

April 17, 2001

Sklep nº I Cp 42/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 17, 2001

Tožnica je vložila izbrisno tožbo kot dedinja in z njo zahteva, da se nepremicno premoženje v zemljiški knjigi vpiše na njenega pokojnega oceta. Za takšno tožbo je izkazala pravno korist, saj bi v primeru, da uspe s tožbenim zahtevkom, v zapušcinskem postopku po pokojnem ocetu dosegla izdajo sklepa o dedovanju, s katerim bi bila nepremicnina vpisana nanjo. Zato sodišce njene tožbe ne bi smelo zavreci.

Sklep nº II Cp 77/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 17, 2001

Pravni interes upnika za izdajo zacasne odredbe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremicnine je podan tudi, ko hkrati vloži predlog za izvršbo na nepremicnino na podlagi verodostojne listine zaradi izterjave denarne terjatve.

Sklep nº I Cpg 256/2001 of Gospodarski oddelek, April 17, 2001

Na podlagi pritožbenih navedb in k pritožbi priloženih listin je sodišce druge stopnje ugotovilo, da je toženec po opominu, ki mu ga je sodišce prve stopnje poslalo po predpisih o sodnih taksah, pravocasno placal predpisano takso za pritožbo, zaradi cesar uporaba dolocbe 3. odst. 497. cl. ZPP ni prišla v poštev.

Sklep nº II Cpg 239/2001 of Gospodarski oddelek, April 17, 2001

Dolžnik je v ugovoru navedel, da je dne 18.04.2000 upniku placal glavnico v višini 182.343,00 SIT, kar dejansko izhaja iz listine, ki jo je priložil ugovoru. Zato je ugovor dolžnika glede glavnice v znesku 182.343,00 SIT in posledicno tudi glede pripadajocih zakonitih zamudnih obresti za cas po izvršenem placilu dne 18.04.2000, obrazložen. Posebna pritožba proti stroškovni odlocitvi je po 1. odst. 53. cl. ZIZ mogoca le v primeru, ko se izpodbija le odlocitev o stroških. Ker je dolžnik vložil ...

Sklep nº I Cpg 466/2001 of Gospodarski oddelek, April 17, 2001

Okrožno sodišce se lahko po uradni dolžnosti izrece za stvarno nepristojno za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišca, v primeru, da tožena stranka v odgovoru na tožbo takšnega ugovora ne poda, le ob predhodnem preizkusu tožbe. Kasneje tudi, ce je to prezrlo, se ne more vec izreci za nepristojno po uradni dolžnosti.

Sodba nº I Cpg 1002/99 of Gospodarski oddelek, April 17, 2001

Uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku sicer povzroci pretrganje zastaranja. Vendar pa iz predložene kazenske ovadbe izhaja, da naj bi si ovadeni pridobil protipravno premoženjsko korist "zase" in ne za gospodarsko družbo (toženo stranko), katere direktor je bil.

Sodba nº I Cpg 1051/1999 of Gospodarski oddelek, April 17, 2001

Komitent lahko da dovoljenje, da komisionar sam odkupi blago že ob sklenitvi pogodbe (v obliki posebne pogodbene klavzule) ali pa naknadno. Izrocitev premicne stvari (v konkretnem primeru osebnega avtomobila) se šteje za opravljeno tudi z izrocitvijo listine (v konkretnem primeru originala prometnega dovoljenja za registrirano vozilo), na podlagi katerega lahko pridobitelj razpolaga s to stvarjo.

Sklep nº I Cpg 380/2001 of Gospodarski oddelek, April 17, 2001

Verižna kompenzacija ni pobotanje po dolocbah ZOR. Ni namrec izpolnjena ena izmed predpostavk pobotanja - vzajemnost. Do prenehanja obveznosti in terjatve vsakega udeleženca verižne kompenzacije, ne da bi kaj placal ali prejel kakšno placilo pride zato lahko samo tako, da vsak udeleženec kot upnik svojega predhodnika slednjemu odpusti dolg. Zato je nacin prenehanja obveznosti z verižno kompenzacijo po ZOR toliko odpustov dolga, kolikor je njenih udeležencev. Ti pa niso nujni sosporniki.

Sklep nº I Cpg 459/2001 of Gospodarski oddelek, April 17, 2001

V primeru, da gre za pravno osebo, le-tej kljub blokadi žiro racuna na njeno prošnjo ni mogoce odložiti placila taks, ker tega zakon izrecno ne dopušca.

Sodba nº I Cpg 1065/99 of Gospodarski oddelek, April 17, 2001

Tožena stranka je bila potem, ko so bila v pritožbenem postopku opravljena že vsa procesna dejanja oz. ko so potekli vsi roki zanje, izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije (po uradni dolžnosti). Ker je torej po prekinitvi postopka bilo treba izdati samo še odlocbo, jo je pritožbeno sodišce vseeno izdalo, saj prekinitev postopka na to dejanje, ki je procesno dejanje izkljucno samo sodišca, ne vpliva. Zapis obveznosti s strani tožene stranke sicer pomeni posredno pripoznavo dolga, venda...

April 13, 2001

Sodba nº I Cpg 662/2000 of Gospodarski oddelek, April 13, 2001

Z odlocbo po 48.c cl. ZLPP ni dopustno odrediti takšnih posegov v bilanco subjekta revizije, ki bi pomenili zvišanje osnovnega kapitala ali spremembo kapitalskih razmerij med družbeniki ali delnicarji.

Sodba nº I Cpg 132/2000 of Gospodarski oddelek, April 13, 2001

Verižna kompenzacija je vrsta sporazumov o odpustih dolgov v smislu 344.clena ZOR (glej odlocbo Vrhovnega sodišca RS opr. št. III Ips 59/2000). Vsak udeleženec verižne kompenzacije je v pravnem razmerju samo z neposrednim predhodnikom in naslednikom v krogu udeležencev, z ostalimi pane. zato do prenehanja obveznosti (in terjatve) vsakega udeleŽenca verižne kompenzacije, ne da bi kdo kaj placal (ali prejel kakšno placilo) pride po 1. odst. 344. clena ZOR s tem, da vsak udeleženec kot upnik svo...

Sklep nº I Cp 2023/2000 of Civilni oddelek, April 13, 2001

Za zapustnikove dolgove odgovarjajo vsi dedici nerazdelno, vsak do višine prejetega dednega deleža z vsem svojim premoženjem, tako da dolgovi niso vezani na posamezne predmete zapušcine, ki pripadajo posameznim dedicem.

Sodba nº I Cp 421/2001 of Civilni oddelek, April 13, 2001

Ni vsak strah že pravno priznana škoda. Sodišce prisodi denarno odškodnino za strah, ce spozna, da okolišcine primera, zlasti pa stopnja strahu in njegovo trajanje, to opravicujeta. Sodišce pazi pri tem tudi na pomen prizadete dobrine in namen odškodnine, pa tudi na to, da ne bi šla na roko težnjam, ki niso združljive z njegovo naravo. Pri presoji, ali dejstva iz oškodovancevega notranjega življenja ustrezajo pravnemu standardu strahu, sodišce tako upošteva tudi njegovo objektivno utemeljenost.

Sklep nº I Cp 2162/2000 of Civilni oddelek, April 13, 2001

Pravni interes za sodno varstvo je predpostavka vsake tožbe, ceprav je izrecno predpisan le pri ugotovitveni tožbi (2.odst. 187. cl. ZPP/77). Pri zatrjevanju upravnopravnega interesa tožnik prezre, da negotovost o veljavnosti pogodbe ne obstoji v razmerju do drugih dveh pogodbenikov, v tem sporu tožencev, temvec v razmerju do Republike Slovenije. Ta je namrec v upravnem postopku pogodbi odrekla veljavnost oziroma ugotovila, da je simulirana. Negotovosti med pravdnima strankama pa ni. To pa po...

Sodba nº I Cp 1499/2000 of Civilni oddelek, April 13, 2001

Posebna pogodba med izvajalcem storitev (tožeco stranko) in uporabnikom (tožencem) ni potrebna, saj je toženec zavezanec za placilo opravljenih storitev po predpisih, za izdajo katerih imajo obcine pooblastilo v Zakonu o varstvu okolja, po katerem odvoz smeti sodi med obvezne lokalne javne službe, ki jih samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja obcina (26. cl. Zakona o varstvu okolja). V skladu s tem torej obcina sprejema zavezujoce splošne pravne akte, ki jih morajo spoštovati vsi prizad...

April 12, 2001

Sklep nº I Cpg 108/2001 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Ce je ugovor zoper sklep o izdaji zacasne odredbe do izteka ugovornega roka neobrazložen po kriterijih iz 2.odst. 53.cl. ZIZ, ga ni mogoce po izteku ugovornega roka dopolniti tako, da je nato (naknadno) obrazložen.

Sodba nº in sklep I Cpg 930/2000 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Ker sodišce ni vrocilo upnikovega odgovora na dolžnikov ugovor (prve pripravljalne vloge tožece stranke) toženi stranki in ji tudi ni vrocilo te vloge na glavni obravnavi, ji je vzelo toženi stranki možnost obravnavanja pred sodišcem.

Sodba nº I Cpg 1309/99 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Ker gre za odplacni posel, nagibi tožene stranke za sklenitev pogodbe s tožeco ne morejo biti upoštevni, prav tako ne morebitne napacne predstave in mentalne rezervacije na strani tožene stranke. Zatrjevane dogovore z Obcino in KS je mogoce ocenjevati kvecjemu kot pristop k dolgu poleg tožene stranke (451. cl. ZOR) ali prevzem izpolnitve (453. cl. ZOR), kar pa ne more vplivati na tožnikovo pravico, da po pogodbi dolgovani znesek izterja od tožene stranke.

Sodba nº I Cpg 246/2001 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Z lastninskim preoblikovanjem tožece stranke ni prišlo do prenehanja tožece stranke, zato tudi pooblastilo odvetniku tožece stranke ni prenehalo.

Sodba nº I Cpg 386/2001 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Znaka nutella in cokotela nista zamenljiva.

Sklep nº I Cpg 330/2001 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Po dolocbi 1. odst. 94. clena Zakona o industrijski lastnini se za kršitev pravice do modela šteje vsaka neupravicena uporaba zavarovane oblike telesa. Sandali, katere trži prvotožena stranka in jih izdeluje drugotožena stranka, so popolnoma enaki kot sandali, za katere tece pred uradom postopek zavarovanja oblike telesa z modelom. Potrebno je namrec upoštevati dolocbo 3. odst. 94. clena ZIL, ki predpostavlja, da obstoja posnemanje po 2. odst. 94. clena, ce povprecen kupec blaga oz. povprecni...

Sklep nº I Cpg 919/2000 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Izrek sodbe, s katerim je naloženo placilo zamudnih obresti od dolocenega zneska od dolocenega datuma dalje do placila je nedolocen in nejasen ter nerazumljiv.

Sodba nº I Cpg 354/2001 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Ker je pravocasna in pravilna notifikacija napak (reklamiranje) predpogoj za uveljavljanje jamcevalnih zahtevkov, je sodišce prve stopnje pravilno štelo, da so bila opravljena vsa vtoževana dela in to v celoti pravilno, saj tožena stranka ni navedla niti konkretnih pravno pomembnih trditev niti predožila relevantnih dokazov, da bi imelo delo tožece stranke napake ter da bi tožena te napake pravocasno in pravno pravilno grajala. Izstavitev racuna je le potrditev dogovorjenega in ni pogoj za na...

Sodba nº I Cpg 1305/1999 of Gospodarski oddelek, April 12, 2001

Tožena stranka bi morala dokazati, da je svojo obveznost poravnala v vecji meri, kot pa vtožuje tožeca stranka, cesar pa po pravilni ugotovitvi sodišca prve stopnje ni storila, zato niti ni pomembno, ali je tožeca del dolga toženi odpustila ali pa je bil dolg, razen vtoževanih 10.678,30 USD, dejansko poplacan.

Sodba nº I Kp 1237/2000 of Kazenski oddelek, April 12, 2001

Pritožbeno sodišce je ocenilo kot neutemeljeno pritožbeno navedbo, ceš da v ravnanju obtoženca ni znakov kaznivega dejanja povzrocitve prometne nesrece iz malomarnosti po cl. 325/II KZ, ker naj bi med drugim pri vožnji kršil dolocilo cl. 30/I ZTVCP, ki je zgolj splošne narave in kršitev ne pomeni prekrška. Temeljna oblika kaznivega dejanja po cl. 325/I KZ je blanketna kazenskopravna norma, po kateri obstaja izvršitveno dejanje v kršitvi predpisov o varnosti cestnega prometa in se torej sklicu...

April 11, 2001

Sklep nº Cp 1746/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 11, 2001

Ce je lastnik služece nepremicnine služnosti nasprotoval, je bila uporaba poti izvajana na nedovoljen nacin, ki ne more pripeljati do priposestvovanja.

Sklep nº II Cpg 248/2001 of Gospodarski oddelek, April 11, 2001

Glede na to, da prvi poskus rubeža ni bil brezuspešen, temvec sploh ni bil opravljen, pogoji za ustavitev izvršbe iz razloga, ker upnik v roku treh mesecev ni predlagal ponovnega rubeža, niso izpolnjeni.

Sodba nº I Cpg 403/2000 of Gospodarski oddelek, April 11, 2001

Presoja o zatrjevani absolutni bistveni kršitvi postopka iz 14. tc. 2. odst. 339. cl. ZPP.

Sklep nº I Cpg 176/2000 of Gospodarski oddelek, April 11, 2001

Presoja o dokazni oceni sodišca prve stopnje, ki ne upošteva razlicnih stališc tožece stranke do višine dolga tožene stranke.

Sodba nº I Cpg 883/2000 of Gospodarski oddelek, April 11, 2001

Po dolocbi 2. odst. 314. clena ZPP je mogoce z delno sodbo odlociti zgolj o tožbenem zahtevku ali o zahtevku iz nasprotne tožbe, glede na to, kateri zahtevek je zrel za odlocitev.

Sklep nº I Kp 754/2000 of Kazenski oddelek, April 11, 2001

Nacelo zaupanja, kot je opredeljeno v 2. clenu Zakona o varnosti cestnega prometa - ZVCP (Ur.l. RS št. 30/98) pomeni, da je tudi obtoženec, ki je sicer z dvakrat višjo hitrostjo od dovoljene vozil po prednostni cesti upraviceno pricakoval, da bodo takšno njegovo prednost spoštovali tudi drugi, tedaj tudi pokojna kolesarka, ki se je pripeljala po neprednostni cesti in se kljub postavljenemu prometnemu znaku "stop - križišce s prednostno cesto" ni prepricala, ali lahko precka cestišce brez neva...

Sklep nº I Cp 1902/2000 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Sodišce lahko vroci tožbo po 140. ali 141. clenu ZPP šele po opravljenem postopku, ki ga nalagata 3. in 4. odstavek 142. clena. Ce sodišce navkljub prekršitvi gornjega pravila izda zamudno sodbo, je podana bistvena kršitev pravdnega postopka.

Sodba nº I Cp 573/2001 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Po mnenju višjega sodišca je tudi že cas od vložitve tožbe do izdaje sodbe za otroka v taki starosti kot tožnica primerna mesecna preživnina v znesku 20.000,00 SIT ob tem, da se upošteva potek casa pravde. Skladno s tem je sodišce druge stopnje izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je mesecno preživnino v znesku 20.000,00 SIT za cas od izdaje sodbe do vložitve tožbe devaloriziralo glede na vsakokratno znižanje življenjskih stroškov, pri cemer je izhajalo iz sklepov vlade o uskladitvi preživni...

Sklep nº I Cp 490/2000 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Sodišce v nepravdnem postopku ni pristojno za klasifikacijo zbirke podatkov kot arhivskega gradiva v smislu uradne in neuradne evidence. Ni pristojnosti sodišca v nepravdnem postopku varstva osebnih podatkov, da prepove uporabo arhivskega gradiva v konkretnem postopku zaradi denacionalizacije ali v postopku za ugotovitev državljanstva. To sta upravna postopka, ki potekata pri pristojnih državnih organih po pravilih, ki veljajo za upravne postopke. O tem, katere dokaze uporabi ali sme uporabit...

Sklep nº I Cp 1912/2000 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Civilna delitev oziroma prodaja stvari v poštev le, ce fizicna delitev ni mogoca. Kdaj fizicna delitev ni mogoca, je doloceno v 1. odstavku 123. clena ZNP, in sicer, ce bi z njo prišlo do znatnih sprememb stvari ali ob znatnem zmanjšanju njene vrednosti. Gre torej za obstoj objektivnih okolišcin v zvezi s samo stvarjo, zaradi katerih fizicna delitev ni mogoca.

Sklep nº I Cp 367/2001 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Utemeljena je navedba toženca, da bi sodišce prve stopnje od prejetih najemnin moralo odšteti znesek dohodnine, ki jo mora toženec placati od teh najemnin.

Sodba nº in sklep I Cp 253/2000 of Civilni oddelek, April 11, 2001

V primeru posebno težke invalidnosti kakšne osebe, ki traja nekaj let, potem pa se zdravstveno stanje izboljša, lahko sodišce prisodi zakoncu in otrokom pravicno denarno odškodnino za njihove duševne bolecine, ki so trajale nekaj let.

Sodba nº II Cp 476/2001 of Civilni oddelek, April 11, 2001

Potrdilo o oddaji pošiljke, ki ga je pritožnica priložila pritožbi, ne izkazuje zatrjevanega dejstva, da je toženka pravocasno odgovorila na tožbo, saj iz potrdila ni razvidna vsebina poslovne pošiljke, oddana pošiljka pa je naslovljena na tožeco stranko in ne na sodišce prve stopnje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners