Višja Sodišča: Opinions issued on May 2001

May 31, 2001

Sklep nº I Cpg 570/2001 of Gospodarski oddelek, May 31, 2001

Pritožbeno sodišce nima pomislekov v presojo sodišca prve stopnje, da upnika nista z verjetnostjo izkazala, da bi dolžnik storil ocitano dejanje nelojalne konkurence iz pete alinee 3. odst. 13. cl. ZVK. Sodišce prve stopnje je namrec pri presoji o (ne)zamenjljivosti pravilno upoštevalo tudi blagovno znamko dolžnika na spornih cevljih in sandalih. Z njo so po ugotovitvah sodišca prve stopnje "zelo vidno na vec mestih" oznaceni cevlji dolžnika (prim. s tem v zvezi sklep Vrhovnega sodišca RS z d...

Sodba nº in sklep I Cpg 1488/99 of Gospodarski oddelek, May 31, 2001

Ni dopustno predlagati pric, da bi le-te navajale pravno pomembna dejstva, kajti navajanje dejstev je dolžnost strank. Sodišce je ravnalo prav, ker ni zaslišalo predlagane price, saj tožena stranka ni navedla konkretnih pravno pomembnih dejstev, ki naj bi se dokazovala z zaslišanjem predlagane price. Tožeca stranka je vozilo prodala in kupnino odštela od dolga tožene stranke, s cimer je jasno pokazala, da je tožena stranka upravicena do zmanjšanja dolga za vrednost vrnjenega vozila, saj je to...

Sklep nº I Cpg 1436/99 of Gospodarski oddelek, May 31, 2001

Motorja sta po predelavi (marinizaciji) tako spremenila svoje lastnosti in namen uporabe, da gre za drugo stvar (ladijski motor namesto "kopenskega"), za katero pa garancijski list dejansko ni bil izdan, vendar je bila garancija kljub temu dana. Ceprav zakon ne omenja možnosti, da stranka sama odpravi napako in zahteva povrnitev stroškov v zvezi s tem, zoper tako ravnanje kupca ne more biti pomislekov, kadar je takšno ravnanje smotrno. Gre zgolj za drugo obliko jamcevalnega zahtevka iz 1. toc...

Sklep nº III Cp 1323/2001 of Civilni oddelek, May 31, 2001

V izvršilnem postopku odlocbe o pritožbi ni mogoce izpodbijati, revizija pa tudi ni dovoljena. Sodišce prve stopnje je zato pravilno pritožbo dolžnikov proti sklepu sodišca druge stopnje zavrglo kot nedovoljeno.

Sklep nº I Cp 1469/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Pooblašcenec pri sklepanju pogodb daje izjavo kot izraz svoje volje, ki nadomešca voljo zastopanega. Zato je odlocilno ugotovljanje grožnje, sile ali zvijace držanega organa ali predstavnika oblasti pri sklepanju pravnega posla v razmerju do pooblašcenca.

Sodba nº I Cp 667/2001 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Na podlagi najemne pogodbe, sklenjene med pravdnima strankama, je tožena stranka v obligacijskem razmerju samo s tožeco stranko, ki lahko po dolocbah 24., 26. in 27. clena ZPSPP najemno pogodbo odpove oziroma zahteva izpraznitev poslovnega prostora.

Sodba nº I Cp 1435/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Zamudne obresti od denarne odškodnine za gmotno škodo, izraženo v tolarski protivrednosti ATS po srednjem tecaju Banke Slovenije na dan placila, tecejo od dneva, ko je oškodovanec sam repariral predmetno škodo, po obrestni meri za devizne vloge na vpogled v kraju placila.

Sklep nº I Cp 861/2001 of Civilni oddelek, May 31, 2001

Tožena stranka je v svojem odgovoru na tožbo navedla le, da prereka tožbene navedbe in da bo obrazložitev svojega odgovora podala kasneje. Taka vloga se ne more šteti kot obrazložen odgovor na tožbo, temvec le kot kratek dopis, za sestavo katerega je tožena stranka upravicena do placila v znesku 10 tock (4.tocka tar.št. 33 OT).

Sodba nº in sklep I Cp 409/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2001

V kupoprodajni pogodbi ni bilo dogovorjeno pravilo socasne izpolnitve, saj je bil rok izpolnitve obveznosti tožene stranke (placilo obrokov kupnine) dogovorjen kot fiksni rok s sankcijo avtomaticnega razdrtja pogodbe, medtem ko rok za izpolnitev dela obveznosti tožece stranke, to je za overitev pogodbe, ni bil dolocen. Stranki sta torej izkljucili socasnost svojih obveznosti, kar pomeni, da na strani tožece stranke ni šlo za upniško zamudo v smislu 2. odstavka 325. clena ZOR.

May 30, 2001

Sklep nº I Cp 217/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 30, 2001

Ker je vaška skupnost bila investitor košarkaškega igrišca in balinišca, je ocitno, da ima premoženje, na katero je mogoce seci z izvršbo, zato izpolnjuje pogoje, da se ji v pravdi prizna lastnost stranke.

Sodba nº I Cp 394/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Stroški upravljanja predstavljajo placilo upravniku za njegovo storitev in delo in jih je tako upravicen zahtevati na pogodbeni podlagi. Placilo ostalih stanovanjskih stroškov sme zahtevati le iz naslova povracila, kar pomeni, da mora navesti in dokazati, da jih je za lastnike poravnal sam in iz lastnih sredstev.

Sklep nº I Cp 878/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

V nepravdnem postopku je treba, kar zadeva navajanje novih dejstev in predlaganje novih dokazov v pritožbenem postopku, smiselno uporabiti dolocilo 1. odst. 337. clena ZPP.

Sodba nº I Cp 2046/2000 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Ce je za izvedbo dokaza treba založiti predujem, pa stranka tega ne stori, potem jo doletijo enake posledice, kakor ce izvedbe dokaza sploh ne bi predlagala.

Sklep nº II Cp 112/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Ob presoji utemeljenosti predloga za taksno oprostitev mora sodišce upoštevati premoženjsko stanje pravdne stranke - polnoletnega študenta in ne njegovih staršev.

Sodba nº II Cp 704/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Iz pravice do enakega varstva pravic v postopku po 22. clenu Ustave izhajata tudi pravica do zastopanja po odvetniku ter pravica do svobodne izbire odvetnika. To med drugim pomeni, da mora biti obema strankama zastopanje po odvetniku omogoceno, ne pomeni pa, da bi moralo sodišce eni stranki ne glede na okolišcine predlagati ali celo vsiliti zastopanje v primerih, ko odvetnik zastopa drugo stranko. Iz podatkov v spisu nikjer ne izhaja, kar trdi tožeca stranka, naj bi mu bilo, kar zadeva civiln...

Sodba nº II Cp 408/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Za zvišanje denarne rente so pravno upoštevne le tiste spremenjene okolišcine, ki jih je sodišce imelo pred ocmi ob izdaji prejšnje odlocbe. Ce stranka ne dokazuje drugih okolišcin, ki jih je imelo pred ocmi prejšnje sodišce, sodišce ob pogoju (na primer) znatno spremenjenih življenjskih stroškov izhaja iz nazadnje pravnomocno (torej v izreku) dolocene višine denarne rente.

Sklep nº II Cp 784/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Ce je soglasna volja med dedici, da se pozneje najdeno premoženje zapustnika deduje drugace, ko se je dedovalo po prvotnem sklepu o dedovanju, zapušcinsko sodišce upošteva takšno voljo dedicev in dodatne zapušcine ne razdeli po prvotnem sklepu o dedovanju.

Sklep nº II Cp 440/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

O že razsojeni stvari sodišce ne sme izdati ponovne meritorne odlocbe.

Sklep nº II Cp 679/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

V nepravdnem postopku je mogoce le delitev tistega premoženja, glede katerega ni spora, da o tem, da sploh gre za skupno premoženje.

Sodba nº in sklep I Cp 472/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Sodišce o placevanju preživnine že za cas od vložitve tožbe dalje odloci le na zahtevo strank, in sicer na podlagi prvega odstavka 123. clena ZZZDR, ki doloca, da so starši dolžni preživljati svoje otroke. Za odlocitev o takšnem zahtevku pa je odlocilno vprašanje, ali je toženec v tem casu dejansko prispeval k preživljanju otroka.

Sklep nº I Cp 824/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Po prenehanju družbe ni vec mogoce govoriti o družbenikih v smislu 1. tocke 1. odst. 482. cl. ZPP in v posledici tega tudi ne o gospodarskem sporu.

Sodba nº in sklep I Cp 400/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Dogovor med dedici, da le eden izmed njih odgovarja za zapustnicine dolgove, proti upnikom nima ucinka. Ceprav upnik za tak dogovor ve in do vložitve tožbe zahteva placilo le od dedica, ki je prevzel obveznost, to ne pomeni, da je s konkludentnim ravnanjem soglašal s prevzemom dolga. Ne gre namrec za primer, ko bi na mesto starega upnika stopil novi, temvec so od že od uvedbe dedovanja v solidarni zavezi vsi dedici. Upnikovo ravnanje je tako v skladu z ugodnostmi na pasivni strani solidarne o...

Sklep nº III Cp 1032/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Ce je upnikov predlog za izvršbo napopoln v smislu 40. clena ZIZ, je sodišce dolžno upnika pozvati, naj ga v roku ustrezno dopolni.

Sklep nº R 55/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Krajevna skupnost je samoupravna lokalna skupnost. V skladu z dolocbami Zakona o lokalni samoupravi je namrec krajevna skupnost ožji del obcine, ki se lahko ustanovi na obmocju obcine (18. clen ZLS). Gre za obliko lokalne samouprave znotraj obcine. Krajevna skupnost je torej subjekt, za katerega je treba v skladu z dolocbo 1. tocke prvega odstavka 481. clena Zakona o pravdnem postopku uporabiti pravila o postopku v gospodarskih sporih.

Sklep nº III Cp 64/2001 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Glede na dolocila ZJSRS, po katerih je pravica do nadomestila preživnine pogojena z obstojem izvršljive terjatve preživninskega upravicenca (pravnomocne sodbe, zacasne odredbe, dogovorom pri centru za socialno delo - prva alinea 21a. clena) in z že zacetim (in vec kot tri mesece trajajocim) postopkom izvršbe oziroma njegovim neuspešnim zakljuckom (1. odstavek 21c. clena) ter glede na to, da gre pri prehodu terjatve za subrogacijo sklada v položaj upnika v postopku izterjave, je tako mogoce za...

Sodba nº II Cp 1717/2000 of Civilni oddelek, May 30, 2001

Pri nefiksnih pogodbah je dolocba 131 clena ZOR kogentne narave.

May 29, 2001

Sklep nº III Cpg 34/2001 of Gospodarski oddelek, May 29, 2001

Jasno razpoznavno je ZFPPod posegel v ZGD, saj je, kot mlajši in specialnejši splošni pravni akt specialneje in podrobneje (opomba: dolocba 257. clena ZGD o dolžnostih uprave ob izgubi, prezadolženosti ali placilni nesposobnosti je bila brez dolocenih sankcij za njeno kršitev le lex imperfecta) uredil isto materijo. V skladu s pravno teorijo pa je zakonodajalec v 1. tocki prvega odstavka 39. clena ZFPPod tudi izrecno zapisal derogacijsko klavzulo, katere osnovni pomen je (po teoriji prava), d...

Sklep nº I Cpg 1349/99 of Gospodarski oddelek, May 29, 2001

Umik dokaznega predloga mora biti izrecen, saj procesni zakon ne doloca njegove presumpcije (npr. zaradi "nevztrajanja" pri njem). Sodišce ni dolžno izvesti vseh predlaganih dokazov, ampak izvede samo tiste, ki so pomembni za odlocbo, medtem ko ostale zavrne. Za odlocbo pa so pomembni tisti dokazi, s katerimi se dokazujejo (oz. zanikajo) dejstva, pomembna za odlocitev.

May 28, 2001

Sklep nº III Cp 1244/2001 of Civilni oddelek, May 28, 2001

Ce upnik pred vložitvijo predloga za izvršbo poskuša dolg izterjati s pomocjo detektivske agencije, stroški te agencije niso izvršilni stroški v smislu 1. odst. 38. cl. ZIZ in tudi niso stroški, ki bi bili potrebni za izvršbo po 5. odst. 38. cl. ZIZ. Izvršilno sodišce zato dolžnika ne more zavezati k povracilu teh stroškov.

May 24, 2001

Sodba nº I Cpg 908/2000 of Gospodarski oddelek, May 24, 2001

Neodgovornost za prometni prekršek še ne pomeni, da voznica ni (so)odgovorna za nastanek škode po pravilih civilnega prava. Na odlocbo sodnika za prekrške (niti obsodilno niti oprostilno) pravdno sodišce ni vezano, saj je vezano samo na obsodilno sodbo v kazenskem postopku, pa še to le glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca. Trditev, ki jo postavi izvedenec v svojem mnenju (enako velja tudi za navedbe pric) še ni trditev stranke, zato se mora stranka, ki svoj zahtev...

Sodba nº I Cpg 636/2000 of Gospodarski oddelek, May 24, 2001

Po dolocilu 4. odst. 37. cl. ZPPSL se terjatve upnikov v tuji valuti spremenijo v terjatve v domaci valuti po srednjem tecaju Banke Slovenije na dan zacetka postopka prisilne poravnave. Upnik s prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave uveljavlja zahtevek, da se mu prizna glasovalna pravica. Ker je bila terjatev upnika ugovarjana v celoti in zato upnik glasovalne pravice ni imel, prvostopno sodišce ni zmotno uporabilo materialnega prava, ker je tožbenemu zahtevku na placilo nemških mark ...

Sklep nº I Cpg 345/2001 of Gospodarski oddelek, May 24, 2001

Tudi predlog za izdajo zacasne odredbe, ki je sicer v svoji osnovi namenjena regulaciji spornega razmerja, je treba presojati v okvirih, ki jih postavlja ZIZ. Predmet presoje je zato v tem, ali ima tožeca stranka do tožene stranke verjetno izkazano bodoco nedenarno terjatev. Dopusten namen pravnega posla, ki ga v imenu gospodarskega subjekta opravi njegova uprava, se izcrpa v tem, kar je za družbo mišljeno kot ekonomsko smotrno v kontekstu njenega (dobickanosnega) nastopanja na trgu. Transakc...

Sklep nº III Cpg 35/2001 of Gospodarski oddelek, May 24, 2001

Možno bi bilo opraviti tudi revizijo izkaza uspeha in financnih tokov za zadnje poslovno leto, vendar po oeni izvedenke mnenja o njih revizorji ne bi mogli izraziti, saj dolocenih revizijskih postopkov glede na casovno oddaljenost od zadnjega poslovnega leta ne bi mogli opraviti (preveritev zacetnega in koncnega stanja zalog in osnovnih sredstev, prisotnost pri inventurah itd.). Iz tega razloga pritožbeno sodišce ocenjuje, da zgolj zato, ker se je dolžnik znašel v postopku prisilne poravnave,...

Sklep nº I Cpg 522/2001 of Gospodarski oddelek, May 24, 2001

Tožeca stranka je tista, ki ve, na kakšni podlagi uveljavlja svojo prerekano terjatev in kakšen postopek mora zaceti oziroma nadaljevati. Zato je bila ona tista, ki je bila dolžna predlagati nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka in ne vložiti nove tožbe. Ali bo vložila predlog za nadaljevanje prekinjenega postopka, je bila torej stvar odlocitve tožece stranke. Tožeca stranka v postopku ni uspela. Zato je sodišce prve stopnje pravilno odlocilo, ko je, po nacelu uspeha po 1. odst. 154. c...

May 23, 2001

Sodba nº I Cpg 559/2000 of Gospodarski oddelek, May 23, 2001

Dejanska dobava toplotne energije in podlaga za spremembo pogodbe o dobavi te energije.

Sodba nº I Cpg 578/2000 of Gospodarski oddelek, May 23, 2001

Sodišce prve stopnje je pravilno presodilo, da je ob odlocanju o zahtevku na izpraznitev spornega poslovnega prostora treba izhajati iz obligacijskega razmerja, ki ga ureja pogodba o leasingu nepremicnine št. 30024, sklenjena med pravdnima strankama. Vprašanje lastništva tožece stranke ob takšnem izhodišcu ni ugovor, ki bi ga bilo moc upoštevati v prid toženi stranki.

Sklep nº I Cpg 519/2000 of Gospodarski oddelek, May 23, 2001

Za presojo o vprašanju, ali je v konkretnem primeru podana pravno relevantna vzrocna zveza, je treba ugotoviti, ali so bili prekršeni predpisi o varstvu pri delu in ali je posledica te kršitve ena izmed tistih posledic, ki jih je hotela ta pravna norma prepreciti. Najprej je treba upoštevati pasivne vzroke (zatrjevane opustitve), ki so lahko ustvarili nevarni položaj, ki ga želijo predpisi o varstvu pri delu prepreciti, ker racunajo z dolocenim ravnanjem delavcev v konkretnem delovnem procesu...

Sklep nº I Cpg 616/2001 of Gospodarski oddelek, May 23, 2001

Ce pa stranka zamudi rok za kakšno pravno dejanje in zaradi tega izgubi pravico opraviti to dejanje, lahko po 117. clenu ZPP na njen predlog sodišce dovoli, da ga opravi pozneje, ce je stranka zamudila rok iz opravicenega vzroka. To pa pomeni, da mora opravicen vzrok obstajati v strankini sferi. Zatrjevano nepravilno postopanje sodišca zato ne more biti upravicen vzrok za vrnitev v prejšnje stanje, pac pa je lahko predmet preizkusa v pritožbenem postopku zoper odlocbo sodišca, ki jo je izdalo...

Sodba nº I Cpg 344/2000 of Gospodarski oddelek, May 23, 2001

Pritožnik smiselno uveljavlja postopkovno kršitev po 14. tc. 2. odst. 339. cl. ZPP, ker naj bi prvostopenjsko sodišce o vprašanju, ali je tožena stranka vedela oziroma bi morala vedeti, da je koncni kupec RK prezadolžen, svojo odlocitev oprlo na pisno referenco družb XX z dne 7.7.1999, ki naj bi ugotovilo, da v casu sklenitve prodajne pogodbe med toženo stranko in RK koncni kupec ni bil prezadolžen. Ta listina pa z nicemer ne izkazuje, da koncni kupec v casu sklenitve kupoprodajne pogodbe ni ...

Sklep nº III Cp 688/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Zašcitena kmetija ni predmet, ki bi bil izvzet iz izvršbe (drugi odstavek 32. clena ZIZ), saj Zakon o kmetijskih zemljišcih ne doloca, da je zašcitena kmetija stvar, ki ni v prometu. V primeru, ko je predmet izvršbe zašcitena kmetija, mora sodišce le upoštevati posebne dolocbe ZZK o prodaji takšne kmetije.

Sklep nº III Cp 2359/2000 of Civilni oddelek, May 23, 2001

V fazi dovolitve izvršbi se dedic ne more uspešno braniti, ceš, da terjatev presega vrednost zapušcine. Odlocilno vprašanje, od katerega je odvisno, da se bo postopek nadaljeval zoper dedica, je namrec zgolj to, ali je dedic ali ne.

Sklep nº III Cp 1236/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Ce je za konkretno nepremicnino že zaznamba v zemljiški knjigi, da je izdan sklep o izvršbi na nepremicnino iz druge izvršilne zadeve, gre v novi izršbi le za pristop k izvršbi. V takem primeru pa upnik nima pravnega interesa predlagati izdajo zacasne odredbe s prepovedjo odsvojitve in obremenitve te nepremicnine in zaznambo zacasne odredbe v zemljiški knjigi, saj je s sklepom o izvršbi in zapisom rubežu nepremicnine pridobil mocnejšo pravico kot je predlagana zacasna odredbe.

Sklep nº III Cp 414/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Jamstveni in preživninski sklad ne more proti preživninskemu zavezancu uspešno predlagati zavarovanja za še ne zapadle zneske zakonite preživnine (259. clen ZIZ), ker po placilu nadomestila preživnine vstopi v položaj otroka kot upnik le do višine sredstev, ki jih je izplacal, povecanih za pripadajoce obresti in stroške postopkov. Nanj so prešle samo tiste stranske pravice, ki so že obstajale v trenutku prenosa terjatve.

Sklep nº I Cp 832/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

S tem, ko je tožeca stranka zatrjevala, da je izdaja zacasne odredbe potrebna, ker bo sicer uveljavitev terjatve onemogocena ali precej otežena (2. odst. 270. cl. in 1. alinea 2. odst. 272. cl. ZIZ), je zacrtala meje ugotavljanja dejanskega stanja, ki ga je sodišce prve stopnje sprejelo kot podlago svoje odlocitve. Povsem pravilno je zato stališce sodišca prve stopnje, da je mogoce v primeru ugotovitvenega zahtevka izdati le takoimenovano ureditveno zacasno odredbo, s katero se zacasno, do do...

Sklep nº I Cp 124/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Iz ugotovitev izpodbijanega sklepa in podatkov spisa namrec izhaja, da v obravnavanem primeru neoveritev podpisov ni edina ovira za predlagani vpis v zemljiško knjigo. Bistvena ovira za vpis je v okolišcini, da so s trenutkom izrociteljicine smrti (6.12.1995) postali lastniki nepremicnin, glede katerih se predlaga vpis, njeni zakoniti dedici (36. clen Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, 123. in 132. clen ZD), kar je bilo tudi pravnomocno ugotovljeno s sklepom o dedovanju, že pred ...

Sodba nº I Cp 803/2000 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Zmota v nagibu pomeni zmoto o vzroku, ki je oporocitelja napeljal do tega, da je na dolocen nacin oporocno razpolagal. Oporoka je enostranski pravni posel, ki predpostavlja smrt zapustnika pred smrtjo dedica. Zmota glede datuma smrti je že pojmovno izkljucena.

Sklep nº II Cp 815/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Dolocbe ZOR o ari veljajo tudi za predpogodbo kot posebno vrsto pogodbe.

Sklep nº II Cp 492/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Dolžnost staršev, da preživljajo otroke po doseženi polnoletnosti obstaja le, ce se otroci redno šolajo (123. cl. ZZZDR). Odlocilna okolišcina, od katere je odvisna odlocitev o preživninski obveznosti toženca, je torej redno šolanje tožnika. O tej okolišcini pa sodba prve stopnje nima razlogov (14. tc. 2. odst. 339. cl. ZPP), ceprav sta pravdni stranki v dokaz njenega (ne)obstoja navajali dejstva in tudi predlagali dokaze. Pritožbeno sodišce je zato na podlagi 1.odst. 354. cl. ZPP izpodbijano...

Sklep nº I Cp 213/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Pritožnik v postopku pred sodišcem prve stopnje na izpoved price ni imel nobenih pripomb. Pritožbi pa prilaga fotokopijo listine oz. izjave, ki naj bi izpodbila dokazno oceno sodišca prve stopnje v zvezi z izpovedjo te price. Takšna listina predstavlja nov dokaz, ki bi ga smel toženec v pritožbenem postopku predložiti le, ce bi izkazal, da ga brez svoje krivde ni mogel predložiti do prvega naroka za glavno obravnavo, opravljenega po dolocbah novega ZPP, oz. do zakljucka glavne obravnave, ob p...

Sodba nº I Cp 2134/99 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Do trenutka nakupa, odvzema ali drugacne omejitve lastninske pravice (oziroma zgolj na podlagi neuspešnih ponudb nakupa ali celo sprejetega in sicer veljavnega Odloka o sprejetju ureditvenega nacrta) tožena stranka (kot kamnoseško podjetje) na zemljišcu tožnikov nima pravice posegov (vožnje), in tožniki s prepovedno tožbo lahko zahtevajo prenehanje vznemirjanja nasproti njej, saj si tožena stranka prisvaja (nikoli pridobljeno) služnostno pravico na zemljišcu, ki bi po dolocbah Zakona o rudars...

Sodba nº I Cp 794/2000 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Ker je bila tožena stranka v spornem obdobju narocnik telefonskega prikljucka, je odgovorna za uporabo telefona in placilo telefonskih storitev.

Sklep nº I Cp 767/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Pri prodaji knjige, kjer je placilo dogovorjeno v obrokih, izrocitev knjige pa šele po placilu, kjer se je prodaja vršila pred izidom knjige in po prednarocniški ceni, glede izrocitve knjige in zamude s placilom le te ni mogoce uporabiti 551. cl. ZOR, da pride kupec s placilom v zamudo šele takrat, ko mu je knjiga izrocena.

Sklep nº I Cp 1787/2000 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Okolišcine da je predlagateljica solastnica obravnavane nepremicnine do 13/16, ostali trije solastniki pa vsak do 1/16, da sta se še dva solastnika strinjala z predlagateljicinim predlogom, da dobi nepremicnino, ostalim solastnikom pa izplaca vrednost njihovih deležev, da je sodni izvedenec ugotovil, da fizicna delitev stvari ni mogoca, ker je solastni delež nasprotnih udeležencev toliko manjši od posameznih etaž objekta (klet, pritlicje, mansarda) in da delitev posameznih etaž ni mogoca ter ...

Sodba nº I Cp 1361/2000 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Višina odškodnine - skupaj 800.000,00 SIT.

Sklep nº III Cp 320/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Doživljenjska mesecna renta po 16. cl. Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) ne spada med prejemke iz 101. ali 102. cl. ZIZ, za katere veljajo omejitve izvršbe.

Sklep nº III Cp 982/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Odlocanje o predlogu za vpis (kakršnekoli) pravice v zemljiško knjigo, je pridržano sodišcu.

Sklep nº III Cp 818/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Ce upnik ugovoru tretjega ni izrecno nasprotoval, ampak je presojo prepustil sodišcu, ter je tretji izkazal svojo pravico, ki preprecuje izvršbo, za verjetno, je potrebno ugovoru ugoditi.

Sklep nº III Cp 2195/2000 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Zavarovanja terjatve na celotni nepremicnini, ki predstavlja skupno premoženje, ni mogoce dovoliti za terjatev do enega soalstnika skupnega premoženja. Prav tako pa ga že pojmovno ni mogoce dovoliti na nedolocenem deležu dolžnice na skupnem premoženju. Upnik, ki želi doseci izvršbo oz. zavarovanje na deležu enega od zakoncev, lahko ravna po dolocbi 1. odstavka 57. clena ZZZDR. Po omenjeni dolocbi lahko na podlagi pravnomocne sodbe zahteva, da sodišce doloci delež dolžnika na skupnem premoženj...

Sklep nº III Cp 111/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Ce dolžnikove navedbe, da ni lastnik zarubljenih predmetov, držijo, bodo lahko lastniki spornih predmetov do konca izvršilnega postopka vložili ugovor tretjega, na dolžnikov pravni položaj pa v tem primeru izdani sklep o izvršbi ne vpliva. Rubežni in cenilni zapisnik sodnega izvršitelja ni odlocba v smislu dolocbe prvega odstavka 8. clena ZIZ zoper katero bi bilo dopustno pravno sredstvo, zato je treba ugovor zoper rubežni in cenilni zapisnik zavreci.

Sklep nº III Cp 1156/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Ce drugi ni voljan izrociti stvari, lahko upnik predlaga sodišcu, naj prenese nanj dolžnikovo terjatev proti drugemu za izrocitev stvari. Pravnomocni sklep o prenosu terjatve na upnika je izvršilni naslov v izvršbi upnika zoper drugega kot dolžnika na izrocitev stvari.

Sklep nº III Cp 760/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Izvršitelj je pripravil obracun obresti po prejemu sklepa o dolocitvi izvršitelja in odredbe sodišca o opravi dejanj izvršbe in po placilu predujma, a pred prejemom sklepa o ustavitvi izvršbe, zato je upravicen do placila iz tega naslova. Tudi ta strošek se placa iz založenega predujma.

Sklep nº III Cp 484/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Ker je bila 2.tocka sodne poravnave z dne 10.12.1996, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, razveljavljena s sodno poravnavo z dne 3.11.1998 in ker gre torej za dejstvo, ki se nanaša na samo terjatev, ki je nastopilo po nastanku izvršilnega naslova, dolžnica pa ga je uveljavljala pred koncem izvršilnega postopka, je podan ugovorni razlog po 5.tocki 1.odstavka 55.clena ZIZ. Ob tem pa ne morejo biti upoštevne upnikove pritožbene navedbe, da je sodno poravnavo iz leta 1998 sklenil sind...

Sklep nº III Cp 1191/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Predmet po izvršilnem naslovu (po sodni poravnavi) je lahko le dajatev, storitev, dopustitev ali opustitev. Le tako obveznost je namrec v izvršilnem postopku mogoce izvršiti. Sodna poravnava, ki jo je kot izvršilni naslov predložil upnik, zgolj ugotavlja obstoj upnikove terjatve napram dolžniku, zato taka sodna poravnava ni mogla postati izvršljiva in ne more biti izvršilen naslov, primeren za izvršbo. V takem primeru je treba upnikov predlog za izvršbo zavrniti. Ker pa je v konkretnem primer...

Sklep nº III Cp 1119/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Rubež dnevnega izkupicka v gostinskem lokalu dolžnika kot samostojnega podjetnika predstavlja izvršilno sredstvo izvršbe na premicnine po 77. in sledecih clenih ZIZ. Dnevni izkupicek oz. blagajniški inkaso namrec predstavlja gotovino, gotovina pa je premicnina, zato za rubež dnevnega inkasa veljajo omejitve oziroma oprostitve izvršbe po 5. tc. 1. odst. 79. cl. ZIZ v zvezi s 102. cl. ZIZ.

Sklep nº I Cp 675/2001 of Civilni oddelek, May 23, 2001

Ce stranka uveljavlja v (nasprotni) tožbi nedenarni in denarni zahtevek in ne opredeli vrednosti spornega predmeta za posamicni zahtevek, sodišce upošteva oznaceno vrednost (nasprotne) tožbe in doloci vrednost vsakega tožbenega zahtevka posebej in jih ne sešteva. Vrednost zapadle uporabnine, ki jo je oznacila tožena stranka v tožbi, v smislu dolocbe 219. clena Zakona o obligacijskih razmerjih ni moc enaciti z najemnino, saj ob zatrjevanem neobstoju najemne pogodbe med strankama ne gre za spor...

May 22, 2001

Sodba nº I Cpg 1271/1999 of Gospodarski oddelek, May 22, 2001

Priprave, ki so zlasti na podrocju intelektualnih storitev, kot predmeta delovršne pogodbe, logicne, pricakovane in celo nujne, pa sodijo v pogajanja, saj je od zakljuckov teh odvisna konkretna vsebina pogodbe, ki jo stranki pripravljata in njena kasnejša interpretacija (gl. 30. cl. ZOR Tudi iz zakonske norme je razvidno, da bodoci pogodbeni stranki trpita dolocene stroške v zvezi s pripravo pogodbe, ce ne drugacne, za porabljeni cas. Vendar pa si teh vzajemno ne povrneta, ce se drugace ne do...

Sklep nº IV Cpg 22/2001 of Gospodarski oddelek, May 22, 2001

Subjekt vpisa, ki ni hkrati predlagatelj, ima pravico do pritožbe, vendar mora navesti pravni interes za pritožbo in ga konkretizirati. Tako mora navesti, katera njegova pravica ali na zakonu temeljec interes utegne biti s sklepom registrskega sodišca prizadet.

Sodba nº I Cpg 1319/99 of Gospodarski oddelek, May 22, 2001

Tudi po dolocbi 491. cl. ZOR, ki ureja vprašanje neizpolnitve prodajne pogodbe v dodatnem roku, se kupna pogodba razdre po samem zakonu, ce je prodajalec v dodatnem roku ne izpolni.

Sklep nº IV Cpg 19/2001 of Gospodarski oddelek, May 22, 2001

V sodni register se vpišejo le tisti subjekti, ki jih opredeljuje 3. clen Zakona o sodnem registru.

Sklep nº IV Cpg 23/2001 of Gospodarski oddelek, May 22, 2001

ZGD v 3. odst. 410. clena predpisuje, da mora biti najmanj ena tretjina osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo ob ustanovitvi, zagotovljena v denarju. V 5. odst. 451. clenu ZGD pa je predpisano, da se za povecanje osnovnega kapitala uporabljajo dolocbe 410. clena. To pomeni, da mora biti razmerje med denarnim in stvarnim vložkom družbe z omejeno odgovornostjo ves cas tako, da je najmanj ena tretjina osnovnega kapitala zagotovljena v denarju, torej tudi pri povecanju osnovnega kapit...

Sodba nº I Kp 253/2001 of Kazenski oddelek, May 22, 2001

Dejanje, kot je opisano v izreku, vsebuje le abstrakten namen obtožencevega ravnanja, ni pa konkretno opisano, kakšna spolna dejanja je želel storiti obtoženec. Za to dejanje, ki ga je obtoženec obtožen, po zakonu ni kaznivo dejanje.

Sodba nº I Kp 390/2001 of Kazenski oddelek, May 22, 2001

Sodišce prve stopnje je prepricljivo obrazložilo obdolžencevo krivdo v zvezi z obema kaznivima dejanjima in je s tem tudi navedlo, zakaj ne pride v poštev silobran, kot je to navajal zagovornik v pritožbi. Šlo je namrec za napad s strani obdolženca, ne pa za obrambo obdolženca pred oškodovancema.

Sklep nº I Cpg 1129/1999 of Gospodarski oddelek, May 22, 2001

Poravnava v prvi vrsti pomeni sporazum med osebami, med katerimi je spor ali negotovost, da z vzajemnimi popustitvami prekinejo spor oz. odpravijo negotovost in dolocijo svoje vzajemne pravice in obveznosti. Zato predloga za poravnavo ni moc uporabiti za drug namen, t.j. kot dokaz za "korist", ki naj bi jo tožena stranka imela od dobavljene energije.

Sodba nº I Cpg 1027/1999 of Gospodarski oddelek, May 22, 2001

Trditveno breme tožeci stranki nalaga, da navede vsa pravotvorna dejstva, na katera opira svoj zahtevek. Izvedba dokaza z zaslišanjem price ne more nadomestiti pomanjkljivih trditev tožece stranke o temelju vtoževanega zneska.

May 19, 2001

Sklep nº I Cp 160/2001 of Civilni oddelek, May 19, 2001

Temeljno materialnopravno in procesno izhodišce pri odlocanju o dodelitvi mladoletnih otrok v vastvo in vzgojo, je nacelo koristi otrok. V skladu z le-tem je sodišce dolžno tudi po uradni dolžnosti izvesti dokaz z izvedencem psihologom, ki naj ugotovi, kateri izmed staršev je osebnostno primeren za vzgojo in varstvo otrok.

May 17, 2001

Sodba nº I Cpg 1424/99 of Gospodarski oddelek, May 17, 2001

Prodajalec je svojo obveznost iz pogodbe o prodaji nepremicnine sicer že konkretiziral v 6. clenu pogodbe z vpisnim dovolilom, ki pa se ne more realizirati, saj fotokopija pogodbe z neoverjenimi podpisi ni primerna za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, zaradi cesar je dolžan izdati listino na podlagi katere bo vpis mogoce izvršiti.

May 16, 2001

Sklep nº II Cpg 562/2001 of Gospodarski oddelek, May 16, 2001

Dolžnica je dobila pravico predložiti Agenciji za placilni promet sporne akceptne naloge na podlagi narocila (naloga) po 749. clenu ZOR. Narocilo pa se mora izvršiti tako, kot se glasi (glej 1. odst. 751. clena ZOR), drugace pa le s soglasjem narocitelja (primerjaj 752. clen ZOR

Sodba nº I Cpg 1200/2000 of Gospodarski oddelek, May 16, 2001

Pravice in obveznosti iz pogodbe nastanejo (praviloma) le za pogodbeni stranki.

Sodba nº I Cpg 531/2000 of Gospodarski oddelek, May 16, 2001

Trditve tožene stranke niso omogocale kvalifikacije spornih stvarnih napak, namrec, ali je šlo za ocitne ali skrite napake. Poleg tega tožena stranka ni navedla, kdaj je reklamirano blago prejela in kdaj naj bi tožeco stranko ustno obvestila o ugotovljenih napakah. Le tako konkretizirani ugovor iz naslova stvarnih napak omogoca presojo o pravocasnosti grajanja, ki je pogoj za perpetuacijo ugovorov iz tega naslova v pravdi na placilo kupnine za prodano blago (2. odst. 500. cl. ZOR). Presoja o ...

Sklep nº I Cpg 577/2001 of Gospodarski oddelek, May 16, 2001

Presoja o pogoju iz 2.in 3. odst. 270. cl. ZIZ.

Sklep nº I Cpg 560/2001 of Gospodarski oddelek, May 16, 2001

Po 1. odst. 278. cl. ZIZ sodišce postopek zavarovanja ustavi na dolžnikov predlog.

Sodba nº I Cpg 286/2000 of Gospodarski oddelek, May 16, 2001

Uporabe spornih poslovnih prostorov namrec v konkretnem primeru ni moc šteti za sprejem ponudbe, ki bi jo naslovila tožeca stranka na toženo, in po kateri naj tožena te prostore uporablja proti placilu najemnine. Takšna kvalifikacija ne pride v poštev, ker tožena stranka navaja, da zaradi neurejenih razmerij glede razdelitve uporabe prostorov med solastniki, ni znano, kdo je "pravi najemodajalec".

Sodba nº I Cpg 1244/2000 of Gospodarski oddelek, May 16, 2001

V gospodarskem sporu, ki tece po ugovoru proti sklepu o izvršbi, ima racun zgolj pomen dokaza, ki sam zase ne govori v prid presoji o obstoju obveznosti tožene stranke v razmerju do tožece. Prav tako ugotovitev o obstoju prodajne pogodbe ne more temeljiti zgolj na dejstvu, da je tožena stranka del blaga placala.

Sodba nº I Kp 314/2001 of Kazenski oddelek, May 16, 2001

Obtoženka se je gibala po hiši, v kateri sta takrat spala oškodovanca, vendar zgolj tveganje obtoženke, da bo pri dejanju zasacena ali neposredno zatem prijeta, še ni okolišcina, ki bi govorila za to, da je bila tatvina storjena na posebno predrzen nacin. Ob izostanku drugih okolišcin, ki bi kazale na obtoženkin posebno predrzen nacin storitve tatvnine kriticne noci, je zato sodišce prve stopnje pravilno dejanje obtoženke pravno opredelilo kot kaznivo dejanje tatvine po clenu 211/I KZ.

Sklep nº III Cp 2022/2000 of Civilni oddelek, May 16, 2001

V procesnem položaju, ko je sodišce prve stopnje obrazloženo zavrnilo ugovor zoper sklep o izvršbi ter se je dolžnik na to pritožil, mora sodišce obravnavati zavrnjeni ugovor kot pritožbo, pritožbo o zavrnitvi ugovora pa le v mejah preizkusa pravilnosti sklepa o neutemeljenosti ugovora.

Sodba nº I Cp 528/2001 of Civilni oddelek, May 16, 2001

Odmera preživnine za štiriletnega in enoinpolletnega otroka: - možnost staršev: mati - 90.000,00 SIT; oce - 105.000,00 SIT (+ 132,000,00 SIT letno), - potrebe vsakega otroka: 40.000,00 SIT; otroški dodatek: 7.000,00 SIT za vsakega otroka, - preživnina: 20.000,00 SIT za vsakega otroka.

Sklep nº I Cp 1210/2000 of Civilni oddelek, May 16, 2001

Soposestnik je upravicen do posestnega varstva proti drugemu soposestniku, ki moti oziroma onemogoca njegovo dotedanje izvrševanje posesti oziroma dejanske oblasti na stvari, ki je v soposesti.

Sodba nº I Cp 1984/2000 of Civilni oddelek, May 16, 2001

Razveljavitveni zahtevek se že pojmovno nanaša na pogodbe, sklenjene z napako oziroma na izpodbojne pogodbe (112. clen ZOR), je konstitutivne narave, takšna pa je seveda tudi sodna odlocba. V obravnavanem primeru pogodba ni bila sklenjena z nikakršno napako, zaradi nastopa pogoja pa bi prišel v poštev, poleg dajatvenega zahtevka na vrnitev (placilo) danih izpolnitev, kvecjemu še ugotovitveni zahtevek (pa za to ni potrebe), da je pogodba prenehala veljati.

Sodba nº II Cp 720/2001 of Civilni oddelek, May 16, 2001

Varovanje zasebnosti in nedotakljivosti stanovanja ne gre tako dalec, da bi imelo prednost v koliziji z lastninsko pravico.

Sodba nº II Cp 1254/2000 of Civilni oddelek, May 16, 2001

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ne daje podlage za obracunavanje stroškov vratarske službe in varovanja v okviru najemnine ali obratovalnih stroškov, ki jih najemnik placuje poleg najemnine. Tudi iz najemne pogodbe, ki sta jo sklenili pravdni stranki, ni razvidno, da bi omenjeni stroški sodili v obratovalne stroške, ki jih mora placevati najemnik.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners