Višja Sodišča: Opinions issued on June 2001

June 28, 2001

Sklep nº II Cpg 534/2001 of Gospodarski oddelek, June 28, 2001

Upnik nima vec pravnega interesa za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka, saj je v vlogi z dne 13.6.2001 sam predlagal odlocitev, kakršno je sodišce prve stopnje sprejelo v izpodbijanem sklepu z dne 25.1.2001.

Sklep nº II Cpg 511/2001 of Gospodarski oddelek, June 28, 2001

Podpis na upnikovih pogodbah je prakticno identicen s podpisom dolžnikovega direktorja na ugovoru, zato bi moral dolžnik svoje ugovorne navedbe, da naj bi pogodbe podpisala nepooblašcena oseba, precej bolj konkretizirati (kdo naj bi po njegovem bila ta oseba, ali gre za ponareditev podpisa ali morebitno prekoracitev pooblastil itd.) in tudi predlagati dokaze za svoje trditve.

Sklep nº II Cp 1568/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2001

Tožbo je potrebno toženi stranki vrociti osebno. Vrocevalec ne ravna v skladu z dolocbo 3. odst. 142. cl. ZPP, ce pisno obvestilo vrže kar v nabiralnik.

June 27, 2001

Sklep nº II Cpg 484/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Sodišce prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugotovilo prekinitev postopka zaradi prenehanja dolžnice na podlagi 1. odst. 32. cl. ZFPPod. Tak sklep je deklaratoren in je posledica ugotovljenega dejstva prenehanja pravne osebe po 3. tc. 1. odst. 205. cl. ZPP (v zvezi s 27. cl. ZFPPod).

Sklep nº I Cpg 615/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Pritožba tožene stranke je bila vložena dne 19.06.1999 in bi zato izterjava dolgovane takse zastarala s potekom leta 2001. Toženi stranki pa je bil taksni opomin za pritožbo vrocen dne 23.06.1999, torej pred nastopom zastaranja.

Sklep nº II Cpg 527/2001 of Gospodarski oddelek, June 27, 2001

Ker so po 1. odst. 32. cl. ZIZ lahko predmet izvršbe za poplacilo denarne terjatve le dolžnikove stvari, upnica na vozilu, ki ni vec v lasti dolžnika, ni mogla uspešno predlagati nadaljevanja izvršbe.

Sklep nº III Cpg 44/2001 of Gospodarski oddelek, June 27, 2001

Osnovno merilo za dolocitev nagrade stecajnemu upravitelju je vrednost razdelitvene mase. Ostala merila pa se upoštevajo le pri morebitnem povecanju odmerjene nagrade.

Sklep nº I Cpg 745/2001 of Gospodarski oddelek, June 27, 2001

Napaka v poslovanju odvetniške pisarne (vabilo za narok v eni zadevi je bilo pomotoma pripeto k dokumentaciji v drugi zadevi) je ocitno neupravicen razlog za vrnitev v prejšnje stanje. Zato kljub priloženim dokazom razpis naroka po 2. odst. 120. cl. ZPP ni bil potreben.

Sklep nº I Cpg 552/2001 of Gospodarski oddelek, June 27, 2001

Izbrisana pravna oseba ne more biti pravdna stranka. Zato tudi ne more biti subjekt stroškovne obveznosti.

Sklep nº I Cpg 741/2001 of Gospodarski oddelek, June 27, 2001

Nevarnost kot predpostavka zacasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve se izkazuje v vsakem dolžnikovem ravnanju (subjektivna nevarnost), ki ima lahko za posledico onemogocenje ali otežkocenje izvršbe, ne glede na to, ali je dolžnikov cilj prav to. Dolžnikova krivda (subjektivna odgovornost) tako za ugotovitev nevarnosti ni relevantna. Dovoljena je tudi zacasna odredba, s katero se prepoveduje odplacna odtujitev nepremicnine, pa ceprav bi odtujeno nepremicnino nadomestila kupnina. Za prime...

Sklep nº II Cp 836/2000 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Kadar Zavod za zdravstveno zavarovanje terja povracilo škode (stroške zdravljenja) od fizicne osebe - povzrocitelja prometne nesrece ter od zavarovalnice (na podlagi 18. clena ZOZP), sta toženi stranki v materialnem sosporništvu.

Sklep nº I Cp 1940/2000 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Ce tožnik sodno takso placa, le sodišcu ne pošlje dokazila, da je bila taksa placana, se tožba ne šteje za umaknjeno.

Sklep nº I Cp 999/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2001

1. Naceloma se je mogoce strinjati s stališcem, da hipoteka, ki pomeni stvarno pravico absolutne narave, predstavlja kvalitetnejšo obliko pravnega varstva kot zacasna odredba, ki ne povzroca stvarnopravnih ucinkov (2. odst. 271. cl. ZIZ). Vendar pa je treba v vsakem primeru presoditi, ali je pravovarstveni cilj obeh pravnih sredstev isti - ce ni, se utegne izkazati, da stranka utemeljeno zahteva zavarovanje svoje terjatve (še) z izdajo zacasne odredbe. 2. Hipoteka se pridobi na podlagi zakona...

Sklep nº I Cp 504/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Zaradi neizpolnjevanja obveznosti obrocnega placevanja kupnine za stanovanje po pogodbi tožeca stranka uveljavlja dve sankciji: razvezo pogodbe in izpolnitev pogodbe. Obe upravicenji pa se medsebojno izkljucujeta, saj razveza pogodbe pomeni njeno prenehanje (kar ima po splošnih pravilih za posledico vracanje danega oziroma po specialnem dolocilu 124. cl. SZ bodisi vracanje realne vrednosti obrokov zmanjšanih za neprofitno najemnino bodisi ustrezno upoštevnje placanih obrokov v obliki solastni...

Sodba nº I Cp 2049/2000 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Ker je zapustnica (sicer dedinja po denacionalizacijskem upravicencu) umrla pred pravnomocnostjo odlocbe o denacionalizaciji, lahko dedici po njej dedujejo denacionalizirano premoženje le na podlagi vstopne pravice.

Sodba nº I Cp 848/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Kot je pravilno ugotovilo sodišce prve stopnje, sta pogodbeni stranki v 8. clenu pogodbe sami dolocili sankcijo za takšno kršitev pogodbe. Dogovorili sta se namrec, da že v primeru neplacila enega obroka najemnine in ostalih stroškov, najemna pogodba preneha (prim. 4. odstavek 125. clena Zakona o obligacijskih razmerjih, v nadaljevanju ZOR).

Sodba nº I Cp 607/2000 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Navedba imena pravdne stranke, ki je gospodarska družba, mora vsebovati tudi navedbo njene pravnoorganizacijske oblike, sicer tožba ni popolna.

Sklep nº III Cp 1277/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Pri odmeri stroškov po tar. št. 21/6 OT je treba upoštevati tudi dolocbo tar. št. 21/1 OT, ki doloca najvišjo mejo 200 tock.

Sklep nº R 98/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Upnica, ki je predlagala izvršbo tako, da je v predlogu kot prvo sredstvo izvršbe navedla sredstvo penosa denarne terjatve, je s tem sredstvom tudi dolocila sodišce, krajevno pristojno za odlocanje o celotni izvršilni zadevi. Na ta nacin doloceno krajevno pristojno sodišce namrec (glede na zakonsko dikcijo 35. clena ZIZ) odloca o celotnem predlogu za izvršbo in glede dolocenih izvršilnih sredstev tudi opravi izvršbo, glede drugih izvršilnih sredstev (v tem primeru glede izvršbe z vpisom sklep...

Sklep nº I Cp 429/2000 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Toženec je bil s pravnomocno kazensko sodbo spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja žaljive obdolžitve, ker je osebi X in osebi Y o tožniku dejal, da je "navadna baraba, kriminalec in svinja, da je podkupil ljubljansko policijo in nadškofa". V zadevi v kateri tožnik zahteva odškodnino za škodo, ki naj bi mu nastala zaradi objave teh izjav v medijih, je treba natancno in nedvomno ugotoviti ali in zakaj toženec odgovarja za objavo izjav v medijih.

Sklep nº II Cp 1040/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Pritrditi je pritožbeni graji tožene stranke, da je sodišce prve stopnje napacno interpretiralo zakonsko dolocilo iz 5. odst. 132. cl. ZZZDR, ko je kljucno pozornost namenilo preizkusu sorazmerja placilnih možnosti obeh staršev, pri cemer pa je zanemarilo vprašanje, ali in koliko so se spremenile okolišcine od trenutka, ko je bila preživnina prvic dolocena s pravnomocno sodbo.

Sodba nº II Cp 860/2001 of Civilni oddelek, June 27, 2001

Tožbeni zahtevek na odpoved najemne pogodbe po osmi alinei prvega odstavka 53. clena SZ bi bil utemeljen, ce bi tožeca stranka dokazala, da ji je toženec že pred prejemom opomina z dne 5.12.1997 onemogocal vstop v stanovanje zaradi oprave del v zvezi s popravili ali izboljšavami v stanovanjski hiši, ki jih drugace ni mogoce opraviti ali jih je mogoce opraviti le z nesorazmerninimi stroški ali zaradi preveritve pravilne uporabe stanovanja, da pa je s takšnim ravnanjem nadaljeval tudi po izteku...

June 26, 2001

Sklep nº I Cp 911/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 26, 2001

Dolocba 2. odst. 26. clena Zakona o stavbnih zemljišcih, da se višina odškodnine za odvzeto nepremicnino doloci po vrednosti, ki jo ima nepremicnina v casu izdaje sklepa o zacetku razlastitvenega postopka, ne izkljucuje možnosti revalorizacije z upoštevanjem cene v casu izdaje odlocbe o odškodnini.

Sodba nº I Cp 157/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 26, 2001

Toženec, ki ima na makadamski poti služnostno pravico, lahko v okviru te pravice izvaja le vzdrževalna dela. Brez soglasja lastnice pa ni upravicen spreminjati kvalitete poti. Zato tudi ce je izboljšal kvaliteto, a je to storil samovoljno, je s takšnim ravnanjem vznemiril tožnicino lastninsko pravico, zato ima lastnica pravico zahtevati vzpostavitev prejšnjega stanja.

Sklep nº I Cp 204/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 26, 2001

Za odlocanje o stroških v postopku denacionalizacije, ki se vodi pri okrajnem sodišcu po pravilih nepravdnega postopka, se uporabljajo dolocbe 35. clena ZNP. Ce obstoji možnost vrnitve premoženja po dolocbah ZDen, se takšen postopek vodi v interesu obeh udeležencev, zato vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Sodba nº II Cp 982/2001 of Civilni oddelek, June 26, 2001

S sodno odlocbo dolocena preživnina se ukine z dnem, ko je vložena tožba za njeno ukinitev.

June 21, 2001

Sklep nº I Cpg 1016/2000 of Gospodarski oddelek, June 21, 2001

Leta 1996 gozdna gospodarstva niso bila vec upravljalci gozdnih cest, pac pa so za vzdrževanje gozdnih cest zadolžene lokalne skupnosti s prispevkom lastnikov in Republike Slovenije.

Sklep nº II Cpg 499/2001 of Gospodarski oddelek, June 21, 2001

Ker sodelovanje izvršitelja pri izvršbi na placo in druge stalne denarne prejemke ni potrebno, zaradi neplacila predujma za stroške izvršitelja ni mogoce ustaviti izvršbe na placo, temvec samo izvršbo na premicnine.

Sklep nº II Cpg 413/2001 of Gospodarski oddelek, June 21, 2001

Sodišce druge stopnje je na podlagi vpogleda v racunalniško vodeno bazo sodnega registra ugotovilo, da v Sloveniji nikoli ni obstajala druga pravna oseba s firmo "S...", zato zakljucuje, da je kljub nekaterim pomanjkljivostim v oznaki dolžnika identiteto le-tega mogoce zanesljivo ugotoviti.

Sklep nº II Cpg 486/2001 of Gospodarski oddelek, June 21, 2001

Neresnicna je ugovorna trditev, da naj bi sodišce dolžniku blokiralo žiro racun, saj ni izdalo nobene odlocbe (napr. zacasne odredbe), s katero bi prepovedalo uporabo dolžnikovega žiro racuna. Sodišce je zgolj naložilo Agenciji za placilni promet (APP), da z dolžnikovega racuna prenese izterjevani znesek na racun upnika, blokada racuna pa je posledica od ravnanja sodišca neodvisnega dejstva, da na dolžnikovem racunu ni zadostnega priliva sredstev za placilo izterjevane terjatve. Dolžnik verje...

Sklep nº I Cpg 449/2001 of Gospodarski oddelek, June 21, 2001

Ugotovitev sodišca, da listina "uskladitev knjigovodskega stanja" predstavlja le prepis stanja terjatev iz poslovnih knjig in da je to listino sestavila in podpisala oseba, ki je bila pooblašcena le za izpis tega stanja iz poslovnih knjig, ne daje podlage za sklep, da je bil s tem dolg pripoznan in pretrgano zastaranje.

June 20, 2001

Sklep nº I Cpg 356/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 20, 2001

V pritožbi zoper sklep o zacetku in takojšnjem zakljucku stecajnega postopka upnik ne more uspešno uveljavljati razloga, da bi se s prodajo premoženja, ki je bilo izroceno obcini, lahko uspešno poplacal vsaj del njegove terjatve do dolžnika.

Sklep nº II Cpg 57/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 20, 2001

Ce dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine zatrjuje, da upnikova terjatev do njega, temeljeca na zakonu, ne obstoji, ker je ustavno sodišce za ta zakon ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo, je takšen ugovor utemeljen.

Sodba nº in sklep II Cp 427/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Odškodnina mora biti takšna, da oškodovanec zaradi škodnega dogodka ni ne prikrajšan ne obogaten.

Sodba nº in sklep II Cp 287/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ce iz dokaza izhaja le možnost, da se stranke dogovorijo o zmanjšanju obveznosti, takšnega dogovora pa tožnik ni navajal niti ni predložil dokaza, iz katerega bi bilo razvidno, da je do njega res prišlo. Za njegovo ugotovitev bi bil tako potreben dokazni postopek, medtem ko je tožbeni zahtevek utemeljen neposredno na navedbah, zanje pa so predloženi tudi dokazi, tako da so podani pogoji za...

Sklep nº I Cp 141/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

V skladu z 427. cl. ZPP je postopek v motenjskih pravdah izkljucno predlagalen s pritožbo kot edinim pravnim sredstvom, vendar ne kot posebnim pravnim sredstvom, kar pomeni, da se sklep o izdaji zacasne odredbe v motenjskih pravdah lahko izpodbija le v pritožbi zoper koncno odlocbo.

Sklep nº I Cp 978/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Ne gre za stvarno pristojnost po 7.tc. 2. odst. 32. cl. ZPP v sporu, katerega predmet je izpodbijanje kupne pogodbe, katero sta sklenili pogodbeni stranki, od katerih je ena v stecaju, ce ta terjatev ni bila uveljavljana in prerekana v stecajnem psotopku, ker to ni spor, ki bi nastal v zvezi s stecajnim postopkom.

Sklep nº I Cp 1205/2000 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Ker je med udeležencema ocitno spor o delitvi nepremicnine v solastnini, saj v spisu ni podatkov o tem, da bi solastno premoženje že sporazumno razdelila, je potrebno opraviti delitev solastne stvari skladno z dolocbami cl. 118 do 127 Zakona o nepravdnem postopku (ZNP).

Sodba nº I Cp 705/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

1. Kar se tice obrazložitve krivde druge toženke, so razlogi sodbe morda res nekoliko skopi, vendar ob upoštevanju splošnega nacela odškodninskega prava o krivdni odgovornosti z obrnjenim dokaznim bremenom (1. odst. 154. cl. ZOR) zadostni. Glede na nacelo domnevne krivde tožeca stranka ni bila dolžna dokazovati krivde tožencev, temvec bi morala toženca dokazati, da je škoda nastala brez njune krivde, cesar pa v postopku pred sodišcem prve stopnje nista dokazovala. 2. Sodišce prve stopnje je p...

Sodba nº I Cp 954/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Ravnanje sodišca glede dokazovanja dejstva, ali je med tožnikom in drugotožencem obstajalo posojilno ali kupoprodajno razmerje, bi lahko predstavljalo kršitev zahteve po enakopravnem obravnavanju strank v dokaznem postopku (1. odst. 5. cl. Zakona o pravdnem postopku - ZPP), ce bi sodišce o obstoju ali neobstoju pravnorelevantnih okolišcin sklepalo samo na podlagi izpovedi ene stranke ali pric, ki bi jih predlagala ena sama stranka. V konkretnem primeru pa ni mogoce trditi, da bi sodišce prve ...

Sklep nº I Cp 646/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Ce razvezana zakonca živita v RS je v sporu zaradi ugotovitve deleža na skupnem premoženju krajevno pristojno sodišce po dolocbi 57. clena ZPP. Dolocilo clena 55 ZPP v takem sporu ni uporabljivo, ker ta clen govori o pristojnosti sodišca RS v dolocenih primerih ocitno iz razlogov, ker tožena stranka ne živi v RS.

Sklep nº I Cp 973/2000 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Zakon o zemljiški knjigi v 44.clenu doloca, da se zaznamba dovoli, ce tece sodni postopek o pridobitvi, spremembi ali prenehanju stvarne pravice na nepremicnini ali ce tece sodni postopek za ugotovitev neveljavnosti vknjižbe in vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja. Sodni postopek o pridobitvi, spremembi oziroma prenehanju stvarne pravice na nepremicnini pa tece le tedaj, kadar tožeca stranka toži na ugotovitev, da je po zakonu ali na podlagi sodne odlocbe pridobila tako pravico n...

Sklep nº III Cp 1557/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Dolocba cetrtega odstavka 27. clena ZFPPod ima naravo pravne fikcije (neizpodbitne domneve), da so družbeniki izjavo v smislu prvega odstavka 394. clena ZGD podali, zato je osebna odgovornost družbenikov za obveznost družbe, izbrisane po dolocilih ZFPPod nujna, na zakonu temeljeca pravna posledica izbrisa družbe. Ker zakon kot edini pogoj za opisano osebno odgovornost družbenikov postavlja dejstvo, da je bila družba izbrisana iz sodnega registra po dolocilih ZFPPod, je nepomembno, ali so druž...

Sklep nº III Cp 2074/2000 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Sklad vstopi v pravice preživninskega upravicenca do višine založenega nadomestila, zato od dolžnika ne more zahtevati vec, ko je placal preživninskemu upravicencu. Zaradi tega sklad ne more uspešno predlagati zavarovanja s predhodno odredbo za še nezapadle preživninske zneske.

Sklep nº III Cp 1427/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Dejstvo, da je terjatev upnika zarubljena v postopku prisilne izterjave dolga po Zakonu o davcnem postopku zaradi poplacila njegovega dolga do Davcne uprave RS, je razlog, ki preprecuje izvršbo za izterjavo te terjatve v izvršilnem postopku.

Sklep nº III Cp 946/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Za oprostitev položitve kupnine mora upnik dati poseben predlog, sodišce pa mora o tem predlogu izdati poseben sklep.

Sklep nº III Cp 972/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Ce v zacasni odredbi ni naveden cas njene veljavnosti, ta velja vse dokler ni opravljena izvršba, ce seveda ni podan drug razlog za njeno prenehanje.

Sodba nº II Cp 919/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Akceptni nalog je kavzalen pravni akt. Bianko akceptni nalog je zato narocilo, ki je sklenjeno pod razveznim pogojem. Ko dolžnik poravna obveznost iz osnovnega posla, odpade tudi podlaga akceptnega naloga.

Sklep nº II Cp 684/2001 of Civilni oddelek, June 20, 2001

Odškodninska odgovornosti staršev za škodo, ki jo povzroci mladoletni otrok, starejši od 7 let, je krivdna z obrnjenim dokaznim bremenom.

June 19, 2001

Sodba nº Kp 206/2001 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, June 19, 2001

Sodišce prve stopnje je s spremembo pravne opredelitve iz 1. tc. 1. odst. 212. cl. KZ v 2. odst. 211. cl. KZ prekršilo kazenski zakon v korist obtožencev, ker je upoštevalo samo majhne vrednosti vzetih stvari ne da bi hkrati ugotovilo naklep vzeti stvari majhne vrednosti iz avtomobilov, v katere so storilci vlomili.

Sklep nº I Cpg 629/2001 of Gospodarski oddelek, June 19, 2001

Stranki sta se dogovorili, da je izroceni akceptni nalog mogoce unovciti, ce ne bo reklamirana napaka blaga, v zavarovanje cigar placila je bil izrocen. Vendar pa dogovora o nereklamiranju ne gre razlagati tako široko, da bi vsaka (tudi ocitno neutemeljena) reklamacija izkljucevala pravico prejemnika akceptnega naloga do njegovega unovcenja. To pa pomeni, da mora izdajatelj akceptnega naloga (vsaj do stopnje verjetnosti) izkazati utemeljenost reklamacije.

Sodba nº I Cpg 1468/99 of Civilni oddelek, June 19, 2001

Tožena stranka ne oporeka ugotovitvam sodišca prve stopnje o tem, da je 05.04.1993 od prejšnjega lastnika kupila poslovni prostor v izmeri 67,37 m2 in postala solastnica poslovne stavbe. Zato je materialnopravno pravilen zakljucek sodišca prve stopnje, da je tožena stranka vstopila v obveznosti pravnega prednika do upravnika zgradbe, tj. tožece stranke.

Sklep nº I Cpg 1043/1999 of Gospodarski oddelek, June 19, 2001

Ali je pogodba nicna, ni mogoce reci na splošno, temvec je to odvisno od konkretnega primera. Zgolj povzetek nekaterih zakonskih dolocb tako ne more nadomestiti konkretne analize dejanskega in pravnega stanja, na podlagi katere bi moralo sodišce prve stopnje odgovoriti (pa ni) na vprašanje, kaj je tisto, kar v konkretnem primeru nasprotuje kogentnim predpisom, in pri tem dolocno navesti predpis, ki je kršen. Ker v obrazložitvi sodbe ni relevantnih razlogov, sodbe ni mogoce preizkusiti. Zato j...

June 16, 2001

Sodba nº I Cpg 614/2000 of Gospodarski oddelek, June 16, 2001

Iz razlogov izpodbijane sodbe sledi, da je sodišce prve stopnje svojo odlocitev pravilno oprlo na pomanjkljivo trditveno podlago ugovora o napakah izpolnitve narocila oglasa tožene stranke. Tožena stranka bi si tovrstni ugovor proti placilu za opravljeno storitev res lahko zagotovila le, ce bi pravocasno grajala v tem postopku zatrjevano pomanjkljivost pri izvršitvi narocila tožene stranke (prim. 2. odst. 616. cl. ZOR).

Sodba nº I Cpg 633/2000 of Gospodarski oddelek, June 16, 2001

Za zacetek teka zakonitih zamudnih obresti za zahtevek po 939. cl. ZOR ni odlocilno, kdaj je bil zavezanec za placilo o regresnem zahtevku obvešcen. Za takšno stališce ni podlage v 939. cl. ZOR. To dolocilo govori o vstopu zavarovalnice v zavarovanceve (oškodovanceve) pravice proti osebi, ki je odškodninsko odgovorna za nastalo škodo. Opisano izhodišce pomeni, da bi se tožena stranka lahko razbremenila dolžnosti placati zahtevane zamudne obresti, ce bi dokazala, da je podana upniška zamuda (p...

June 14, 2001

Sodba nº I Cpg 1057/2000 of Gospodarski oddelek, June 14, 2001

Med strankama je bila sklenjena pogodba o tem, da se poslovni prostori dolocen cas uporabljajo brezplacno, zato je bil zahtevek za placilo najemnine - uporabnin zavrnjen.

Sklep nº I Cpg 242/2001 of Gospodarski oddelek, June 14, 2001

Ugotovitvena tožba ni izvršljiva, saj je že s samo izdajo sodbe dosežen njen namen. Tožeca stranka na njeni podlagi ne bo mogla doseci poplacila, ceprav bo sklenjena prisilna poravnava. Zato s sklicevanjem na dolocbo 3. odst. 59. clena ZPPSL tožeca stranka tudi v pritožbi ni izkazala pravnega interesa za vložitev ugotovitvene tožbe.

Sklep nº I Cpg 681/2001 of Gospodarski oddelek, June 14, 2001

V zvezi s prenosljivostjo delnic in nacelno njihovo prenosljivostjo pravna teorija (glej dr. Marjan Kocbek, Prenosljivost delnic in predkupne pravice delnicarjev, Podjetje in Delo, Gospodarski vestnik d.d. z dne 20.6.1995, št. 4, stran 472 in dr. Nina Plavšak, Izdaja in prenos vrednostnih papirjev, Podjetje in Delo, Gospodarski vestnik d.d. z dne 4.3.1997, št. 1 stran 12) nasprotuje ureditvi predkupne pravice v statutu delniške družbe. Obligacijska razmerja udeleženci v prometu svobodno ureja...

Sklep nº I Cpg 710/2001 of Gospodarski oddelek, June 14, 2001

O tožbenem zahtevku tožece stranke je zaradi obrazloženega ugovora dolžnika zoper sklep o izvršbi opr. št. Ig 99/03257 z dne 29.10.1999, odlocilo pravdno sodišce s sodbo in sklepom opr. št. ... z dne ... Zato je po 2. odst. 3. clena, v zvezi s 1. odst. Tar. št. 2 Zakona o sodnih taksah (ZST) tožeca stranka kot tožnik v pravdnem postopku dolžna placati tudi sodno takso za citirano sodbo in sklep.

Sklep nº I Cpg 693/2001 of Gospodarski oddelek, June 14, 2001

Upnik lahko izkaže pravni interes za vodenje pravde na ugotovitve obstoja terjatve zoper stecajnega dolžnika z napotitvenim sklepom stecajnega senata.

Sklep nº I Cpg 437/2001 of Gospodarski oddelek, June 14, 2001

Po 2. odst. 3. clena, v zvezi s 1. odst. Tar. št. 2 ZST je tožeca stranka kot predlagatelj oziroma v pravdnem postopku tožnik dolžna placati sodno takso za sodbo opr. št. ... z dne .... Ker pa je zoper sodbo vložila pritožbo, je dolžna tudi za pritožbo placati sodno takso po 1. tc. 2. odst. 4. clena, v zvezi s 1. odst. Tar.št. 3 ZST.

Sklep nº I Cpg 101/2001 of Gospodarski oddelek, June 14, 2001

Ucinki prisilne poravnave se raztezajo na pravdne stroške samo, ce so bili ugotovljeni z izvršljivo odlocbo še pred zacetkom postopka prisilne poravnave. Stranski intervenient lahko zahteva povrnitev stroškov samo od nasprotne stranke, ne pa tudi od stranke, za katero je interveniral, saj ZPP za kaj takega ne daje nobene podlage, poleg tega pa bi bila tovrstna razlaga tudi v nasprotju s samim namenom (ratio legis) stranske intervencije.

June 13, 2001

Sodba nº I Cpg 1417/2000 of Gospodarski oddelek, June 13, 2001

Sklep ene stranke ne pomeni pogodbe.

Sklep nº I Cpg 601/2001 of Gospodarski oddelek, June 13, 2001

Pritožnica pravilno opozarja, da je dovolj konkretno navedla dejstva, za ugotavljanje katerih je predlagala zaslišanje strank. Presoja sodišca prve stopnje, ceš da tožena stranka ni dokazala, da ji je bila uporaba spornega poslovnega prostora omejena, je zato preuranjena.

Sklep nº III Cp 415/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Obstoj verodostojne listine kot posebnega dokaznega sredstva in s tem podlage za dovolitev izvršbe, je predpostavka materialnega prava. Ce upnik verodostojne listine ni predložil, posebnega izvršilnega postopka ni mogoce izvesti. Zato je treba predlog za izvršbo zavrniti.

Sklep nº III Cp 888/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Ker izvršitelj še ni prejel odredbe sodišca za opravo izvršilnih dejanj niti predujma za placilo izvršilnih stroškov s strani upnika niti listin iz 4.odstavka 19.clena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, v posledici cesar še niso bili dani pogoji za študij spisa, in ker Pravilnik o tarifi ne predvideva locenega placila za posamezno storitev (npr. samo za vpis zadeve v evidenco), izvršitelj ni upravicen do placila za vpis izvršilne zadeve v evidenco.

Sklep nº III Cp 1222/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Sodišce opravi poizvedbe pri banki v smislu 140/2. clena ZIZ na predlog upnika, ni pa tega zavezano storiti po uradni dolžnosti.

Sklep nº II Cp 8/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Ko je sodišce prve stopnje zakljucilo, da je bilo o zahtevku že pravnomocno razsojeno, bi moralo tožbo zavreci in ne zavrniti tožbeni zahtevek. Zato je pritožbeno sodišce ob reševanju pritožbe tožece stranke na podlagi dolocbe drugega odstavka 354. clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sodbo sodišca prve stopnje razveljavilo in tožbo zavrglo.

Sodba nº II Cp 1633/2000 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Višina odškodnine: za telesne bolecine in nevšecnosti 450.000,00 SIT, za strah 100.000,00 SIT.

Sklep nº II Cp 854/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Proti sklepu o razdružitvi postopka po 8.tocki 1.odstavka 270.clena ZPP pritožba ni dovoljena (3.odstavek 270.clena ZPP), zato jo je treba zavreci.

Sodba nº II Cp 715/2000 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Kadar je pes oškodovanca ugriznil po eni strani zato, ker je lastnik opustil dolžno varovanje, po drugi strani pa tudi zato, ker ga je oškodovanec v preteklosti dražil, je vzrocnost deljena.

Sodba nº I Cp 645/2000 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Prevzemnik posla je dolžan opozoriti narocnika na napake materiala, ki mu ga je narocnik izrocil, kar jih je opazil ali moral opaziti, ker sicer odgovarja za škodo.

Sklep nº I Cp 1010/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Pravdna sposobnost je sposobnost stranke samostojno in veljavno opravljati procesna dejanja. Stranko, ki nima pravdne sposobnosti, zastopa njen zakoniti zastopnik (prim. 77. in 78. cl. ZPP). V obrazložitvi povzete dejanske ugotovitve o psihofizicnem stanju tožene stranke utemeljujejo sklep, da le-ta v casu vrocitve tožbe in sodbe ni bil pravdno sposoben, zato tudi ni mogel samostojno in veljavno opravljati procesnih dejanj. Procesna sposobnost je procesna predpostavka, brez katere sodišce ne ...

Sklep nº I Cp 352/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

V okviru pravdnega postopka, ki je že v teku, je možno izdati le takšno zacasno odredbo, s katero se zavaruje terjatev tožnika, ki je predmet tožbenega zahtevka.

Sklep nº I Cp 972/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Izguba dedne pravice zakonca zaradi trajnega prenehanja zakonske skupnosti, po 3. tc. 2. odst. 22. clena ZD ne pomeni "vzpostavitve" dedne pravice zunajzakonskega partnerja zapustnika po 2. odst. 10. cl. ZD. Med navedenima dolocbama ZD ni povezave, ker urejata povsem razlicni situaciji.

Sodba nº I Cp 1993/2000 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Trditve, da sporno stanovanje predstavlja skupno premoženje pravdnih strank, ker naj bi bilo pridobljeno v casu trajanja izvenzakonske skupnosti, toženec v prvostopnem postopku ni postavil, zato ta okolišcina tudi ni mogla biti del dejanske podlage odlocitve sodišca prve stopnje. Prvic jo postavi šele v pritožbi, kar pa ni dopustno, saj dolocilo 337. clena ZPP izkljucuje pritožbene novote oziroma jih izjemoma dopušca (v primeru ce stranka izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogla navesti do p...

Sodba nº I Cp 1880/2000 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Zgolj zatrjevanje obstoja prodajne pogodbe glede nepremicnin še ne predstavlja dejanske podlage za ugovor aktivne legitimacije.

Sklep nº I Cp 1916/2000 of Civilni oddelek, June 13, 2001

ZPPLPS je specialni predpis, ki doloca posebne pogoje in postopek za vpis lastninske pravice na posameznih delih vecstanovanjske hiše. V 6. clenu postavlja domnevo, da se šteje, kot da bi bil prodajalec stanovanja (po dolocbah SZ) vknjižen v zemljiški knjigi oz. da je prodajalec oseba iz 17. clena ZZK. V zadevi v kateri je predlagana vknjižba lastninske pravice na podlagi prodajne pogodbe sklenjene po dolocbah SZ mora sodišce pri odlocanju o dovolitvi vpisa uporabiti ZPPLPS kot specialni pred...

Sklep nº I Cp 2014/2000 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Sodišce prve stopnje je pravilno ugotovilo neutemeljenost ugovora zastaranja, nato pa preseglo svoja pooblastila, s tem ko je presojalo tudi dejstva, ki jih toženec ni opredelil kot sporna.

Sodba nº in sklep I Cp 680/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

1. V skladu z dolocbo prvega odstavka 411. clena ZPP lahko med postopkom v zakonskih sporih in postopkom iz razmerij med starši in otroki zacasne odredbe o varstvu in preživljanju skupnih otrok izda le senat. Izdaja zacasne odredbe ni eno od opravil, ki jih lahko v skladu z dolocbo drugega odstavka 270. clena ZPP (ki se nanaša le na fazo priprav za glavno obravnavo) opravi strokovni sodelavec. 2. Glavni kriterij pri odlocanju o dodelitvi otroka ob razvezi zakonske zveze je korist oz. interes ...

Sklep nº I Cp 947/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Ker v konkretni zadevi toženo stranko zastopa pooblašcenec, se pritožbeni rok šteje od vrocitve pisanja pooblašcencu. Tožena stranka je pritožbo poslala po poteku tako štetega pritožbenega roka, zato je sodišce prve stopnje ravnalo prav, ko je pritožbo zavrglo kot prepozno.

Sklep nº I Cp 821/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Ce je tožba vložena zoper umrle osebe, niso podani pogoji za postavitev zacasnega zastopnika.

Sklep nº III Cp 106/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Pritožbene stroške nosi izvršitelj sam, ce so nastali po koncanem postopku, torej po tem, ko je dolžnik svoj dolg placal in je bila izvršba ustavljena.

Sklep nº III Cp 525/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Po dolocbi drugega odstavka 1. clena Zakona o davcnem postopku po tem zakonu postopa tudi carinski organ, kadar v davcnih stvareh odloca o davkih in pravicah posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. V zadevi, v kateri upnica izterjuje neporavnane carinske in druge uvozne davšcine, je torej treba uporabiti dolocbe VIII. poglavja ZDavP, ki ureja oz. predpisuje za davcne zadeve posebno vrsto upravne izvršbe. Po ZDavP je sodišce pristojno le za prisilno izterjavo davkov iz dolžnikovega neprem...

Sklep nº III Cp 65/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Ce upnik predlaga izvršbo z novim izvršilnim sredstvom, ni mogoce domnevati, da predlaga to sredstvo namesto prej dovoljenega.

Sklep nº III Cp 31/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Ce lahko kot izvršilni upnik nastopa pravni naslednik, ki je z javno ali po zakonu overjeno listino ali pa s pravnomocno odlocbo izdano v pravdnem postopku dokazal, da je bila terjatev nanj prenesena, je mogoce šteti, da je prenos terjatve dokazan tudi takrat, kadar je ta prešla na pravnega naslednika po samem zakonu. V skladu z nacelom stroge formalne legalitete je izvršilno sodišce pri svojem odlocanju vezano na rezultat predhodnega postopka iz katerega izvira izvršilni naslov, in sicer tak...

Sklep nº III Cp 1318/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Dejstvo, da je dolžnik izvršitelju naslednji dan po neuspelem rubežu v gotovini poplacal svoj dolg do upnika, je glede na dolocbe Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev in o povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, šr. 32/2000), mogoce šteti edinole kot prevzem gotovine od dolžnika v smislu 4.alinee tar.št. 11 Pravilnika o tarifi, ne pa kot uspeli rubež v smislu tar.št. 1 tega pravilnika.

Sklep nº III Cp 1175/2001 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Z izpodbijanim sklepom je sodišce prve stopnje v celoti ugodilo dolžnikovemu ugovoru. Ugodnejše odlocitve ZIP ni predvidel. Dolžnik tako nima pravnega interesa za vložitev pritožbe. Na podlagi 1. tocke 365. clena ZPP jo je bilo zato treba zavreci kot nedovoljeno.

Sklep nº II Cp 605/2000 of Civilni oddelek, June 13, 2001

Ce težave z vrocanjem tožbe niso povezane z nepravilno navedbo tožencevega naslova, temvec toženec na naslovu, ki je naveden v tožbi, tam dejansko ne prebiva ali pa se vrocanju sodnih pisanj uspešno izmika, tožba ni nepopolna in zavrženje tožbe na podlagi cetrtega odstavka 109. clena ZPP/77 ni pravilno.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners