Višja Sodišča: Opinions issued on July 2001

July 25, 2001

Sodba nº in sklep I Cp 844/2001 of Civilni oddelek, July 25, 2001

1. Ce je imetnica tekocega racuna preklic odjave cekov podpisala po pomoti (želec le odjaviti ceke), ni ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, in mora nositi posledice takšnega ravnanja. Od banke oz. njenih uslužbencev, ceprav morajo ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, ni mogoce pricakovati, da se bodo seznanjali z razlogi za preklic prijave cekov in preverjali, ali izpolnjeni obrazec ustreza volji imetnika tekocega racuna. 2. S tem ko je toženka izdala cek, v katerem je pustila rubr...

Sodba nº in sklep I Cp 833/2001 of Civilni oddelek, July 25, 2001

Starši imajo dolžnost preživljati otroke na nacin, da za pridobitev preživninskih sredstev storijo vse, kar je v njihovi moci. To nacelo pride v poštev toliko bolj, ce gre za preživljanje mladoletnega otroka.

July 24, 2001

Sklep nº I Cpg 874/2001 of Gospodarski oddelek, July 24, 2001

Zmotno je stališce pritožnika, da v postopku zavarovanja ne prihajajo v poštev dolocbe ZPP, ki se nanašajo na (negativno) procesno predpostavko pravnomocno razsojene stvari. Ni pomembno, da omenjene okolišcine v predlogu v zadevi XII Pg 32/2001 niso bile zatrjevane (do upnikove replike na dolžnikov odgovor na pritožbo) in da sodišce nanje zato tudi ni moglo opreti svoje odlocitve. Pravnomocnost namrec zajema vsa dejstva, ki v pravnem in dejanskem pogledu opredeljujejo historicni dogodek, na k...

July 19, 2001

Sklep nº II Cp 1225/2001 of Civilni oddelek, July 19, 2001

V pritožbi zoper sklep o zavrnitvi predloga za taksno oprostitev tožnica sicer zatrjuje, da prejema zgolj 40.000,00 SIT pokojnine in da ji napovedi za odmero dohodnine sploh ni bilo treba vložiti. Vendar ker ne zatrjuje, da teh novot brez svoje krivde ni mogla navesti že pred izdajo izpodbijanega sklepa, jih v pritožbi ne more vec uveljavljati. Enako velja glede pritožbi priloženih listin, ki potrjujejo te njene nove navedbe (in ki bi jih morala predložiti že s predlogom za taksno oprostitev).

July 18, 2001

Sklep nº III Cpg 55/2001 of Gospodarski oddelek, July 18, 2001

Sklep o zakljucku stecajnega postopka že po logiki stvari same ne more vsebovati odlocitve o izlocitvi sorazmernega dela sredstev iz razdelitvene mase za zavarovanje poplacila prerekanih terjatev. Ce sta razloga za zakljucek stecajnega postopka, da zaradi vnovcenja ni vec stecajne mase, zaradi delitve sredstev pa tudi razdelitvene ne vec, mora sklep vsebovati konkretne podatke o prihodkih in odhodkih stecajnega dolžnika.

Sklep nº II Cp 562/2001 of Civilni oddelek, July 18, 2001

1. Glede družbenikov družbe, ki je prenehala po dolocbi 1. odstavka 27. clena ZFPPod se v skladu z dolocbo 4. odstavka 27. clena ZFPPod šteje, da so podali izjavo v smislu prvega odstavka 394. clena ZGD, to je, da so poplacane vse obveznosti družbe in da prevzemajo obveznost placila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Družbeniki družbe, ki je prenehala obstajati, so torej, glede njenega premoženja (aktive in pasive), pravni nasledniki družbe že po samem zakonu. 2. Okolišcina, da za zapad...

Sodba nº II Cp 844/2001 of Civilni oddelek, July 18, 2001

Toženec je pridobil stanovanjsko pravico na prejšnjem stanovanju, zato kasnejša nezakonita dodelitev drugega stanovanja ne more povzrociti izgube pravnega varstva v obsegu, ki bi ga imel na prejšnjem stanovanju.

Sodba nº II Cp 890/2001 of Civilni oddelek, July 18, 2001

Neupraviceno obsojena oseba ima pravico do odškodnine, ceprav ji ni bila odvzeta prostost.

Sodba nº I Cp 924/2001 of Civilni oddelek, July 18, 2001

Placilo preživnine v razvezni pravdi se lahko zahteva od razveze dalje oziroma vložitve tožbe, ne more pa se zahtevati na nazaj.

Sklep nº I Cp 578/2001 of Civilni oddelek, July 18, 2001

1. Glede družbenikov družbe, ki je prenehala po dolocbi 1. odstavka 27. clena ZFPPod se v skladu z dolocbo 4. odstavka 27. clena ZFPPod šteje, da so podali izjavo v smislu prvega odstavka 394. clena ZGD, to je, da so poplacane vse obveznosti družbe ... in da prevzemajo obveznost placila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Družbeniki družbe, ki je prenehala obstajati, so torej, glede njenega premoženja (aktive in pasive), pravni nasledniki družbe že po samem zakonu. 2. Okolišcina, da za z...

Sodba nº I Cp 2051/2000 of Civilni oddelek, July 18, 2001

Pokojni toženca ni napadel, dejstvo, da ga je pricakal s kijem in morebitna njegova namera, pa ni v vzrocni zvezi s poškodbo, ki jo je pokojnemu prizadejal toženec. Višina odškodnine 2.500.000,00 SIT za sina in enako za zunajzakonsko partnerico.

Sklep nº I Cp 1186/2001 of Civilni oddelek, July 18, 2001

Lastnik zemljišca, ki zemljišca nima v posesti in ki ni storil ali narocil motilnega dejanja, ni pasivno legitimiran v motenjski pravdi.

Sklep nº III Cp 1677/2001 of Civilni oddelek, July 18, 2001

V postopku, v katerem se od družbenika družbe, ki je bila likvidirana po skrajšanem postopku, izterjuje dolg likvidirane družbe, družbenik ne more vec izpodbijati domneve, da je dal izjavo o prevzemu neporavnanih obveznosti družbe. Takšen ugovor družbenik lahko uveljavlja samo v likvidacijskem postopku.

Sklep nº II Cp 851/2001 of Civilni oddelek, July 18, 2001

V kolikor je status bivšega politicnega zapornika bil priznan po Zakonu o popravi krivic je za odlocanje o višini odškodnine pristojna po ZSPOZ Slovenska odškodninska družba in ne sodišce.

July 17, 2001

Sodba nº Cp 1469/2000 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, July 17, 2001

Neznatna škoda ne opravicuje odškodnine. Poseg v sfero prizadetega mora biti takšne intenzitete, da poruši oškodovancevo duševno ravnovesje.

July 11, 2001

Sklep nº I Cpg 855/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Gospodarska družba, ki preneha zaradi stecaja, nima pravnega naslednika. Zato je sodišce prve stopnje pravilno ugotovilo, da je podana neodpravljiva ovira za nadaljevanje postopka, namrec, pomanjkanje sposobnosti biti stranka v tem gospodarskem sporu, in pravilno postopalo, ko je razveljavilo sklep o izvršbi in zavrglo tožbo.

Sodba nº in sklep I Cpg 866/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Subrogacija pri zavarovalni pogodbi je vstop v zavarovanceve (upnikove) pravice proti osebi, odgovorni za nastalo škodo, za katero zavarovalnica izplaca zavarovalnino svojemu zavarovancu, ki je enaka (ali manjša) kot odškodnina, ki bi mu jo bil sicer dolžan placati odškodninsko odgovorni povzrocitelj škode. Z izplacilom zavarovalnine zaradi subrogacije ne preneha odškodninsko razmerje, le upnik se spremeni. Tožeca stranka je v konkretnem primeru izplacala odškodnino oškodovancu na podlagi svo...

Sklep nº I Cpg 981/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Tožbeni zahtevek, s katerim tožeca stranka uveljavlja placilo za opravljeno storitev, ne more biti utemeljen, ce ni izkazano, da je bila storitev opravljena. Iz dejanskih ugotovitev izpodbijane sodbe sicer sledi, da naj tožena stranka ne bi dokazala, da tožeca stranka ni izpolnila obveznosti v tem mesecu. Vendar pa zgolj na podlagi te okolišcine še ni moc sklepati o nasprotnem, da namrec tožeca stranka je izpolnjevala svoje obveznosti.

Sodba nº I Cpg 906/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Dolocilo 313. cl. ZOR je dispozitivno. To pomeni, da se lahko uporabi takrat, kadar ni drugacnega dogovora prizadetih strank o pomenu delnega placila (prim. 20. cl. ZOR).

Sklep nº II Cpg 609/2001 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Kljub temu, da je vsebina upnikovega predloga za izvršbo z dne 30.03.2001 v skladu z 41. clenom ZIZ, izpodbijani sklep o izvršbi "obsodilnega" dela nima. Zato iz izreka izpodbijanega sklepa ni razvidno, za katere terjatve je sodišce prve stopnje v 1. tocki izreka dovolilo predlagano izvršbo.

Sodba nº I Cpg 678/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Po 1. odst. 133. cl. ZPP se pravnim osebam lahko vroca tudi tako, da se pisanje izroci delavcu, ki je v pisarni oziroma v poslovnem prostoru ali na sedežu. Navedeno pravilo o vrocanju pisanj pravnim osebam ne razlikuje situacije, ko je delavec v rednem delovnem razmeju pri pravni osebi, ali pa gre le za priložnostnega delavca.

Sklep nº I Cpg 839/2001 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Ker gre ocitno za spor v zvezi z opravljanjem njune pridobitne dejavnosti, je sodišce prve stopnje pravilno ugotovilo, da je za predmetni spor potrebno uporabiti pravila o postopku v gospodarskih sporih (prim. 2. tc. 1. odst. 481. cl. ZPP). Za odlocanje o gospodarskih sporih pa je po II. 3. tc. 101. cl. Zakona o sodišcih pristojno okrožno sodišce, ne glede na vrednost spornega predmeta.

Sklep nº I Cpg 509/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Po dolocbi 2. odst. 120. clena ZPP sodišce na predlog za vrnitev v prejšnje stanje razpiše narok, razen ce so dejstva, na katera se opira predlog, splošno znana ali ce vrnitev predlaga iz ocitno neupravicenega razloga.

Sklep nº I Cpg 655/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Zamudne obresti so glede nastanka (277. clen ZOR) in zastaranja (369. clen ZOR) akcesorne glavni trjatvi, ne glede na to, ali se uveljavljajo kot samostojna terjatev. Na tako stališce napotuje splošno dolocilo 1. odstavka 361. clena ZOR o zacetku teka zastaralnega roka. Ta zacne teci prvi dan po dnevu, ko je imel upnik pravico terjati izpolnitv obveznosti. Terjatev na placilo zamudnih obresti pa je imel upnik pravico zahtevati takoj po dnevu zapadlosti glavne terjatve (primerjaj 277. clen ZOR...

Sklep nº I Cpg 734/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Ne glede na pritožbene trditve, da je L. d.d. (ki se je preimenovala v G. d.d.), s pogodbo o prenosu zavarovalnih pogodb prenesla celotni zavarovalni portfelj na Z. d.d. Novo mesto in s tem prenesla pravno nasledstvo celotnega zavarovalnega portfelja na zavarovalnico T. d.d. Novo mesto, ni mogoce govoriti o pravnem nasledstvu v procesnem smislu, saj odstopnik L. d.d. ni prenehala obstajati kot pravna oseba. Kljub temu, da je L. d.d. z omenjeno pogodbo prenesla tako pravice, kot tudi obveznost...

Sklep nº II Cp 831/2001 of Civilni oddelek, July 11, 2001

Sodišce mora v zvezi z vprašanjem strahu, ki ga je tožnik pretrpel ob škodnem dogodku, ugotoviti, ali je bil strah intenziven in ali je trajal dalj casa. Ce ugotovi, da je bil strah kratkotrajen, pa mora ugotoviti, ali je bilo zaradi njega v daljšem casovnem obdobju porušeno tožnikovo duševno ravnovesje.

Sodba nº I Cp 823/2001 of Civilni oddelek, July 11, 2001

Ce bi stranka menila, da se sama ne more ustrezno zastopati, bi lahko sodišcu predlagala, da naj ji doloci poooblašcenca. Sodišce bi namrec lahko v primeru, da bi bila tožnica popolnoma oprošcena placila stroškov postopka, v skladu z dolocbo 170. clena ZPP na njen predlog odlocilo, da naj jo zastopa pooblašcenec, ce bi bilo to nujno, da se varujejo njene pravice. Ker toženka predloga v tej smeri ni podala, sodišcu ni mogoce ocitati, da bi kršilo kakšno od dolocb pravdnega postopka.

Sodba nº in sklep I Cp 716/2001 of Civilni oddelek, July 11, 2001

1. Lastniki stanovanj lahko sklenitev najemne pogodbe odklonijo le v obsegu razlogov, navedenih v 148. clenu SZ. 2. Izrek sodbe po tožbi na sklenitev najemne pogodbe mora vsebovati celotno najemno pogodbo, oz. vse obvezne sestavine najemne pogodbe v smislu 41. clena SZ, tudi višino najemnine.

Sklep nº III Cp 1530/2001 of Civilni oddelek, July 11, 2001

Upnik lahko med postopkom delno ali v celoti umakne predlog za izvršbo, umika ni mogoce preklicati.

Sklep nº III Cp 1680/2001 of Civilni oddelek, July 11, 2001

Ker ima vpis spremembe družbenika (zaradi prodaje poslovnega deleža) v sodni register le deklaratoren in ne konstitutiven znacaj, družbenika M.Z. in M.A. pa sta pritožbi proti sklepu o nadaljevanju izvršbe proti nekdanjim družbenikom izbrisane družbe priložila dokazila, iz katerih izhaja, da v casu izbrisa družbe iz sodnega registra, nista bila vec družbenika družbe, je bilo treba njuni pritožbi ugoditi, sklep razveljaviti in zadevo glede njiju vrniti sodišcu prve stopnje v ponovno odlocitev.

Sklep nº III Cp 440/2001 of Civilni oddelek, July 11, 2001

Za primer, ko je izvršba odvisna od socasne izpolnitve kakšne upnikove obveznosti, dolžnik pa je odrekel izpolnitev svoje obveznosti zaradi tega, ker upnik svoje ni izpolnil in tudi ni pokazal pripravljenosti, da jo socasno izpolni, gre le, kadar je upnikova terjatev pogojena z njegovo obveznostjo v izvršilnem naslovu, na podlagi katerega predlaga izvršbo - vzajemne obveznosti, ne pa v drugih primerih, ko dolžnik proti upniku uveljavlja obstoj svoje samostojne terjatve. Sama oprava izvršbe ne...

Sklep nº III Cp 327/2001 of Civilni oddelek, July 11, 2001

Zastavna pogodba ni ne izvršilni naslov ne verodostojna listina, na podlagi katere je mogoce dovoliti izvršbo. Prav tako ni listina, ki dokazuje prehod obveznosti, tako da bi bilo proti zastavitelju mogoce dovoliti izvršbo, cetudi ni kot dolžnik naveden v izvršilnem naslovu oziroma verodostojni listini. Upnik mora doseci vpis dolžnikove lastninske pravice na nepremicnini, da lahko nanjo predlaga izvršbo.

Sklep nº II Cp 669/2001 of Civilni oddelek, July 11, 2001

Odpis parcele, ki je že bila uporabljena za gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, se dovoli brez zemljiškoknjižne listine, ne glede na vrednost, ob predložitvi katerekoli (katastrske) listine, ki izkazuje, da je bila parcela pred uveljavitvijo ZZK oz. ZJC uporabljena za cesto.

Sklep nº II Cp 1097/2001 of Civilni oddelek, July 11, 2001

Na podlagi zakonske domneve sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, zato lahko dovoli sodišce na predlog upnika zavaravanje le do ene polovice dolžnikovih nepremicnin, razen ce upnik posebej za verjetno izkaže, da je bil njegov prispevek k skupnemu premoženju vecji. Ce upnik ni vložil tožbe v dolocenem roku, to ne pomeni, da zacasna odredba ni bila pravilno izdana, ampak da so nastopili razlogi za njeno prenehanje; te mora dolžnik uveljavljati s predlogom in sodišce nanje ne pazi po ...

Sodba nº I Cpg 1155/1999 of Gospodarski oddelek, July 11, 2001

Nedopustna obsodba na nedospele dajatve pomeni napacno uporabo dolocbe 1. odst. 326. clena ZPP/77, ki je dolocba materialnopravnega znacaja.

July 10, 2001

Sklep nº I Cpg 830/2001 of Gospodarski oddelek, July 10, 2001

Višina predujma za kritje stroškov posebne revizije se doloci na podlagi Smernic za oblikovanje cen revizijskih storitev, ki jih je na podlagi 6. clena Zakona o revidiranju in 8. clena statuta Slovenskega inštituta za revizijo sprejel svet Inštituta. Sodišce doloci višino predujma na podlagi lastne ocene o višini stroškov, ki bodo predvidoma nastali z opravo posebne revizije.

Sodba nº I Cpg 489/2000 of Gospodarski oddelek, July 10, 2001

V sporih majhne vrednosti velja nacelo pisnosti izvedenih dejanj. Vsa dejstva mora tožeca stranka navajati, kot vse dokaze predložiti v tožbi, tožena pa v odgovoru na tožbo. Nato lahko vsaka stranka vloži le še eno pripravljalno vlogo, v kateri lahko navaja nova dejstva in predlaga nove dokaze. Rok za vložitev te vloge je za vsako stranko 8 dni. V primeru, da vloži stranka vlogo z novimi dejstvi in dokazi po preteku roka ali ustno na naroku, se te njene navedbe ne upoštevajo.

Sodba nº I Cpg 540/2000 of Gospodarski oddelek, July 10, 2001

Prošnja pooblašcenca (odvetnika) za preložitev naroka, ker ima istega dne ob isti uri razpisan pred sodišcem drug narok, ni upravicen razlog za preložitev naroka v primeru, da odvetnik ni navajal niti izkazal, da mu je stranka prepovedala prenesti pooblastilo za posamezna pravdna dejanja na drugega odvetnika.

July 05, 2001

Sklep nº I Cp 1114/2001 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Toženci v motenjski pravdi niso enotni sosoporniki. Ce kateri od njih ne vložijo odgovora na tožbo, sodišce zanje lahko izda zamudni sklep, saj odgovor na tožbo, ki so ga vložili preostali toženci, prvo navedenim ne koristi.

Sklep nº I Cp 1095/2001 of Civilni oddelek, July 05, 2001

Prenos posesti nepremicnin, zlasti stanovanj in poslovnih prostorov, se obicajno opravi z izrocitvijo kljucev - sredstvom izvrševanja dejanske oblasti na stvari. S tem dejanjem je prišla tožeca stranka v položaj, ko poslovni prostor neposredno dejansko kontrolira, ga ima torej v dejanski oblasti.

July 04, 2001

Sklep nº Cp 1039/2000 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, July 04, 2001

Obseg odgovornosti dedica se presoja po vrednosti podedovanega premoženja, ki ga je to imelo v casu zapustnikove smrti. Kasnejše spremembe, nastale v vrednosti predmeta premoženja, nimajo vpliva na velikost in obseg odgovornosti.

Sklep nº I Cpg 470/2001 of Gospodarski oddelek, July 04, 2001

Namen razlage spornega arbitražnega dogovora je umestitev spornega dogovora o arbitraži v današnjo situacijo. Opustitev takšne razlage sporne arbitražne klavzule bi namrec lahko imela za posledico odklonitev pravice do sodnega varstva ob sicer neodgovorjenem vprašanju vsebinskega okvira te klavzule. Morebiti arbitraža z identicnim imenom, kot je dogovorjena, še obstoji. Toda, tudi ce je tako, ne gre vec za identicni organ, kot je bil opredeljen v spornem arbitražnem dogovoru. Tako se izkaže, ...

Sklep nº I Cpg 802/2000 of Gospodarski oddelek, July 04, 2001

Upravnik, ki je svojem imenu in za racun etažnih lastnikov sklenil pogodbo o obnovi fasade vecstanovanjske hiše, je upravicen do povrnitve potrebnih stroškov, ki jih je imel v zvezi s sklenjenimi pogodbami (1. odst. 759. cl. ZOR).

Sodba nº II Cp 842/2000 of Civilni oddelek, July 04, 2001

Po dolocbi 569. clena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) mora zakupodajalec izrociti zakupniku zakupljeno stvar v dobrem stanju, skupaj z njenimi pritiklinami. Stvar je v dobrem stanju, ce je v stanju, ki ga doloca pogodba, ce ni pogodbe, pa v stanju, da lahko rabi namenu, za katerega je pogodba sklenjena. Ker sta stranki že v zakupni pogodbi dogovorili, da je stružnica brez dolocenih delov, je šteti, da je bila stružnica v dobrem stanju.

Sklep nº I Cp 1600/2000 of Civilni oddelek, July 04, 2001

Le jasno, dolocno in nedvoumno izjavo je mogoce šteti za umik tožbe v smislu dolocbe 188. clena ZPP.

Sodba nº I Cp 1092/2000 of Civilni oddelek, July 04, 2001

Po ugotovitvah sodišca prve stopnje razlika med posojenim zneskom in zneskom, ki ga mora toženec vrniti (3.545,00 DEM), ne gre zgolj in samo na racun obresti, ampak so v tej razliki zajeti tako obe premiji za življensko in dodatno nezgodno zavarovanje kot tudi obresti. V znesku 196,00 DEM predstavljajo obresti znesek 39,99 DEM (kar pomeni, da obresti skupaj znašajo 2.399,40 DEM), iz cesar izhaja, da je sodišce prve stopnje pravilno zakljucilo, da te obresti niso oderuške.

Sklep nº I Cp 159/2000 of Civilni oddelek, July 04, 2001

Dednega dogovora, ki so ga dedici sklenili sami v casu pred narokom pred sodišcem, ni mogoce upoštevati in ga vnesti v sklep o dedovanju, ce je ob casu odlocanja postal sporen. V takem primeru ni mogoce govoriti o sporazumni predložitvi delitve in nacina delitve.

Sodba nº in sklep I Cp 785/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2001

1. Kadar otrok, ki je dopolnil 15 let, izjavi, da sam prevzema pravdo, zakoniti zastopnik vec ne more opravljati dejanj v postopku. 2. Ker so po 79. clenu ZZZDR za dolocitev višine prispevka za preživljanje otrok bistvenega pomena možnosti vsakega od staršev in otrokove potrebe, mora sodišce pri odlocanju o zahtevku po 132. clenu ZPP (t.j. na zvišanje preživnine) natancno prouciti, kako so se spremenile okolišcine v zvezi z obemi od teh elementov.

Sklep nº I Cp 913/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2001

Sodišce prve stopnje je zavrnilo predlagano zacasno odredbo potem, ko je ugotovilo, da denacionalizacijski upravicenci niso pedlagali zacasne odredbe v skladu z dolocili II. poglavja ZLPP, ki ureja zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedicev, kar je pogoj za uveljavljanje denacionalizacijskih zahtevkov v skladu z dolocbami 34. do 39. cl. ZDen. Prva toženka, ki se je lastninila po ZLPP, je tako v preoblikovanje vkljucila tudi stvari ali lastninske deleže, na katere se je nanašal de...

Sodba nº I Cp 1120/2000 of Civilni oddelek, July 04, 2001

Oddaja terase v najem ni posel rednega upravljanja kot to meni pritožba, temvec posel, ki okvir rednega upravljanja presega (cetrti odstavek 15. clena ZTLR). Za tak posel je torej potrebno soglasje vseh solastnikov.

Sklep nº III Cp 1225/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2001

Po uradni dolžnosti je treba paziti na ugovorne razloge iz 1. do 4. tocke 1.odstavka 55.clena ZIZ. Ce se otrok po polnoletnosti redno ne šola, izvršilni naslov ugasne.

Sklep nº II Cp 864/2001 of Civilni oddelek, July 04, 2001

Ugovor sodne nepristojnosti zaradi arbitražnega dogovora lahko tožena stranka poda najpozneje na glavni obravnavi, preden se spusti v obravnavanje glavne stvari in to kljub temu, da je pred tem tožbenemu zahtevku že pisno ugovarjala. Arbitražni dogovor velja le za stranki oz. stranke pogodbe o arbitraži. V obravnavani zadevi predstavlja takšno pogodbo dolocilo 9. clena pogodbe o opravljanju storitev upravljanja stanovanjske hiše, ki jo je sklenila tožeca stranka z enajstimi stanovalci, med ka...

Sodba nº II Cp 1889/2000 of Civilni oddelek, July 04, 2001

O oživitvi služnosti bi moral odlocati upravni organ v denacionalizacijskem postopku. Omejitev, vpisana v B listu zemljiške knjige, ni služnost.

July 03, 2001

Sklep nº II Cp 276/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 03, 2001

Položnica ni verodostojna listina po 23. clenu ZIZ.

Sodba nº in sklep I Cpg 784/2001 of Gospodarski oddelek, July 03, 2001

Sodišca poslujejo v slovenskem jeziku. Zato so dolžne stranke in drugi udeleženci vložiti vloge v slovenskem jeziku. Ce tako ne ravnajo, sodišce postopa po dolocbah 108. clena ZPP in naloži stranki, da vlogo v roku popravi tako, da jo prevede v slovenski jezik, sicer jo v nasprotnem primeru sodišce zavrže.

Sklep nº I Kp 612/2001 of Kazenski oddelek, July 03, 2001

Pri kaznivem dejanju pranja denarja po dolocbi 252. clena KZ/94 organizirane trgovine z mamili kot predhodno kaznivo dejanje ne predstavljajo le ravnanja iz II. odstavka 196. clena KZ, ampak tudi ravnanja, ki jih opredeljuje I. odstavek 196. clena KZ. Tudi pri ravnanjih, ki v objektivnem smislu pomenijo znake kaznivega dejanja po I. odstavku 196. clena KZ, pa je potrebno pri presoji, ali gre za organizirano trgovino z mamili, upoštevati kriterij, da posamicna dejanja sodijo v okvir širše deja...

Sklep nº I Cp 525/2001 of Civilni oddelek, July 03, 2001

Jasno je, da okopani del vinograda ne more biti hkrati še del kolovozne poti oziroma obratno. Hkratni obliki uporabe tega dela nepremicnine se torej izkljucujeta. Tisti, ki s svojim dejanjem skuša vsiliti od dosedanjega nacina uporabe drugacen nacin, moti dosedanjo dejanskost oblasti nad stvarjo. Posestno varstvo ima tisti, ki dokaže, da je v taknem ekonomskem razmerju do stvari, ki se na zunaj manifestira kot dejanskost ene od oblik uporabe. Med pravdnima strankama niti ni bilo sporno, da je...

Sklep nº II Cp 855/2001 of Civilni oddelek, July 03, 2001

Razlog za kratkost roka za posestno varstvo je v sumarnosti in poudarjeni hitrosti postopka v sporih zaradi motenja posesti, saj gre v teh sporih le za zacasno in provizorno varstvo, katerega namen je le v zašciti kontinuiranega izvrševanja dejanske oblasti nad stvarjo. Zamuda posestnega varstva pa ne vpliva na uveljavljanje pravice do posesti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners