Višja Sodišča: Opinions issued on August 2001

August 30, 2001

Sodba nº I Cpg 3/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, August 30, 2001

Ce ne gre za predcasno sklenitev glavne obravnave v primerih iz 2. odst. 291. clena ZPP, mora datum izdaje sodbe sovpadati z datumom zakljucka glavne obravnave.

Sklep nº I Cpg 192/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, August 30, 2001

Subjekt vpisa, ki proti sklepu o zacetku postopka za izbris subjekta ni vložil ugovora, nima pravice do pritožbe proti sklepu o izbrisu.

Sklep nº II Cpg 482/2001 of Gospodarski oddelek, August 30, 2001

Ugovor, da dolžnik ni lastnik nepremicnine, na katero sega upnik z izvršbo, ni ugovorni razlog, s katerim bi lahko dolžnik izpodbijal sklep o izvršbi, saj izvršba na nepremicnino, ki ni dolžnikova last, ne posega v njegove (dolžnikove) pravice. V kolikor bi se tekom izvršbe izkazalo, da ima na predmetu izvršbe nekdo tretji pravico, ki preprecuje izvršbo, bo lahko ta oseba zašcitila svoje interese z ugovorom tretjega (64. cl. ZIZ). Združitev postopkov in skupno obravnavanje zahtevkov iz izvrši...

Sklep nº II Cpg 656/2001 of Gospodarski oddelek, August 30, 2001

Ce odlocba sodišca prve stopnje za pritožnika ne pomeni neugodne odlocitve, se njegova pritožba zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrže.

Sklep nº R 22/2001 of Gospodarski oddelek, August 30, 2001

Kadar se gre za spor obstoju ali neobstoju pogodbe, katere predmet je sicer stvarna pravica na nepremicnini je odlocitev o tej pravici le posledica rešitve obligacijskega razmerja. Torej gre za spor, ki je obligacijske narave, saj bo v njem sodišce odlocalo o obstoju ali neobstoja pogodbenega razmerja. Zato je potrebno v tem sporu uporabiti dolocbe postopka v gospodarskem sporu, saj so pravdne stranke osebe iz 1. tocke 1. odst. 481. clena

August 29, 2001

Sodba nº in sklep I Cpg 230/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2001

Prvotno oznacena tožeca stranka "lastniki vecstanovanjske hiše, Trubarjeva .. Ljubljana" ni bila niti fizicna, niti pravna oseba, zato ni mogla biti pravdna stranka, niti ji ni pravdne sposobnosti v smislu 3. odstavka 76. clena ZPP podelilo sodišce. Navedba poimensko naštetih lastnikov kot fizicnih in pravnih oseb zato ne more predstavljati subjektivne spremembe tožbe, pac pa le popravo tožbe skladno s 1. odstavkom 81. clena ZPP. Kadar s pogodbo o upravljanju lastniki v vecstanovanjski hiši u...

Sklep nº II Cp 1195/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2001

Ce upnik na poziv sodišca ne odgovori na ugovor dolžnika zoper izdan sklep o zacasni odredbi, sodišca odloci o ugovoru, pri tem pa šteje, da so dolžnikove navedbe v ugovoru resnicne.

Sklep nº II Cp 431/2000 of Civilni oddelek, August 29, 2001

Zakon posebej uvaja zastaralne roke za terjatve, ki izvirajo posredno ali neposredno iz zavarovalnih pogodb. Po 6. odstavku, 380. clena ZOR zacne teci zastaranje terjatve, ki jo ima zavarovalnica proti tretjemu, ki je odgovoren za nastanek z zavarovalnega primera takrat, ko zacne teci proti temu zastaranju zavarovanceve terjatve in se tudi konca v enakem roku. Za zastaranje terjatve, ki jo ima v tej pravdi zavarovalnica, je torej pomembno razmerje med zavarovancem, to je avstrijsko banko in p...

Sodba nº I Cp 914/2000 of Civilni oddelek, August 29, 2001

Pravna posledica ugotovitve nicnosti je, da med pravdnima strankama ne obstaja poslovno razmerje in iz njega izvirajoce pravice in obveznosti. Takšna posledica velja tudi, kadar zaradi pomanjkanja konsenza (26. clen ZOR) pogodba sploh ni bila sklenjena. Ker je vsebina in pomen sodbenega izreka ravno pravna posledica, ki jo sodišce izrece ali ugotovi, je ugoditev zahtevku, ki se glasi na ugotovitev nicnosti, ob tem pa niso podani pogoji iz 26. clena ZOR, materialno (pravna posledica) in proces...

Sklep nº I Cp 826/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2001

V primeru prenehanja pravne osebe na podlagi 1.odstavka 37.clena ZFPPod je ena od posledic izbrisa po ZFPPod tudi osebna odgovornost delnicarjev oziroma družbenikov za obveznosti družbe, saj 4.odstavek 27.clena ZFPPod doloca pravno fikcijo (neizpodbitno pravno domnevo), da so delnicarji oziroma družbeniki podali izjavo, da prevzemajo obveznost placila morebitnih preostalih obveznosti družbe (1.odstavek 394.clena ZGD). Z izbrisom družbe iz sodnega registra pa ni mogoce vec govoriti o družbenik...

Sklep nº III Cp 1076/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2001

Ker delavec že pred pristojnim delovnim sodišcem toži delodajalca na placilo nadomestila place za cas od pravnomocne odlocbe, s katero je bilo delodajalcu naloženo, da delavca pozove nazaj na delo, do vrnitve nazaj na delo, obenem pa enako na podlagi 233.clena ZIZ zahteva tudi v kasneje zaceti izvršbi, je treba njegov predlog po 233.clenu ZIZ zaradi obstoja litispendence zavreci.

Sodba nº I Cp 1512/2000 of Civilni oddelek, August 29, 2001

Lastnik služne stvari lahko zahteva odpravo služnosti le takrat, ce so se spremenile okolišcine, v katerih in zaradi katerih je bila služnost pridobljena. Zahtevek na prestavitev služnosti izhaja iz predpostavke, da obstaja druga, v tožbenem zahtevku "ponujena" pot, ki je enakovredna obstojeci služnostni poti, bodisi na istem oziroma drugem zemljišcu istega lastnika ali pa izjemoma - ob njegovi privolitvi - tudi na zemljišcu tretjega lastnika.

Sklep nº I Cp 896/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2001

Spor zaradi izpraznitve poslovnega prostora zaradi poteka najemne pogodbe je res spor iz najemnega razmerja, vendar pa je za ugoditev izpraznitvenemu zahtevku pomembno, ali je tožena stranka na podlagi vlaganj postala solastnica spornih poslovnih prostorov. Solastnik ima namrec pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu delu, kakor tudi pravico razpolagati s svojim delom. Obstoj morebitne solastninske pravice tožene stranke na najetem poslov...

Sodba nº I Cp 1261/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2001

Tožnik, ki med pravdo odsvoji vtoževano denarno terjatev, obdrži status tožece stranke, mora pa tožbeni zahtevek prilagoditi tako, da je toženec dolžan vtoževano denarno terjatev placati pridobitelju denarne terjatve.

Sklep nº II Cp 1312/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2001

Ker sta oba oškodovanca iz iste prometne nesrece, gre pa za fizicno in pravno osebo, tožena stranka pa je zavarovalnica, kjer je bil povzrocitelj zavarovan, gre za postopek v gospodarskih sporih po dolocbi 484. clena ZPP v zvezi s 1. tocko 191. clena ZPP.

Sklep nº II Cp 2049/2000 of Civilni oddelek, August 29, 2001

V denacionalizacijskih postopkih, za katere je pristojno nepravdno sodišce, je pravni temelj za odlocitev o stroških postopka podan v 104. clenu ZNP.

Sklep nº II Cp 1257/2001 of Civilni oddelek, August 29, 2001

Zemljiškoknjižnemu predlogu za odpis parcele, ki je bila uporabljena za regulacijo vodnih tokov, je treba v primeru, ce se je lastnik parcele strinjal z razgrnjenim podatki zemljiškokatastrske izmere, priložiti katerokoli katastrsko listino, ki izkazuje, da je to zemljišce že uporabljeno za vodotok, ce je lastnik zemljišca razgrnjenemu elaboratu ugovarjal, pa na podlagi ugovora izdano odlocbo obcinskega geodetskega organa.

August 28, 2001

Sodba nº I Cp 499/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 28, 2001

Trasant kot menicni dolžnik ter avalist kot porok lahko ugovarjata imetniku menice - remitentu, da je izdano bianco menico izpolnil v nasprotju s pooblastilom.

Sodba nº I Cp 346/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 28, 2001

Ce je zavarovalnica placala dolg, ker je toženec pri njej zavaroval odplacilo kredita, se zastaralni rok zavarovalnice proti njenemu zavarovancu presoja po 3. odst. 380. clena ZOR v zvezi s 1. odst. 380. clena ZOR.

August 23, 2001

Sklep nº II Cpg 684/2001 of Gospodarski oddelek, August 23, 2001

Predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine mora upnik priložiti samo verodostojno listino (2. odst. 41. cl. ZIZ), ne pa tudi narocilnico in morebitne druge listinske dokumentacije. Na dolžniku je dokazno breme, da izpodbija materialno podlago poslovnega razmerja, ki je bilo osnova za izdajo verodostojnih listin - racunov, zato upnik v fazi dovolitve izvršbe ni dolžan dokazovati, da je zares opravil storitve, katerih placilo izterjuje na podlagi verodostojnih listin.

Sklep nº IV Cpg 108/2001 of Gospodarski oddelek, August 23, 2001

ZPP v 3. odst. 111. cl. doloca, da se rok konca s pretekom tistega dne v zadnjem mesecu, ki se po številki ujema z dnem, ko je zacel rok teci. Navedeno dolocilo torej opredeljuje dan izteka roka, ne pa tudi dan zacetka teka roka. Tega kot splošno dolocilo opredeljuje 2. odst. 111. cl. ZPP, po katerem se dan vrocitve ne všteje v zacetek teka pritožbenega roka, pac pa se vzame zacetek roka prvi naslednji dan. Ceprav navedeno dolocilo opredeljuje zacetek teka roka za primer, ko je rok dolocen po...

August 22, 2001

Sodba nº I Cp 104/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 22, 2001

Pred pravdo izdelano izvedensko mnenje, ki ga izdela izvedenec po narocilu ene izmed strank, se lahko upošteva in oceni kot listinski dokaz, ce se s tem strinjata obe stranki, sicer pa le kot navedbe stranke.

Sklep nº I Cp 436/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 22, 2001

Tudi v posestni pravdi odloca sodišce v mejah postavljenega tožbenega zahtevka, pri tem pa je vezano le na dajatveni in prepovedni del, saj je posestna tožba dajatvena in ne ugotovitvena tožba.

Sklep nº I Cp 423/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 22, 2001

Cetudi bi toženci škodo povzrocili skupaj, gre le za navadne materialne sospornike, zato se pritožba, ki je bila utemeljeno vložena s strani enega od njih, ne razteza na ostale.

Sodba nº in sklep II Cp 790/2001 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Za priposestvovanje stvarne služnosti je potrebno, da lastnik gospodujoce stvari dejansko in neovirano izvršuje upravicenosti, ki jih daje stvarna služnost, 20 let. Posebej je v 54. clenu ZTLR poudarajen pogoj, da lastnik služece stvariizvrševanju ni nasprotoval, razen tega pa je pogoj za pridobitev stvarne služnosti s priposestvovanjem tudi to, da ne gre za prekarij, da služnost ni bila dovoljena le do poreklica.

Sklep nº II Cp 1285/2001 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Obravnavani spor, v katerem tožeca stranka uveljavlja placilo neplacane zapadle premije iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in placilo odškodnine zaradi predcasne prekinitve zavarovalne pogodbe, je spor v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem, za katerega je pristojno socialno sodišce.

Sklep nº I Cp 1883/2000 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Z nadomestitvijo pogodbe o upravljanju sodišce s svojim sklepom nadomesti pogodbeno voljo lastnikov stanovanj (22. clen SZ v zvezi z 26. clenom Zakona o obligacijskih razmerjih) oziroma namesto njih uredi njihova medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem vecstanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišca. Brezpredmetno je ali so vsi predlagatelji v tej zadevi tudi legitimirani za vložitev predloga. Za postopanje sodišca je zadostovalo, da je legitimiran eden od njih.

Sklep nº IIII Cp 1918/2001 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Izvršilno sodišce je pri odlocanju vezano na nacelo stroge formalne legalitete. Izvršba se ne dovoli, ce predlagana izvršba nima podlage v izvršilnem naslovu.

Sodba nº I Cp 1930/2000 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Izrek sodne odlocbe mora biti takšen, da je parcelacijo mogoce izvršiti navkljub nasprotovanju kakšnega izmed solastnikov.

Sklep nº I Cp 1178/2001 of Civilni oddelek, August 22, 2001

Ni mogoce zahtevati dolocitve nujne poti za objekte, za katere ni izdano predpisano dovoljenje.

Sklep nº II Cp 536/2001 of Civilni oddelek, August 22, 2001

90. clen ZMZPP se nanaša tudi na situacije, ko je tožnik tuja pravna oseba.

August 09, 2001

Sklep nº IV Cpg 44/2001 of Gospodarski oddelek, August 09, 2001

Ce družba ni vložila ugovora zoper sklep o zacetku postopka izbrisa, nima pravice do pritože zoper sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Sklep nº IV Cpg 41/2001 of Gospodarski oddelek, August 09, 2001

Pravilno je stališce registrskega sodišca, da bi bilo mogoce uspešno izpodbiti izbrisni razlog iz 2. tocke 1. odst. 25. clena ZFPPod ugotovljen na podlagi domneve iz 2. odst. 25. clena ZFPPod, le z dokazom o obstoju premoženja v casu izdaje sklepa o zacetku postopka izbrisa, ali pa z dokazom o obstoju izplacil na žiro racunu v casu, na katerega se nanaša obvestilo Agencije, ki je podlaga sklepu o zacetku postopka izbrisa.

Sklep nº IV Cpg 43/2001 of Gospodarski oddelek, August 09, 2001

Sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra se je vrocil družbi (primerjaj tretji odstavek 32. clena ZFPPod), o izbrisu pa se družbenike in upnike seznani z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije (primerjaj prvi odstavek 33. clena v zvezi z drugim odstavkom 34. clena ZFPPod). Pritožnica je bila torej o izdanem sklepu o izbrisu družbe obvešcena z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in osebna vrocitev sklepa o izbrisu družbe družbeniku po zakonu ni potrebna.

Sklep nº I Cpg 788/2001 of Gospodarski oddelek, August 09, 2001

Pritožbeno sodišce se sicer nacelno ne strinja z oceno prvostopnega sodišca, da preusmeritev prometa iz glavne mestne vpadnice na stransko cesto ni upravicen razlog za zamudo glavne obravnave, saj se zaradi take preusmeritve prometa praviloma bistveno poveca cas, potreben za prihod na ciljno mesto.

Sklep nº IV Cpg 29/2001 of Gospodarski oddelek, August 09, 2001

Ggospodarska družba ni vložila ugovora proti sklepu zacetku postopka izbrisa, zaradi cesar je izgubila procesno legitimacijo vložiti pritožbo. Njena pritožba zato ni dovoljena.

Sklep nº I Cp 1014/2001 of Civilni oddelek, August 09, 2001

Dolocitev vrednosti spornega predmeta v primeru nedenarnega zahtevka je v dispoziciji tožece stranke. Vendar pa je navedena dispozicija tožece stranke omejena. Dolocilo tretjega odstavka 44. clena namrec nalaga sodišcu prve stopnje preizkus navedbe vrednosti spornega predmeta in njeno popravo v primeru, ko je vrednost navedena v ocitno previsokem ali ocitno prenizkem znesku. O tem sodišce, ki je prejelo tožbo, odloci takoj s sklepom, zoper katerega ni posebne pritožbe.

Sklep nº II Cp 1862/2000 of Civilni oddelek, August 09, 2001

V obravnavanem primeru ni bilo dejanske podlage za uporabo dolocila 305. clena ZPP-77. Ce je namrec sodišce prve stopnje po koncanju prvega naroka za glavno obravnavo, na katerem je ugodilo predlogu tožnikov, da se izda sodba zaradi izostanka, štelo oziroma ugotovilo, da za njeno izdajo niso izpolnjeni pogoji, bi moralo predlog tožnikov za izdajo sodbe zaradi izostanka s sklepom zavrniti in po njegovi pravnomocnosti, razpisati nov narok za glavno obravnavo.

August 08, 2001

Sklep nº II Cp 2130/99 of Civilni oddelek, August 08, 2001

Kadar je potrebno vrniti z odlocbo, izdano na podlagi sodbe, zaplenjeno premoženje, se uporabi prvi odstavek 145. clena ZIKS. Omenjeno dolocbo citiranega clena je potrebno razlagati tako, da se zaplenjeno premoženje vrne obsojencu, ce je ta (še) živ, ce pa je umrl, se premoženje vrne dedicem.

Sklep nº II Cp 165/2001 of Civilni oddelek, August 08, 2001

Protipravnost je objektivni element motenja posesti in je odlocilnega pomena v sporih zaradi motenja posesti, saj se posest lahko moti le z dejanji, ki so protipravna, torej taka, ki nasprotujejo pozitivnim predpisom, pravnemu redu, oz. z dejanji in ravnanji, za katera pravni subjekt nima pooblastila, temeljecega na ustrezni pravni podlagi. Ker je imela tožena stranka v pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti podlago za "porušitev ... mejnega zidu dovozne rampe", ocitano dejanje ni samovoljno...

Sklep nº II Cp 1236/2001 of Civilni oddelek, August 08, 2001

Ena od predpostavk za dopustnost intervencije je t.i. intervencijski interes. Tega oziroma svojo upravicenost ter dopustnost intervencije intervenient napove (v obravnavanem primeru s pismeno vlogo) tako, da pove, kateri stranki se pridružuje in opiše razmerje do tiste stranke, ki se ji pridružuje. Ali povedano drugace, dolžnost intervenienta je, da navede, v cem je njegova korist od tega, da ena stranka zmaga v sporu, in dokaže obstoj predpostavk za dopustnost njegove intervencije v pravdi.

Sklep nº I Cp 2076/2000 of Civilni oddelek, August 08, 2001

Ker je bila tožba v obravnavani zadevi tožencu vrocena pred uveljavitvijo novega ZPP, sodišce prve stopnje ne bi smelo uporabiti dolocb 318. clena ZPP, ampak dolocbe 332. clena ZPP/77 (drugi odstavek 499. clena ZPP). Dejstvo, da tožnik tožbe ni ustrezno popravil v roku, ki ga je dolocilo sodišce s sklepom, zato v obravnavani zadevi ni moglo povzrociti zavrnitve tožbenega zahtevka.

Sodba nº I Cp 957/2001 of Civilni oddelek, August 08, 2001

Cetudi so se od izdaje odlocbe o dolocitvi preživnine spremenile, ostane višina te enaka, ce so se okolišcine spreminjale usklajeno tako, da je sorazmerje med dejavniki po 79. cl. ZZZDR ostalo enako.

Sklep nº III Cp 1072/2001 of Civilni oddelek, August 08, 2001

Upnik ne more šele v pritožbi zoper sklep, s katerim je sodišce ugodilo ugovoru tretjega, ker upnik nanj ni odgovoril, uveljavljati razlogov za to, da je stroške izvršilnega postopka krivdno povzrocil tretji in mu jih je zato dolžan povrniti. Pravilna je odlocitev o povrnitvi stroškov ugovornega postopka v skladu z uspehom.

Sklep nº III Cp 1597/2001 of Civilni oddelek, August 08, 2001

Ceprav v izvršilnem naslovu - placilnem nalogu ni dolocen nacin preracunavanja tuje valute v slovenski tolar, je tak izvršilni naslov vseeno primeren za izvršbo, ker je dolocljiv.

Sodba nº I Cp 907/2001 of Civilni oddelek, August 08, 2001

1. Ker prvi toženec od avgusta 1991 ni uporabljal spornega stanovanja, mu je v skladu z dolocbo 1. odstavka 58. clena ZSR stanovanjsko razmerje prenehalo, in mora stanovanje izprazniti. 2. Glede na dolocbo 1. odstavka 76. clena ZSR preneha tudi pravica podstanovalca, da po podstanovalski pogodbi uporablja stanovanjske prostore, ce preneha pravica imetnika stanovanjske pravice, da uporablja stanovanje. Tudi druga toženka, kot podstanovalka prvega toženca, torej nima pravice uporabljati sporno ...

August 03, 2001

Sklep nº II Cpg 771/2001 of Gospodarski oddelek, August 03, 2001

Ker stranke zavezuje samo pravnomocni del sklepa, imajo pravni interes za pritožbo ali drugo pravno sredstvo samo zoper ta zavezujoci del tj. zoper izrek sklepa. Pritožba zoper obrazložitev ni dovoljena. Z izpodbijanim sklepom je sodišce prve stopnje zaradi utesnitve predloga za izvršbo odlocilo, da se izvršba delno ustavi. Ugodnejšega sklepa dolžnik v tej fazi izvršilnega postopka ne more doseci, zato zanj izpodbijani sklep ne pomeni neugodne odlocitve.

Sklep nº III Cpg 56/2001 of Gospodarski oddelek, August 03, 2001

V obravnavanem primeru je pritožnik vložil pritožbo zoper sklep, s katerim je stecajni senat sodišca prve stopnje odlocil o njegovem ugovoru zoper odredbo. Po dolocbi 2. odst. 14. cl. ZPPSL pa zoper takšen sklep ni pritožbe. Sodišce prve stopnje je sicer izpodbajni sklep opremilo tudi s pravnim poukom o dovoljenosti pravnega sredstva, vendar pa nepravilen pravni pouk ne more spremeniti objektivnega prava.

August 01, 2001

Sklep nº II Cp 920/2001 of Civilni oddelek, August 01, 2001

Sodišce ob razdružitvi skupnega premoženja izbere tak nacin delitve, ki se ob primeroma navedenih merilih v 122. in 123. cl. ZNP najbolj prilega vsem okolišcinam primera.

Sklep nº II Cp 1071/2001 of Civilni oddelek, August 01, 2001

Identiteta tožbenega zahtevka je podana, ce gre za iste stranke in identicen tožbeni predlog. To ne pomeni zgolj tega, da se predlog enako glasi, marvec da izvira iz iste dejanske in pravne podlage.

Sklep nº III Cp 1246/2001 of Civilni oddelek, August 01, 2001

Za izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje niti ZIZ niti ZNVP ne predpisujeta izkljucne krajevne pristojnosti. Zato se sodišce prve stopnje v skladu z dolocbo drugega odstavka 22. clena ZPP (po kateri se lahko po uradni dolžnosti izrece za krajevno nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišce izkljucno krajevno pristojno), ne bi smelo izreci za krajevno nepristojno.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners