Višja Sodišča: Opinions issued on September 2001

September 28, 2001

Sklep nº I Cpg 1318/2000 of Gospodarski oddelek, September 28, 2001

Nastop škodljivih posledic bi pooblašcenec tožece stranke lahko preprecil le v primeru, da bi bil prisoten na naroku, tega pa ne more nadomestiti s telefonskim obvestilom sodišcu. Zato ni pomembno, ali je imel možnost telefonirati na sodišce ali ne. Za presojo o (ne)opravicljivosti razloga za zamudo naroka tudi ni relevantno, ali bi se lahko pooblašcenec tožece stranke naknadno oglasil na sodišcu in tako sodišce obvestil o razlogih za zamudo.

September 27, 2001

Sodba nº I Cpg 47/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 27, 2001

Ugovor neizpolnitve je mogoce podati le zoper glavno nasprotno zavezo pogodbene stranke, ne pa glede postranskih zavez (npr. neizrocitev bancne garancije).

Sklep nº IV Cpg 64/2001 of Gospodarski oddelek, September 27, 2001

ZFPPod izbris gospodarske družbe iz sodnega registra brez likvidacije veže na neobstoj premoženja, ne pa morebiti na premoženje, ki ne zadošca niti za stroške stecajnega postopka ali je neznatne vrednosti. Premoženje gospodarske družbe pomeni to, kar gospodarska družba izkazuje v bilanci stanja na svoji aktivni strani. Šele, ce izkazuje aktivna stran bilance stanje 0, najbrž res ni pogojev za delo in nadaljnji obstoj gospodarske družbe.

Sklep nº III Cpg 68/2001 of Gospodarski oddelek, September 27, 2001

Iz dolocila 1. odstavka 21. clena ZPPSL izhaja, da poravnalni senat upniški odbor imenuje z odredbo. Po dolocilu 2. odstavka 12. clena ZPPSL v zvezi s 1. odstavkom 71. clena ZPPSL poravnalni senat izda uradni osebi ali organu, ki opravlja postopek prisilne poravnave z odredbo nalog za izvršitev posameznih dejanj. Zoper tako odredbo je dovoljen ugovor, o katerem odloca poravnalni senat s sklepom. Odredba o imenovanju upniškega odbora pa nima narave odredbe iz 2. odstavka 12. clena ZPPSL, saj z...

Sodba nº I Cpg 1156/2001 of Gospodarski oddelek, September 27, 2001

Presoja o vprašanju, ali je bila sklenjena pogodba prodajna ali komisijska skozi analizo zapisa dogovora.

Sklep nº IV Cpg 76/2001 of Gospodarski oddelek, September 27, 2001

Vrocitev gospodarski družbi se opravi na naslovu sedeža, ki je vpisan v sodnem registru, in sicer osebi, ki je pooblašcena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oz. v poslovnem prostoru ali na sedežu. Torej se vrocitev ne opravi njenemu zastopniku. V primeru smrti ustanovitelja in edinega družbenika družba z omejeno odgovornostjo ne preneha, ampak se nadaljuje z družbeniki.

Sklep nº IV Cpg 94/2001 of Gospodarski oddelek, September 27, 2001

Ceprav družbeniki z vsem svojim premoženjem odgovarjajo za obveznosti družbe z neomejeno odgovornostjo, pa to še ne pomeni, da ima družba premoženje. Treba je namrec lociti osebno premoženje družbenikov od samostojnega družbenega premoženja, ki nastane pri njenem poslovanju. Domneve o neobstoju premoženja ni mogoce izpodbijati z izkazovanjem prometa preko racuna gospodarske družbe, ki je subjekt izbrisa, iz casa po nastopu domneve, ampak je treba trditi in dokazovati nasprotno (da ima družba ...

Sklep nº IV Cpg 73/2001 of Gospodarski oddelek, September 27, 2001

Ker gospodarska družba, ki je vložila ugovor proti sklepu o zacetku postopka izbrisa in je bil njen ugovor zavrnjen, v pritožbi ne more navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov, tudi ne more predlagati nadomestitve sklepa o izbrisu z novim sklepom.

Sodba nº II Cp 1492/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2001

Invalidnino, ki jo prejema tožnik za telesno okvaro je potrebno upoštevati pri odmeri odškodnine za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, pri cemer se ne obracuna v pricakovanem mnogokratniku sedanjega zneska invalidnine za telesno okvaro.

Sklep nº I Cp 1966/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2001

Pogodba o upravljanju stanovanjske hiše, ki jo sklenejo solastniki z upravnikom, obvezuje tudi tiste solastnike, ki pogodbe niso podpisali, ce so jo podpisali solastniki, katerih solastni deleži predstavljajo skupaj vec kot polovico vrednosti stanovanjske hiše.

September 26, 2001

Sodba nº II Cp 365/2000 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Tožba vsebuje vse okolišcine, ki so pomembne za odlocitev o višini odškodnine, tako opis poškodb in zdravljenja, kot tudi opis posledic, saj v celoti povzema priloženo izvedensko mnenje sodnega izvedenca medicinske stroke. Upoštevaje to podlago pa je tudi po presoji pritožbenega sodišca višja zahtevana odškodnina pretirana, ce se primerja prisojene odškodnine za podobne poškodbe v drugih odškodninskih zadevah.

Sklep nº II Cp 58/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Ce sodišce ugotovi obstoj ovir za vrnitev nepremicnine iz 19. clena ZDen, uproaba dolocb 20. in naslednjih clenov ZDen sploh ni vec možna, saj so te namenjene le odložitvi (sicer možne) vrnitve nepremicnin v last in posest - najpozneje za cas do izteka rokov iz drugega odstavka 22. clena ZDen.

Sklep nº II Cp 802/2000 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Dedni dogovor o delitvi zapušcine je veljavno sklenjen, ce pri njem sodelujejo vsi dedici.

Sklep nº II Cp 728/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Že zemljiškoknjižno sodišce je predlagateljici pojasnilo, da izrocilna pogodba z dne 28.9.1970 ni listina, ki vsebuje veljavni pravni temelj za vknjižbo (21. cl. ZZK). V casu sklepanja te pogodbe namrec izrocitelj ni bil vec lastnik nepremicnin, na katerih predlagateljica predlaga vknjižbo lastninske pravice.

Sodba nº I Cp 1113/2000 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Toženec je ugovarjal, da je na delu nepremicnine pridobil lastninsko pravico kot dobroverni graditelj. Za ugoditev ugovoru bi bila potrebna odmera funkcionalnega zemljišca. Ker toženec za ta dokaz ni bil pripravljen založiti predujma, ga sodišce ni izvedlo, o ugovoru pa je odlocilo na podlagi pravila o dokaznem bremenu.

Sodba nº I Cp 1618/2000 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Nejasna dolocila zavarovalnih pogojev, ki imajo lahko za posledico izgubo zavarovalnih pravic, je potrebno razlagati v korist zavarovanca.

Sklep nº I Cp 1531/2000 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Tožnik je v zapušcinskem postopku takoj po razglasitvi oporoke zapustnice izjavil, da uveljavlja pravico do nujnega deleža in sicer glede obsega zapušcine, s katerim je pokojnica razpolagala v oporoki. Tudi potem, ko sta toženca vložila v spis pogodbo o dosmrtnem preživljanju, je podal izjavo, da vztraja pri že podanem predlogu in uveljavlja nujni delež, hkrati pa je vložil zoper toženca tožbo na razveljavitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Tako ravnanje pritožnika v casu, ko še ni potekel...

Sklep nº III Cp 2286/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Obrocno placevanje predujma je po 11. cl. Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev in o povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom mogoce, kolikor sodišce oceni, da za opravo dejanj izvršbe ali zavarovanja ni potrebno placilo celotnega zneska predujma. Placilo celotnega predujma naenkrat v obravnavani zadevi ni potrebno, saj bodo izvršitelju stroški nastajali sprotno z opravo posameznih izvršilnih dejanj. Zato pritožbeno sodišce sodi, da je treba v enkratnem znesku placati predujem v...

Sklep nº I Cp 1074/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Glede na materialno dolocbo 79. in še posebej 129. clena ZZZDR so odlocilna dejstva, ki jih mora sodišce ugotoviti pri dolocitvi preživnine za otroka, naslednja: potrebe otroka in financno premoženjske zmožnosti obeh roditeljev

Sodba nº I Cp 1449/2000 of Civilni oddelek, September 26, 2001

Ker tožena stranka ni dokazala, da je tožeca stranka še vedno dolžna trpeti postavitev kioska na svoji parceli, je kiosk dolžna odstraniti.

September 25, 2001

Sklep nº I Cpg 1032/2001 of Gospodarski oddelek, September 25, 2001

V odškodninskih sporih je predvidena posebna izbirna krajevna pristojnost. Poleg splošne krajevne pristojnosti je tako pristojno tudi sodišce, na obmocju katerega je bilo storjeno škodno dejanje ali sodišce, na obmocju katerega je nastala škodljiva posledica. Ta dolocba velja tudi v sporih o regresnih odškodninskih zahtevkih proti regresnim dolžnikom. Šteje se, da je škoda tožeci stranki nastala na obmocju, na katerem je placala odškodnino.

Sklep nº I Cpg 1003/2001 of Gospodarski oddelek, September 25, 2001

V primeru, da je bila tožba vrocena toženi stranki pred uveljavitvijo novega ZPP, prvostopno sodišce v postopku ne more uporabljati dolocbe zamudne sodbe iz 1. odstavka 318. clena ZPP, ki se izda v primeru, ce stranka v roku ne odgovori na tožbo, ampak mora izdajo zamudne sodbe presojati po dosedanjih predpisih v skladu s 332. clenom ZPP (1977).

September 23, 2001

Sklep nº I Cp 798/2001 of Civilni oddelek, September 23, 2001

Izhajajoc iz narave sodbe na podlagi pripoznave in omejenosti pritožbenih razlogov zoper njo je tudi obnova postopka kot izredno pravno sredstvo mogoca le v mejah, ki niso širše od tistih, pod katerimi je mogoce sodbo izpodbijati z rednimi pravnimi sredstvi. Tudi obnovitveni razlog iz 9. tc. 421. cl. ZPP/77 je tako mogoce upoštevati le v omejenem obsegu, t.j. le tako, da se nova dejstva ali novi dokazi ticejo same pripoznave - torej da stranka zve za takšna nova dejstva ali pridobi možnost up...

September 21, 2001

Sklep nº I Cpg 943/2001 of Gospodarski oddelek, September 21, 2001

Obrazci, ki so izdelani na podlagi zakonskih predpisov, z osnovnimi elementi, ki jih vsebujejo ti predpisi, ne predstavljajo duhovne stvaritve in tako tudi ne avtorskopravno varovane stvaritve. Obrazce je mogoce šteti za avtorsko delo samo izjemoma, ce se z njimi na originalen nacin rešujejo dolocena vprašanja. Konkurenco stranke (ki ni uspela na razpisu, na katerem je konkurirala) ne glede na svoje pogoje, zmožnosti in pricakovanja na trgu, ampak glede na ceno, s katero je izbrana konkurentk...

Sklep nº I Cpg 877/2001 of Gospodarski oddelek, September 21, 2001

Sodišce prve stopnje je ugotovilo, da v spornih kartah prepozna nadgrajene zgodovinske zemljevide, ki jih ni moc najti v drugih kartografskih virih, in da vsebina ter nacin reševanja problemov v teh kartah kažeta na element kartografske manire, ki lahko uživa avtorskopravno zašcito. Proti pravilnosti takšne presoje pritožbeno sodišce nima pomislekov, upoštevaje standard verjetnosti, ki je podlaga presoji v postopku zavarovanja z zacasno odredbo, in izhajajoc predvsem iz spornih kart tožecih s...

Sodba nº in sklep I Cp 1087/2000 of Civilni oddelek, September 21, 2001

Iz dejanskega stanja izhaja, da se je prodajalec (toženec) odzval na ponudbo kupca (tretjega). Kupec je kupoval stanovanje preko posrednika. S tem, ko je posrednik prišel na ogled stanovanja, je zgolj izpolnjeval svojo obveznost iz pogodbe med njim in tretjim (kupcem). Ob takšnem stanju pa je bila podlaga za sklenitev nove posredniške pogodbe med posrednikom in prodajalcem lahko edinole pridobitev premoženjske koristi brez protidajatve. Takšna kavza je nedopustna in pogodba zato nicna.

Sklep nº I Cp 1395/2001 of Civilni oddelek, September 21, 2001

Legitimacijo predlagati zaznambo spora, ce tece sodni postopek za ugotovitev neveljavnosti vknjižbe in vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja, ima, kdor dokaže, da je vložil izbrisno tožbo, zemljiškoknjižnemu sodišcu pa ni treba presojati, ali je bil predlagatelj legitimiran tudi za vložitev izbrisne tožbe.

September 20, 2001

Sklep nº I Cpg 215/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 20, 2001

V primeru, ko je upnik predlagatelj stecajnega postopka, dolžnik pa je predlogu ugovarjal, je razpis naroka za obravnavo, ali so podani pogoji za zacetek stecajnega postopka, obligatoren, potem ko predsednik stecajnega senata zbere podatke za oceno, ali je podan stecajni razlog.

Sodba nº in sklep I Cpg 243/2000 of Gospodarski oddelek, September 20, 2001

Zmotno sodišce razlaga 4. odstavek 922. clena ZOR kot dolocbo kogentne narave, ki bi prepovedovala katerikoli stranki razdrtje zavarovalne pogodbe, neupoštevaje odpovedni rok, ki ga doloca 3. odstavek 922. clena ZOR. Navedeno dolocilo samo izrecno omogoca razdrtje pogodbe tudi brez krivdnih razlogov po petih letih trajanja zavarovanja in še pred potekom zavarovalne pogodbe, ce je zavarovanje sklenjeno za vec kot pet let, te možnosti pa stranki po 4. odstavku 922. clena ZOR s pogodbo ne moreta...

Sklep nº R 23/2001 of Gospodarski oddelek, September 20, 2001

V 151. clenu Zakona o izvršbi in zavarovanju je dolocena smiselna uporaba dolocbe 143. clena ZIZ tudi za izvršbo na sredstva, ki jih ima zasebnik na racunu pri banki, ce preko takega racuna banka zanj opravlja placilni promet.

Sklep nº I Cpg 1061/2000 of Gospodarski oddelek, September 20, 2001

Sodišce prve stopnje je z drugo izdano sodbo odlocalo o zahtevku, o katerem je enkrat že odlocilo - s prvo izdano sodbo. Ker pa se je tožeca stranka zoper slednjo pritožila, o zadevi še ni bilo pravnomocno odloceno. V casu izdaje drugo izdane sodbe je bil tako še vedno v teku (pritožbeni) postopek proti sodbi, s katero je bilo odloceno o istem zahtevku.

Sklep nº I Cpg 875/2001 of Gospodarski oddelek, September 20, 2001

Iz podatkov v spisu ni razvidno, da bi tožeca stranka prejela opomin za placilo dolgovane sodne takse, z opozorilom po 5. odst. 26. clena ZST. Zato sodišce prve stopnje ni imelo podlage za izdajo sklepa o prisilni izterjavi sodne takse. Sodišce prve stopnje je izpodbijani sklep (torej prvo uradno dejanje sodišca, katerega namen je bila izterjava takse) izdalo šele 08.09.2000. Ker je bil odgovor na nasprotno tožbo vložen že leta 1996 je pravica zahtevati placilo sodne takse zastarala.

Sklep nº I Cpg 1008/2001 of Gospodarski oddelek, September 20, 2001

Za samostojnega podjetnika posameznika, ki je ta status izgubil, se dolocbe 6. odst. 168. clena ne uporabljajo.

Sklep nº II Cpg 442/2001 of Gospodarski oddelek, September 20, 2001

Ker predujem ni bil placan v roku, ki ga je postavilo sodišce in tudi ne do dneva, ko je sodišce prve stopnje izdalo izpodbijani sklep, je imelo sodišce prve stopnje podlago za ustavitev izvršbe na dolžnikove premicnine v 3. odst. 38. clena ZIZ.

September 19, 2001

Sklep nº I Cp 872/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2001

V postopku za delitev nepremicnine v solastnini ni mogoce izdati zacasne odredbe po 114. clenu ZNP, ker je ta predvidena le v postopku za ureditev razmerij med solastniki. Možno pa je izdati zacasno odredbo po splošnih dolocilih ZIZ, ce so za to izkazani pogoji.

Sodba nº I Cp 384/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2001

Regresni zahtevek zavarovalnice proti svojemu zavarovancu zastara po 3. odst. 380. clena ZOR v treh letih. Zastaralni rok pa zacne teci prvega dne po preteku koledarskega leta, v katerem je zavarovalnica placala terjatev namesto zavarovanca (1. odst. 380. clena ZOR).

Sklep nº II Cp 373/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2001

Sodišce mora razpisati narok in omogociti kontradiktoren postopek, ce naj bi se s predlagano zacasno odredbo že anticipirala koncna odlocba.

Sklep nº I Cp 898/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2001

Pri fizicni delitvi solastne stvari je potrebno izrek sklepa oblikovati tako, da je natancno opredeljen posamicni fizicni del, ki pripade vsakemu solastniku, pri fizicni delitvi nepremicnine mora zato biti pred delitvijo jasno, kje potekajo mejne crte.

Sklep nº IV Cpg 26/2001 of Gospodarski oddelek, September 19, 2001

Narava omejitev zastopnika, ki se vpisuje v sodni register, se mora konkretno nanašati na njegova pooblastila v zvezi z zastopanjem, saj gre za podatek, ki je pomemben za pravni promet med subjektom vpisa in tretjimi. Omejitve, ki se nanašajo na poslovodenje oz. so instrukcijske narave za zastopnika v razmerju do subjekta vpisa se ne vpisujejo.

Sklep nº II Cp 1324/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Taksna oprostitev ml. upnika v izvršbi za izterjavo preživnine velja zanj tudi kot toženca v pravdi zaradi nedopustnosti te izvršbe.

Sklep nº II Cp 1011/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Dejstvo, da je bil toženec steriliziran in da v njegovi semenski tekocini ni najti semencic, je bilo znano že v prejšnjem postopku (izvid dr. P. z dne 11.3.1999). Niti ponujeni novi dokaz pa ne daje odgovora na vprašanje, kdaj je bil ta poseg dejansko opravljen. Zdravniška ugotovitev, da so toženceve brazgotine stare vsaj eno do dve leti, namrec ne zadošca za sklepanje o tožencevi oploditveni sposobnosti v februarju 1996, ko je bil spocet mld. tožnik.

Sklep nº II Cp 1538/2000 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Tožbeni zahtevek na ugotovitev obstoja stvarne služnosti je dovolj dolocen takrat, ko je v petitu opisan tudi potek služnostne poti.

Sklep nº II Cp 1424/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Posebna predpostavka za naknadno sosporništvo na pasivni strani je privolitev novega toženca. Ratio legis takšnega dolocila je treba iskati v pravilu 3. odstavka 191. clena ZPP, ki doloca, da mora tisti, na katerega se je razširila tožba, prevzeti pravdo v stanju, v katerem je, pri cemer sodišce te privolitve ne more nadomestiti s svojim sklepom. Citirana norma ustvarja fikcijo, da se je pravda zoper novega toženca zacela že takrat, ko je bila vložena tožba zoper prvotnega toženca. Naknadni s...

Sodba nº in sklep I Cp 892/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Pri neupraviceni obogatitvi v smislu dolocbe 210. clena ZOR je treba ugotoviti ali prehod premoženja nima podlage v kakšnem pravnem aktu (to je pravnem poslu ali zakonu). Obogatitev pa je treba v vsakem primeru ugotoviti konkretno in natancno. Ugotovitev o prikrajšanju na strani tožnika še ne pomeni nujno tudi obogatitve na strani toženca.

Sklep nº III Cp 2022/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Izrocitve gotovine s strani tretje osebe, cetudi na kraju razpisanega rubeža, ni mogoce šteti za rubež gotovine, temvec za prostovoljno izpolnitev.

Sklep nº III Cp 2229/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Ker je bil prvotni dolgovni seznam spremenjen z odlocbo o obrocni poravnavi dospelih neplacanih obveznosti po Zakonu o nacinu poravnave dospelih neplacanih obveznih dajatev - ZNPDND, ta zakon pa doloca, da se za obdobje obrocnega odplacevanja ne obracunavajo zamudne obresti, temvec obresti po temeljni obrestni meri v skladu z zakonom, novi dolgovni seznam pa ne vsebuje izracuna zamudnih obresti oziroma obrestnih mer, ugovora ni mogoce preizkusiti.

Sklep nº III Cp 1264/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Ce je pisno sporocilo za naslovnika, naj bo dolocen dan ob doloceni uri dosegljiv zaradi vrocitve sodne pošiljke, nabito na njegova vrata, nadomestna osebna vrocitev ni opravljena pravilno, saj bi sporocilo moralo biti izroceno kateri izmed oseb, ki so naštete v prvem ali drugem odstavku 141. clena ZPP. Vrocevalcu zato ne pripada zahtevana nagrada.

Sodba nº I Cp 1947/2000 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Terjatev zavarovalnice kot izpolnitelja v zvezi z zavarovanjem bancnega kredita, ne predstavlja terjatve iz zavarovalne pogodbe, ce dolžnik ni bil stranka zavarovalnega razmerja.

Sodba nº I Cp 392/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Po dolocbi 50. clena ZSR je bilo mogoce zahtevati izselitev nezakonito vseljene osebe bodisi v upravnem postopku bodisi s tožbo v roku dveh let od vselitve. Po preteku tega roka je nezakonito vseljena oseba pridobila stanovanjsko pravico.

Sodba nº I Cp 1157/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Ker pozitivno pravo lastninskega pridržka pri prodaji nepremicnine izrecno ne ureja, je odgovor na vprašanje, ali gre v konkretnem primeru za pravni posel - prodajo nepremicnine z lastninskim pridržkom (5. tocka 47. clena ZN), treba izkati ob analogni in smiselni uporabi 540. clena ZOR.

Sodba nº II Cp 1553/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Zahtevi tožnice, ki je nesporno lastnica stanovanja, da se vseli v lastno stanovanje, torej stoji nasproti upravicenje toženca, da to stanovanje izprazni tedaj, ko mu bo omogocena preselitev v njegovo prejšnje oziroma enakovredno stanovanje. Tožencu je torej naložena izpraznitev stanovanja, vendar je ta omejena oziroma pogojena z nasprotno obveznostjo, ki pa ni obveznost tožece stranke, pac pa njenega pravnega prednika.

Sklep nº I Cp 1438/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Tudi zavrnilno zamudna sodba se izda le na podlagi pisnih vlog, kar pomeni, da sodišce pred njeno izdajo ne preizkuša resnicnosti dejanskih trditev, marvec le konkludentnost tožbe. S tem, ko je izvajalo dokaze, o resnicnosti materialnopravno relevantnih dejstev ter nato na podlagi nedokazanosti teh dejstev izdalo zavrnilno sodbo, je zagrešilo bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka iz 1. odstavka 339. clena ZPP.

Sodba nº II Cp 1398/2001 of Civilni oddelek, September 19, 2001

Zavezanec za placilo prometnega davka je zasebnik, ki je storitev opravil. Dogovorjeno placilo se ne poveca za znesek prometnega davka, ce med strankama ni izrecnega dogovora o tem.

September 18, 2001

Sodba nº I Cpg 605/2000 of Gospodarski oddelek, September 18, 2001

Pogodba o opravljanju ima pravni ucinek tudi nasproti poznejšim lastnikom posameznih delov stanovanjske hiše. Zato je kasnejši lastnik zavezan za placilo stroškov upravljanja po pogodbi kljub temu, da je z upravnikom ni sklenil.

September 13, 2001

Sklep nº II Cpg 235/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 13, 2001

Ce je bil upnik s strani sodišca pozvan, da v dolocenem roku dopolni svojo prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom s predložitvijo pooblastila za zastopanje, je sodišce njegovo prijavo terjatve neutemeljeno zavrglo, glede na to, da je na dan izdaje sklepa o zavrženju bilo pooblastilo sodišcu predloženo in to kljub temu, da je bilo to storjeno po poteku dodeljenega roka.

Sodba nº I Cpg 39/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 13, 2001

Ce je bila tožeca stranka dolžna po pogodbi toženi stranki izdelati in dobaviti beton, namesto tega pa ga je le izdelala, za njegov prevoz pa je poskrbela tožena stranka sama, ne gre za napako izvršenega posla, ampak za neizpolnitev pogodbe.

September 12, 2001

Sodba nº in sklep I Cpg 281/2001 of Gospodarski oddelek, September 12, 2001

Tožena stranka, ki se sklicuje na dejstvo izgube lastninske pravice tožece stranke na spornem poslovnem prostoru zaradi vrnitve le-tega denacionalizacijski upravicenki, bi to dejstvo morala tudi dokazati. Ce namrec tožeca stranka trdi, da odlocba o vrnitvi poslovnega prostora denacionalizacijskii upravicenki ni bila izdana, take neobstojece odlocbe ne more predložiti. Obstoj odlocbe, na katero se tožena stranka sklicuje, bi torej morala dokazati tožena stranka sama. Sodišce prve stopnje je za...

Sklep nº I Cpg 545/2000 of Gospodarski oddelek, September 12, 2001

Iz neprerekanih tožbenih trditev izhaja, da sta se pravdni stranki (tožeca stranka kot leasingodajalec in prvotožena stranka kot leasingojemalec dogovorili tudi za odkupni obrok, kar pomeni, da sta stranki že v pogodbi dogovorili odkup v leasing danega avtomobila po preteku dogovorjenega roka uporabe avtomobila. To pomeni, da je s pretekom dogovorjenega roka zapadla ne le toženkina obveznost odkupa vozila, pac pa tudi tožnicina obveznost izrocitve vozila v last toženi stranki. Gre za obveznos...

Sklep nº II Cpg 663/2001 of Gospodarski oddelek, September 12, 2001

Po dolocbi 1. odst. 67. clena ZIZ mora upnik na zahtevo dolžnika vrniti (le) tisto, kar je z izvršbo dobil. Dolžnik z nasprotno izvršbo tako od upnika ne more zahtevati tudi placila zakonitih zamudnih obresti za cas od dneva, ko so bila v izvršbi odtegnjena sredstva na upnikovem racunu. Materialno pravna dolocba 1. odst. 76. clena ZIZ obseg zahtevka izrecno omejuje na tisto, kar je upnik z izvršbo dobil.

Sodba nº I Kp 313/2001 of Kazenski oddelek, September 12, 2001

Varnostni ukrep odvzema predmetov je dovoljeno izreci le tedaj, kadar sodišce prve stopnje oceni, da bi se s takšnim izrekom odpravila nevarnost ponavljanja kaznivih dejanj. Kakor ni dvoma, da za nekatere predmete že zakon narekuje obvezen odvzem (za tiste, ki so izkljucno namenjene za izvrševanje kaznivih dejanj), pa je v primeru drugih predmetov, ki niso tako tesno povezani s kaznivim dejanjem, potrebno upoštevati, kakšna je njihova primarna funkcija, ali je izkazana dovolj visoka stopnja v...

Sodba nº II Cp 639/2000 of Civilni oddelek, September 12, 2001

za nepremoženjsko škodo v zvezi s telesnimi poškodbami: 600.000,00 SIT;za strah 100.000,00 SIT; za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti: 1.200.000,00 SIT.

Sklep nº II Cp 518/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Ker so stroški, ki jih država vtožuje proti tožencu (osumljencu) na podlagi Zakona o prekrških in 120. cl. ZBCP nastali v ustreznem upravnem postopku, ne gre za civilnopravni spor. V civilnem sporu mora iti za prirejena subjekta, ki nista v položaju nadrejenosti in za razmerje na podlagi civilnega prava.

Sklep nº II Cp 1109/2000 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Vdovcu, staremu 84 let, ki je dolga leta nazaj delal na zašciteni kmetiji, v lasti pokojne zapustnice, njegove žene, samo zaradi njegove starosti ni posledicno zmanjšane delovne zmožnosti za fizicna dela, ni mogoce oporekati svojstva upravicenega dedica oz. nezmožnost gospodarjenja z zašciteno kmetijo.

Sodba nº II Cp 495/2000 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Ce sta se toženi stranki na zapušcinski obravnavi zavezali placati 2000 DEM, ta bo obveznost tudi dolžna izpolniti.

Sodba nº in sklep I Cp 1330/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Na podlagi pravnega posla - pogodbe o prenosu stanovanj z dne 11.2.1993, katere sestavni del je tudi seznam stanovanj (priloga B7), je lastnik stanovanja postal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Ker je zavezanec za prodajo stanovanja lahko samo njegov lastnik, tožena stranka pa to ni vec, le ta ne more izpolniti zahteve tožece stranke, ki je v prodaji stanovanja.

Sodba nº I Cp 1363/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Medtem ko je uporaba prava, pa tudi pravil stroke, stvar sodišca, so za navajanje dejstev odgovorne stranke. Takšna prepletenost razpravnega in preiskovalnega nacela velja tudi v obravnavani zadevi, in sicer ne glede na to, da je sodišce dejansko stanje v zvezi z vrednostjo spornega stanovanja ugotavljala s pomocjo izvedenca (243. cl. Zakona o pravdnem postopku - ZPP). Cetudi je namrec za izvedensko delo potrebna uporaba pravil stroke, gre v takem primeru še vedno za raziskovanje pravnoreleva...

Sklep nº I Cp 585/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Zgolj zato, ker se zaradi izbrisa te družbe iz sodnega registra šteje, da je družbenik družbe podal izjavo, da prevzame obveznost placila morebitnih preostalih obveznosti družbe, se sama narava obveznosti ni v nicemer spremenila. Spremenila se je zgolj oseba, ki je dolžna to obveznost poravnati. Ker gre torej še vedno za davcno obveznost oziroma davcno stvar (glej dolocbo 1. clena ZdavP), bo tožeca stranka morala svoj zahtevek uveljavljati v davcnem postopku, kot posebnem upravnem postopku (p...

Sklep nº I Cp 958/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Izdano gradbeno dovoljenje samo po sebi ne izkljucuje protipravnosti posegov v posest, ce posestnik ni dal soglasja v postopku za njegovo izdajo, ker ne more biti udeleženec tega postopka.

Sklep nº III Cp 1547/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Namen izvršbe zaradi izterjave kazni ni placilo obveznosti, temvec izvršitev kazenske sankcije. Ce je pravna oseba, ki ji je bila kazen izrecena, prenehala, namena kaznovanja ni mogoce doseci z izvršbo proti njenim družbenikom. Pod kakšnimi pogoji je mogoce izvršiti kazensko sankcijo, ce je pravna oseba prenehala obstajati po pravnomocno koncanem kazenskem postopku, ureja Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazenske sankcije.

Sklep nº III Cp 1293/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Ce so v 2. odstavku 23. clena ZIZ taksativno naštete verodostojne listine, kar pomeni, da navedenega pojma ni mogoce širiti, pa pri tolmacenju pojma fakture, ki je ekonomski pojem, takšne omejitve ni. Racuna, na podlagi katerih je upnica predlagala izvršbo, sta izstavljena na podlagi obracunov, v katerih dolžnik sam izkazuje višino svoje obveznosti in upnika svoje obveznosti s tem, da je upnica v racunih obracunala še davek na dodano vrednost. Ker je z racunoma, izstavljenima na podlagi dolžn...

Sklep nº III Cp 1432/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Sodišce prve stopnje bi moralo presoditi obstoj vseh predpostavk za dovoljenost izvršbe in po ugotovitvi, da rok za prostovoljno izpolnitev dolžnikove obveznosti ni dolocen, ta rok dolociti in odrediti izvršbo ob pogoju, da dolžnica v roku, ki ga je dolocilo, ne bo izpolnila svoje obveznosti.

Sklep nº III Cp 1769/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Sodišce prve stopnje je na naroku za tretjo javno dražbo dopustilo skrcitev predmeta izvršbe na solastninski delež do 1/10 vl. št. X k.o. Y. S tem, ko je sledilo dispozitivnemu procesnemu dejanju upnice, so se spremenili tudi pogoji za prodajo na javni dražbi. V prvi vrsti velja, da vrednost nepremicnine, ki je predmet prodaje, ni vec enaka tisti pred skrcitvijo predmeta izvršbe (23.624.813,90 SIT), ampak znaša le 1/10 ugotovljene vrednosti celotne nepremicnine, to je 4.724.962,79 SIT. Sorazm...

Sklep nº III Cp 1620/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Kadar tretji z ugovorom uspe, mu je upnik dolžan povrniti njegove stroške, cetudi ni izpolnjen pogoj iz 38/6 clena ZIZ. Takšno rešitev namrec v tem primeru nalaga pravilo 154. clena ZPP.

Sklep nº III Cp 2046/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Ce tekom izvršilnega postopka upnica, ki je pravna oseba zaradi pripojitve k drugi pravni osebi preneha obstajati, ta druga pravna oseba pa nato kot univerzalni pravni naslednik upnice vloži vlogo, v kateri sebe navede kot upnika v konkretni izvršbi, ta vloga ne pomeni novega predloga za izvršbo in ne sprožitve novega izvršilnega postopka, temvec gre le za nadaljevanje že obstojece izvršbe s pravnimi naslednikom upnice.

Sklep nº III Cp 1205/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Ce dolžnik v ugovoru navaja, da je terjatev zastarala, gre za ugovor, ki ga je mogoce vložiti tudi po izteku osemdnevnega roka.

Sklep nº R 148/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Ne glede na to, ali upnik že v samem predlogu za izvršbo predlaga vec sredstev in predmetov izvršbe (zacetna kumulacija) ali to stori naknadno (naknadna kumulacija), pride do atrakcije krajevne pristojnosti izvršilnega sodišca glede na prvo navedeno sredstvo izvršbe za odlocitev o predlogu za izvršbo.

Sklep nº III Cp 1686/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Izvršilni naslov v tej izvršbi predstavlja sklep o izrocitvi nepremicnine kupcu - upniku, izdan na podlagi 192. cl. ZIZ. V njem je odloceno, da se nepremicnina izroci upniku. O kakršnikoli pravici dolžnika ni odloceno. Po dolocilu 210. cl. ZIZ ima namrec dolžnik, ki kot lastnik stanuje v prodani družinski stanovanjski hiši, pravico (razen v primerih iz 4. odst.) stanovati v tej hiši kot najemnik še tri leta od dneva prodaje dalje, vendar pa mora tak predlog dolžnik podati najkasneje do dražbe...

Sklep nº I Cp 1106/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Prenehanje obstoja (izbris) pravne osebe je razlog za prekinitev (zacasni zastoj) postopka. Prekinitev nastopi po sili zakona neodvisno od volje strank, procesnopravno razmerje pa s tem ne preneha. Postopek se nadaljuje, ko ga prevzame pravni naslednik izbrisane pravne osebe ali ko ga sodišce na predlog nasprotne stranke povabi, naj to stori.

Sklep nº I Cp 967/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Podružnice niso ne pravne osebe ne oblike združevanja, ki jim sodišce lahko prizna lastnost stranke z ucinkom v konkretni zadevi. Iz poslov, ki jih opravlja podružnica, sme tožiti in je lahko tožena le družba.

Sklep nº II Cp 987/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Po nacelu odgovornosti za uspeh je treba pri odlocanju o povrnitvi stroškov pravdnega postopka upoštevati tudi delni uspeh obeh strank. Ce je tožnik imel uspeh glede polovice zahtevka, mu mora toženec povrniti polovico pravdnih stroškov. Ker pa je do polovice zmagal tudi toženec, mu mora tožnik povrniti polovico njegovih stroškov. Ce so stroški obeh strank enaki po višini, se medsebojno pobotajo. V tem primeru sodišce izrece sodbo, da nosi vsaka stranka svoje stroške. Ce pa stroški niso enaki...

Sodba nº II Cp 236/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Zakonski okvir, v katerega je treba umestiti sporni življenski primer, predstavljajo dolocbe o privatizaciji stanovanj in stanovanjskih hiš. Izhodišce za odkup stanovanja vsebuje 117. cl. SZ. Na podlagi dolocila, da ima upraviceni kupec pravico do odkupa stanovanja, na katerem je imel stanovanjsko pravico, je mogoce zakljuciti, da pravica do odkupa stanovanja ni bila odvisna od stanovanjskih potreb imetnika stanovanjske pravice njegovih družinskih clanov. Le ta je imel pravico do odkupa stano...

Sklep nº II Cp 1394/2001 of Civilni oddelek, September 12, 2001

Ni pritože proti sklepu, s katerim sodišce naloži podpis pritožbe tožencu, ki je vložil nepodpisano vlogo. Sodišce je ravnalo pravilno, ko je po predhodnem obvestilu toženca uporabilo dolocbo 141. cl. ZPP in opravilo nadomestno vrocitev.

September 11, 2001

Sodba nº I Cp 148/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 11, 2001

Možnost vložitve odškodninskega zahtevka na podlagi londonskega sporazuma zoper slovensko zavarovalno združenje je uzakonjena v korist oškodovanca. Zato mu ni mogoce odreci tudi pravice do direktne tožbe zoper tujo zavarovalnico.

Sklep nº III Cpg 61/2001 of Gospodarski oddelek, September 11, 2001

Iz posebne stecajne mase, ki se pridobi s prodajo nepremicnine na kateri je imel upnik locitveno pravico se izplaca le ugotovljena glavnica in natekle obresti do zacetka stecajnega postopka. Obresti, ki so nastale po zacetku stecajnega postopka do placila pa se izplacajo iz kasnejše razdelitvene mase.

Sodba nº I Cpg 1571/99 of Gospodarski oddelek, September 11, 2001

Sodišce prve stopnje se je v obravnavanem primeru do vprašanja, ali je zavarovalna pogodba prenehala med zavarovalnim obdobjem, oprlo na dolocbe 913. clena ZOR, ki ureja posledice, ce premija ni placana. Navedeno dolocilo (kot splošna dolocba v poglavju ZOR o zavarovanju) dejansko ureja tudi posledice, ce premija ni placana v sklenjenem osebnem (nezgodnem) zavarovanju, kajti dolocbe 945. cl. ZOR o posledicah neplacane premije pri osebnem zavarovanju se izrecno nanašajo le na primer sklenjeneg...

Sklep nº I Cpg 960/2001 of Gospodarski oddelek, September 11, 2001

Ce stranka ni prav ali je pomanjkljivo oznacena, je možno predlagati popravek sodbe.

September 06, 2001

Sodba nº I Cpg 185/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 06, 2001

Tudi ce gre za položaj povezanih družb, odvisne in obvladujoce družbe iz VII. poglavja ZGD, je mogoce uporabiti dolocilo 6. clena ZGD o spregledu pravne osebnosti, vendar mora biti izkazan tako škodljiv namen kot zloraba s strani obvladujoce družbe.

September 05, 2001

Sklep nº I Cpg 739/2001 of Gospodarski oddelek, September 05, 2001

Pravno zmotno je sicer pritožbeno stališce, da bi tožena stranka lahko izpodbijala domnevo iz 4. odst. 125. cl. ZPPSL le, ce bi dokazala, da je bil nacin poravnave obveznosti z asignacijo med strankama dogovorjen. Zakonska domneva iz citiranega dolocila je izpodbojna. To lahko tožena stranka stori bodisi z izpodbijanjem domnevne baze, torej predposatvke za domnevo, da je vedela ali bi morala vedeti za slabo ekonomsko financno stanje njenega dolžnika, bodisi z izpodbijanjem navedenega domnevan...

Sklep nº III Cpg 60/2001 of Gospodarski oddelek, September 05, 2001

Pritožnik tudi ni oporekal trditvi predlagatelja izdaje izpodbijanega sklepa, da je bil s placilom 17. zapadlega obroka iz pogodbe o dodelitvi sredstev za razvoj seznanjen, predno je sam ponovno izvedel izplacilo navedenega obroka. Cim pa je tako in dolžnik ve, da poplacuje neobstojec dolg, mu je v bodoce to potrebno prepreciti z vecjim nadzorom nad izplacili z njegovega racuna. Prvostopenjsko sodišce se je zato utemeljeno poslužilo ukrepa, kot izhaja iz izpodbijanega sklepa in ima podlago v ...

Sklep nº I Cpg 885/2001 of Gospodarski oddelek, September 05, 2001

ZPP v 4. odstavku 180. clena doloca pogoje za ustavitev postopka na podlagi presumpcije umika tožbe. Tako se šteje, da je tožeca stranka umaknila tožbo v primeru, da ne placa predpisane takse za tožbo po opominu, ki ji ga pošlje sodišce po predpisih o sodnih taksah, in niso dani pogoji za oprostitev placila sodnih taks. Iz navedenega dolocila izhaja, da je pravnomocna odlocitev o zavrnitvi predloga za oprostitev placila sodnih taks pogoj, da zacne teci rok za izpolnitev taksne obveznosti. Sod...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners