Višja Sodišča: Opinions issued on January 2002

January 31, 2002

Sklep nº I Cpg 175/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 31, 2002

Ce je posojilo dano "na odpoklic", pomeni, da pogodbenika nista dolocila roka za vrnitev posojila. Ce roka ni mogoce dolociti iz okolišcin, mora posojilojemalec vrniti posojilo po izteku primernega roka, ki ne more biti krajši od dveh mesecev, šteto od posojilodajalceve zahteve, naj mu posojilo vrne.

Sodba nº in sklep I Cpg 251/2000 of Gospodarski oddelek, January 31, 2002

Iz sodnega registra Okrožnega sodišca v Novi gorici (vložna številka...) je razvidno, da na strani tožene stranke ni prišlo do statusnih sprememb, ampak le do spremembe firme in sedeža (sklep z dne 4.9.1997), kot v pritožbi pravilno navaja pritožnica. Ker gospodarska družba pridobi pravdno sposobnost z vpisom v sodni register (1. odst. 3. clena ZGD), s spremembo firme, s katero ta nastopa in posluje v pravnem prometu (1. odst. 12. clena ZGD), pravdna sposobnost tožene stranke ni bila v niceme...

January 30, 2002

Sodba nº I Cpg 1475/2001 of Gospodarski oddelek, January 30, 2002

Po splošni dolocbi 295. clena ZOR obveznost preneha, ko je izpolnjena, kot tudi v drugih z zakonom dolocenih primerih. Posebne primere prenehanja obveznosti ZOR opredeljuje v 3. oddelku IV. poglavja, kamor je umešcena poleg odpusta dolga, prenovitve in združitve tudi kompenzacija. Sistemska razlaga dolocb ZOR in gramatikalna razlaga prve tocke 4. odstavka 125. clena ZPPSL torej privedeta do sklepanja, da sklenitev (verižne) kompenzacije ni izpolnitev dolga po citiranem dolocilu ZPPSL, pac pa ...

Sodba nº I Cpg 79/2002 of Gospodarski oddelek, January 30, 2002

Samo dejstvo, da iz asignacijskih pogodb niso razvidni racuni, ki naj bi se poplacevali z asignacijami, ne more biti dokaz o placilu bodocih dobav. Situacijo, ko dolžnik ne izjavi, katere upnikove terjatve poplacuje, ureja 312. clen ZOR v 2. odstavku. Obveznosti dolžnika se poravnavajo v takem primeru po vrstnem redu, kot je katera zapadla v izpolnitev. Drugacnega dogovora med pravdnima strankama tožena stranka ni dokazala.

Sklep nº II Cpg 1356/2001 of Gospodarski oddelek, January 30, 2002

Zgolj trditev (brez dokaza), da je bilo pooblastilo poslano, ne more omajati na podatkih spisa temeljeco ugotovitev, da pooblašcenec dolžnika v postavljenem roku ni predložil pooblastila.

Sklep nº II Cpg 1345/2001 of Gospodarski oddelek, January 30, 2002

Sodišce prve stopnje ni pristojno za odlocanje o zahtevi upnika za vrnitev takse. O zahtevi odloci pristojni davcni organ.

Sklep nº II Cpg 1284/2001 of Gospodarski oddelek, January 30, 2002

Dokler traja prekinitev postopka, sodišce ne more opravljati nobenih dejanj. Zato izpodbijanega sklepa o dolocitvi izvršitelja in založitvi predujma ne bi smelo izdati.

Sklep nº II Cpg 1212/2001 of Gospodarski oddelek, January 30, 2002

Ustavitev izvršbe ne gre enaciti s koncem izvršilnega postopka. Izvršba se ustavi zaradi pravnih ali dejanskih ovir, ki jo onemogocajo. Izvršilni postopek pa se konca takrat, ko stranke in drugi udeleženci izvršilnega postopka ne morejo vec opravljati procesnih dejanj. Sklep o ustavitvi izvršbe je bil upniku vrcen 03.09.2001. Ker je ta predlagal nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom pred pravnomocnostjo sklepa o ustavitvi, je predlog za nadaljevanje pravocasen.

Sodba nº I Cp 1345/2001 of Civilni oddelek, January 30, 2002

Ce tožena stranka, v sporu majhne vrednosti, v odgovoru na tožbo trdi zgolj, da je poravnala terjatev, tožeca stranka pa ne nasprotuje dejanskim trditvam nasprotne stranke (temvec glede placila terjatve le opozarja na 313. cl. ZOR), med strankama ni sporno dejansko stanje in sodišce izda odlocbo o sporu brez razpisa naroka.

Sodba nº I Cp 1675/2001 of Civilni oddelek, January 30, 2002

Dajatveni del sklepa o motenju posesti se glasi: "Toženi stranki sta dolžni vzpostaviti prejšnje stanje in sicer na vhodnih vratih garaže na naslovu X vgraditi kljucavnico, ki je bila vgrajena pred motitvenim dejanjem ali izrociti tožeci stranki kljuce zamenjane kljucavnice in s tem omogociti tožeci stranki nemoten vstop v garažo in uporabo garaže." Nacin vzpostavitve prejšnjega stanja je torej v izvršilnem naslovu - sklepu o motenju posesti jasno naveden. Kljub temu, da tožnika nista vzposta...

Sklep nº I Cp 1343/2001 of Civilni oddelek, January 30, 2002

Pravilna je odlocitev sodišca prve stopnje, da mora tožena stranka v odškodninskem sporu povrniti tožeci stranki vse pravdne stroške (glede na višino prisojenega zneska), ce je tožeca stranka v celoti uspela glede temelja in delno po višini zahtevka, pa glede odlocanja o višini zahtevka niso nastali posebni stroški.

Sodba nº I Cp 1309/2001 of Civilni oddelek, January 30, 2002

Po dolocbi prvega odstavka 532. clena ZOR lahko predkupni upravicenec zahteva razveljavitev pogodbe, sklenjene med predkupnim zavezancem in tretjo osebo, ter sklenitev pogodbe z njim, le v primeru, ce je bilo tretjemu znano oziroma mu ni moglo ostati neznano, da ima nekdo drug predkupno pravico.

Sodba nº in sklep II Cp 357/2001 of Civilni oddelek, January 30, 2002

Tek zamudnih obresti pri kondiciranju je odvisen od poštenosti oziroma nepoštenosti pridobitelja, saj je pravna podlaga za njihovo odlocitev v dolocbi 214. cl. ZOR.

Sklep nº II Cp 755/2001 of Civilni oddelek, January 30, 2002

Po naravi stvari ne more biti formalno veljavna lastnorocna oporoka, ki v enem sestavku vsebuje voljo dveh zapustnikov.

Sodba nº in sklep II Cp 749/2001 of Civilni oddelek, January 30, 2002

Sankciji razdrtja pogodbe oziroma zmanjašnja kupnine zaradi pravne napake stvari nastopita ne glede na prodajalcevo krivdo, medtem ko se tako njegova kot odškodninska obveznost tretjih, ki s kupcem niso bili v poslovnem razmerju, presoja po splošnih pravilih odškodninskega prava.

Sodba nº II Cp 1644/2001 of Civilni oddelek, January 30, 2002

1. Ugotovljeno je bilo, da je toženec dosegel, da se je morala tožnica proti svoji volji odseliti. S tem je celo hišo prevzel v svojo posest in ji odvzel možnost uporabe sorazmernega dela. Ni pomembno, ali dejansko uporablja tisti del hiše, ki pripada tožnici. S svojim ravnanjem je nase prevzel tveganje, ali mu bo hiša prinašala dohodek. Utemeljenost tožnicinega zahtevka ni odvisna od tega, kako toženec izkorišca sporne prostore. Po drugi strani pa je tožnica zaradi nemožnosti uporabe dela st...

Sklep nº II Cp 78/2002 of Civilni oddelek, January 30, 2002

Dedovanje denacionaliziranega premoženja se uvede z dnem pravnomocnosti odlocbe o dedovanju. Ce je dedic po pravnomocnem sklepu o dedovanju umrl pred odlocitvijo sodišca o dedovanju denacionaliziranega premoženja, so dedici take zapušcine namesto pokojnega dedica njegovi dedici.

Sodba nº II Cp 1815/2000 of Civilni oddelek, January 30, 2002

Neutemeljenost vznemirjanj po 42. clenu ZTLR je v tem primeru ocitana Podjetju za urejanje hudournikov. Pojem neutemeljenosti se zato sestoji iz materialne in formalne komponente. Materialna komponenta se nanaša na upravicenost posega v lastninsko pravico z vidika javnega interesa, formalna komponenta pa na konkretno pravno podlago - vodnogospodarsko dovoljenje. Ker je bilo ugotovljeno, da slednjega ni bilo, je sklicevanje toženke na to, da je delovala v javnem interesu, irelevantno.

Sodba nº II Cp 93/2002 of Civilni oddelek, January 30, 2002

Preživninska obveznost staršev je odvisna ne (le) od dejanskega zaslužka, marvec zlasti od njunih preživninskih možnosti. To pomeni, da mora vsakdo od njiju storiti vse, kar je v njuni moci, da pridobita za preživljanje otrok potrebna sredstva.

January 29, 2002

Sklep nº I Cp 612/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 29, 2002

Do motenja posesti je prišlo, ko je tožnik ugotovil motenje, ko se je njegov mejni zid sesul in ne takrat, ko je toženec kopal jarek na svoji parceli, zato je rok za vložitev motenjske tožbe zacel teci od dneva sesutja in ne od dneva izkopa.

January 25, 2002

Sklep nº I Cpg 40/2002 of Gospodarski oddelek, January 25, 2002

Ni nujno, da mora biti škoda materialna, saj je še težje nadomestljiva ali pa skoraj nenadomestljiva ravno tista škoda, ki nekomu nastane, pa se da le zelo težko, ali pa sploh ne, materialno ovrednotiti. Pomen 2. odstavka 272. clena ZIZ, ki omogoca izdajo zacasne odredbe zaradi preprecitve nastanka težko nadomestljive škode, je (tudi) v tem, da na ta nacin omogoca zacasno ureditev spornega pravnega razmerja. Terjatev namrec (predvsem) ogroža ravnanje, zaradi katerega bi sodno varstvo ostalo b...

January 24, 2002

Sklep nº II Cp 20/2002 of Civilni oddelek, January 24, 2002

Za odlocanje o zahtevku za placilo davcnih obveznosti izbrisane družbe zoper njene družbenike je pristojno sodišce.

January 23, 2002

Sklep nº I Cpg 1420/2001 of Gospodarski oddelek, January 23, 2002

Pritožbeno sodišce se ne strinja s kvalifikacijo izpodbojne tožbe kot ugotovitvene. Izpodbojna tožba ima namrec oblikovalne ucinke, saj ima uspešno izpodbijanje za posledico, da je odtlej izpodbito dejanje brez ucinka proti stecajni masi (1. odst. 130. cl. ZPPSL), zaradi cesar je lahko šele utemeljen kondikcijski zahtevek (2. odst. 130. cl. ZPPSL). Izpodbojna tožba se vloži proti osebi, v korist katere je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno (2. odst. 129. cl. Zakona o prisilni poravnavi,...

Sodba nº in sklep I Cpg 1398/2000 of Gospodarski oddelek, January 23, 2002

Ravnanje strank v okviru poslov, ki jih sklepajo, mora biti tako, da se stranki druga na drugo lahko zaneseta. Glede na zavezo zagotoviti sredstva za delo tožene stranke v ustanovitvenem aktu, ki jo je prevzel ustanovitelj, je tožena stranka lahko upraviceno sklepala, da se je ustanovitelj odrekel pravicam na uveljavljanje neveljavnosti (nicnosti ali izpodbojnosti) sporne pogodbe o prenosu pravice uporabe, ki je dejansko pomenila le izvedbeno dejanje akta o ustanovitvi tožene stranke. Pravici...

Sodba nº I Cpg 1002/2001 of Gospodarski oddelek, January 23, 2002

Arbitri so citirano pogodbeno dolocilo razumeli, da arbitražni odlocbi odreka pomen dokoncnosti in izvršljivosti. Pritožbeno sodišce cit. pogodbenega dolocila ne presoja kot nicnega. Res je sicer, da pomen, ki so mu ga pripisali arbitri, nasprotuje 1. odst. 475. cl. ZPP, a takšen dogovor zato še ni nicen. Le pomena arbitražnega dogovora, ki izkljucuje sodno pristojnost, nima. Takšen pomen ima lahko namrec le takšen aritražni dogovor, po katerem ima arbitražna odlocba nasproti strankam moc pra...

Sklep nº I Cpg 1143/2001 of Gospodarski oddelek, January 23, 2002

Dolocilo 2. odst. 64. cl. ZPPSL ureja situacijo, ko je upnik za terjatev, na katero prisilna poravnava ucinkuje, že pred zacetkom prisilne poravnave pridobil izvršilni naslov. Izvršilno sodišce mora po uradni dolžnosti paziti na okolišcino pravnomocno potrjene prisilne poravnave. Besedna zveza "se smejo izvršiti" se lahko nanaša v terminologiji izvršilnega postopka le na dovolitev izvršbe, brez katere oprava izvršbe ni mogoca. Takšno razumevanje ucinkov pravnomocnega sklepa, s katerim je bila...

Sodba nº in sklep I Cpg 458/2001 of Gospodarski oddelek, January 23, 2002

Odgovor na vprašanje, kolikšna je vrednost poslovnega deleža, sodi namrec med ugotavljanje dejstev. Z ugotovitveno tožbo pa dejstev z izjemo (ne)pristnosti listine ni dopustno ugotavljati. Poleg tega vlagatelj pritožbe sam trdi, da je relevantna vrednost poslovnega deleža na dan pravnomocnosti sodbe o izstopu tožece stranke. To stališce je materialnopravno pravilno. Ugotavljanje vrednosti tega deleža pred pravnomocnostjo sodbe o izstopu pa je že po logiki stvari izkljucena. Ne gre namrec za u...

Sklep nº II Cpg 1443/2001 of Gospodarski oddelek, January 23, 2002

Dejstvo, da je racune prejel s sklepom o izvršbi in ne prej, bi lahko vplivalo na odlocitev o zahtevku na placilo obresti. Postavilo bi se namrec vprašanje, kdaj je dolžnik z izpolnitvijo prišel v zamudo. Ker dolguje dolžnik upniku obresti le v primeru, ce je z izpolnitvijo v zamudni, je ugovor dolžnika moc šteti za obrazloženega glede zamudnih obresti.

Sklep nº II Cpg 1423/2001 of Gospodarski oddelek, January 23, 2002

Pooblašcenec upnika kljub opozorilu na posledice, ni ravnal v skladu s pozivom in sodišcu ni predložil pooblastila, iz katerega bi bilo razvidno, da ga je podpisala pooblašcena oseba upnika. Zato je sodišce predlog za izvršbo zavrglo.

Sklep nº I Cp 1215/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Po dolocilu 131. cl. ZD sodišce postavi skrbnika zapušcine v primerih, ki so našteti, kot tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno. Sodišce prve stopnje je pravilno ocenilo, da je obravnavani primer takšen, saj je glede na predvideno dolgotrajnost zapušcinskega postopka (ta je zaradi zacetka pravdnega postopka prekinjen) in težave, ki so se pojavile med dedici (in pripeljale do medsebojnega nezaupanja in celo spora), treba prepreciti, da bi kdo od dedicev oziroma pretendentov oškodoval dr...

Sklep nº I Cp 771/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

ZPP ne vsebuje nikakršne sankcije, ce toženec vloži nepopolen odgovor. Popolnost odgovora (o katerem govori 278. clen) zato ni predpostavka v tem smislu, da bi bila zaradi nepopolnega odgovora možna izdaja zamudne sodbe.

Sodba nº I Cp 2176/2000 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Pogodba o izrocitvi premoženja in o prevzemnikovi obveznosti dosmrtne oskrbe oziroma preživljanja izrocitelja, sklenjena med strankama, ki nista prednik in potomec, ni izrocilna pogodba v smislu 106. clena ZD, ampak preužitkarska pogodba, pogodba obligacijskega prava, ki je dovoljena v okviru svobodnega urejanja obligacijskih razmerij (10. clen ZOR). Za to pogodbo ne velja obveznost najstrožje oblicnosti in zato ni nicna, ceprav ni bila overjena pred sodnikom.

Sklep nº I Cp 962/2000 of Civilni oddelek, January 23, 2002

1. Pogoj za uveljavljanje odškodnine zaradi nemožnosti uporabe po 72/2 clenu ZDEN je, da je premoženje vrnjeno v naravi. 2. Denacionalizacijski zavezanec je odškodninsko zavezan za svoje nedopustno ravnanje, cetudi je imelo to ravnanje za posledico izdajo sodbe zaradi izostanka.

Sklep nº III Cp 2882/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Družbenik, ki je izstopil iz družbe, ni pravni naslednik družbe, ki j bila izbrisana iz registra na podlagi Zakona o financnem poslovanju podjetij. Družbeniku preneha status družbenika z dnevom pravnomocnost sodbe o izstopu iz družbe

Sklep nº R 5/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Sodišce presodi, ali je pristojno in v kakšni sestavi, takoj po prejemu tožbe (1. odst. 17. cl. ZPP), kar smiselno za postopek zavarovanja pomeni (239. in 15. cl. ZIZ) takoj po prejemu predloga za zavarovanje. Ob vložitvi predloga za zavarovanje je bil še v teku pravdni postopek oziroma še ni bil pravnomocno zakljucen, zato je bilo tedaj za odlocitev o njem pristojno Okrajno sodišce v L. Ce se kasneje spremenijo okolišcine, na katere se opira pristojnost sodišca, ostane sodišce, ki je bilo pr...

Sodba nº I Cp 809/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Po mnenju pritožbenega sodišca je treba tožencevo obljubo, da bo dolg placal in hkrati predlog, da se mu prizna olajšava pri izpolnitvi, s tem, da svoj zapadli dolg po izstavljenem opominu v skupnem znesku 100.960,00 SIT placa v treh obrokih, šteti za pripoznanje prav dolocenega dolga.

Sodba nº I Cp 909/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Iz pravnomocne sodbe izhaja, da je bila ukinjena služnostna pravica pravnega prednika tožene stranke, saj mu je bilo naloženo, da izstavi listino, na podlagi katere se bo pri nepremicninah, last tožece stranke, izbrisala služnostna pravica. S tem je odpadla dolžnost tožece stranke (kot lastnika dotlej gospodujoce stvari), da v korist tožene stranke trpi dolocena dejanja (uporabo pritlicnih prostorov stavbe in dveh lesenih lop, prehoda preko veže stanovanjske hiše ter peš hoje in vožnje preko ...

Sklep nº II Cp 256/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Pravilno in popolno ugotovljeno dejansko stanje je (tudi) formalna, procesna posledica dokaznega postopka, v katerem sodišce izcrpa dejansko in dokazno gradivo pravdnih strank. Ce ostane relevantno dokazno gradivo ene od strank neizcrpano je dejansko stanje nepravilno oz. nepopolno ugotovljeno.

Sklep nº II Cp 1701/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Ce v postopku umre en navadni sospornik, se lahko postopek po 1. tocki prvega odstavka 205. clena ZPP prekine samo glede umrlega sospornika, ne pa tudi glede ostalih sospornikov.

Sklep nº II Cp 466/2001 of Civilni oddelek, January 23, 2002

Sodna odlocba, proti kateri je dovoljeno pravno sredstvo, je pravilno vrocena, ce je vrocena pooblašcencu stranke. Zato pricne naslednjega dne po vrocitvi sodbe pooblašcencu teci zakonski rok za njeno vložitev, ne glede na to, da je bila ista sodna odlocba kasneje vrocena tudi sami stranki.

January 22, 2002

Sklep nº I Cpg 33/2002 of Gospodarski oddelek, January 22, 2002

Tožeca stranka s toženo stranko ni sklenila pogodbe za pridobitev lastninske pravice na spornih kolesih niti vnaprejšnjega dogovora v smislu 2. odstavka 973. clena ZOR (da bi šlo, kot v pritožbi poudarja, za zahtevek na izpolnitev pogodbe), pac pa zastavno pogodbo zaradi zavarovanja svoje denarne terjatve iz pogodbe o poslovnem sodelovanju s toženo stranko (primerjaj 61. in 62. clen ZTLR ter 966. clen ZOR). Zato gredo tožeci stranki le tista materialnopravna upravicenja, za katera ima podlago...

Sodba nº I Cpg 635/2001 of Gospodarski oddelek, January 22, 2002

Slovensko sodišce je izkljucno pristojno za spore med stecajnim postopkom, ce se ta postopek vodi pred sodišcem Republike Slovenije.

Sklep nº I Cpg 1266/2001 of Civilni oddelek, January 22, 2002

Ker je upnik izdajo zacasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve opravicil, mu je dolžnik dolžan povrniti stroške, ki so bili za zavarovanje potrebni.

January 21, 2002

Sklep nº Cp 2164/2001 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 21, 2002

Dolocbe XXVII. Poglavja ZOR se ne uporabljajo za zavarovanje terjatev (2. odstavek 899. clena ZOR). Zato se za taka razmerja uporablja splošni del ZOR.

January 17, 2002

Sklep nº II Cpg 266/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 17, 2002

Ni neposredne povezave med obvezo dolžnika po predložitvi seznama premoženja in izvajanjem izvršbe s pomocjo izvršitelja.

Sodba nº in sklep I Cpg 123/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 17, 2002

Cetudi je sodišce mnenja, da stranka ni izkazala opravicila za svoj izostanek z naroka za glavno obravnavo, mora le-tega predložiti, ce ugotovi, da ta stranka ni prejela vabila za glavno obravnavo znotraj roka, dolocenega v 2. odst. 280. clena ZPP.

Sklep nº II Cpg 253/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 17, 2002

Cetudi je bil sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine razveljavljen na podlagi ugovora, ki ga je vložila neupravicena oseba in se je s pravnomocnostjo tega sklepa do tedaj izvršilna zadeva prevesila v pravdo, se eventuelne napake, storjene v izvršilnem postopku, za nazaj ne morejo sanirati in je treba zadevo (vsebinsko) obravnavati v pravdnem postopku.

Sklep nº I Cp 14/2001 of Civilni oddelek, January 17, 2002

Manjko dejanske in pravne podlage za odlocitev o zahtevku v razlogih sodbe predstavlja bistveno kršitev pravil pravdnega postopka.

Sodba nº I Cp 306/2001 of Civilni oddelek, January 17, 2002

sodišce prve stopnje je ugotovilo, da tožniku šport v življenju veliko pomeni, da je mlad (v casu nesrece je bil star 25 let) in da je bil tudi smucarski trener. Prav prikrajšanje tožnika pri aktivnem ukvarjanju s športom je po mnenju pritožbenega sodišca tista njegova individualna posebnost, ki narekuje višjo denarno odškodnino od tistih, ki se sicer prisoja v primerih škodnih dogodkov s primerljivimi anatomskimi in funkcionalnimi posledicami.

Sklep nº III Cp 2951/2001 of Civilni oddelek, January 17, 2002

Izvršilni naslov je izdan proti družbi z neomejeno odgovornostjo, dolžnika pa sta družbenika te družbe. Po dolocbi 25. clena ZIZ pa sodišce lahko na upnikov predlog dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega proti družbi z neomejeno odgovornostjo, neposredno proti družbeniku, ki je osebno odgovoren, ce upnik z izpisom iz sodnega registra dokaže njegov status družbenika. Odgovornost družbenikov je neomejena in solidarna (1. odst. 101. cl. ZGD), kar omogoca upniku, da poljubno terj...

January 16, 2002

Sodba nº I Cpg 1188/2001 of Gospodarski oddelek, January 16, 2002

Dolocbo tc. b) 6. clena Pogojev, po kateri tožeca stranka izgublja pravice iz Police, ker po uresnicitvi škodnega primera (prim. 3. clen Pogojev) ni dokumentirala svojega odškodninskega zahtevka, je namrec pretirano stroga. Morebitne pomanjkljivosti so odpravljive, zato ne bi bilo prav, da bi lahko imele za posledico tako hudo sankcijo, kot je izguba zavarovalnega kritja. Opisana pomanjkljivost in sankcija zanjo nista sorazmerni. Pritožbeno sodišce tej dolocbi Pogojev zato ne bi moglo nuditi ...

Sodba nº I Cpg 44/2001 of Gospodarski oddelek, January 16, 2002

Ravnanje tožece stranke (prim. 3. odst. 18. cl. ZOR) pa v opisani situaciji zato tudi ne more razbremeniti tožene stranke dolžnosti iz 46. a cl. takrat veljavnega Zakona o zacasnih ukrepih o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, da placa banki tisto protivrednost, ki je veljala na dan izvršitve naloga do tujine.

Sklep nº I Cpg 1446/2001 of Gospodarski oddelek, January 16, 2002

Ker po 1. odstavku 189. clena ZPP pravda zacne teci z vrocitvijo tožbe tožencu, družbi C. d.o.o., Ljubljana, ni mogoce odreci statusa tožene stranke v tem postopku. Glede na fazo postopka, v kateri je tožeca stranka "popravila" tožbo, je torej sodišce zmotno presodilo, da gre le za popravo tožbe. V procesnem smislu gre za subjektivno spremembo tožbe po 187. clenu ZPP, zato bi sodišce o zahtevku zoper pritožnika moralo odlociti. Situacijo, ko sodišce ni odlocilo o vseh zahtevkih strank, izrecn...

Sodba nº I Cpg 814/2001 of Gospodarski oddelek, January 16, 2002

Pravica do izpodbijanja sklepov skupšcine je clanska pravica delnicarja (poleg ostalih clanskih pravic: aktivna in pasivna volilna pravica, pravica nadzorstva nad poslovanjem družbe, pravica do informacij). Clanske pravice pa delnicar lahko uresnicuje, ko in dokler ta status delnicarja ima (primerjaj 1. odst. 364. cl. ZGD - vsak delnicar lahko s tožbo izpodbija sklep skupšcine). V tem smislu je zato clanska pravica subjektivna pravica delnicarja (kot imetnika delnice, iz katere sicer crpa to ...

Sklep nº I Cpg 166/2001 of Gospodarski oddelek, January 16, 2002

Konkretne situacije, ko bi zahtevek postal tekom postopka neutemeljen zaradi nekega zunanjega dejstva, v obravnavanem primeru zaradi izbrisa družbe iz sodnega registra po Zakonu o financnem poslovanju podjetij, ZPP v dolocbah o povracilu pravdnih stroškov ne ureja. Zato bi bilo mogoce na podlagi razpoložljivega spisovnega gradiva le oceniti možen uspeh tožnika v tem postopku (154. clen ZPP). O stroških namrec odloca sodišce brez obravnavanja (1. odstavek 163. clena ZPP). Ker pa je tožeca stra...

Sklep nº I Cpg 1358/2001 of Gospodarski oddelek, January 16, 2002

Ker 11. clen ZST ne omenja pravnih oseb, ki bi jih ustanovila lokalna samoupravna skupnost, se oprostitev, dolocena v prid samoupravnih lokalnih skupnosti, nanje ne more raztezati.

Sodba nº I Cpg 933/2000 of Gospodarski oddelek, January 16, 2002

O nesporazumu lahko govorimo le takrat, ko gre za neujemanje izjave volje. Ce sta npr. stranki izjavo volje potrdili v pisnem zapisu pogodbe (takšen je tudi obravnavani primer), je bila sklenjena takšna pogodba, kot to sledi iz skupne izjave volje podpisnikov. Seveda je lahko sporno, kako zapis razlagati. Toda to je problem interpretacije pogodbe. Lahko je tudi sporno, ali izjava volje, kot je zapisana, ustreza resnicni volji pogodbenih strank. Toda to je problem "neprave, neresnicne" volje z...

Sodba nº I Kp 1411/2001 of Kazenski oddelek, January 16, 2002

Poleg ostalih elementov obdolžencu ocitanega kaznivega dejanja je sodišce prve stopnje v izpodbijani sodbi pravilno ugotovilo, da predstavlja 615 m dolga in 4 - 7,5 m široka avtokros proga (3.690 m2), napravljena in zvožena brez dovoljenja na travnikih prve kategorije kmetijskih zemljišc, degradacijo pedoloških znacilnosti tal in naravnega okolja zaradi mocne zbitosti tal, zvoženosti na mestih vožnje, povecanega kameninskega sestava na površini in odstranitve vegetacije s posledicno spremembo...

January 15, 2002

Sodba nº I Cpg 401/2000 of Gospodarski oddelek, January 15, 2002

Padec vrednosti denarja rešujejo drugi pravni instrumenti (revalorizacija terjatve, zamudne obresti itd.), ne pa pogodbena kazen (kot instrument pogodbene discipline). Od zahtevanega placila pogodbene kazni naprej je dolžnik v zamudi, zato je od takrat dalje upnik upravicen do zamudnih obresti od denarnega zneska zahtevane pogodbene kazni. Navadna škoda je razlika med ceno, ki bi jo moral narocnik placati izvajalcu v primeru izpolnitve gradbene pogodbe, in ceno, ki jo je placal novemu izvajal...

Sklep nº I Cpg 465/2000 of Gospodarski oddelek, January 15, 2002

Napotitveni sklep predpostavlja pravni interes za pravdo. Okolišcina, da je bila tožeca stranka, katere terjatev je bila (delno) prerekana, napotena na ugotovitev obstoja prerekane terjatve s tožbo, ne izkljucuje njene pravice, da zahteva nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka, ce je bila zaradi iste terjatve zaceta pravda, ki je bila prekinjena zaradi zacetka stecaja, vendar pa se v dveh pravdah ne moreta uveljavljati zahtevka, ki sta identicna po predmetu in po obsegu.

Sklep nº I Cpg 821/2000 of Gospodarski oddelek, January 15, 2002

Združitev imamo, kadar tožnik uveljavlja poleg glavnega zahtevka še enega pomožnega, toda temu pomožnemu naj sodišce ugodi le, ce bi se v pravdi izkazalo, da ne obstaja glavni zahtevek. Ce sodišce ugotovi, da je podan (utemeljen) glavni zahtevek, izda sodbo le o glavnem zahtevku, nicesar pa ne izrece o eventualnem zahtevku, saj je bil slednji postavljen le za primer, ce bi ne bil utemeljen (predhodni) glavni zahtevek. Ce sodišce ugotovi, da ni podan (utemeljen) glavni zahtevek, mora ta zahtev...

January 10, 2002

Sklep nº II Cpg 1124/2001 of Gospodarski oddelek, January 10, 2002

Pravnim osebam se sodna pisanja vrocajo na naslovu, navedenem v registru. Ce vrocitev na v registru navedenem naslovu ni možna, se opravi nadomestna vrocitev s pustitvijo obvestila na naslovu, ki je naveden v registru. Pogodbeni prenos naslova je razmerje med dolžnikom in pošto, ki ne vpliva na pravilnost nadomestne vrocitve s pustitvijo obvestila in fikcijo prejema po 2. in 4. odst. 141. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ. Zatrjevano neizpolnjevanje pogodbe s strani pošte je stvar morebitne odgov...

Sklep nº II Cpg 1207/2001 of Gospodarski oddelek, January 10, 2002

Sodna poravnava kljub temu, da izhaja iz dispozicije strank, ni pogodba v smislu 1089. in nadaljnjih clenov ZOR, temvec sodna odlocba, zato za sodno poravnavo ni mogoce uporabiti dolocb o ugovoru neizpolnitve po 1. odst. 122. cl. ZOR. Solidarnost dolžnikov ter enotnost upnikove terjatve pomeni, da delno ali popolno prenehanje obveznosti, ki ga doseže eden od solidarnih dolžnikov, ucinkuje za vse sodolžnike (prim. 1. odst. 414. cl. ZOR). Zato je deloma utemeljen tudi ugovor tretjega dolžnika, ...

Sodba nº I Cpg 40/2001 of Gospodarski oddelek, January 10, 2002

V našem pravnem redu posebna oblika za sklenitev cesijske pogodbe ni dolocena, zato tudi za pooblastilo za sklenitev take pogodbe ni potrebna pisnost.

Sodba nº I Cpg 315/2000 of Gospodarski oddelek, January 10, 2002

Kadar gre za gospodarske spore majhne vrednosti sodišce izda le sodbo s skrajšano obrazložitvijo po 1. odst. 496. clena ZPP, ki obsega samo navedbo tožbenih zahtevkov in dejstev, na katere stranke oirajo zahtevke. Šele ko stranka napove pritožbo, izdela sodišce sodbo z obrazložitvijo, ki je po 324. clenu ZPP sestavni del vsake sodbe.

Sodba nº I Cpg 575/2000 of Gospodarski oddelek, January 10, 2002

Po dolocilu 212. clena ZPP mora vsaka stranka navajati dejstva in predlagati dokaze tudi, ce izpodbija navedbe in dokaze nasprotnika. Tožena stranka tudi tekom postopka ni navedla nobenih dejstev, s katerimi bi izpodbijala obstoj, višino ali zapadlost tožnikove terjatve, prav tako pa tudi ni zatrjevala niti dokazovala nepravilnosti vtoževanih racunov. To bi morala storiti po 212. clenu ZPP, ker s povsem pavšalnim ugovorom ni mogoce izpodbijati pravilnosti racunov kot tožbene podlage. Racun je...

Sklep nº I Cpg 606/2000 of Gospodarski oddelek, January 10, 2002

Podana je absolutna bistvena kršitev dolocb postopka iz 14. tocke 2. odst. 339. clena ZPP, ker izpodbijana odlocba nima razlogov o odmeri stroškov, tako da je ni mogoce preizkusiti. Sodišce prve stopnje je v obrazložitvi sicer navedlo, da odlocitev temelji na dolocilih 154. in 155. clena ZPP, da je stroške odmerilo po specificiranem stroškovniku in skladno z odvetniško in taksno tarifo. Vendar pa se ni opredelilo do posameznih stroškovnih postavk, ker iz stroškovnika tožece stranke, prdložene...

January 09, 2002

Sodba nº I Cpg 76/2001 of Gospodarski oddelek, January 09, 2002

Tožeca stranka je bila že z vabilom na narok za glavno obravnavo (list. št. 10) opozorjena, da mora vse dokaze predlagati oziroma predložiti že s pripravljalno vlogo do naroka za glavno obravnavo, glede na to, da gre za spor majhne vrednosti (primerjaj 453. clen v zvezi s 452. clenom ZPP). Tožeca stranka pa je na naroku za glavno obravnavo zatrjevala, da so bile vse zaracunane storitve opravljene in šele na tem naroku predložila pogodbo o opravljanju kontrole bolniškega staleža (priloga A2). ...

Sklep nº III Cpg 94/2001 of Gospodarski oddelek, January 09, 2002

Izpodbijani sklep o trditvah, da del prijavljenih terjatev temelji na sklepih sodišca, nima razlogov, ceprav bi utegnile biti te trditve in predloženi dokazi odlocilni za presojo o vprašanju, koga sodišce v stecajnem postopku napoti na postopek zaradi ugotovitve (ne)obstoja prerekane terjatve (prim. 1. in 3. odst. 144. cl. ZPPSL). Izpodbijanega dela sklepa sodišca prve stopnje pritožbeno sodišce zato ne more preizkusiti.

Sodba nº I Cpg 112/2001 of Gospodarski oddelek, January 09, 2002

Ker je povratnica javna listina, ki izkazuje datum vrocitve sodnega pisanja naslovniku, bi tožena stranka v pritožbi lahko izpodbijala v povratnici naveden datum vrocitve z dokazovanjem drugega datuma prejema.

Sodba nº I Cpg 381/2001 of Gospodarski oddelek, January 09, 2002

Trajno pogodbeno razmerje je tisto, pri katerem je izpolnitev trajna in ne preneha že s posamicnim izpolnitvenim dejanjem: pogodbena obveznost preneha šele z izpolnitvijo vseh izpolnitvenih dejanj. V takšnem razmerju ni moc vnaprej videti, do kdaj naj izpolnjevanje traja, ce ni dolocen rok - cas trajanja obveznosti. Tožena stranka (dobavitelj elektricne energije) s trenutkom, ko prejme placilo za že dobavljeno energijo, mora izvršiti tudi naslednjo dobavo. In drugic, kar je logicna posledica ...

Sklep nº II Cpg 1266/2001 of Gospodarski oddelek, January 09, 2002

Po dolocbi 2. odst. 290. clena ZIZ je izvršitelj sicer dolžan voditi evidenco. Vendar glede na opredelitev izvršiteljske storitve v 2. clenu Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev in povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom zgolj vpis spisa v evidenco ni izvršiteljska storitev, ki bi jo bilo moc umestiti med dejanja izvršbe.

Sklep nº II Cpg 1263/2001 of Gospodarski oddelek, January 09, 2002

Glede na opredelitev izvršiteljske storitve v 2. clenu Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev in povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Tarifa) vpis spisa v evidenco ni izvršiteljska storitev, saj ne gre za dejanje izvršbe, temvec za del oz. nacin izvršiteljevega poslovanja. Poleg tega zgolj vpis spisa v evidenco ne opravicuje zahteve za placilo po 1. alinei tar. št. 11 Tarife.

Sklep nº II Cpg 1338/2001 of Gospodarski oddelek, January 09, 2002

Pri umrli fizicni osebi in njeni posledicni nesposobnosti biti stranka (že ob vložitvi predloga za izvršbo) ne gre za tako pomanjkljivost, ki bi jo bilo mogoce odpraviti z ukrepi iz 81. in naslednjih clenov ZPP.

Sodba nº in sklep I Cp 1204/2000 of Civilni oddelek, January 09, 2002

Pri neodplacnih pogodbah, kot je darilna pogodba, je lahko nagib tako zelo pomemben, da darila brez njega ne bi bilo. S tem postane nagib del pravne podlage darilne pogodbe. Tak nagib je na primer sklenitev zakonske zveze in ce je zaradi pozneje nastalih okolišcin (razveze zakonske zveze) odpadla pravna podlaga pravnega posla, je s tem pravni posel prenehal veljati. Kar je stranka v izvrševanju pogodbe dala, ima pravico zahtevati nazaj (4. odst. 210. cl. ZOR). Lahko zahteva vrnitev darila, ka...

Sklep nº I Cp 1523/2001 of Civilni oddelek, January 09, 2002

V pritožbi proti sklepu o mirovanju postopka in v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje navedeni predlog tožece stranke, da se nadaljuje postopek, je del pritožbe oziroma del predloga za vrnitev v prejšnje stanje, saj je podan kot predlog pritožbenemu sodišcu oziroma kot predlog prvostopnemu sodišcu, naj se sklep o mirovanju postopka razveljavi oziroma predlogu za vrnitev v prejšnje stanje ugodi in nadaljuje s postopkom. To ni pravi predlog, da se nadaljuje postopek, ki miruje, v smislu 2. od...

Sklep nº I Cp 1866/2000 of Civilni oddelek, January 09, 2002

Sodišce prve stopnje pa je z mnenjem, da tožniku ni uspelo dokazati, da je toženec zoper njega vložil krivo ovadbo, napacno uporabilo pravila o dokaznem bremenu. Tožnika je postavilo v položaj, da dokaže, da od toženca ni zahteval podkupnine. Takšno izhodišce sodišca prve stopnje bi izražalo stališce, da je tožnik storil kaznivo dejanje, za katero ga je toženec ovadil. Gre za napacno izhodišce, ki je tudi v nasprotju z domnevo nedolžnosti doloceno v 27. clenu Ustave RS in 2. odstavku 6. clena...

Sodba nº I Cp 1044/2000 of Civilni oddelek, January 09, 2002

S prodajno in z darilno pogodbo je prejšnja lastnica dvakrat razpolagala z delom parcele št. 47/1. Tožnica ima mocnejšo pravico, ker je prva dobroverno kupila sporni del parcele in jo prevzela v posest, kot toženec, ki je kasneje nedobroverno pridobil nepremicnino z darilno pogodbo in izposloval vpis v zemljiško knjigo. Toženec celo izrecno priznava tožnici lastninsko pravico, vendar ustrezne listine ne izda, pri cemer tudi ni sporno, da predstavlja tožnicin delež 13/100 parcele št. 47/1. V t...

Sklep nº I Cp 1935/2001 of Civilni oddelek, January 09, 2002

Kot je pravilno poudarilo sodišce prve stopnje, ima zapisnik o sporazumu moc sodne poravnave (2. odstavek 251c. clena ZIP). To pomeni, da zapisnik predstavlja pravnomocno ugotovitev o obstoju terjatve, casu njene dospelosti in pogojih njene izpolnitve ter izvršilno listino, ki bo v primeru, da terjatev ne bo poravnana, pridobila lastnost izvršljivosti. Ce je tako, je interes tožnikov za uveljavljani tožbeni zahtevek vprašljiv. Ugotovitev nicnosti pogodbenega dolocila bi bila namrec brez kakrš...

Sodba nº I Cp 1060/2001 of Civilni oddelek, January 09, 2002

Upoštevajoc okolišcine primera pritožbeno sodišce sodi, da je sodišce prve stopnje s tem, ko naknadno predlaganih dokazov ni upoštevalo, ravnalo v skladu z 286.cl. ZPP. Možna bi bila sicer situacija, da stranka na podlagi (nepricakovane) izpovedi price predlaga, da se izpoved te price preveri še s kakšnim drugim dokazom, vendar pa v konkretnem primeru po presoji pritožbenega sodišca tožeca stranka ne more uspeti s trditvijo, da brez svoje krivde ni vedela, kaj bo ta prica izpovedovala. Upošte...

Sklep nº I Cp 1336/2001 of Civilni oddelek, January 09, 2002

Narociteljevo odpoved preklicu narocila je potrebno ozko interpretirati in velja le, ce je izrecna in nedvoumna.

Sodba nº II Cp 545/2001 of Civilni oddelek, January 09, 2002

Ravno zato, ker sta se tožnika s svojo izjavo volje obvezala nekaj dopustiti, je enako izjavo podal tudi toženec. Tudi zato in ker je treba presojati voljo pravdnih strank glede celotnega pravnega posla, tožnikoma ne gre verjeti, da izjave volje, ki je vsebovana v 5. tocki poravnave, nista dala.

January 08, 2002

Sklep nº I Cpg 1452/2001 of Gospodarski oddelek, January 08, 2002

Svojo terjatev za zatrjevana vlaganja v tožnikovo nepremicnino pred zacetkom stecajnega postopka nad toženo stranko (tako jih je prvostopno sodišce opredelilo na podlagi casovnih podatkov, razvidnih iz najemne pogodbe - priloge A1, in specifikacije v vlogi tožece stranke z dne 28.1.2000 - priloge A6, cemur pritožba ne oporeka) pa bi morala tožeca stranka prijaviti kot stecajni upnik v stecajnem postopku nad toženo stranko po dolocbi 1. odstavka 137. clena ZPPSL. Pravni interes za tožbo bi tož...

Sodba nº I Cpg 1130/2000 of Gospodarski oddelek, January 08, 2002

V primeru prenehanja družbe po skrajšanem postopku, lahko uveljavljajo upniki terjatve do prevzemnikov v enem letu po objavi izbrisa družbe iz registra. Enoletni rok je tako vezan na objavo izbrisa družbe iz registra, ne pa na sklep ali pravnomocnost izbrisa iz sodnega registra. Zato v primeru, da objava izbrisane družbe ni bila opravljena, kljub temu da je družba iz sodnega registra izbrisana, ta rok ni pricel teci.

Sklep nº I Cpg 1013/2000 of Gospodarski oddelek, January 08, 2002

V primeru dvakratnega zaporednega odvzema (so)posesti obvelja (se sodno varuje) kasnejše (tj. zadnje) posestno stanje. Zahtevka na vzpostavitev prejšnjega stanja nad odvzetimi nadomestnimi stvarmi ni mogoce nadomestiti z zahtevkom na njihovo zamenjavo z enako kolicino stvari iste vrste ali z zahtevkom na placilo odškodnine. Dajatveni del motenjske tožbe (zahtevek za vzpostavitev prejšnjega stanja) je treba zavrniti, ce bi bil sklep sodišca o vrnitvi stvari proti toženi stranki neizvršljiv, ke...

Sklep nº I Cpg 277/2000 of Civilni oddelek, January 08, 2002

Huda malomarnost je podana tedaj, kadar voznik ne ravna tako, kot bi ravnal povprecen voznik. Prometni znak "ustavi" je namenjen temu, da voznik po zaustavitvi vozila vožnjo nadaljuje s povecano skrbnostjo.

Sklep nº II Cpg 1206/2001 of Gospodarski oddelek, January 08, 2002

V konkretnem primeru ni bilo pogojev za prekinitev po 2. odst. 111. cl. ZPPSL. Izvršba v trenutku zacetka stecajnega postopka namrec še ni bila v teku, ampak le v fazi odlocanja o dovolitvi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners