Višja Sodišča: Opinions issued on October 2002

October 29, 2002

Sklep nº I Cp 2060/2001 of Civilni oddelek, October 29, 2002

Trditve o odstranitvi mejnih znamenj lahko pogojujejo obnovo meje, vendar v upravnem postopku. Nepravdni postopek namrec ne pozna obnove meje, ampak le ureditev sporne meje. Ce se torej mejna znamenja unicejo ali poškodujejo, jih je treba ponovno vzpostaviti v upravnem postopku pri pristojni geodetski upravi (prim. 9. clen Navodila za ugotavljanje in zamejnicenje posestnih meja parcel, Ur. l. SRS, št. 2/76, in 39. clen Zakona o evidentiranju nepremicnin, državne meje in prostorskih enot, Ur. ...

Sklep nº III Cp 1968/2002 of Civilni oddelek, October 29, 2002

Dolžnica v svojem predlogu, da se iz izvršbe izvzamejo nekatera zarubljena osnovna sredstva, ki jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, ni pojasnila, zakaj naj bi bila predmetna sredstva nujna za opravljanje njene dejavnosti, kaj šele, da bi to nujnost tudi izkazala. Zaradi tega je sodišce prve stopnje utemeljeno zavrnilo njen predlog.

Sodba nº I Cp 1551/2001 of Civilni oddelek, October 29, 2002

Ce izvršuješ svojo pravico, ne moreš kršiti pravice drugega, to lahko le v primeru, ce jo izvršuješ z namenom, da drugemu škoduješ. Ce je tako, ni mogoce govoriti, da je bila toženka v zamudi v obdobju, ko je še imela pravico oddajati poslovne prostore, tožniki pa po drugi strani te pravice niso imeli. Toženka je bila v zamudi lahko šele takrat, ko je tožeca stranka to pravico pridobila in ko je toženko pozvala, da ji placa odmeno oziroma odškodovanje po 2. odstavku 72. clena ZDen.

October 28, 2002

Sklep nº Kp 386/2002 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 28, 2002

Ce je bila opravljena preiskava samo zoper oškodovanca kot tožilca zaradi kaznivega dejanja, ki izhaja iz istega historicnega dogodka, zoper obtoženca po obtožnici oškodovanca kot tožilca pa ne, te obtožnice ni mogoce zavreci z uporabo 4. tc. 1. odst. 277. cl. ZKP.

October 25, 2002

Sklep nº I Cpg 1042/2002 of Gospodarski oddelek, October 25, 2002

Zmotno je izhodišce, po katerem bi imela tožena stranka pravico prodajati sporne izvode delovnega zvezka z naslovom "Igraje skozi matematiko 4", zato ker naj bi šlo za njene lastne izdelke. Za pravico do distribuiranja z dovoljenjem avtorja reproduciranega avtorskega dela namrec ni bistvena možnost razpolaganja, ki izvira iz lastninske pravice na posameznih izvodih avtorskega dela. Res sta pravici reproduciranja in distribuiranja avtorskega dela tako tesno povezani, da velja domneva o njunem ...

Sklep nº I Cpg 1037/2002 of Gospodarski oddelek, October 25, 2002

Sodišce prve stopnje oprlo odlocitev na navedbe druge in tretje tožene stranke, ne da bi dalo tožeci stranki možnost, da nanje odgovori. To je v nasprotju z zahtevo temeljenega nacela pravdnega postopka, po katerem mora sodišce v kontradiktornem postopku dati vsaki stranki možnost, da se izjavi o navedbah nasprotne stranke (1. odst. 5. cl. ZPP). Dodati velja, da je sodišce prve stopnje v konkretnem primeru presodilo, da bo predlog za zacasno odredbo obravnavalo v kontradiktornem postopku, saj...

October 24, 2002

Sklep nº II Cpg 121/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 24, 2002

Le družba, ne pa njen družbenik, ima lahko terjatev na vplacilo denarnih zneskov osnovnega kapitala.

Sodba nº I Cpg 1007/2000 of Gospodarski oddelek, October 24, 2002

Dogovor o pavšalnem odstotku porabe vode v vecstanovanjski hiši je dopusten. Tak dogovor o deležu stroškov sprejme lastnik in ne najemnik, dogovor pa je zavezujoc tudi za najemnika.

Sodba nº I Cp 1232/2002 of Civilni oddelek, October 24, 2002

Ker se pogodbeno ustanovljena stvarna služnost pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo, tožeca stranka, sklicujoc se zgolj na sklenjeno pogodbo, ne more uživati zahtevanega stvarnopravnega varstva, torej ne more uspešno uveljavljati zahtevka, oblikovanega na podlagi 56. clena ZTLR.

October 23, 2002

Sodba nº I Cp 801/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2002

Zgolj dejstvo, da štipendiranec ni zakljucil šolanja, ne predstavlja podlage za njegovo obvezo vracila štipendije.

Sodba nº I Cp 833/2002 of Civilni oddelek, October 23, 2002

Zgolj dejstvo, da prejemnik republiške šipendije ni zakljucil šolanja, ne predstavlja podlage za nastanek obveze vrnitve štipendije po 4. odst. 210. cl. ZOR.

October 22, 2002

Sklep nº I Cp 1134/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 22, 2002

Za dolocitev prave vrednosti za placilo takse lahko sodišce tudi po prvem naroku ugotavlja pravo vrednost premoženja, ki je v nepravdnemm postopku predmet delitve.

Sodba nº I Cp 1078/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 22, 2002

Ker se tožnica kot avtoštoparka, preden je prisedla v vozilo in se peljala z voznikom, ni z nicemer prepricala, ce je vožnja z njim varna, odpade nanjo 10 % krivde za škodo, ki jo je povzrocil vinjen voznik.

October 17, 2002

Sodba nº I Cpg 987/2002 of Gospodarski oddelek, October 17, 2002

Nemogoča lahko postane predvsem izpolnitev, katere predmet je indvidualno določena in nezamenljiva stvar (species et res non fungibiles), ne pa tudi izpolnitev, katere predmet je stvar, ki je določena po vrsti (genus); (izjeme so možne le pri indvidualizaciji generičnih stvari). Zato do nemožnosti izpolnitve nikoli ne more priti pri pogodbeni stranki, katere obveznost je denarna, ampak samo pri stranki, katere obveznost je t.i. tipična izpolnitev (dajatev ali storitev).

Sodba nº I Cpg 846/2001 of Gospodarski oddelek, October 17, 2002

Ker je povzrocitev onesnaženja vodotoka s strani tožene stranke dokazana, je brezpredmetno, kateri tehnicni proces, dogodek ali opustitev je neposredno povzrocil izliv bele tekocine v potok. Za odlocitev v tem postopku ni važno, ali je prišlo do izlitja kljub cistilni napravi ali morda po kakšni drugi poti mimo cistilne naprave, saj bi tožena stranka morala poskrbeti, da do izliva sploh ne bi prišlo.

Sklep nº II Cpg 868/2002 of Gospodarski oddelek, October 17, 2002

Upniška solidarnost se ne domneva, zato mora eden od dveh upnikov iz izvršilnega naslova, ki izterjuje celotno terjatev, dokazati, da mu pripada celotna terjatev, sicer se domneva, da je upravicen terjati le polovico.

Sklep nº II Cpg 719/2002 of Gospodarski oddelek, October 17, 2002

Pritožbeno sodišce ugotavlja, da je prva faza postopka nasprotne izvršbe pravzaprav samostojni postopek z znacilnostmi pravdnega postopka in je predhodni postopek sami nesprotni izvršbi v ožjem smislu. Glede na navedeno je treba 67. clen ZIZ tolmaciti širše, kar pomeni, da ima obdolžni možnost, v postopku nasprotne izvršbe poleg glavnice zahtevati tudi zamudne obresti in stroške.

October 16, 2002

Sklep nº I Cp 879/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 16, 2002

Za ugotavljanje velikosti deležev na skupnem premoženju so pomembne vse tiste okolišcine, ki so pomembne za pridobitev tega premoženja. V 2. odst. 59. clena ZZZDR je namrec doloceno, da se v sporu o višini deleža posameznega zakonca na skupnem premoženju upošteva ne le dohodek vsakega zakonca, temvec tudi druge okolišcine, kot na primer pomoc, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgoja otrok, opravljanje domacih del, skrb za ohranitev premoženja ter vsako drugo obliko dela in sodel...

Sklep nº III Cpg 55/2002 of Gospodarski oddelek, October 16, 2002

Skladno s 1. odst. 241. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZPPSL sme sodišce denarno kaznovati prico, ce na zaslišanje ne pride in svojega izostanka ne opravici pod pogojem, da je bila prica v redu povabljena na zaslišanje. To v smislu 1. odst. 237. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZPPSL pomeni, da mora biti prica v vabilu na zaslišanje opozorjena na posledice neopravicenega izostanka.

Sklep nº I Cpg 1171/2001 of Gospodarski oddelek, October 16, 2002

Tožeca stranka v obeh zahtevkih uveljavlja denarno izpolnitev na podlagi racunov (priloge A5 do A6 spisa). Glede na to, da tožeca stranka s podrejenim tožbenim zahtevkom zahteva le placilo v tolarski protivrednosti tuje valute (gl. redno št. 12), je njena eventualna kumulacija zgolj navidezna. Zato gre za en sam, a naknadno povecan obstojeci zahtevek (prim. 2. odst. 184. cl. ZPP). Tožeca stranka je namrec prvotno zahtevala placilo 3.594.461,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 05.08....

Sodba nº in sklep I Cpg 1093/2001 of Gospodarski oddelek, October 16, 2002

Tožena stranka je svojo obrambo zoper uveljavljani tožbeni zahtevek na placilo najemnine za dane poslovne prostore po najemni pogodbi z dne 15.3.1996 (priloga A6) za mesece april, maj in junij 1997 gradila na trditvi (podani šele na glavni obravnavi dne 7.1.2000 - list. št. 11), da tožeca stranka ni bila lastnik vseh 200 m2 najetih prostorov, pac pa le 148 m2.

Sodba nº in sklep I Cp 450/2002 of Civilni oddelek, October 16, 2002

Ce sosporniki krijejo stroške po enakih delih, je logicno, da so do njih po enakih delih tudi upraviceni (argument po nasprotnem razlogovanju iz 1. odstavka 161. clena ZPP). Ce poškodbe izvirajo iz fizicnega obracuna med direktorjem in tajnico, do katerega je prišlo iz povsem osebnih razlogov (koncano intimno razmerje), ne gre za škodo, ki jo delavec povzroci ali pa pretrpi pri delu ali v zvezi z delom (1. odstavek 170. clena ZOR in 1. odstavek 73. clena ZTPDR). Pomanjkanje objektivno pogojen...

Sodba nº II Cp 933/2001 of Civilni oddelek, October 16, 2002

Le ce je bila oprava posla nujna zaradi preprecitve škode ali ker bi bila v nasprotnem primeru zamujena gospodarjeva korist, lahko tisti, ki se je nepoklicano lotil tujega posla (na primer s sklenitvijo pogodbe o delu in z izvrševanjem lastnih dejanj), uveljavlja od gospodarja povrnitev vseh potrebnih in koristnih izdatkov ter placilo za svoje delo.

Sklep nº III Cp 2278/2002 of Civilni oddelek, October 16, 2002

Ce je bila izvršba s sklepom delno ustavljena, je treba ceno izvršiteljevih opravil po izdaji sklepa o delni ustavitvi odmerjati v skladu z novo glavnico.

Sklep nº III Cp 2270/2002 of Civilni oddelek, October 16, 2002

Ce je vloga nerazumljiva ali ce ne vsebuje, kar je predpisano, da bi se lahko obravnavala, sodišce ne sme že samo iz tega razloga zavreci pomanjkljive vloge stranke. Pred tem mora stranko pozvati, da vlogo ustrezno popravi, in šele v primeru, ce stranka tudi v sodno dolocenem naknadnem roku tega ne stori, lahko nastopi posledica iz cetrtega odstavka 108. clena ZPP. To velja ne glede na to, ali je stranka vlogo sestavila sama ali s pomocjo pooblašcenca, saj ZPP zgoraj opisanega postopka z nera...

October 15, 2002

Sklep nº I Cp 72/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 15, 2002

Izlocitvena tožba, s katero tožeca stranka utemeljuje nedopustnost izvršbe na premicne stvari, ki naj bi bile njena last in ne last dolžnika izvršilnega postopka, je tožba o stvarni pravici. Zato se skladno z dolocbo 2. odst. 481. clena ZPP v takšni pravdi ne uporabljajo pravila o postopku v gospodarskih sporih, saj gre za lastninski in torej navaden civilni spor.

Sklep nº I Cp 43/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 15, 2002

Glede na trditveno podlago tožbe, da so delavci zaporov tožniku ob privedbi v zapore nezakonito odvzeli denar, je potrebno utemeljenost tožbenega zahtevka, s katerim zahteva njegovo vrnitev, presoditi glede na dolocila Pravilnika o izvrševanju pripora ter Pravilnika o izvrševanju del in nalog pooblašcenih uradnih oseb kazensko poboljševalnih zavodov, ni pa to razlog za prekinitev pravdnega postopka do pravnomocne rešitve kazenskega postopka, ki se vodi proti tožniku.

Sodba nº I Cp 1093/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 15, 2002

Odstop terjatve ni dopusten v primeru, ko stranka terjatev odstopi odvetniku, ki jo je zastopal v pravdi, v kateri je uveljavljala to terjatev.

October 10, 2002

Sklep nº I Cpg 13/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 10, 2002

Ker je dolžnica, ki je samostojna podjetnica, solastnica nepremicnin v vrednosti 17.115.725,00 SIT, sodišce ni pravilno uporabilo 1. odst. 99. clena ZPPSL, na podlagi katerega je zacelo stecajni postopek nad dolžnico in ga tudi takoj zakljucilo. Sodišce lahko zacne stecajni postopek le na predlog. Vendar pa, kako hitro so izpolnjeni pogoji za zacetek stecajnega postopka in v konkretnem primeru sta to dolžnicina insolventnost ter obstoj premoženja za stecajno maso, tega vodi po uradni dolžnost...

Sklep nº I Cpg 287/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 10, 2002

Namen dolocila 32. cl. ZPPSL je tudi varstvo upnikov tako, da se dolocena izplacila prepovedo oz. omejijo. Taka omejitev velja glede izplacila plac zaposlenih. Ker ZPPSL ne predpisuje te omejitve, pa velja upoštevati dolocila ZFPPod, ki kot specialni predpis tudi doloca ukrepe ob nastopu prezadolženosti gospodarskega subjekta. Glede izplacila plac zaposlenim je dolocen le obseg sredstev za zajamcene osebne dohodke po 5. clenu ZZOD oz. do višine minimalne place posameznega delavca, ce obseg sr...

October 09, 2002

Sklep nº I Cp 1597/2001 of Civilni oddelek, October 09, 2002

Vprašljiva upravna dovoljenost predlagane nujne poti ni (glede relevantnih dejstev sporno) predhodno vprašanje, zaradi rešitve katerega bi nepravdno sodišce prekinilo postopek.

Sodba nº II Cp 1340/2002 of Gospodarski oddelek, October 09, 2002

Osemdnevni rok za vložitev izlocitvene tožbe glede v davcni izvršbi zarubljenih premicnin ni prekluziven in samo zaradi njegove zamude lastnik ne izgubi pravice do sodnega varstva, ne lastninske pravice. Rok je pomemben le za nadaljnji tek izvršilnega postopka.

Sklep nº III Cp 1348/2002 of Civilni oddelek, October 09, 2002

Ce se firma dolžnika, navedena v izvršilnem naslovu, ne glasi tako, kot je bila v casu nastanka izvršilnega naslova registrirana v sodnem registru, izvršilni naslov ni primeren za izvršbo.

Sklep nº III Cp 1953/2002 of Civilni oddelek, October 09, 2002

Ce je dolžnik v izvršbi porok, je treba po naravi stvari obrazloženost njegovega ugovora presojati drugace, kot ce bi nastopal na strani dolžnika glavni dolžnik.

Sklep nº I Cp 1516/2002 of Civilni oddelek, October 09, 2002

Solastnik v primeru vložitve predloga za razdružitev solastnine ne more predlagati izdajE zacasne odredbe s katero drugemu solastniku prepoveduje odtujitev ali obremenitev solastnih nepremicnin.

October 03, 2002

Sodba nº I Cpg 431/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 03, 2002

Na podlagi 387/2 clena ZOR je mogoce dolg pripoznati ne le z upniku dano izjavo, marvec tudi posredno. Zato bi bilo mogoce upoštevati tudi pripoznanje dolga, podano v dopisu, ki sicer ni bil naslovljen na tožeco stranko, ampak je bil slednji poslan le v vednost. Toda, ker je vsebina tega dopisa povsem splošna in iz nje ni razvidna pripoznava dolga, katerega placilo zahteva tožeca stranka v tem postopku, pripoznava dolga ni izkazana.

Sklep nº II Cpg 743/2002 of Gospodarski oddelek, October 03, 2002

Pri dolžniku je prišlo samo do statusnopravnega preoblikovanja (iz d.n.o. v d.o.o.) in posledicno tudi do spremembe firme, pri cemer pravna oseba ni prenehala obstajati, ampak gre ves cas za isti pravni subjekt. Res je upnik pravno osebo v predlogu za izvršbo oznacil s firmo, ki v casu vložitve predloga ni vec veljala, vendar je iz sodnega registra razvidno, da v Republiki Sloveniji nikoli ni obstajala nobena druga gospodarska družba s firmo "E....". Zato sodišce druge stopnje ne dvomi, da se...

October 02, 2002

Sklep nº I Cpg 1144/2001 of Gospodarski oddelek, October 02, 2002

1. Hipotekarni dolžnik (zastavitelj), ki ni obenem osebni dolžnik, s sklenitvijo pogodbe o hipoteki ne postane avtomaticno dolžnik iz obligacijskega razmerja. Njegova obveznost je (le), da dopusti izvršbo v zastavljeno nepremicnino (prim. 63. cl. Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, v nadaljevanju ZTLR). Res se te obveznosti lahko razbremeni tako, da placa zapadlo zavarovano terjatev. 2. A to je pravica hipotekarnega dolžnika, ki ni obenem osebni dolžnik, ne pa njegova dolžnost (pr...

Sklep nº III Cp 1707/2002 of Civilni oddelek, October 02, 2002

Izvršitelj nima zakonske dolžnosti, da pred opravo rubeža o njem obvesti dolžnika. Taka dolžnost zaradi procesne posledice (ce se upnik rubeža ne udeleži, sodišce izvršbo ustavi) obstoji le do upnika. Dolžnika, ki ni bil navzoc, izvršitelj o rubežu obvesti naknadno.

Sklep nº I Cp 665/2001 of Civilni oddelek, October 02, 2002

Odlocitev sodišca, ki je tožencevo pasivnost (tožbene dejanske podlage niti po opozorilu sodišca ni ustrezno dopolnil, da bi bila sposobna za obravnavo) sankcioniralo z zavrženjem nepopolne vloge, je pravilna.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners