Višja Sodišča: Opinions issued on November 2002

November 28, 2002

Sklep nº I Cpg 247/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 28, 2002

Dolžnik je v zavarovanje upnicine denarne terjatve zastavil svoje stroje, ki so ostali pri njem v hrambi zaradi nadaljevanja proizvodnje. Ker iz seznama zastavljenih strojev in izvedeniškega mnenja izhaja, da ti stroji niso bili upoštevani pri ugotavljanju obsega dolžnikovega premoženja, ne vzdrži sklep sodišca o zakljucku stecajnega postopka iz razloga, ker dolžnik nima premoženja oziroma ker je to premoženje neznatne vrednosti.

Sklep nº II Cp 136/2001 of Civilni oddelek, November 28, 2002

Za neupraviceno uporabo modela je njegov nosilec upravicen do odškodnine v višini licencnine, ki bi jo prejel v primeru pogodbene rabe modela, ne pa do povracila dejanskih stroškov njegovega razvoja in njim sorazmernega placila za vsak po modelu izdelan proizvod.

November 27, 2002

Sklep nº Cp 1302/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 27, 2002

Upnik ni zadostil pogojem dolocbe 1. odstavka 42. clena ZIZ, ker priloženi prepis sodbe ni overjen, o predlogu upnika za izvršbo pa je odlocalo drugo sodišce kot o terjatvi.

Sklep nº Cpg 239/2002 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 27, 2002

Pritožba zatrjuje, da ob njeni obrambi v pravdnem postopku tožena stranka ni videla potrebe, da se spušca v presojo obstoja crpalke. Napacna pravna presoja spora ni razlog, ki bi izpolnjeval dolocbo II.odst. 395. cl. ZPP.

Sodba nº I Cpg 955/2001 of Gospodarski oddelek, November 27, 2002

Pravdna stranka lahko v skladu z 2. odst. 286. cl. ZPP predlaga dokaze tudi na kasnejših narokih, ce jih brez svoje krivde ni mogla navesti na prvem naroku. Sodišce mora kot opravicljiv razlog za poznejšo navedbo novih dejstev in dokazov upoštevati tudi možnost, da stranka nekih dokazov pred tem ni navedla, ker se ob predhodnem teku postopka in obstojecem procesnem gradivu še niso izkazali za relevantne.

Sodba nº I Cpg 1449/2001 of Gospodarski oddelek, November 27, 2002

Delitev "skupnega neto prihodka" iz naslova zaracunane pogovornine med pravdni stranki v razmerju 30% : 70 % (oz. 40 % : 60 %) že po logiki stvari same predpostavlja, da sta njuna deleža enako (na enak nacin) obremenjena z DDV. Ce naj bo 30 % (oz. 40 %) delež, kolikor pripada tožeci stranki z gledišca obremenitve z DDV "neto" (ona namrec zaracunava 19 % DDV na skupaj dogovorjeno ceno storitve koncnim uporabnikom storitev ene in druge pravdne stranke), ni logicno, da bi bil preostali delež, ki...

November 22, 2002

Sodba nº Kp 342/2002 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 22, 2002

Ce vrednost vzetih stvari pri kaznivem dejanju velike (vlomne) tatvine po 1. tc. 1. odst. 212. cl. KZ ne presega niti polovice mesecne ciste place, še ni podana pravna opredelitev po 2. odst. 211. cl. KZ, saj je šlo storilcu zato, da iz obeh stanovanj, v kateri je vlomil, odnose vso gotovino in ves nakit, ki ju je iskal oz. našel. Zato njegov naklep ni bil usmerjen na stvari majhne vrednosti.

November 21, 2002

Sklep nº II Cpg 887/2002 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

Nadomestna izpolnitev je naturalna obveznost, zato terjatev preneha z nadomestno izpolnitvijo šele, ko upnik nadomestno izpolnitev sprejme (prim. 1. odst. 283. cl. OZ).

Sklep nº I Cpg 1047/2001 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

Samostojni podjetnik posameznik je po sedmem odstavku 1. clena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) fizicna oseba, ki po prvem odstavku 5. clena ZGD odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, tako s tistim, ki je v zvezi z njegovo dejavnostjo, kot tudi z drugim. Prav s tem je podana izkljucna vezanost premoženja na osebo podjetnika ter tudi enotnost osebnega in podjetniškega premoženja, ki je v vsakem primeru premoženje fizicne osebe. To pa pomeni, da sta bili terjatvi v smislu p...

Sodba nº I Cpg 117/2001 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

Sodišce prve stopnje je sporno razmerje presojalo po dolocbah pogodbe, ki sta jo stranki sklenili dne 5.2.1997 za dodelitev razstavnega prostora na 20. slovenskem avtomobilskem sejmu v dneh od 17. do 27.4.1997 (priloga A3, v nadaljevanju pogodbe). Glede pogodbene obveznosti tožene stranke je na podlagi ugotovljenih dejstev in proste presoje dokazov pravilno zakljucilo, da je tožena stranka svojo pogodbeno obveznost dolžna izpolniti, to je placati vtoževani racun (glej 4. in 5. clen pogodbe). ...

Sklep nº II Cpg 991/2002 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

Sodišce druge stopnje je ugotovilo, da je bil poglavitni namen Ustavnega sodišca, da se s sklepom opr. št. U-I-135/00 z dne 23.5.2002 v vseh postopkih v zvezi z izpodbijanimi dolocbami ZFPPod in ZGD do dokoncne odlocitve Ustavnega sodišca ohrani nespremenjeno stanje. Ker je bil v zadevi postopek prekinjen že na podlagi zakona zaradi prenehanja dolžnika - pravne osebe, upnikov predlog za nadaljevanje izvršbe zoper osebno odgovorne družbenike ni predlog za zacetek novega postopka zoper družbeni...

Sklep nº II Cpg 1013/2002 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

Zakonska dikcija 1. odst. 8. clena ZST je nejasna, saj ni možna situacija, da bi bilo predloženo dokazilo o placilu takse, taksa pa ne bi bila placana. Taksne, davcne in druge podobne predpise, ki urejajo obveznosti posameznikov do države, je treba v primeru kakršnih koli nejasnosti razlagati v korist zavezanca. V obravnavanem primeru torej, da je edini pogoj za vložitev pravnega sredstva placilo takse, medtem ko predložitev potrdila ni odlocilna.

Sklep nº II Cpg 924/2002 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

Kadar izvršilni naslov (listina), na podlagi katere upnik predlaga izvršbo, ne predstavlja izvršilnega naslova v smislu 17. cl. ZIZ (ki taksativno doloca izvršilne naslove), tak predlog za izvršbo vsebinsko (materialnopravno) ni utemeljen, cetudi je formalno (procesnopravno) popoln in torej sposoben za obravnavanje (primerjaj sklep Vrhovnega sodišca Republike Slovenije v zadevi za varstvo zakonitosti, opr. št. II Ips 469/2001, z dne 9.1.2002). Zato je sodišce prve stopnje ravnalo prav, ko je ...

Sklep nº II Cpg 943/2002 of Gospodarski oddelek, November 21, 2002

Sodišce druge stopnje je ugotovilo, da je bil poglavitni namen Ustavnega sodišca, da se s sklepom opr. št. U-I-135/00 z dne 23.5.2002 v vseh postopkih v zvezi z izpodbijanimi dolocbami ZFPPod in ZGD do dokoncne odlocitve Ustavnega sodišca ohrani nespremenjeno stanje.

November 20, 2002

Sklep nº Cpg 395/2002 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 20, 2002

Sodišce prve stopnje je glede na vsebino pogodbe zmotno ocenilo, da gre za pogodbo o prevzemu dolga. Prezrlo je, da sta pogodbenika upnik in tretji, glede na pogodbene stranke lahko gre le za pogodbe o pristopu k dolgu.

Sklep nº Cpg 390/2002 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 20, 2002

Tudi ce pravdna stranka niti po opominu ne placa premalo placane sodne takse za pritožbo zoper v postopku v gospodarskem sporu majhne vrednosti izdano sodbo zaradi odpovedi, ni mogoce uporabiti dolocbe cl. 497/III ZPP in šteti pritožbe za umaknjeno, saj v ZPP ni drugace doloceno.

Sklep nº II Cp 1464/2002 of Civilni oddelek, November 20, 2002

Ce za škodo poleg otroka (mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti) odgovarjajo tudi starši, sme tožeca stranka zahtevati odškodnino od kogarkoli izmed njih hoce

Sodba nº I Cp 421/2002 of Civilni oddelek, November 20, 2002

Res je žaga nevarna stvar v smislu 173. cl. ZOR in za škodo od nje odgovarja njen imetnik (1. odst. 174. cl. ZOR). Vendar pa je tožena stranka naredila vse v okviru svojih obveznosti in možnosti, da bi zagotovila, da žago uporabljajo samo za to pooblašceni delavci: tako sta nad žago viseli dve tabli, ki sta opozarjali, da lahko žago uporabljajo samo za to usposobljeni delavci, imena teh delavcev pa so bila na žagi izrecno navedena in med njimi tožnika ni bilo; v okviru programa varstva pri de...

Sklep nº I Cp 340/2002 of Civilni oddelek, November 20, 2002

Pri fizicni delitvi vec solastnih nepremicnin sodišce enemu solastniku dodeli tiste nepremicnine, za katere ta solastnik glede na vse okolišcine konkretnega primera izkaže vecji upravicen interes napram drugemu solastniku.

Sklep nº II Cp 58/2002 of Civilni oddelek, November 20, 2002

Okolišcina, da za zapadlo in neplacano obveznost družbe namesto nje, ker je prenehala obstajati odgovarja njena pravna naslednica, terjatve tožnice iz naslova neplacanih davkov in prispevkov ni spremenila v kašno drugo terjatev.

Sklep nº III Cp 1918/2002 of Civilni oddelek, November 20, 2002

Zakon o izvršbi in zavarovanju pozna dve vrsti omejitve izvršbe: I. Omejitve izvršbe, kot so obravnavane v 102. clenu ZIZ, se navezujejo (le) na izvršbo na denarno terjatev dolžnika, in v grobem pomenijo, da se lahko z izvršbo na placo in druge prejemke seže le do dolocenega deleža takih dolžnikovih prejemkov. Opisane omejitve izvršbe je treba v skladu z dolocbo 137. clena ZIZ upoštevati tudi, kadar je izvršba dovoljena na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na tekocem racunu pri banki, vend...

Sklep nº I Cp 1737/2002 of Civilni oddelek, November 20, 2002

Izvršilno sodišce je kršilo 2. odst. 55.a clena ZIP, saj je razveljavilo celotni sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, namesto da bi razveljavilo samo del, s katerim je dovoljena izvršba ter odlocilo, da se bo postopek nadaljeval kot pri ugovoru zoper placilni nalog. Ta sklep je postal pravnomocen. Sodišce prve stopnje pa je na podlagi tega napravilo napacen zakljucek, da ima takšen sklep enake ucinke kot odlocitev o zavrženju tožbe, zaradi cesar naj bi po njegovi pravnomocnosti za...

November 14, 2002

Sodba nº I Cpg 1048/2000 of Gospodarski oddelek, November 14, 2002

Popravek napacno zapisane letnice v sodbi s polno obrazložitvijo je treba smiselno šteti tudi kot popravni sklep, zato v pritožbi zatrjevano nasprotje v izreku ni podano.

Sodba nº I Cpg 1023/2001 of Gospodarski oddelek, November 14, 2002

Ugovor nepravocasnosti ali nepravilnosti reklamacije je obrambni ugovor prodajalca zoper jamcevalne zahtevke kupca, zato se mora na pomanjkljivosti reklamacije prodajalec sklicevati. Ce tega dejstva ne uveljavlja, se sodišce na nepravocasnost ne sme sklicevati po uradni dolžnosti.

Sodba nº I Cpg 1471/2001 of Gospodarski oddelek, November 14, 2002

Naceloma je sicer bistvo storitve posrednika v tem, da spravi v stik z narocnikom osebo, s katero se narocnik prej ni poznal in ni vedel, da imata skupne poslovne interese, vendar je pomembno tudi, da se narocnik in oseba, ki jo je k njemu pripeljal posrednik, pogajata za sklenitev pogodbe.

November 13, 2002

Sklep nº I Cpg 1221/2001 of Gospodarski oddelek, November 13, 2002

Za pridobitev pravice do pogodbene kazni tako ne zadostuje pogodbeno dolocilo o njej. Iz dolocila 5. odst. 273. cl. ZOR namrec sledi, da mora upnik, da bi pogodbeno upravicenje lahko izkoristil, ob sprejemu izpolnitve nemudoma, to je brez odlašanja, sporociti dolžniku, da vztraja pri placilu pogodbene kazni. Sklepanje po nasprotnem razlogovanju nas pripelje do stališca, da upnikov molk ob sprejemu izpolnitve pomeni, da se je nepreklicno odrekel pravici do pogodbene kazni. V teoriji posledico ...

Sklep nº I Cpg 642/2002 of Gospodarski oddelek, November 13, 2002

Tožnik bi moral zahtevati poleg razveljavitve same kupoprodajne pogodbe z dne 16.11.1994 tudi razveljavitev zemljiškoknjižne vknjižbe na drugotoženo stranko. V nasprotnem primeru prvotoženi stranki ni mogoce naložiti prenosa nepremicnine na tožeco stranko, ker te nepremicnine nima vec. Tožeca stranka pa je predlagala razveljavitev prodajne pogodbe, sklenjene med toženima strankama in dolžnost prvotožene stranke, da sklene kupoprodajno pogodbo pod enakimi pogoji z njo. Zgolj na podlagi tako ob...

Sklep nº II Cp 884/2002 of Civilni oddelek, November 13, 2002

Ce tožnik s primarnim zahtevkom zahteva višji denarni znesek za povrnitev gmotne škode po cenah na dan izdelave izvedenskega mnenja pred vložitvijo tožbe, s podrednim zahtevkom pa nižji denarni znesek za povrnitev škode na dan popravil, je treba oba zahtevka obravnavati kot en sam zahtevek. Kot zahtevek je treba šteti višji odškodninski zahtevek in glede na ta zahtevek ugotavljati uspeh strank v pravdi.

Sodba nº I Cp 1099/2002 of Civilni oddelek, November 13, 2002

Telesnih bolecin, ki jih oškodovanec trpi pri delu, ni mogoce dodatno upoštevati pri odmeri satisfakcije za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Sodba nº I Cpg 1399/2001 of Gospodarski oddelek, November 13, 2002

1. Za neodvisno garancijo je znacilno, da mora garant placati, brž, ko ga k izpolnitvi koristnik pozove (in svoj poziv ustrezno dokumentira, ce je tako doloceno v garanciji), ne da bi imel garant pravico presojati, ali je koristnik garancije upravicen do zahtevanega placila.

November 07, 2002

Sodba nº I Cpg 969/2002 of Gospodarski oddelek, November 07, 2002

Če je bil stečajni upnik napoten na pravdo za ugotovitev obstoja prerekane terjatve, čeprav je za to terjatev že pridobil izvršilni naslov, napotitveni sklep pa je postal pravnomočen, lahko v taki pravdi tisti, ki je terjatev prerekal (stečajni upravitelj ali drug upnik), uveljavlja samo tiste ugovore, ki bi jih lahko uveljavljal v pravdi za ugotovitev neobstoja prerekane terjatve, namreč tiste, ki ne posegajo v učinke pravnomočne odločbe (izvršilnega naslova), torej zlasti ugovore ugasle ter...

Sklep nº I Cpg 27/2001 of Gospodarski oddelek, November 07, 2002

Trajno dolžniško razmerje, kakršno se (nesporno) zatrjuje tudi glede pogodbe o poslovnem sodelovanju med pravdnima strankama, se po dolocbi 1. odstavka 358. clena ZOR lahko prekine z odpovedjo. Ker odpovednega roka pravdni stranki v svojem poslovnem razmerju nista dolocili, bi odpovedano obligacijsko razmerje prenehalo po preteku z zakonom dolocenega obicajnega oziroma primernega roka (4. odstavek istega clena). Vendar pa, kot pritožba pravilno opozarja, v konkretnem primeru ni šlo za enostra...

November 06, 2002

Sklep nº II Cp 825/2002 of Civilni oddelek, November 06, 2002

Po dolocbi 8. tc. 1. odst. 9. cl. Splošnih pogojev so izkljucene vse obveznosti zavarovatelja za nezgode, ki nastanejo tudi zaradi delovanja alkohola, pri cemer pa velja, da je nezgoda nastala zaradi delovanja alkohola, ce je imel zavarovanec kot voznik motornega vozila po nezgodi v krvi vec kot 0,50 promila alkohola oziroma vec kot 1,00 promil ob ostalih nezgodah. Tedaj povsem jasno velja, da obstoj alkoholiziranosti, ki presega 1,00 promil alkohola v krvi pri zavarovancu, pomeni avtomaticno...

Sklep nº I Cp 1578/2002 of Civilni oddelek, November 06, 2002

Odgovornost dedicev, ki so po zakonu vstopili v pravdo kot nasledniki tožece stranke, so dolžni povrniti nasprotni stranki pravdne stroške le do višine podedovane zapušcine, ce so tožbo takoj umaknili.

Sklep nº III Cp 1873/2002 of Civilni oddelek, November 06, 2002

Notarski zapis v izvirniku ali overjenem prepisu, na katerem je potrdilo o izvršljivosti, mora biti priložen že izvršilnemu predlogu, zato je treba v konkretnem primeru izvršljivost upnikove terjatve ugotavljati na podlagi notarskega potrdila, ki ga je upnik priložil izvršilnemu predlogu in ne na podlagi kasneje brez poziva sodišca prve stopnje predloženega drugacnega notarskega potrdila drugega notarja. Ker je zapadlost upnikove terjatve vezana na izpolnitev dolocenih pogojev: da sta dolžnik...

Sodba nº I Cp 1480/2001 of Civilni oddelek, November 06, 2002

ZVGLD doloca odškodninsko odgovornost lovske družine. Ta se te odgovornosti lahko razbremeni, ce sam oškodovanec ni izpolnil tistega, kar mu nalaga 2. odst. 71. clena. Vsebino v tem clenu navedene dolžnosti je treba presojati v skladu s standardom skrbnega ravnanja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners