Višja Sodišča: Opinions issued on December 2002

December 19, 2002

Sklep nº I Cp 220/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2002

Toženec, ki je že v pritožbenem postopku prepozno uveljavljal nov dokaz, ne more na podlagi istega dokaza uspešno predlagati obnove postopka, saj bi nasprotna razlaga iznicila institut prekluzije novot v pritožbenem postopku po 337. clenu ZPP. Ker je obnova postopka kot izredno pravno sredstvo izjemen ukrep zoper pravnomocno odlocbo, se pravila o obnovi ozko razlagajo in je dovoljena le, ce so podane predpostavke, ki so v zakonu natancno navedene.

Sklep nº II Cp 523/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2002

V izvršilnem postopku ima verodostojna listina funkcijo dokazila. Izvršilno sodišce bo zato izdalo sklep o izvršbi le, ce bo iz te listine izhajala upnikova terjatev. Za izterjavo stranske terjatve pa je upnik dolžan v predlogu navesti dejansko podlago, iz katere bo razvidno, da mu poleg glavnice pripada tudi ta stranska terjatev.

Sklep nº I Cp 1119/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2002

Stranke in drugi udeleženci postopka morajo biti pouceni o tem, da imajo pravico spremljati ustni postopek pred sodišcem v svojem jeziku po tolmacu. Pravici do prevajanja se lahko odpovedo, ce izjavijo, da znajo jezik, v katerem tece postopek. V zapisnik se zapiše, da so bili o tej pravici pouceni in kaj so glede tega izjavili. Opustitev takšnega zapisa pa predstavlja relativno bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka, saj nepoznavanje jezika lahko vpliva na pravilnost sodne odlocbe.

Sklep nº I Cp 889/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2002

Po presoji drugostopenjskega sodišca je sodišce prve stopnje pravilno uporabilo dolocbo 2. odst. 274. cl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), po kateri lahko dovoli položitev varšcine namesto zacasne odredbe tudi na predlog dolžnika. V takem primeru je res potrebno presoditi, ali je višina predlagane varšcine primerna, saj mora biti ekvivalent zacasni odredbi, ki se z varšcino nadomesti. Vendar pa to pa še ne pomeni, da mora v vsakem primeru varšcina doseci višino celotne terjatve, to je g...

December 18, 2002

Sodba nº Cp 1783/2001 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 18, 2002

Vsakdo se mora vzdržati poseganja v lastninsko pravico drugega, ne glede na to, ali lastnik stvar dejansko uporablja ali ne. Pojem funkcionalnega zemljišca oznacuje nacin rabe dela stvarne parcele in ne vpliva na stvarnopravna razmerja.

Sklep nº I Cp 1947/02 of Civilni oddelek, December 18, 2002

To kar poskuša predlagateljica doseci s pritožbo v tej zadevi je bilo izpolnjeno že pred njeno vložitvijo. S tem je bil pravni interes za vložitev tega pravnega sredstva izcrpan, saj s pritožbo zase ne more doseci nikakršne pravne koristi. Pravnega interesa pa ni mogoce priznati tistemu, ki mu pritožba ne more dati možnosti za realizacijo kvalitetnejše pravne zašcite kot je že dosežena.

Sklep nº I Cp 1857/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Pravice in obveznosti med pravnimi subjekti lahko nastanejo le na podlagi zakona ali pravnega posla, zato Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, ki je podzakonski (pravni) predpis, za primere, kadar sodišce zaupa izvedensko delo subjektu, ki ni imenovan za sodnega izvedenca, ni mogoce uporabiti niti po analogiji. Izvedencevo pravico do placila stroškov in nagrade je v takšenm primeru mogoce presojati le po splošnih pravilih obligacijskega oziroma pogodbenega prava.

Sklep nº III Cp 2432/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Sodišce pazi na zastaranje obveznosti, ki se izterjujejo na podlagi ZDavP, po uradni dolžnosti.

Sklep nº III Cp 2564/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Upnik na podlagi seznama zaostalih obveznosti je Republika Slovenija, in sicer ne glede na materialnopravno podlago v njem navedene obveznosti, ne pa Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sodišce je v izvršilnem postopku glede aktivne legitimacije vezano izkljucno na izvršilni naslov (prvi odstavek 17. clena ZIZ) ali nanj skupaj z ustrezno listino, ki dokazuje prehod obveznosti (24. clen ZIZ).

Sklep nº II Cp 1865/2002 of Civilni oddelek, December 18, 2002

Vrnitev v prejšnje stanje ni mogoce predlagati v primeru zamude roka za vložitev tožbe zaradi motenja posesti, ker gre za prekluzivni rok materialnega prava. Vrnitev v prejšnje stanje je mogoca samo v primeru zamude procesnih rokov.

December 17, 2002

Sodba nº II Cp 1767/2002 of Civilni oddelek, December 17, 2002

Odgovornost organizatorja vojaških vaj (države) se presoja po nacelu skrbnosti dobrega strokovnjaka.

December 13, 2002

Sodba nº in sklep I Cpg 477/2002 of Gospodarski oddelek, December 13, 2002

Simbolicna izrocitev premicne stvari se ne opravi le z izrocitvijo listine, ki pridobitelju omogoca razpolaganje s tako izroceno stvarjo, kot bi to sledilo iz razlogov izpodbijane sodbe. Dolocilo 4. odst. 34. cl. ZTLR opredeljuje, da je simbolicna izrocitev opravljena tudi takrat, ko pridobitelj stvar pusti v posesti prenosnika iz kakšnega drugega naslova (posesoricni konstitut). Iz sicer res skopih tožbenih trditev bi sledilo, da tožeca stranka izrocitev spornega filmskega gradiva utemeljuje...

Sklep nº I Cpg 1142/2002 of Gospodarski oddelek, December 13, 2002

Dejansko stanje, na katerega je tožeca stranka oprla zahtevek na razveljavitev sporne znamke, do uveljvitve ZIL-1 še ni zacelo ucinkovati. Znamka je bila po ZIL/92 namrec razveljavljena šele s konstitutivno odlocbo Urada za varstvo intelektualne lastnine o prenehanju veljavnosti znamke (prim. 5. odst. 91. cl. v zvezi s 1. odst. 90. cl. ZIL/92). Ne gre tedaj za primer, ko bi ZIL-1 spreminjajoce posegel v dejansko stanje, ki bi v celoti pripadalo preteklosti. Poudariti velja, da teorija ustavne...

December 12, 2002

Sklep nº I Cpg 60/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 12, 2002

Prica ima pravico do povrnitve izgubljenega zaslužka. "Izgubljeni zaslužek" pojmovno predstavlja tisti prejemek, do katerega bi bila prica upravicena pri opravljanju svojega dela, ce ne bi morala z njega izostati zaradi pristopa na sodišce.

Sklep nº I Cpg 173/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 12, 2002

Ce je predlog za zacetek postopka prisilne poravnave vložen pred zacetkom stecajnega postopka, vse do zakljucka postopka prisilne poravnave zoper dolžnika ni dovoljeno zaceti stecajnega postopka. Ker je dolžnik istega dne, ko bi moral biti opravljen stecajni narok, vložil predlog za zacetek postopka prisilne poravnave, je sodišce stecajni narok preložilo, dolžniku pa utemeljeno naložilo placilo predujma za kritje separatnih stroškov izvedencev, nastalih zaradi preložitve naroka.

Sodba nº I Cp 63/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2002

Cetudi bi držalo, da rok izpolnitve obveznosti v pogodbi ni bil dolocen, bi tožeca stranka lahko v skladu s 314.cl. ZOR zahtevala takojšnjo izpolnitev obveznosti. Sicer pa tudi, ce bi bil zastaralni rok pretrgan z vložitvijo odgovora na tožbo 19.07.1995, kar sicer ne drži, bi od 13.09.2001 tudi v takem primeru terjatev tožece stranke zastarala, saj zaradi trditev v odgovoru na tožbo, da tožena stranka svojih obveznosti iz pogodb ne bo mogla izvršiti v 15 dneh, ampak le v okviru rekonstrukcije...

Sklep nº II Cpg 965/2002 of Gospodarski oddelek, December 12, 2002

Izpodbijani sklep po vsebini ni dopolnilni sklep v smislu 1. odst. 325. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ, ker ne vsebuje nobene odlocitve o zahtevku ali delu zahtevka, o katerem sodišce ni odlocilo, pa bi moralo odlociti s sklepom o izvršbi z dne 13.3.2002, temvec je sodišce prve stopnje zgolj popravilo navedbo številk racunov upnika in dolžnika, kot posledico sprememb v organizaciji placilnega prometa.

Sodba nº I Cpg 1232/2000 of Gospodarski oddelek, December 12, 2002

Dolžnost najemodajalca iz 14. clena ZPSPP, da zagotovi vse pogoje za uporabo v najem danih prostorov, obsega dolžnost najemodajalca, zagotoviti dejansko, fizicno in ne pravno možnost uporabe prostorov. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti je morala po takrat veljavnem 6. odst. 4. clena ZGD pridobiti gospodarska družba, ki bo dejavnost opravljala, torej najemnik sam in ne morda najemodajalec.

December 11, 2002

Sklep nº Cp 1632/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 11, 2002

Ce sodišce izda sklep o zavrženju ugovora toženca izven glavne obravnave in se z njim postopek konca, predstavlja tak sklep okolišcino, ki povzroci konec postopka zunaj glavne obravnave. Stranka mora zato zahtevati povrnitev stroškov postopka v 15 dneh po prejemu sklepa (163/7. cl. ZPP). O stroških, ki jih je stranka priglasila hkrati z opravljenim pravdnim dejanjem, bi sodišce moralo odlociti v sklepu, s katerim je zakljucilo postopek na prvi stopnji. Ce tega ni storilo, ni odlocilo o delu z...

Sodba nº I Cp 193/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2002

Ker je denarna renta oblika reparacije škode, je oškodovanec do nje upravicen le, ce trpi škodo. Ker tožena stranka prejema iz naslova pokojnine ter varstvenega dodatka višje prejemke, kot bi znašal njen osebni dohodek, ne trpi nobene škode in zato tudi ni upravicena do denarne rente.

Sklep nº II Cp 461/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2002

Prejemki iz naslova potnih stroškov in dnevnic so denarna terjatev dolžnika v smislu 128. clena ZIZ. Ker niso izvzeti iz izvršbe po 101. clenu niti ni zakonodajalec zanje predpisal omejitve v 102. clenu ZIZ, so zato lahko predmet izvršbe proti dolžniku.

Sklep nº I Cp 91/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2002

Upravicenja, ki jih ima lastnik neke nepremicnine, segajo tudi v zracni prostor ob in nad nepremicnino, kolikor je potreben za njeno normalno uporabo in se zato tudi dejanska oblast nad stvarjo lahko razteza v zracni prostor ob steni oziroma balkonu neke nepremicnine. Po ugotovitvah prvostopenjskega sodišca sega reklamna tabla 10 - 15 cm od balkona, kar je gotovo prostor, ki je še potreben za normalno uporabo nekega stanovanja.

Sodba nº I Cp 46/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2002

Dolocba 44. cl. Pogojev, po kateri lahko tožeca stranka kljub odklopu terja stroške dobave toplotne energije v višini 100% mesecne akontacije, je tudi po presoji pritožbenega sodišca pretirano stroga in v nasprotju z nacelom enake vrednosti dajatev, saj si je na podlagi te dolocbe tožeca stranka izgovorila placilo tudi tistih stroškov, za katere je že vnaprej jasno, da ji zaradi odklopa ne bodo nastali in tudi dolocba 143.cl. ZOR sankcionira hude kršitve nacela enake vrednosti dajatev, ko omo...

Sodba nº I Cpg 197/2002 of Gospodarski oddelek, December 11, 2002

Skupšcina tožene stranke je kolegijski organ. Oblikovanje volje in izjava volje kolegijskega organa po naravi stvari terja dolocena pravila o postopku, po katerih se volja takšnega organa oblikuje in izjavi. Ta pravila in postopek, po katerem je bila konkretna izjava volje oblikovana, sta zato sestavni del oblikovanja dolocene volje in dolocene izjave volje kolegijskega organa. Tako velja dolocen predlog za sprejet, ce so tako ugotovili organi skupšcine. Ni razloga, da bi drugacen pomen pripi...

Sklep nº I Cpg 1157/2002 of Gospodarski oddelek, December 11, 2002

V situaciji, ko je tožeca stranka istocasno s predlogom za izdajo zacasne odredbe vložila tudi tožbo, namrec njenih utemeljitev predloga za izdajo zacasne odredbe ni mogoce obravnavati loceno od tožbenih trditev, v katerih je tožeca stranka konkretizirala ravnanja tožencev v smislu obstoja subjektivne nevarnosti po 2. odst. 270. cl. ZIZ. Teh ravnanj pa sodišce ni presojalo, ker je zmotno presojalo zgolj navedbe tožece stranke v predlogu za izdajo zacasne odredbe. Dejansko stanje je zato ostal...

Sodba nº I Cpg 763/2000 of Gospodarski oddelek, December 11, 2002

Prenos poslovnega deleža pri katerem odsvojitelj ni o prenosu obvestil družbenikov, ni kvalificiran kot prepoved odsvojitve deleža. Družbeniki, ki jih odsvojitelj ni obvestil o prenosu poslovnega deleža, pa bi jih moral, lahko s tožbo zahtevajo, da se prenos razveljavi in da se delež pod enakimi pogoji proda njim. Za uspešno uveljavljanje prednostne pravice družbenika do deleža ne zadošca le zahtevek za razveljavitev pogodbe o prodaji deleža.

Sklep nº II Cp 1892/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Ce bi zakon želel poskus mirne ureditve spornega razmerja predpisati kot procesno predpostavko za uvedbo pravdnega postopka, bi to moral izrecno in na nedvoumen nacin dolociti. Tako pa ni mogoce šteti, da stranka, ki se ni predhodno obrnila s svojim zahtevkom na državno pravobranilstvo v skladu s 14. clenom Zakona o državnem pravobranilstvu, tega ne more uveljavljati v pravdi.

Sodba nº I Cp 13/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Življenjska skupnost predpostavlja interes pridobivanja in delovanja v skupno dobro obeh zakoncev in obsega tudi ekonomsko oziroma gospodarsko skupnost. Pri tem je konstitutivni element za nastanek skupnega premoženja delo zakoncev, ki ga predstavlja katerakoli pojavna oblika, preko katere se ustvarja neka vrednost.

Sklep nº III Cp 2601/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Pred izdajo sklepa o izrocitvi na javni dražbi pridobljenega kmetijskega zemljišca, gozda ali kmetije, mora izvršilno sodišce pridobiti potrdilo upravne enote, ali je morebitni prenos lastnine na najboljšega ponudnika v skladu z ZKZ.

Sklep nº I Cp 1934/2001 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Zoper sklep okrožnega sodišca, s katerim se je to izreklo za stvarno in krajevno pristojno, ni pritožbe. To velja kljub napacnemu pouku sodišca prve stopnje, da je pravno sredstvo možno, saj bo stranka sklepa o pristojnosti lahko izpodbijala v pritožbi zoper odlocbo o glavni stvari.

Sklep nº I Cp 1374/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

ZGD v 10. poglavju pod naslovom Tuja podjetja med drugim doloca, da lahko tuje podjetje opravlja pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji prek podružnic. Te so sicer obvezno vpisane v sodni register, vendar nimajo statusa pravne osebe. Položaj podružnice tujega podjetja je enak položaju podružnice domacega podjetja (31. cl. ZGD), nastopa pa v pravnem prometu v imenu in za racun tujega podjetja, pri cemer mora uporabljati firmo maticnega podjetja, njegov sedež in svoje ime. Podružnica sme op...

Sodba nº I Cp 446/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Odmera odškodnine za premoženjsko (pomoc druge osebe) in nepremoženjsko škodo 75 letni oškodovanki za naslednje poškodbe: udarnina glave, poka prsnice, zlom desne kljucnice, zlom desne lopatice, raztrganina desne rotatorne manšete, zlom petega rebra levo z izlivom krvi v levo stran prsnega koša, kompresijsko impresijski zlom prvega ledvenega vretenca z zlomom desnega spodnjega sklepnega odrastka, udarnina desne dlani, udarnina trebušne stene, udarnina obeh kolen.

Sodba nº II Cp 1391/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Zgolj z vložitvijo tožbe zoper prvotoženca kot fizicno osebo si tožeca stranka ni zagotovila, da bo v primeru izbrisa družbe iz registra njen zahtevek zoper prvotoženca kot družbenika izbrisanega podjetja pravocasen in utemeljen iz (šele s prepozno sprembembo tožbe uveljavljanega) naslova osebne odgovornosti družbenika za obveznosti družbe.

Sklep nº II Cp 1505/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

ZPP, ki je maticni zakon za vprašanja pravdnega postopka, v nekaterih primerih šteje placilo sodne takse za procesno predpostavko za dovoljenost vloge (za tožbo - 4. odstavek 180. clena ZPP, za napoved pritožbe v gospodarskem sporu - 497. clen ZPP). To pomeni, da v drugih primerih, kjer tega ne doloca - v primeru pritožbe, placilo sodne takse ni procesna predpostavka.

Sklep nº III Cp 2298/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Ce javna dražba ni uspešna, je izvršitelj upravicen do 25% polnega placila za opravljeno storitev.

Sklep nº I Cp 1829/2001 of Civilni oddelek, December 11, 2002

(Le) navedbe v tožbi ne izkazujejo premoženjskega stanja tožnice ali njenih družinskih clanov, zato jih sodišce pri presoji njenega predloga za oprostitev placila sodnih taks ne more upoštevati.

Sklep nº I Cp 1741/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Priglasitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku pretrga zastaranje. O ugovoru zastaranja odloci sodišce samo na ugovor stranke.

Sklep nº I Cp 1037/2002 of Civilni oddelek, December 11, 2002

Tisti, ki je po uveljavitvi bival v družbenem stanovanju, ki je bilo z uveljavitvijo Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, v nadaljevanju SZ) ex lege olastninjeno (111. - 114. clen SZ), je lahko zahteval uraditev svojega statusa oziroma položaja na takšnem stanovanju, bodisi z zahtevkom na sklenitev najemne pogodbe po 147. clenu SZ, bodisi z zahtevkom na odkup stanovanja po privatizacijskih dolocbah SZ (117. clen in nadaljnji).

December 05, 2002

Sklep nº Cp 1688/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 05, 2002

Objava fotografije kipa kot avtorskega dela ne pomeni poseg v izkljucno avtorjevo pravico upreti se skazitvi avtorskega dela. Poseg v to pravico je podan le, kadar gre za neposredni poseg v samo delo in je s tem izpolnjen pogoj za izdajo zacasne odredbe.

Sklep nº I Cpg 17/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 05, 2002

Ceprav je stranka tožena v svojstvu odvetnice in ne fizicne osebe, ne gre za spor majhne vrednosti v okviru gospodarskega spora, saj odvetniki opravljajo svojo dejavnost kot svoboden poklic in ne kot samostojni podjetniki posamezniki.

Sklep nº II Cpg 874/2002 of Gospodarski oddelek, December 05, 2002

Za primernost izvršilnega naslova ne zadošca t.i. formalna pravnomocnost (da odlocbe ni mogoce vec izpodbijati z rednimi pravnimi sredstvi), temvec je bistvena t.i. materialna pravnomocnost, kar pomeni, da mora biti v izvršilnem naslovu (pravnomocno) odloceno o obstoju upnikove terjatve. Izvršljiva lahko postane samo obsojajoca (kondemnatorna) sodna odlocba, zato je sklep o izvršbi lahko izvršilni naslov le, kadar je izdan na podlagi verodostojne listine, in sicer v delu, s katerim je dolžnik...

December 04, 2002

Sklep nº R 429/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2002

Po 39. clenu ZPP je za dolocitev vrednosti spornega predmeta bistvena samo vrednost glavnega zahtevka, ne pa tudi višina pravdnih stroškov in drugih postranskih terjatev. S tem, ko je sodišce s tožbo uveljavljene zahtevke samo pravilno opredelilo kot glavne in postranske, o zadevi še ni odlocalo vsebinsko in meritum, temvec je odlocalo le o vprašanju ugotovitve vrednosti spornega predmeta zaradi ugotovitve stvarne pristojnosti.

Sklep nº I Cp 168/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2002

V kolikor ni podana absolutna nepristojnost slovenskega sodišca za obravnavanje spora z mednarodnim elementom, bi tožeca stranka, ce bi hotela, da se zadeva obravnava pred dogovorjenim avstrijskim sodišcem, morala pravocasno uveljavljati ugovor nepristojnosti slovenskega sodišca. Pravocasnost takšnega ugovora pa se presoja po dolocilih ZPP, skladno s katerimi se dolocbe o krajevni pristojnosti hkrati uporabljajo tudi za dolocitev pristojnosti slovenskega sodišca v tovrstnih sporih. Za presojo...

Sklep nº I Cp 196/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2002

Ne glede na nacin pridobitve lastninske pravice, 21. clen ZZK kot pogoj za njeno vknjižbo zahteva predložitev javne ali zasebne listine, ki vsebuje veljaven pravni temelj pridobitve pravice ter oznako nepremicnine s podatki, s katerimi je vpisana v zemljiški knjigi. Ce stranka takšne listine ne predloži, niso izpolnjeni pogoji za vpis.

Sklep nº I Cp 69/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 04, 2002

Soposestnik, ki je v soposest nasprotne stranke posegel tako, da je nasprotno stranko iz soposesti izkljucil, ne uživa posestnega varstva zoper nasprotno stranko, ki je takoj reagirala in odstranila tisto, kar ji je oviralo prehod.

Sklep nº I Cpg 1181/2001 of Gospodarski oddelek, December 04, 2002

1. Ce zakon predpiše kontrahirno dolžnost, lahko zainteresirana oseba zahteva, da se takšna pogodba nemudoma sklene (1. odst. 27. cl. ZOR). V primeru odklonitve te zahteve zainteresirana oseba uveljavi svojo pravico do sklenitve pogodbe v pravdnem postopku. V tem se odloca, ali bi morala tožena stranka podati izjavo volje, na podlagi katere bi s tožeco stranko sklenila pogodbo (prim. 28. cl. ZOR), glede katere obstoji kontrahirna dolžnost. Predmet spora je v tovrstnih primerih tako izjava vol...

Sklep nº I Cp 1502/2002 of Civilni oddelek, December 04, 2002

Kataster ima znacaj dejanske evidence nepremicnin in morajo zato biti zemljiškoknjižni podatki usklajeni s podatki o površinah nepremicnin v katastru.

Sodba nº I Cp 1618/2002 of Civilni oddelek, December 04, 2002

Osnovno vodilo sodišcu pri odlocitvi o varstvu in vzgoji oziroma v konkretnem primeru pri odlocitvi o spremembi dosedanje odlocitve o varstvu in vzgoji, sprejete ob razvezi zakonske zveze pravdnih strank, so otrokove koristi. Gre za pravni standard, katerega vsebina je zacrtana že z dolocbami ZZZDR (zlasti 4. in 6. clenom ter tretjim delom zakona, ki opredeljuje razmerja med starši in otroci). Pri tem so pomembne tako okolišcine, ki se ticejo materialnih razmer, v katerih bo otrok živel, kot ...

Sodba nº in sklep I Cp 423/2002 of Civilni oddelek, December 04, 2002

88. cl. ZDen od uveljavitve zakona prepoveduje razpolaganje z nepremicninami oziroma premoženjem, glede katerega po dolocbah tega zakona obstaja dolžnost vrnitve. Namen tega dolocila je torej zacasna ustavitev prometa s premoženjem, ki je lahko predmet denacionalizacije zaradi zavarovanja položaja denacionalizacijskih upravicencev. Razpolaganje v smislu navedenega dolocila, za katerega zakon tudi predvideva nicnostno sankcijo, pa pomeni sklenitev pogodbe, ki ustvarja med pogodbenima strankama...

Sklep nº I Cp 1888/2002 of Civilni oddelek, December 04, 2002

Ce se je dedic odpovedal dedišcini v korist dolocenega dedica, ni mogoce o pozneje najdenem premoženju odlociti z novim sklepom na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju, ker ni znano, ali bi se tudi temu premoženju dedic odpovedal, ce bi zanj vedel.

Sodba nº I Cp 1837/2002 of Civilni oddelek, December 04, 2002

Pomembno indikatorno dejstvo, ki v celoti potrjuje pravilnost dejanskih ugotovitev sodišca prve stopnje v konkretni zadevi, je tudi nacin življenja tožene stranke, ki kaže na vecjo možnost preživninskega zavezanca za preživljanje od zatrjevane. Na podlagi okolišcin, ki izhajajo iz izpovedi samega toženca stranke (na primer lastništvo konj, preživljanje pocitnic), si je sodišce prve stopnje lahko ustvarilo trdno prepricanje, da uživa nadpovprecni življenjski standard. V nacelu je res, da mora ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners