Višja Sodišča: Opinions issued on February 2002

February 27, 2002

Sodba nº I Cp 323/2002 of Civilni oddelek, February 27, 2002

Izhodišce tožene stranke, da je treba kot casovno oporno tocko upoštevati cas vložitve tožbe, je pravno napacno. Po 149. clenu Stanovanjskega zakona bi nezakonita uporaba stanovanja lahko dobila zakonito podlago le v primeru, ce bi podstanovalec stalno prebival v stanovanju vec kot dve leti, šteto od izselitve imetnika stanovanjske pravice pa do uveljavitve SZ (19.10.1991). Novi SZ namrec ne pozna instituta nastanka stanovanjskega razmerja s potekom casa, zato dan vložitve tožbe sedanjega las...

Sodba nº I Cp 1288/2001 of Civilni oddelek, February 27, 2002

Zamudna sodba se lahko izda tudi v primeru, ce iz dejstev, navedenih v tožbi, izhaja utemeljenost le glede dela tožbenega zahtevka. V takem pirmeru se z zamudno sodbo ugodi tistemu delu tožbenega zahtevka, glede katerega je tožba sklepcna. Glede dela tožbenega zahtevka, glede katerega pa tožba ni sklepcna, pa sodišce prve stopnje tožeco stranko pozove na popravo tožbe. Ce ta tožbe ne popravi, sodišce s sodbo (ne zamudno) ta del tožbenega zahtevka zavrne.

Sklep nº I Cp 747/2001 of Civilni oddelek, February 27, 2002

Lastniku nepremicnine gre sodno varstvo pred vznemirjanjem (le) v primeru, ko je uporaba njegove nepremicnine otežkocena preko mere, ki je glede na naravo in namen nepremicnine ter glede na krajevne razmere obicajna, ali ko nedopustne imisije njegovi nepremicnini povzrocajo znatnejšo škodo.

Sklep nº I Cp 1280/2001 of Civilni oddelek, February 27, 2002

Med pravdnima strankama sta dva spora: postopek, v katerem tožena stranka zahteva od tožece stranke sklenitev prodajne pogodbe za stanovanje v skladu s privatizacijskimi dolocili SZ, in obravnavani postopek, v katerem tožeca stranka odpoveduje toženi najemno pogodbo za to isto stanovanje in zahteva njegovo izrocitev. Sodišce prve stopnje je zavrnilo predlog tožene stranke za prekinitev slednjega postopka do pravnomocne odlocitve v prvem in ugodilo tožbenemu zahtevku. O tem, zakaj na odpoved n...

Sklep nº I Cp 982/2001 of Civilni oddelek, February 27, 2002

Družbenikov prevzem placila morebitnih obveznosti družbe pomeni, da so glede njih singularni pravni nasledniki družbe, ki je prenehala. Singularni pravni nasledniki izvajajo svoje pravice od prednikov, ki so bile stranke pravnomocno zakljucenega postopka, s cimer je utemeljena razširitev pravnomocnosti nanje.

February 21, 2002

Sklep nº I Cpg 1055/2001 of Gospodarski oddelek, February 21, 2002

Na nastanek taksne obveznosti izid postopka ne vpliva, zato mora tožnik placati takso tudi za sodbo, ki je zanj neugodna. Morebitna vložitev pritožbe zoper odlocbo ne vpliva na obveznost placati takso za izpodbijano odlocbo sodišca prve stopnje.

Sklep nº III Cpg 12/2002 of Gospodarski oddelek, February 21, 2002

Za vložitev pritožbe zoper sklep o zakljucku stecajnega postopka je upravicen tudi stecajni upravitelj. Ena od nalog stecajnega upravitelja je namrec tudi ta, da uresnicuje interese upnikov, da dosežejo (cim boljše) poplacilo svojih terjatev. Ta interes pa je s sklepom o zakljucku stecajnega postopka lahko prizadet.

Sodba nº II Cp 236/2002 of Civilni oddelek, February 21, 2002

Ugovor zastaranja pritožnik prvic uveljavlja v pritožbi. Pritožnik bi ugovor zastaranja, ki spada v trditveno podlago strankih navedb, lahko uveljavljal že v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, najpozneje pa na prvem naroku za glavno obravnavo. Zato pritožbene navedbe o zastaranju terjatve sodišce druge stopnje ni moglo upoštevati (1. odstavek 337. clena ZPP).

February 20, 2002

Sklep nº II Cp 1699/2001 of Civilni oddelek, February 20, 2002

Ce oseba ne prekrši kakšne svoje obveznosti, tudi ni mogoce govoriti o njeni krivdi. Ceprav stranka dobi poziv sodišca, da vloži pripravljalno vlogo, zaradi tega še ne nastane zaveza, da jo pripravi, in to je pred razpisanim narokom za glavno obraanavo. Poslediccno njenega ravnanja (vložitve vloge šele na naroku) ni mogoce šteti za krivdnega in ji tudi ni mogoce naložiti placilo separatnih stroškov.

February 15, 2002

Sklep nº I Cpg 1125/2000 of Gospodarski oddelek, February 15, 2002

Pritožnica utemeljeno navaja, da najemna pogodba z dne 18.1.1994 (priloga A5), sklenjena za cas dveh let, še vedno velja. V skladu z 2. odst. 27. clena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) se namrec v primeru, ce najemnik tudi po preteku casa, za katerega je bila pogodba sklenjena, poslovni prostor še naprej uporablja, najemodajalec pa v roku enega meseca po poteku casa ne vloži pri pristojnem sodišcu zahteve za izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora, šteje, da ...

February 14, 2002

Sodba nº in sklep I Cpg 1050/2000 of Gospodarski oddelek, February 14, 2002

Po dolocilu 212. clena ZPP mora vsaka stranka navajati dejstva in predlagati dokaze tudi, ce izpodbija navedbe in dokaze nasprotnika. Tožena stranka tekom postopka ni navedla ni pojasnila, kolikšna naj bi bila cena najema delovnega odra, prav tako pa tudi ni dokazovala nepravilnosti vtoževanih racunov. To bi morala storiti po 212. clenu ZPP, ker s povsem pavšalnim ugovorom ni mogoce izpodbijati pravilnosti racunov kot tožbene podlage.

Sodba nº I Cpg 1113/2000 of Gospodarski oddelek, February 14, 2002

Sodišce ni dolžno obvešcati strank o tem, da predlogu za preložitev naroka ni bilo ugodeno. Le, ce je predlogu ugodeno, sodišce o tem obvesti stranke (2. odst. 116. ZPP). V konkretnem primeru gre za spor majhne vrednosti (1. odst. 495. clena ZPP), zato v tem postopku velja nacelo pisnosti izvedenih pravdnih dejanj (1. odst. 450. clena ZPP). To pomeni, da pravdne stranke smejo navajati dejstva in dokaze le v pisnih vlogah. 31. clen Obrtnega zakona pomeni za osebe, ki so navedene v njej, zakons...

Sklep nº II Cpg 1415/2001 of Gospodarski oddelek, February 14, 2002

Cetudi je v zastavni pogodbi zastavitelj prevzel obveznost placila takse za vknjižbo zastavne pravice, lahko takšna prevalitev taksne obveznosti ucinkuje samo obligacijsko, to je med strankami. Zavezanec za placilo sodne takse v razmerju do sodišca pa je lahko le predlagatelj postopka (1. odst. 3. cl. ZST), ki je dolocena v kogentni normi 3. clena ZST.

February 13, 2002

Sklep nº I Cpg 829/2001 of Gospodarski oddelek, February 13, 2002

Tuja sodna odlocba je z domaco izenacena šele, ce jo prizna sodišce v RS (1. odst. 94. cl. ZMZPP). Zato je treba šteti, da dokler tuja sodna odlocba ni priznana, na obmocju RS ne ucinkuje kot pravnomocna sodba. Vprašanje pravnomocno razsojene stvari se tako lahko izpostavi šele po uspešnem priznanju tuje sodne odlocbe. Ob takšnem izhodišcu v konkretnem primeru 2. odst. 319. cl. ZPP ne pride v poštev.

Sklep nº I Cpg 1168/2001 of Gospodarski oddelek, February 13, 2002

Zatrjevano napako prodane nepremicnine - montažne hale kot crne gradnje je treba obravnavati kot pravno napako. Gre za omejitev javno pravne narave, kajti prejemnik nepremicnine jo lahko uživa le omejeno. Za nelegalizirano gradnjo namrec ne more dobiti uporabnega dovoljenja. Za take omejitve pa po 514. clenu ZOR prodajalec odgovarja, ce kupcu niso bile znane in ce je prodajalec vedel zanje ali vedel, da jih je mogoce pricakovati, pa jih kupcu ni sporocil. Informacijska dolžnost prodajalca je ...

Sklep nº I Cpg 1163/2001 of Gospodarski oddelek, February 13, 2002

Drži, da je pooblašcenec vabilo na narok za glavno obravnavo 10.5. 2000 prejel šele 8.5.2000, kar je v nasprotju z 2. odst. 280. cl. ZPP, ki opredeljuje najmanj 15 dnevni rok za pripravo na glavno obravnavo. Vabilo za narok za glavno obravnavo 10.5.2000 za toženo stranko tako ni bilo pravilno izkazano. Zato tudi ni bilo pogojev za opravo glavne obravnave v odsotnosti tožene stranke. In ker je sodišce kljub temu glavno obravnavo opravilo, na njej izvedlo dokaze in nato izdalo sodbo, je s takšn...

Sklep nº I Cpg 1154/2001 of Gospodarski oddelek, February 13, 2002

Iz besedila pogodbenega dolocila sledi, da odlocitev "komisije" ni obvezna za stranki: ce namrec reševanje spora s pomocjo "komisije" ne pripomore k rešitvi spora "ima nezadovoljna stranka pravico vložiti tožbo pred stalno arbitražo GZ Slovenije ali pred sodišcem v Sloveniji". In ker arbitražna odlocba, ki sledi postopku pred arbitražo, ni priporocilo, temvec odlocba, ki je enakovredna sodbi (475. cl. ZPP), prav to bistveno znacilnost pa pogodbeni stranki odlocitvi "komisije" odrekata, sporno...

Sklep nº II Cpg 1210/2001 of Gospodarski oddelek, February 13, 2002

Z ugovorom proti sklepu o izvršbi je pravico do pritožbe zoper sklep o zavrnitvi ugovora pridobil dolžnik. Zastavna dolžnika te pravice nimata, saj sodišce z izpodbijanim sklepom ni odlocilo o njunem pravnem sredstvu - ugovoru. Izpodbijani sklep se nanju ne nanaša. Zato njuna pritožba ni dovoljena.

Sodba nº I Cp 595/2001 of Civilni oddelek, February 13, 2002

Mladoletna tožnica, nad katero je stari oce, h kateremu se je zatekla zaradi neurejenih družinskih razmer, že od 8. leta starosti dalje izvajal spolno nasilje, ki je po šestih letih prešlo v spolno obcevanje, je upravicena do odškodnine - za strah v višini 800.000,00 SIT - za telesne bolecine in nevšecnosti 1,000.000,00 SIT - za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti 4,000.000,00 SIT.

Sklep nº I Cp 2053/2001 of Civilni oddelek, February 13, 2002

Posest pravice stvarne služnosti sta tožnika pridobila z dejanskim izvajanjem upravicenj, ki tvorijo vsebino služnosti, v konkretnem primeru z vožnjo preko dvorišca toženke, ne glede na to, da je toženka vožnji nasprotovala.

Sodba nº in sklep I Cp 322/2001 of Civilni oddelek, February 13, 2002

Jamcevalna upravicenja narocnika proti izvajalcu zaradi napake gradbe preidejo na kasnejšega pridobitelja gradbe ali dela gradbe, pri cemer novemu pridobitelju ne pricne tece nov rok za obvestilo o napaki in tožbo.

Sodba nº I Cp 1320/2001 of Civilni oddelek, February 13, 2002

Odstotek zmanjšanja splošne življenjske in delovne aktivnosti, ki ga ugotavlja izvedenka, je resda razmeroma visok, vendar pa je pri tem treba poudariti, da so pri presoji višine odškodnine bolj pomembne konkretne posledice oziroma konkretno zmanjšanje življenjske aktivnosti in duševno trpljenje v zvezi z njim, kot pa sam odstotek zmanjšanja, ugotovljen po dolocenih merilih - ta podatek tako pomeni le orientacijsko merilo, ne pa podatek o dejanskem zmanjšanju aktivnosti oškodovanca. Zmanjšanj...

Sklep nº III Cp 2924/2001 of Civilni oddelek, February 13, 2002

Upnik s samo predznambo še ne pridobi locitvene pravice, prav njena visecnost pa je razlog za to, da se zavarovanje ob zacetku postopka prisilne poravnave prekine, saj bi upnik sicer lahko zaradi dolžnikovih razpolaganj neutemeljeno pridobil privilegiran položaj v razmerju do ostalih upnikov. Prekinitev ne velja za terjatve, ki so privilegirane po zakonu.

Sklep nº I Cp 177/2002 of Civilni oddelek, February 13, 2002

Dokazno breme pri ugotavljanju mocnejše pravice je na stranki, ki to pravico zatrjuje. Ce tožeca stranka dokaže pridobitev lastninske pravice na podlagi dolocenega pravnega temelja, nasprotna stranka še vedno lahko zatrjuje in dokaže, da je lastninska pravica pozneje prešla nanjo. Ce ji to uspe dokazati, potem tožeca stranka mocnejše pravice v pravdi ni dokazala.

Sklep nº II Cp 1927/2001 of Civilni oddelek, February 13, 2002

Dovoljenost revizije presojati po 2. odstavku 367. clena ZPP, ki doloca, da revizija ni dovoljena, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ne presega 1.000.000,00 SIT. Tožnik v pritožbi sicer omenja vrednost nakita v znesku 3.500.000,00 SIT, vendar je v obravnavani zadevi vrednost spornega predmeta oznacil v tožbi z zneskom 200.000,00 SIT. Tožbeni zahtevek je deloma denarni, deloma nedenarni, pri cemer pa skladno s 3. odstavkom 44. clena ZPP sodišce ni dolocilo drugacne vrednosti spo...

Sodba nº II Cp 313/2001 of Civilni oddelek, February 13, 2002

Kazensko sodišce je s pravnomocno sodbo toženca tega pravdnega postopka spoznalo za krivega storitve kaznivega dejanja gozdne tatvine in sicer v okviru istega dejanskega stanja. Kazensko sodišce je torej že ugotovilo, da je bilo kaznivo dejanje storjeno in da je podana kazenska odgovornost toženca iz pravdnega postopka. Glede obstoja teh dveh vprašanj je civilno sodišce vezano na pravnomocno sodbo kazenskega sodišca. Civilno sodišce zato pri ugotavljanju civilne odgovornosti ne more presojati...

Sklep nº II Cp 96/2002 of Civilni oddelek, February 13, 2002

Ker odlocba predstavlja sklep pravdnega vodstva, s katerim se rešuje posamezno procesno vprašanje, proti njej ni pritožbe (3. odstavek 270. clena ZPP v zvezi s 37. clenom ZNP). Pritožbeno sodišce je zato pritožbo predlagateljice kot nedovoljeno zavrglo (352. v zvezi s 366. clenom ZPP v zvezi s 37. clenom ZNP). Ko bo sodišce prve stopnje odlocalo o sankciji zaradi morebitnega nespoštovanja naloga sodišca s strani predlagateljice, bo moralo upoštevati, da je treba mejne spore, zacete pred 28.12...

Sklep nº I Cpg 111/2002 of Gospodarski oddelek, February 13, 2002

Po dolocbi 1. tocke 22. clena ZST se v sporih o odpovedi pogodbe o najemu kot vrednost zahtevka za placilo vzame znesek v vrednosti 5.000 tock.

February 12, 2002

Sklep nº II Cpg 1444/2001 of Gospodarski oddelek, February 12, 2002

Dolžnik je sicer navedel pravno pomembno dejstvo (placilo racuna), ki bi utegnilo pripeljati do zavrnitve tožbenega zahtevka v pravdi, ce bi se izkazalo za resnicno, vendar za svojo trditev ni predložil nobenega dokaza, kljub temu da je kot prilogo ugovoru navedel "potrdilo o placilu".

Sklep nº II Cpg 1434/2001 of Gospodarski oddelek, February 12, 2002

Dolžnik je sicer navajal pravno pomembna dejstva (obstoj splošnih pogojev pogodbe v zvezi z izpolnitvenim rokom (14 - 21 dni) in svojo pripravljenost izpolniti pogodbo še pred potekom tega roka (glede na zatrjevani dogovor o predcasni izpolnitvi)), vendar pa za svoje trditve ni ponudil nobenih dokazov.

February 07, 2002

Sklep nº I Cpg 183/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 07, 2002

Za obstoj domneve, da gospodarska družba nima premoženja (kar je eden od izbrisnih razlogov), ni merodajno vprašanje, ali se je stanje na žiro racunu takšne družbe kaj spreminjalo, ampak vprašanje, ali je dejansko preteklo neprekinjeno obdobje 12 mesecev, v katerem družba ni opravljala izplacil preko svojega racuna.

Sklep nº II Cpg 284/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 07, 2002

Ce sodišce ustavi izvršbo pod pogoji iz 76. clena ZIZ, razveljavi opravljena izvršilna dejanja, pri cemer pa ni mišljena razveljavitev sklepa o izvršbi.

Sklep nº I Cpg 22/2002 of Gospodarski oddelek, February 07, 2002

Strankine trditve, da ji v postopku ni bila vrocena tožba, vabila za glavno obravnavo, niso razlog za vrnitev v prejšnje stanje, pac pa je to lahko pritožbeni razlog ali obnovitveni razlog.

February 06, 2002

Sklep nº I Cpg 92/2003 of Gospodarski oddelek, February 06, 2002

Tudi ce bi se namrec izpostavilo vprašanje obstoja avtorske pravice tožnika, je to v obravnavanem gospodarskem sporu (le) predhodno vprašanje.

Sodba nº in sklep I Cp 1651/2000 of Civilni oddelek, February 06, 2002

Podana je bistvena kršitev pravil postopka, ce sodišce ob podanem pobotnem ugovoru odloci kot o zahtevku po nasprotni tožbi.

Sodba nº in sklep I Cp 341/2001 of Civilni oddelek, February 06, 2002

Tožnik je vso opremo in investicijska vlaganja v lokal prodal tretji osebi, zato je neutemeljeno njegovo zatrjevanje lastnega neupravicenega prikrajšanja in na drugi strani neupraviceno pridobljene koristi tožene stranke kot lastnice lokala.

Sklep nº I Cp 125/2002 of Civilni oddelek, February 06, 2002

Odlocanje o placilu neplacanih davkov in prispevkov družbe, ki je bila izbrisana iz registra na podlagi Zakona o financnem poslovanju podjetij, ki se izterjuje od družbenika izbrisane družbe, ne spada v sodno pristojnot.

Sodba nº I Cp 1778/2000 of Civilni oddelek, February 06, 2002

Zaradi ugotovljenih kršitev osebnostnih pravic, ki jih je toženec povzrocil z objavo pisma z žaljivo vsebino na racunalniškem omrežju internet ter s pošiljanjem pisma z enako vsebino nekaterim poslovnim partnerjem, se je tožnik pocutil užaljenega in prizadetega.

Sklep nº I Cp 2016/2001 of Civilni oddelek, February 06, 2002

Materialnopravni predpogoj za izdajo zacasne odredbe je, da se z njo doseže namen zavarovanja, ki ga v konkretnem primeru zasleduje predlagatelj zacasne odredbe. Ce je namen tožece stranke, da se zacasna odredba izda zato, da se toženi stranki prepove kakršnokoli spreminjanje obstojecega stanja na sporni nepremicnini, tega namena ni mogoce doseci z zacasno odredbo z vknjižbo prepovedi obremenitve in odtujitve nepremicnine. Predlog za zacasno odredbo je zato treba zavrniti.

Sodba nº II Cp 1372/2001 of Civilni oddelek, February 06, 2002

Tožniku, ki je v prometni nesreci utrpel pretres možganov, zlom prsnice, zlom leve kljucnice, rano na spodnji ustnici, udarnino desnega kolena, udarnino levega gležnja, okrušenje krone zoba prvega sekalca ter udarnino desne rame, je sodišce prve stopnje utemeljeno prisodilo 1.200.000,00 SIT za telesne bolecine, 1.300.000,00 SIT za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ter 300.000,00 SIT za pretrpljeni strah.

Sklep nº II Cp 1242/2000 of Civilni oddelek, February 06, 2002

73. clen ZDen v primeru, ko je zavezanec nepremicnino pridobil odplacno, napotuje na uporabo predpisov o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremicnin v družbeni lastnini in tam dolocene kriterije za dolocanje višine odškodnine. Zakonodajalec je s to dolocbo želel ohraniti produkcijske sposobnosti zavezancev in v skladu s tem namenom tudi napotil na uporabo predpisov o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremicnin v družbeni lastnini. Ce tega namena ne bi imel, bi v ZDen dolocil, da gre zavezan...

February 05, 2002

Sklep nº II Cp 688/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 05, 2002

Ceprav gre za naknadno objektivno kumulacijo izvršilnih sredstev, je za odlocanje o novem izvršilnem sredstvu pristojno tisto sodišce, ki je odlocalo o predlogu za izvršbo oz. izdalo sklep o izvršbi.

Sklep nº I Cp 565/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 05, 2002

Ker je s sprejemom nakazila med toženo stranko kot prejemnikom in banko kot nakazancem nastalo dolžniško razmerje, ki je neodvisno od razmerja med nakazovalcem in nakazancem, je potrebno to razmerje presojati po dolocbah ZOR-a o kreditni pogodbi.

Sklep nº IV Cpg 6/2002 of Gospodarski oddelek, February 05, 2002

Res je, da izpodbijani sklep (registrskega sodišca o zavrženju ugovora zoper sklep o zacetku postopka izbrisa in pritožbe zoper sklep o izbrisu) ne vsebuje pravnega pouka. Rok za pritožbo zoper sklepe, ki jih izda registrsko sodišce poleg sklepov, predvidenih v postopku izbrisa družbe brez likvidacije po Zakonu o financnem poslovanju podjetij (ZFPPod), je po 2. odst. 36. cl. Zakona o sodnem registru (ZSReg) v zvezi z 28. cl. ZFPPod 8 dni od vrocitve prepisa sklepa. To je zakonski rok in ne so...

Sklep nº IV Cpg 197/2001 of Gospodarski oddelek, February 05, 2002

Po 1. odst. 308. cl. ZGD v zvezi z 20. cl. Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register je treba predlogu za vpis sprememb statuta priložiti precišceno besedilo statuta, notarjevo potrdilo, da se spremenjene dolocbe statuta ujemajo s sklepom o spremembi statuta, in sklep skupšcine v notarski obliki (ce je za spremembo statuta potrebno, pa tudi dovoljenje državnega organa). Precišceno besedilo statuta se torej nanaša na vse spremembe statuta, ne le na del teh sprememb; zato sod...

Sklep nº IV Cpg 4/2002 of Gospodarski oddelek, February 05, 2002

Predhodno vprašanje je lahko tudi vprašanje neveljavnosti sklepa zacasnega nadzornega odbora (pri cemer ni nobenega razloga, da oseba, katere interes je prizadet, take tožbe ne bi mogla vložiti brez predhodnega napotitvenega sklepa registrskega sodišca), torej tudi vprašanje nicnosti sklepa (sklepov) skupšcine delniške družbe.

Sklep nº IV Cpg 198/2001 of Gospodarski oddelek, February 05, 2002

Sklep o zacetku postopka izbrisa se vroci gospodarski družbi, ne pa družbenikom. Sklep o zacetku postopka izbrisa se ne objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (se pa vpiše v sodni register). V postopku vpisa v sodni register ni mogoce odvrniti avtomaticno delujoce prekluzije zaradi zamude roka za vložitev ugovora proti sklepu o zacetku postopka izbrisa niti za vložitev pritožbe proti sklepu o izbrisu iz sodnega registra z vrnitvijo v prejšnje stanje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners