Višja Sodišča: Opinions issued on March 2002

March 28, 2002

Sklep nº I Cpg 287/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 28, 2002

V 4. odst. 34. clena ZFPPod so opredeljene osebe, ki lahko vložijo pritožbo zoper sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sodnega registra. Ker pritožnik ni niti trdil, da bi bil katera od navedenih oseb, marvec, da je zgolj v družbi zaposleni delavec, ki bo ostal brez zaposlitve oziroma brez možnosti za uveljavljanje pravic za cas brezposelnosti, je pritožba nedovoljena.

Sodba nº in sklep I Cpg 275/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 28, 2002

Poroštvena pogodba zavezuje poroka le, ce da poroštveno izjavo v pisni obliki. Namen takšne norme je varstvo poroka pred prenagljeno odlocitvijo o prevzemu obveznosti. Ker pa gre tudi v tem primeru za pogodbo med porokom in upnikom (997. clen ZOR), tudi zanjo veljajo splošna dolocila ZOR o pogodbi in tako tudi 46. clen, po katerem mora biti predmet pogodbene obveznosti dolocen oziroma dolocljiv.

Sklep nº II Cpg 1437/2001 of Gospodarski oddelek, March 28, 2002

Tudi pri oblicnih pogodbah so veljavni poznejši ustni dogovori, s katerimi se zmanjšujejo ali olajšujejo obveznosti ene ali druge stranke, kar dogovor o placevanju kredita s prenakazilom najemnine nedvomno je. Dolžnik je navedel razloge, ki bi lahko preprecevali izvršbo, ce bi se izkazali za resnicne, in ponudil dokaze za svoje trditve, vendar sodišce prve stopnje predlaganih dokazov ni izvedlo, zato odlocitve o (ne)utemeljenosti ugovora ni mogoce preizkusiti. V zakonu ni podlage, da bi sodiš...

Sklep nº II Cpg 1478/2001 of Gospodarski oddelek, March 28, 2002

Kadar mora sodišce po 4. odst. 82. cl. ZIZ ustaviti izvršbo, niso izpolnjeni pogoji imenovanje izvršitelja.

Sklep nº II Cpg 134/2002 of Gospodarski oddelek, March 28, 2002

Ker predložena fotokopija ne vsebuje vseh podatkov, ki jih za prepis menice zahteva Zakon o menici, ne more imeti menicnopravne veljavnosti, zato tudi ni verodostojna listina v smislu 2. odst. 23. cl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 56/2002 of Gospodarski oddelek, March 28, 2002

Sklenjeni sporazum je pravni naslov za pridobitev zastavne pravice na zastavljenih premicninah, medtem ko je rubež pridobitni nacin za pridobitev zastavne pravice.

March 27, 2002

Sklep nº III Cp 1951/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Verjetnost obstoja terjatve pomeni objektivni materialnopravni pogoj za uveljavitev ugovora tretjega zoper sklep o zavarovanju (1. odstavek 64. clena ZIZ). Navedena presoja je sicer narekovala zavrnitev ugovora in ne njegovo zavrženje. Verjetnost obstoja terjatve pomeni namrec objektivni materialnopravni pogoj za uveljavitev ugovora tretjega zoper sklep o zavarovanju (1. odstavek 64. clena ZIZ). Potrebna je torej meritorna - dokazna presoja ali je pravica tretjega izkazana vsaj na stopnji ver...

Sklep nº III Cp 3218/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Zapadle, neizplacane place so lahko predmet pogodbe o odstopu terjatve. Glede na to in ker je upnik prehod terjatve do dolžnika iz naslova zapadlih, neizplacanih plac, o katerih je bilo odloceno z izvršilnim naslovom, nanj izkazal z overjeno pogodbo o odstopu terjatve, ni podan ugovorni razlog, da terjatev ni prešla na upnika.

Sklep nº I Cp 124/2002 of Civilni oddelek, March 27, 2002

Ce obstajajo pogoji za to, da nujni dedic deduje zemljišca ali druge nepremicnine ali premicnine, ki sicer sodijo v zašciteno kmetijo, se ta temu ne more upreti, ceš da ima interes za izplacilo v denarju.

March 26, 2002

Sklep nº I Cp 778/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 26, 2002

Zahtevek na priznanje lastninske pravice in izstavitev listine, ki bo podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, je stvarnopravne narave in ga je zato mogoce uveljavljati proti vsakomur, ki onemogoca ali ovira varovano pravico. Skladno z 2. odst. 17. clena ZZK, s katerim je urejena situacija veckratnih prenosov te pravice, ki niso vpisani v zemljiško knjigo, lahko zadnji pridobitelj predlaga vpis pravice nase, ce predloži za vsak prenos listino, ki bi lahko bila podlaga za zemljiš...

Sodba nº in sklep I Cp 446/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 26, 2002

Ker bi bilo psihicno stanje varovanca tožene stranke - skrbnika, tudi ce bi užival predpisana zdravila, enako, je že s tem vzrocna zveza med zatrjevano opustitvijo skrbi za zdravljenje varovanca in škodo, ki jo je povzrocil, pretrgana.

Sklep nº I Cp 782/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 26, 2002

Sodna taksa za sklep o stroških se odmeri od polovice vrednosti spornega predmeta, to je od polovice vrednosti priznanih stroškov. Taksa se za vsako odlocbo ugotavlja in izracunava na novo, v primeru, da je bila za prvo odlocbo, ki je bila razveljavljena, že placana, pa se to upošteva. V konkretnem primeru taksa za prvo (razveljavljeno) odlocbo ni bila placana, torej je prvostopenjsko sodišce povsem pravilno odlocilo o obstoju taksne obveznosti tožece stranke.

Sklep nº IV Cpg 25/2002 of Gospodarski oddelek, March 26, 2002

Predlagatelj prekinitve postopka vpisa v sodni register mora izkazati interes, ki je pravno utemeljen. Tako mora izkazati, da bi mu odlocitev o predhodnem vprašanju odprla možnosti, da v nadaljnjem postopku uveljavi kakšno svojo pravico ali korist, ki mu jo zagotavlja zakon.

March 21, 2002

Sklep nº II Cpg 88/2002 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine v predmetni zadevi je bil izdan in ugovor vložen še v casu, ko je veljal bivši zvezni Zakon o izvršilnem postopku, zato bi moralo sodišce prve stopnje o ugovoru odlocati po predpisih, ki so veljali ob izdaji sklepa o izvršbi in vložitvi ugovora, torej po ZIP.

Sklep nº I Cpg 388/2000 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

Ce sta najemno pogodbo sklenili stranki spora, je tožeca stranka kot najemodajalec aktivno legitimirana zahtevati od tožene stranke kot najemnika izpraznitev spornih poslovnih prostorov.

Sklep nº I Cpg 1122/2001 of Gospodarski oddelek, March 21, 2002

V obravnavanem primeru iskanje namena predpisa o oblicnosti pogodbe o najemu poslovnih prostorov, ki lahko omaje sankcijo iz 1. odst. 70. cl. ZOR, ne pride v poštev. V 2. odst. 12. clena ZPSPP je namrec sankcija za primer pomanjkanja oblicnosti jasno dolocena (prim. zgoraj). Dolocbe ZOR, ki urejajo posledice kršitve predpisane oblicnosti, tako niti ne pridejo v poštev. S tem pa je izkljucena tudi možnost presoje, ali morebiti v ZOR predpisana sankcija ni v skladu z namenom predpisane oblicnosti.

March 20, 2002

Sodba nº in sklep I Cp 1046/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Tožnik je vložil proti tožencu negatorno tožbo v smislu dolocil 42. in 43. clena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. Cilj navedene tožbe je v prenehanju pravnega in dejanskega vznemirjanja lastninske oziroma solastninske pravice. Tožnik mora dokazati, da je vznemirjen pri izvrševanju svojih pravic, ni pa mu treba dokazovati, da toženec nima pravice do svojih dejanj oziroma posegov. Po navedenih dolocilih je to v dokaznem bremenu toženca. V obravnavanem primeru je moral torej tožen...

Sklep nº I Cp 1130/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Sporne dejanske okolišcine o primernosti predlagane trase nujne poti.

Sklep nº I Cp 1731/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Tožena stranka praviloma nima pravnega interesa za pritožbo proti sklepu, s katerim je sodišce prve stopnje zavrglo tožbo.

Sklep nº I Cp 2079/2001 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Z revizijo izpodbijani sklep je sklep o pravnomocnem koncanju postopka za obnovo (sklep, s katerim je sodišce druge stopnje potrdilo sklep sodišca prve stopnje o zavrnitvi predloga za obnovo postopka) in je zato po 1. odst. 400. cl. ZPP/77 revizija zoper njega (pod pogojem iz 2. odst. 400. cl. ZPP/77) dopustna.

Sklep nº III Cp 778/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Ce je bil sklep o izvršbi dolžniku vrocen pred uveljavitvijo Zakona o izvršbi in zavarovanju, nepremicnina pa je bila prodana že v casu veljavnosti tega zakona, je 60-dnevni rok iz drugega odstavka 210. clena tega zakona zacel teci od njegove uveljavitve.

Sodba nº I Cp 1639/2000 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Napacno je stališce tožene stranke, da je odlocitev sodišca v nicnosti pravnega posla preuranjena, ker o denacionalizaciji še ni bilo odloceno. Po 88. clenu ZDen je namrec nedopustno razpolaganje z nepremicninami, glede katerih je po dolocbah ZDen obstajala dolžnost vrnitve in sicer je ta nedopustnost trajala od uveljavitve ZDen dalje. Pravni posli, sklenjeni v casu prepovedi, so zaradi nedopustnosti predmeta obveznosti nicni in ni potrebna za denacionalizacijskega upravicenca ugodna odlocba ...

Sklep nº I Cp 426/2002 of Civilni oddelek, March 20, 2002

Petnajstdnevni rok za placilo sodne takse po opominu je zakonski rok. Ce taksa ni placana v tem roku, nastopijo posledice neplacila, to je fikcija umika pravnega sredstva.

March 19, 2002

Sklep nº I Cp 721/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 19, 2002

Tožeca stranka je s tem, da je namesto prvotno zahtevanih vpoglednih obresti od zneska v tuji valuti, zahtevala zakonske zamudne obresti od tolarskega zneska, tožbo spremenila, zato mora sodišce toženi stranki dati možnost, da se o tako spremenjeni tožbi izjavi.

Sodba nº I Cp 389/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 19, 2002

Odlocba o ustavitvi postopka sama po sebi še ne predstavlja protipravnega ravnanja upravnega organa, saj bi moral toženec dokazovati nezakonitost postopanja carinskih organov oziroma nezakonitost zasega blaga, cesar pa v postopku ni niti zatrjeval, niti dokazoval.

March 14, 2002

Sklep nº II Cpg 336/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 14, 2002

Ce upnik za ugovarjani del sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine umakne izvršilni predlog, mora sodišce prve stopnje najprej glede umaknjenega dela ustaviti postopek, šele potem pa po potrebi ugovor predložiti v reševanje višjemu sodišcu.

Sklep nº II Cpg 842/2001 of Gospodarski oddelek, March 14, 2002

Ker je Z.Z. edini izvršitelj s sedežem na obmocju Okrajnega sodišca v X, je sodišce prve stopnje ravnalo pravilno, ko ga je imenovalo za izvršitelja v vseh izvršilnih zadevah, ki se pred navedenim sodišcem vodijo zoper dolžnika. Iz izvršbe niso izvzeta vsa osnovna sredstva dolžnika, temvec samo tista, katerih rubež bi dolžniku povsem onemogocil opravljanje dejavnosti, ne pa morda samo zmanjšal obseg le-te. Ugovor, da naj bi izvršitelj rubil predmete, ki niso bili v posesti dolžnika, mora vlož...

Sodba nº I Cpg 43/2002 of Gospodarski oddelek, March 14, 2002

Po oceni pritožbenega sodišca je namen 114. clena Stanovanjskega zakona ta, da postane Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije (SPIZ) lastnik tistih stanovanj, ki so bila namenjena za reševanje stanovanjsih vprašanj borcev. Zato ni utemeljenih razlogov, da SPIZ nebi postal lastnik tudi tistih stanovanj, ki so bila z družbenimi sredstvi kupljena namensko za potrebe borcev in ne samo tistih stanovanj, ki so bila z družbenimi sredstvi zgrajena namensko za potrebe borcev.

Sklep nº II Cpg 844/2001 of Gospodarski oddelek, March 14, 2002

Sklep o rubežu terjatve je nerazumljiv, ker terjatev, ki naj bi se zarubila, sploh ni dolocena (temelj, višina, zapadlost itd.), tako da odlocitve sodišca prve stopnje o rubežu terjatve niti ni mogoce preizkusiti. Za zacetek opravljanja dejanj izvršbe po izvršitelju ni potrebno, da bi bil sklep o imenovanju izvršitelja pravnomocen. Dolžnik v pritožbi zatrjuje razlicna šikaniranja, grožnje in neprimerno ravnanje z dolžnikom s strani izvršitelja, kar bi sicer lahko bili utemeljeni razlogi, ki b...

Sklep nº II Cpg 241/2002 of Gospodarski oddelek, March 14, 2002

Ugovor, da dolžnik sklepa o izvršbi ni prejel, je ugovor zoper samo dopustnost izvršbe (prim. 55. cl. ZIZ). Ta ugovor bi dolžnik moral uveljavljati z drugim pravnim sredstvom, in sicer z ugovorom zoper sklep o izvršbi (prim. 2. odst. 9. cl. ZIZ), medtem ko je v pritožbi zoper sklep o dolocitvi izvršitelja možno izpodbijati samo pravilnost odlocitve sodišca prve stopnje o imenovanju dolocene osebe za izvršitelja.

Sodba nº I Cpg 538/2000 of Gospodarski oddelek, March 14, 2002

Vprašanje pasivne legitimacije se sicer presoja po materialnem (ne pa po procesnem pravu), vendar na podlagi dejstev, ki jih je po izpeljanem dokaznem postopku ugotovilo sodišce (prve stopnje).

March 13, 2002

Sklep nº I Cp 205/2001 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Zakon je podjemniku dal prednost, da on lahko v prvi vrsti napako odpravi, le brezuspešen potek naknadnega roka za odpravo napak pa ima za posledico, da nastopijo subsidiarne sankcije, ki jih lahko narocnik izbere alternativno (znižanje placila, razdor pogodbe, odprava napake po narocniku na podjemnikov racun).

Sklep nº I Cp 1765/2001 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Odlocanje v sporih o placilu davcnih obveznosti ne spada v sodno pristojnost.

Sodba nº I Cp 1484/2001 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Lastnik stanovanja ni dolžan skleniti najemne pogodbe z nekdanjo partnerico najemnika, ce je izvenzakonska skupnost prenehala pred najemnikovo smrtjo.

Sklep nº III Cp 3263/2001 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Opustitev, ki jo kot prepoved takšnih ali podobnih motilnih dejanj dolžniku nalaga sklep o motenju posesti, ne predstavlja izvršilnega naslova, na podlagi kakega bi upnik predlagal izrek denarne kazni (226. clen ZIZ), za prisiljevanje k storitvi nenadomestnega dejanja.

Sklep nº III Cp 119/2002 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Za dovolitev izvršbe za izterjavo zapadlih neplacanih prispevkov za prostovoljno zdravstveno zavarovanje je pristojno okrajno sodišce in ne Delovno in socialno sodišce v Ljubljani. Ker so pogodbe o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, sklenjene z zavodom za zdravstveno zavarovanje na dan 31.12.1998, po samem zakonu prešle na upnico - Vzajemno zdravstveno zavarovalnico, je dokazno breme za to, da je dolžnik izkoristil zakonsko možnost in odpovedal pogodbo o prostovoljem zdravstvenem zavarov...

Sklep nº III Cp 3246/2001 of Civilni oddelek, March 13, 2002

V skladu z dolocbo prvega odstavka 436. clena ZGD lahko družbena pogodba doloci, da sme družbenik iz družbe izstopiti ali da je lahko izkljucen iz družbe, ter doloci pogoje, postopek in posledice izstopa oziroma izkljucitve. V skladu z dolocbo prvega odstavka 437. clena ZGD z izstopom preneha poslovni delež dosedanjega družbenika in vse z deležem povezane pravice in obveznosti. Tako nekdo, ki v casu zacetka postopka za izbris dolocene družbe po ZFPPod ni bil vec družbenik te družbe, ne odgova...

Sodba nº in sklep I Cp 1000/2001 of Civilni oddelek, March 13, 2002

Pogodba samo zaradi navedbe nižje kupnine od dejansko dogovorjene ni nicna. Obe stranki sta imeli po nespornih ugotovitvah namen delno obiti davcne predpise, vendar to dejstvo ne pomeni tako hudega posega v javni interes, da bi terjalo na civilno pravnem podrocju nicnost pravnega posla. Koncno se po ustavljeni sodni praksi na nicnost ne more sklicevati tista stranka, ki je nicnosti razloge tudi sama pozvrocila.

Sklep nº I Cpg 1395/2001 of Gospodarski oddelek, March 13, 2002

Razlogom prvostopenjskega sodišca, da pravnih dejanj dolžnika, zaradi katerih je ugasnila pravna podlaga locitvene pravice, ni mogoce izpodbjati, je nacelno pritrditi. Vendar pa ima po dolocilu 1. odstavka 679. clena ZOR prevoznik v zavarovanje placila prevoza in stroškov prevoza zastavno pravico na stvareh, ki so mu dane na prevoz, le dotlej, dokler ima stvari v posesti, ali dokler ima v rokah listino, ki mu omogoca, da z njimi razpolaga. Prevoznik torej lahko zahteva socasno izpolnitev. Od ...

Sklep nº I Cpg 780/2001 of Gospodarski oddelek, March 13, 2002

V obravnavanem primeru gre za objektivno kumulacijo 57-ih tožbenih zahtevkov. Vsak izmed obravnavanih 57-ih zavarovalnih primerov je samostojni historicni dogodek, definiran s svojimi, odlocilnimi dejanskimi okolišcinami. Te se ticejo vprašanj nastanka zavarovalnega razmerja, nastanka zavarovalnega primera in morebitnih okolišcin, ki zadevajo prenehanje pravice zahtevati zavarovalnino za posamezni zavarovalni primer.

Sklep nº I Cpg 523/2001 of Gospodarski oddelek, March 13, 2002

Na naroku dne 01.02.2001 je tožeca stranka namrec trdila, da izkazuje pravni interes za to, da se v predmetnem postopku ugotovi neveljavnost menice, ker bo ugovor neveljavnosti menice uveljavljala zoper avalista, ki je menico placal (list. št. 59). S tem je smiselno zatrjevala, da je glede nadaljnjih svojih obveznosti po sporni menici v negotovem položaju, v katerega naj bi jo spravila prav tožena stranka.

Sklep nº I Cpg 1283/2001 of Gospodarski oddelek, March 13, 2002

Obrtni zakon v 31. clenu obvezno clanstvo predpisuje za tiste "pravne in fizicne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na obrtni nacin, obrti podoben nacin ali domaco oziroma umetno obrt". Gre za clanstvo na podlagi zakona (in ne morebiti za clanstvo na podlagi pristopne izjave). Zato je status clana odvisen od predpostavk, ki jih doloca zakon. To pomeni, da status clana prizadeti pridobi, ko so in samo ce so te predpostavke izpolnjene. In ker gre poleg tega pri predpisovanju obveznega cl...

March 12, 2002

Sklep nº I Cp 664/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 12, 2002

Ker so nepremicnine kot sredstva Zavoda za blagovne rezerve državna lastnina RS, je sodišce pravilno dovolilo vknjižbo stvarnih pravic, ki so bile s pogodbo sicer prenešene na zavod, na Republiko Slovenijo.

March 07, 2002

Sodba nº in sklep I Cpg 443/2000 of Gospodarski oddelek, March 07, 2002

Odškodninski zahtevek ima družba za škodo, povzroceno njej. Odškodninski zahtevke imajo tudi družbeniki za škodo, ki so jo utrpeli sami, ne glede na to, kakšno škodo je utrpela družba, oziroma za škodo, ki jim je nastala, zaradi škode, ki je nastala družbi.

Sklep nº II Cpg 1427/2001 of Gospodarski oddelek, March 07, 2002

V sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine sodišce naloži dolžniku, da upniku v zakonskem roku poravna terajtev z odmerjenimi stroški ter dovoli izvršbo za poplacilo teh terjatev (2. odst. 44. cl. ZIZ, podkrepilo Višje sodišce), zato mora biti znesek terjatve v t.i. naložitvenem delu sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine praviloma identicen z zneskom terjatve v t.i. dovolitvenem delu sklepa.

March 06, 2002

Sklep nº I Cp 949/2001 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Vprašanje, ali nek zapustnikov zapis predstavlja pravnoveljavno oporoko ali ne, je pravno vprašanje, o katerem mora odlociti zapušcinsko sodišce samo. Vprašanje, s katerim premoženjem je zapustnik razpolagal s predmetnim zapisom, pa je dejansko vprašanje, o katerem odloci sodišce v pravdi, seveda le ob predpostavki, da zapis pomeni veljavno oporoko.

Sklep nº III Cp 2047/2001 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Upnikov predlog za nadaljevanje izvršilnega postopka zoper pravne naslednike dolžnika - pravne osebe, ki je prenehala obstajati, in predlog za drugo izvršilno sredstvo ni nov predlog za izvršbo, zato ni podlage, da bi se sodišce izreklo za krajevno nepristojno.

Sodba nº I Cp 352/2002 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Zahtevek, kot ga uveljavlja tožeca stranka, je sicer izražen v denarju, vendar to ne pomeni, da je odškodninski ali obogatitveni, kot to meni tožena stranka. Sodišce prve stopnje je pravilno navedlo podlago uveljavljanega zahtevka - temelji na dolocilu 39. cl. ZTLR, ki ureja zahtevke lastnika stvari do nedobrovernega posestnika in obratno. Tak zahtevek zastara v treh letih od dneva izrocitve stvari (40. cl. ZTLR). Ker toženec nepremicnine še vedno ni izrocil lastniku, lastnikov zahtevek zoper...

Sodba nº in sklep I Cp 1571/2000 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Grajena javna dobra, med katera spadajo tudi javne ceste, nastanejo z aktom pristojnega organa. Lastninska pravica fizicnih in pravnih oseb zasebnega prava na prometnih površinah v smislu ZJC je izkljucena. Glede na to lastnik parcele, po kateri tece javna pot, ki še ni bila odmerjena in zemljiškoknjižno izvedena, na tem delu parcele nima latninskopravnega varstva.

Sodba nº I Cp 1703/2001 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Preživninska obveznost staršev naceloma ni simbolicna, vendar ta ni izkljucena.

Sklep nº I Cp 1076/2001 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Napacno je pritožbeno stališce tožencev, da izdaja zamudnega sklepa oziroma uporaba dolocila 318. cl. ZPP ne pride v poštev v posestnih sporih, v katerih se odloca s sklepom.

Sklep nº I Cp 1538/2001 of Civilni oddelek, March 06, 2002

Ceprav je tožeca stranka tožbeni zahtevek oblikovala kot zahtevek na ugotovitev neobstoja služnosti, je njegovo bistvo v prepovedi vznemirjanja lastnika, torej gre za negatorno tožbo iz 42.cl. ZTLR. Takšen zahtevek je torej tožeca stranka vložila zoper tretjo toženko kot upravljalko državnih cest (16. cl. ZJC) in zoper lastnika nepremicnine, ki sta s svoje nepremicnine odvedla odpadne vode na cesto v zbirni cestni jašek in preko njega na tožnicino zemljišce. Iz te opredelitve je razvidno, da ...

March 05, 2002

Sklep nº II Cp 891/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 05, 2002

Ker ima sklep o potrditvi prisilne poravnave za terjatve, ugotovljene v tem sklepu, moc izvršilne listine, se ucinki iz prvega izvršilnega naslova omejijo v skladu s pogoji iz prisilne poravnave in izvršilni postopek nadaljuje s tem novim naslovom.

March 04, 2002

Sklep nº Cp 1153/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 04, 2002

Po dolocbi tretjega odstavka 76. clena ZPP sme namrec pravdno sodišce izjemoma, s pravnim ucinkom v doloceni pravdi, priznati lastnost stranke tistim oblikam združevanja, ki nimajo sposobnosti biti stranka po prvem in drugem odstavku citiranega clena, ce ugotovi, da glede na sporno zadevo v bistvu izpolnjujejo glavne pogoje za pridobitev sposobnosti biti stranka, zlasti ce imajo premoženje, na katerega je mogoce seci z izvršbo. V takih primerih gre v bistvu za podeljeno sposobnost biti strank...

March 01, 2002

Sklep nº I Cpg 114/2002 of Gospodarski oddelek, March 01, 2002

Trženje z blagom, ki je oznaceno s ponarejeno blagovno znamko in ki po kvaliteti odstopa od enako oznacenih upnikovih proizvodov, je lahko vzrok "težko nadomestljivi škodi".

Sodba nº in sklep I Cpg 348/2000 of Gospodarski oddelek, March 01, 2002

Ureditev sodnega varstva pravic v zadevah intelektualne lastnine je urejeno najprej v poglavju V. - Nicnost pravic in razveljavitev znamke, nato pa še v poglavju VI. - Sodno varstvo od tocke 1 - Varstvo pravic do tocke 3 - Spor za priznanje avtorstva. Tožbo na nicnost pravic lahko vložijo vse osebe, navedene v prvem odst. 87. cl. ZIL, ki za vložitev takšne tožbe izkažejo pravni interes. Ureditev varstva po 87. cl. ZIL je splošnejša od ureditve izpodbijanja pravice do patenta, modela, vzorca i...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners