Višja Sodišča: Opinions issued on April 2002

April 25, 2002

Sklep nº II Cpg 416/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 25, 2002

Skladno s 1. odst. 208. clena ZPP se postopek, ki je bil prekinjen iz kakšnega razloga iz 1. do 4. tocke 205. clena istega zakona, nadaljuje, ko ga dedic ali skrbnik zapušcine, novi zakoniti zastopnik, stecajni upravitelj ali pravni nasledniki pravne osebe prevzamejo ali ko jih sodnik povabi, naj to storijo. Upoštevaje takšno zakonsko dikcijo je sklep o nadaljevanju postopka procesni sklep, ki je posledica sklepa o prekinitvi postopka, izdanega zaradi smrti dolžnika in je v zvezi z njegovo pr...

Sklep nº II Cpg 417/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 25, 2002

V ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je dolžnik navedel zgolj to, da upniku ni dolžan terjanega zneska, ker je bila sklenjena asignacija. Ker nakazilo oziroma asignacija po izrecni dolocbi 1026. clena ZOR ni izpolnitev, to dejansko pomeni, da dolžnik ni izpodbijal upnikove terjatve ne po temelju niti po višini, zaradi cesar takšen ugovor ni utemeljen v smislu 2. odst. 53. clena ZIZ.

Sklep nº I Cpg 335/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 25, 2002

Vpis sklepa skupšcine v sodni register predstavlja oviro za ugotovitev njegove nicnosti le, ce je bila tožba za uveljavljanje nicnosti vložena že po izvršenem vpisu sklepa v sodni register. Ce pa gre za primer, ko je bil vpis v sodni register izvršen šele po vložitvi takšne tožbe, ni izpolnjena predpostavka iz 2. odst. 359. clena ZGD za konvalidacijo sklepa skupšcine zaradi vpisa v sodni register.

Sodba nº I Cpg 1302/2001 of Gospodarski oddelek, April 25, 2002

Pritožbeno sodišce v celoti soglaša s pravnim naziranjem prvostopenjskega sodišca, da je med pravdnima strankama sklenjeni Dogovor o poplacilu zahtevkov iz naslova neplacanih zavarovanih terjatev iz leasing pogodb z dne 21.1.1997 (v prilogi A11 in A12, v nadaljevanju: Dogovor) treba opredeliti kot poravnavo v smislu 1089. cl. ZOR. S tem, ko se je tožena stranka v Dogovoru zavezala tožeci stranki poplacati odškodninski zahtevek iz pogodbe o zavarovanju terjatev iz leasing pogodb, med drugim tu...

April 24, 2002

Sklep nº I Cp 774/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 24, 2002

Sklep o fizicni delitvi stavbe v solastnini je pravni temelj za nastanek etažne lastnine. Zemljišce, brez katerega stavba ne more funkcionirati, mora ostati v solastnini bodocih etažnih lastnikov. Solastniki morajo sami poskrbeti, da se na podlagi sklepa o delitvi izdela etažni nacrt in za samo izvršitev delitve.

Sodba nº I Cp 1096/2001 of Civilni oddelek, April 24, 2002

Elektricni kabel visoke napetosti, ki je protipredpisno položen 14 cm pod asfaltom in ne pravilno 70 do 80 cm pod njim, pri tem pa je nezavarovan in neoznacen, je v konkretnem primeru nevarna stvar, za katero odgovarja njen imetnik oz. upravljalec objektivno.

Sklep nº III Cp 999/2002 of Civilni oddelek, April 24, 2002

Kadar kmetijska zemljišca in gospodarska poslopja kmeta ne zadošcajo za njegovo preživetje in preživetje oseb, ki jih je dolžan preživljati, te nepremicnine niso izvzete iz izvršbe.

Sklep nº III Cp 560/2002 of Civilni oddelek, April 24, 2002

Kadar se stranke v notarskem zapisu, sporazumu o zavarovanju denarne terjatve po 250. cl. ZIZ dogovorijo tudi za vpis prepovedi obremenitve in odtujitve nepremicnine, je šteti tak dogovor strank za pravni posel obligacijskega prava in ni potrebno, da so izpolnjene predpostavke, ki jih ZIZ doloca za izdajo zacasne odredbe. Zato se tudi v okviru sporazuma po 250. cl. ZIZ stranke lahko sporazumejo tudi za vknjižbo te prepovedi.

Sklep nº II Cp 303/2001 of Civilni oddelek, April 24, 2002

Nespoštovanje pisne oblike nima za posledico neveljavnosti avtorske pogodbe, temvec se sporne in nejasne dolocbe posla v takem primeru razlagajo v avtorjevo korist

April 18, 2002

Sklep nº I Cpg 322/2002 of Gospodarski oddelek, April 18, 2002

Drugi odstavek tarifne št. 21 OT se uporablja za honoriranje ugovora zoper (že izdano) zacasno odredbo, medtem ko je dolžnikova pooblašcenka vložila odgovor na predlog za izdajo zacasne odredbe. Nagrada za to vlogo se odmerja po 6. odst. tar. št. 21 (Obrazložen ugovor in druge obrazložene vloge) in sicer po 3. alinei, ker je upnik z zacasno odredbo želel zavarovati zahtevek za uveljavitev nedenarne terjatve.

April 17, 2002

Sklep nº I Cpg 327/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 17, 2002

Subjekt vpisa v sodni register je pravna oseba in nacin vrocanja takšnim osebam predpisuje 133. clen ZPP. Ta dolocba pa ne predpisuje, da je pisanje za pravno osebo potrebno vrociti osebi, ki je pooblašcena za zastopanje. Pojem "oseba, ki je pooblašcena za sprejem" je namrec potrebno lociti od pojma "oseba, pooblašcena za zastopanje", katera se vpiše v sodni register.

Sklep nº I Cp 143/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2002

V pritožbi proti sklepu o dedovanju ni dovoljeno navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.

Sodba nº in sklep I Cp 895/2001 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Dogovor o skupni gradnji je pravni posel, s katerim se stranke dogovorijo tudi o višini solastninskih deležev. Ce izrecnega dogovora o tem ni, potem je na pogodbeno voljo družinskih clanov mogoce sklepati na podlagi vseh okolišcin primera. Ce pa tudi to ni mogoce, potem so stvarnopravni deleži enaki.

Sklep nº III Cp 968/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Ker sklep o izdani zacasni odredbi Delovnega in socialnega sodišca ne vsebuje sredstev izvršbe, upnik ne more v postopku izvršitve, zahtevati izdaje novega sklepa o izvršbi in predlagati, da izvršilno sodišce z novim sklepom doloci izvršilna sredstva.

Sklep nº III Cp 668/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Ker je na eni strani namen izvršilnega postopka doseci prisilno izpolnitev dolžnikove obveznosti, na drugi strani pa dolžnost podati zemljškoknjižno ali kakšno drugo izjavo volje, navedeno v odlocbi, ki je izvršilni naslov, velja za izpolnjeno s pravnomocnostjo te odlocbe (prvi odstavek 238. clena ZIZ), v primeru izvršilnega naslova na izstavitev zemljiškoknjižne listine upnica nima pravnega intresa za poseben izvršilni postopek.

Sklep nº III Cp 3026/2001 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Ker je izterjevana terjatev po dolocbi 28. cl. ZPSRS po naravi preživninska, se tudi pri odmeri stroškov sporni predmet kvalificira kot spor za zakonito preživljanje.

Sklep nº III Cp 899/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Upnikovemu predlogu za izvršbo ni treba priložiti izvršilnega naslova takrat, kadar vloži predlog za izvršbo pri sodišcu, ki je odlocalo o terjatvi na prvi stopnji.

Sklep nº III Cp 789/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Izvršilno sodišce ne nudi pravnega varstva oderuškim pogodbenim zamudnim obrestim. Vendar pa se v vsebino razmerja, ki ga izkazuje verodostojna listina v dovolilni fazi izvršilnega postopka ne more spušcati.

Sodba nº I Cp 597/2002 of Civilni oddelek, April 17, 2002

Pogodbena cena ne obsega vrednosti poznejših del, iz cesar jasno izhaja, da je tožeca stranka upravicena do posebnega placila za vsa dodatna dela, ki niso bila prvotno dogovorjena s pogodbo oziroma prilogo k pogodbi.

Sodba nº I Cpg 376/2002 of Gospodarski oddelek, April 17, 2002

Tožeca stranka kot solidarni dolžnik namrec pridobi terjatev do sodolžnika le, ko izpolni obveznost upniku (prim. prvi odst. 423. cl. ZOR). Regresno pravico zoper prvotoženo stranko bi torej tožeca stranka pridobila šele, ce bi upniku že kaj placala. Pritožnica pa celo v pritožbi navaja, da bo morala v breme svoje stecajne mase placati upnikoma denarne obveznosti prvotožene stranke, torej regresne pravice zoper prvotoženo stranko še ni pridobila.

Sklep nº III Cpg 23/2002 of Gospodarski oddelek, April 17, 2002

Poravnalni senat namrec po ZPPSL nima pristojnosti presojati utemeljenosti prijavljenih in prerekanih terjatev, presoja le, ali je prerekana terjatev verjetno izkazana zaradi podelitve glasovalne pravice upniku (3. odst. 54. cl. ZPPSL). Upnica bo zato locitveno pravico in s tem dejstvo, da potrjena prisilna poravnava po 2. odst. 60. cl. ZPPSL nima pravnih ucinkov na poplacilo njene terjatve, lahko uveljavljala v pravdnem postopku.

April 16, 2002

Sklep nº I Cp 854/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 16, 2002

Izjema od pravila po 1. odst. 158. clena ZPP se uporabi tudi takrat, ko tožeci stranki terjatev poravna tisti solidarni dolžnik, ki ni bil tožen.

Sklep nº I Cp 859/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 16, 2002

Posest pravice stvarne služnosti ne preneha že s tem, ce posestnik v dolocenem obdobju take posesti ni izvrševal, temvec šele v primeru, kadar posestnik manifestira svojo voljo, da take posesti ne bo vec izvrševal. Tožena stanka bi morala v postopku zatrjevati in dokazati, da je tožeca stranka voljno opustila uporabo poti po spornem zemljišcu.

April 11, 2002

Sklep nº I Cpg 152/2002 of Gospodarski oddelek, April 11, 2002

Iz podatkov spisa izhaja, da je sodišce na naroku za glavno obravnavo 21.6.2000 preložilo le-tega na dne 27.9.2000, da bi se tožeca stranka lahko izjasnila o navedbah in dokazih tožene stranke v odgovoru na tožbo, ki ga je tožeca stranka prejela šele na naroku 21.6.2000. Cim pa je sodišce preložilo narok iz navedenega razloga, je s tem dopustilo tožeci stranki, da navaja nova dejstva in predlaga nove dokaze na drugem naroku. Navedbe in dokaze iz pripravljalne vloge tožece stranke z dne 26.9.2...

Sodba nº I Cpg 662/2001 of Gospodarski oddelek, April 11, 2002

Ce tožeca stranka ni dokazala "neobicajnosti" zaracunane in placane cene, ni moc sklepati, da je šlo za preplacilo. Že zato obogatitveni zahtevek ne more biti utemeljen.

Sklep nº I Cpg 416/2001 of Gospodarski oddelek, April 11, 2002

Ce bi bil namrec uspeh vezan na pocenitev cene za neko obstojeco storitev (zavarovanje), bi šlo lahko za pocenitev tedaj, ce bi bila ponujena storitev enake kvalitete in cenejša. Sicer morebitna nižja cena za novo ponujeno storitev ne bi bila pocenitev prejšnje, temvec bi šlo pac za novo ponudbo za storitev drugacne kvalitete. Dodati velja, da je zavarovalna premija odvisna od zavarovalne vsote, pri cemer ni nujno, da vsakokratna zavarovalna vsota ustreza vrednosti zavarovane stvari. Posledic...

April 10, 2002

Sodba nº I Cp 995/2001 of Civilni oddelek, April 10, 2002

Dopustno je v pravdnem postopku izpodbijati veljavnost izjave, podane na zapisnik v upravnem postopku prenosa posestne meje v naravo po dolocbah zemljiškega katastra.

Sklep nº I Cp 1322/2001 of Civilni oddelek, April 10, 2002

Ni podlage za nov zapušcinski postopek, ker ni novega zapustnikovega premoženja, saj ni izkazano, da bi bilo v denacionalizacijskem postopku kakršnokoli premoženje vrnjeno pokojnemu zapustniku. Odlocba Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo z dne 26.6.1995 ne pomeni novega priznanja starih delnic iz leta 1933, ampak je za vrnitev premoženja nacionaliziranih kapitalskih družb potrebna odlocba o denacionalizaciji. Šele tako vrnjeno premoženje bo po dolocbi 74. clena ZDen lahko predme...

Sodba nº I Cp 1134/2001 of Civilni oddelek, April 10, 2002

Tožnikovo postopanje (prodaja stanovanja pred potekom treh let od nakupa) in placilo davka torej ni bilo v nikakršni vzrocni zvezi z ravnanjem toženke, zato ta tudi ne more biti zavezanka iz zatrjevanega odškodninskega razmerja.

April 09, 2002

Sklep nº II Cp 735/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 09, 2002

Ker je bil ugovor zavrnjen po tem, ko je bila izvršba že opravljena, ni mogoce šteti, da je bil izvršilni postopek koncan že tedaj, ko je bila zakljucena faza oprave izvršbe.

Sklep nº I Cp 820/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 09, 2002

Predpostavke iz 116. clena SZ so izpolnjene tudi, ko se je pritlicna stanovanjska hiša z eno stanovanjsko enoto adaptirala tako, da se je nadzidalo nadstropje in prizidal prizidek ter v prostorih novega nadzidka in prizidka uredila nova zakljucena stanovanjska enota.

Sklep nº I Cp 804/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 09, 2002

Obcina je na podlagi dolocil zakonov, ki urejajo lastništvo nad kmetijskimi zemljišci, gozdovi in nezazidanimi stavbnimi zemljišci, izkazala, da je oseba, katere pravni interes bi utegnil biti zaradi vpisa spornih parcel na kmetijsko zadrugo, prizadet.

Sklep nº I Cp 825/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 09, 2002

S sprejemom nakazila nastane med prejemnikom in nakazancem dolžniško razmerje, ki je neodvisno od razmerja med nakazovalcem in nakazancem. Zato je lahko za vložitev tožbe zaradi neplacila terjatve aktivno legitimiran tudi nakazanec oziroma tisti, ki mu je bila terjatev cedirana.

April 06, 2002

Sklep nº I Cp 1057/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 06, 2002

Dolocba 78. clena ZZZDR se nanaša samo na otroka, ki je v casu izdaje sodbe še mladoleten. Ce postane otrok po izdaji sodbe polnoleten, pritožba pa utemeljeno uveljavlja proti sodbi pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pritožbeno sodišce sodbo v odlocbi o dodelitvi otroka v varstvo in vzgojo in o preživnini, zgolj razveljavi, saj tudi glede preživninskega zahtevka, ki je akcesoren, ni vec podlage za odlocanje.

Sodba nº I Cpg 587/2001 of Gospodarski oddelek, April 06, 2002

Brezplacno razpolaganje z dolžnikovim premoženjem obenem pomeni oškodovanje upnikov. Gre za izkljucno objektivno predpostavko izpodbijanja, saj je pomembno le dejstvo, da dolžnik za razpolaganje s svojim premoženjem (v konkretnem primeru: za odobreni popust) ni prejel nobenega nadomestila.

April 04, 2002

Sklep nº I Cpg 355/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 04, 2002

Pojem "premoženje" že po definiciji stvari obsega nepremicnine, premicnine, terjatve in druge premoženjske pravice. Pravno zmotno je zato stališce prvostopenjskega sodišca, da je potrebno pod pojmom "premoženje družbe" upoštevati tudi njeno pasivo oziroma njene obveznosti in izgubo ob presoji, ali je podan izbrisni razlog po 1. odst. 25. clena ZFPPod.

Sklep nº I Cpg 315/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 04, 2002

V zvezi z izbrisnim razlogom o neobstoju premoženja gospodarske družbe je v 2. odst. 25. clena ZFPPod uzakonjena domneva, da se šteje, da obstaja razlog po 2. tocki, ce družba neprekinjeno v obdobju 12 mesecev ne opravlja izplacil preko racuna pri organizaciji, ki zanjo opravlja posle placilnega prometa. To zakonsko domnevo pa je mogoce izpodbiti s trditvami in predložitvijo dokazov o tem, da gospodarska družba dejansko ima premoženje.

Sklep nº II Cpg 226/2002 of Gospodarski oddelek, April 04, 2002

Omejitev ugovorov iz 16. clena Zakona o menici se nanaša samo na imetnika menice, ki ni remitent. V obravnavanem primeru pa je imetnik menice tudi remitent in je zato dopusten dolžnikov ugovor iz temeljnega razmerja z upnikom, da je terjatev delno poravnana.

Sklep nº II Cpg 179/2002 of Gospodarski oddelek, April 04, 2002

Taksnega zavezanca s prebivališcem ali sedežem v tujini ni potrebno posebej opominjati na placilo takse, placilo kazenske takse iz 2. odst. 28. cl. ZST pa je predvideno vselej, ce sodna taksa ni bila placana ob nastanku taksne obveznosti ali pa najkasneje do izdaje sklepa iz 1. odst. 28. cl. ZST.

Sklep nº I Cpg 151/2002 of Gospodarski oddelek, April 04, 2002

Omejitev procesne legitimacije delnicarjev za vložitev predloga za imenovanje izrednega revizorja, zaradi izredne revizije letnega porocila temelji na obsegu deleža, ki ga morajo njihove delnice predstavljati v osnovnem kapitalu delniške družbe, pri kateri naj bi se opravila izredna revizija. Za sodno uveljavljanje tega zahtevka so torej legitimirani delnicarji, katerih delnice znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala, ali nominalni znesek 100 miljonov tolarjev (1. ods. 74. clena ZPre). To...

April 03, 2002

Sklep nº I Cp 1451/2001 of Civilni oddelek, April 03, 2002

Sodišce prve stopnje mora v obrazložitvi (vsake) sodbe navesti razloge o vseh pravnoodlocilnih dejstvih pravdne zadeve. V primeru spora zaradi izpraznitve stnovanja po 58. clenu Stanovanjskega zakona torej razloge o tem, ali je tožnik lastnik stanovanja, ali toženec stanovanje uporablja, in ce ga, ali ga uporablja nezakonito, ne pa le nekatere izmed teh. Sicer sodišce zagreši absolutno bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka in je sodbo potrebno razveljaviti.

Sodba nº I Cp 1426/2001 of Civilni oddelek, April 03, 2002

Ker je tožnik kot lastnik stanovanjske hiše ravnal v skladu s svojo zakonsko obveznostjo, da z uporabniki stanovanj v tej stanovanjski hiši sklene najemne pogodbe, pa do sklenitve pogodb ni prišlo zaradi ravnanja ali opustitve dolžnega ravnanja na strani tožencev, je pridobil upravicenje, da zahteva njihovo izselitev in izrocitev predmetnih prostorov.

Sodba nº I Cp 408/2001 of Civilni oddelek, April 03, 2002

Kdor ima nepremicnino v posesti na podlagi ustno sklenjene darilne pogodbe, ni zakoniti posestnik. Zakonita posest je namrec tista, ki temelji na veljavnem pravnem naslovu. Ustno sklenjena darilna pogodba pa je le neobvezujoca darilna obljuba, izrocitev v posest pa tudi ne predstavlja realizacije darilne pogodbe, saj se lastninska pravica prenese na obdarjenca šele z vknjižbo.

Sklep nº III Cp 806/2002 of Civilni oddelek, April 03, 2002

Kadar izvršilni naslov dolžniku nalaga sklenitev pogodbe in izstavitev zemljiškoknjižne listine sposobne za prenos lastninske pravice, izvršilni postopek ni potreben. Obveznost izhajajoca iz izvršilnega naslova velja za izpolnjeno z dnem pravnomocnosti sodne odlocbe, ki je izvršilni naslov (prvi odstavek 238. clena ZIZ). Zato upnik nima pravnega interesa za vodenje izvršilnega postopka, katerega namen je dolžnika prisiliti k izpolnitvi obveznosti.

Sklep nº III Cp 1589/2001 of Civilni oddelek, April 03, 2002

Po dolocbi 177. clena ZIZ stavba, v kateri živi kmet, pa ni gospodarsko poslopje, ni vec izvzeta iz izvršbe.

Sklep nº III Cp 3238/2001 of Civilni oddelek, April 03, 2002

Stecajni postopek nad samostojnim podjetnikom posameznikom predstavlja razlog, ki preprecuje izvršbo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners