Višja Sodišča: Opinions issued on May 2002

May 29, 2002

Sklep nº III Cp 1060/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2002

Zapušcina po sili zakona preide na dedice v trenutku zapustnikove smrti. Od tega trenutka dalje dedici tudi odgovarjajo za zapustnikove dolgove in zato zapustnikovi upniki v izvršilnem postopku za nadaljevanje postopka niso dolžni cakati na rezultat zapušcinskega postopka.

Sklep nº III Cp 1204/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2002

Ce upnik med izvršilnim postopkom umre, pa ima pooblašcenca, se izvršilni postopek ne prekine, temvec se nadaljuje z upnikovimi dedici. V takem primeru roki tecejo dalje, tako tudi rok za placilo predujma za izvedenca. Upnicina pooblašcenka bi zato morala potem, ko je po prejemu sklepa o placilu predujma zvedela, da je upnica umrla, prositi za podaljšanje roka za placilo predujma, dokler ne poišce dedicev, ki bi ga placali. Ker pooblašcenka tega ni storila, predujem pa v sodno odmerjenem roku...

Sklep nº III Cp 3025/2001 of Civilni oddelek, May 29, 2002

Fikcija izjave po 4. odst. 27. cl. ZFPPod je neovrgljiva.

Sklep nº III Cp 800/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2002

Upnikove stroške, ki jih je le-ta imel s placilom racuna za poizvedbe o dolžnikovem bivališcu in premoženju, ki jih je zanj opravila detektivska agencija, lahko sodišce naloži v placilo dolžniku le, ce ugotovi, da so bili ti stroški v konkretnem primeru potrebni za izvršbo in upnik do podatkov ni mogel priti na drug nacin.

Sklep nº III Cp 913/2002 of Civilni oddelek, May 29, 2002

Dolžnik lahko doloci vrstni red izpolnitve le v primeru izpolnitev med vec obveznostmi (312. clen ZOR), ne pa tudi v primeru posamezne obveznosti, ki je le sestavljena iz glavne in stranskih terjatev, ker se v takem primeru po samem zakonu izpolnijo najprej stroški, nato obresti in nazadnje glavnica (313. clen ZOR).

May 28, 2002

Sodba nº I Cp 1018/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 28, 2002

Ce so vse estetske napake na izdelanem predmetu takšne, da se dajo odpraviti, ne gre za bistveno napako predmeta, zaradi katere bi narocnik lahko takoj razdrl pogodbo.

Sklep nº II Cp 956/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 28, 2002

Okrožno sodišce lahko kot upravitelj proracunskih sredstev nastopa kot dolžnik v izvršilnem postopku, v katerem izvedenec predlaga prisilno izterjavo nagrade in stroškov za izvedensko delo v kazenskem postopku.

Sklep nº II Cp 948/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 28, 2002

Seznam izplacanih honorarjev in seznam potrdil za opravljeno delo ne potrjujeta, da upnik v svojih poslovnih knjigah vodi terjatev do dolžnika, ampak le dokazujeta koliko in kdaj je bilo dolžniku placano. Zato te listine nimajo lastnosti verodostojne listine v smislu 23. clena ZIZ.

Sodba nº I Cpg 832/2001 of Gospodarski oddelek, May 28, 2002

Spori zaradi izpraznitve poslovnih prostorov, ne glede na vrednost spornega predmeta, niso spori majhne vrednosti. Sodišce druge stopnje je napadeno sodbo preizkusilo iz vseh pritožbenih razlogov, kakor tudi po uradni dolžnosti (glej prvi in drugi odstavek 350. clena ZPP), saj v obravnavanem primeru, ne glede na vrednost spornega predmeta, ni šlo za spor majhne vrednosti. Sodišce prve stopnje namrec tega gospodarskega spora ni vodilo po pravilih za postopek v sporih majhne vrednosti (glej dol...

May 23, 2002

Sklep nº I Cpg 311/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 23, 2002

Družbeniki gospodarske družbe, ki je bila izbrisana iz sodnega registra po dolocilih ZFPPod, niso singularni pravni nasledniki te družbe samo na pasivni, marvec tudi na aktivni strani, zaradi cesar imajo pravico do premoženja, ki je ostalo po izbrisu družbe.

Sodba nº in sklep I Cpg 317/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 23, 2002

Pri uveljavljanju nepogodbene škode po splošnih dolocilih 154. clena in naslednjih ZOR mora oškodovanec dokazati obstoj škode in nedopustnost ravnanja povzrocitelja škode ter vzrocno zvezo med obema; ce katerega od teh elementov ne uspe izkazati, mora sodišce njegov zahtevek zavrniti.

May 22, 2002

Sodba nº II Cp 947/2001 of Civilni oddelek, May 22, 2002

Tožnik, ki je pri padcu z vlaka utrpel poškodbo leve rame in leve noge, je sodišce prve stopnje utemeljeno prisodilo 1.200.000,00 SIT odškodnine za telesne bolecine in nevšecnosti med zdravljenjem, 500.000,00 SIT odškodnine za pretrpljeni strah, 600.000,00 SIT odškodnine za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ter 100.000,00 SIT odškodnine za duševne bolecine zaradi skaženosti.

Sklep nº III Cp 1197/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2002

Strošek detektiva je potreben izvršilni strošek upnika šele v primeru, ko upnik na podlagi 148. clena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. clenom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ ni mogel priti do dejanskega naslova dolžnika ali ko preko sodišca ni mogel pridobiti podatkov o dolžnikovi zaposlitvi, o dolžnikovih racunih (4. clen ZIZ) in ko tudi z uporabo podatkov, pridobljenih s seznamom dolžnikovega premoženja iz 31. clena ZIZ, upnik ni bil poplacan, upnik pa dokaže, da je pote...

Sklep nº III Cp 1129/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2002

Predlog za izvršbo, ki kot dolžnika navaja neobstojeco pravno osebo, se zavrže.

Sklep nº III Cp 3123/2001 of Civilni oddelek, May 22, 2002

Prvostopno sodišce je zavrglo predlog za izvršbo na vrednostne papirje, ker je ugotovilo, da dolžnik v centralnem registru KDD ni vknjižen kot imetnik vrednostnih papirjev. S tem, ko sodišce ni obvestilo upnika o rezultatu poizvedbe, ki jo je na njegov predlog opravilo pri KDD, ampak je predlog takoj zavrglo, je kršilo nacelo kontradiktornosti oziroma pravilo enakega varstva pravic pred sodišcem v smislu 22. clena Ustave RS. Tudi v izvršilnem postopku mora biti vsaki stranki dana možnost pred...

Sodba nº I Cp 461/2001 of Civilni oddelek, May 22, 2002

Stranka mora ugovor zacasne izpolnitve uveljavljati v postopku pred sodišcem prve stopnje. V pritožbenem postopku je za kaj takšnega namrec prekludirana.

Sklep nº I Cp 588/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2002

Ker je na predlagajoci strani center za socialno delo, ki ga zastopa direktorica, ker je za nasprotnega udeleženca postavljena kot skrbnica ta ista direktorica, gre za nasprotje interesov in zato napacno zastopanje nasprotnega udeleženca, kateremu naj bi se odvzela poslovna sposobnost. Gre za absolutno bistveno kršitev dolocb ZPP iz 11. tc. 2. odst. 339. cl. ZPP.

Sklep nº II Cp 5/2002 of Civilni oddelek, May 22, 2002

Vprašanje obstoja kaznivega dejanja ponareditve listine (oporoke) ni predhodno vprašanje v pravdi za ugotovitev veljavnosti oporoke.

May 21, 2002

Sklep nº IV Cpg 35/2002 of Gospodarski oddelek, May 21, 2002

Ce gospodarska družba nekega dejanja ni opravila (npr. ni vložila pritožbe proti sklepu o zacetku postopka izbrisa), ker je stvarni in pravni položaj presodila nepravilno, gre za motivno zmoto, ki je v postopku pac ni mogoce upoštevati.

Sklep nº IV Cpg 36/2002 of Gospodarski oddelek, May 21, 2002

Zmote pooblašcenca subjekta pri (ne)predložitvi dokazov v postopku izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra brez likvidacije glede na 1. odstavek 31. clena ZFPPod ni mogoce upoštevati.

May 16, 2002

Sodba nº I Cpg 458/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 16, 2002

Sklenjena najemna pogodba za dobo 15-ih let in sprejeta zaveza najemnika, da bo najeti poslovni prostor adaptiral, pri cemer se je odpovedal pravici do povrnitve teh vlaganj, pricajo o najemnikovem namenu po sklenitvi dolgorocnega najemnega razmerja. Z odstopom najemodajalca od najemne pogodbe pred potekom casa, za katerega je bila sklenjena, pa je odpadla podlaga (najemna pogodba) najemnikovih vlaganj in je zato slednji upravicen do vrnitve vrednosti le-teh skladno s 4. odst. 210. clena ZOR.

Sklep nº I Cpg 79/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 16, 2002

Ce sodišce pri odlocanju o zadevi meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, v nasprotju z ustavo, mora skladno s 156. clenom Ustave RS postopek prekiniti in zaceti postopek pred Ustavnim sodišcem. Postopanje po tej dolocbi torej pride v poštev le, ko je sodišce tisto, ki zacne postopek za oceno ustavnosti zakona in ne v primeru, ko se sodišce le pridruži mnenju stranke, ki je sicer pobudnica za zacetek postopka v zvezi z istim zakonom in ki mora za svojo procesno legitimacijo šele izkazat...

Sklep nº I Cpg 460/2001 of Gospodarski oddelek, May 16, 2002

Prvi narok v smislu 1. odstavka 286. clena ZPP je tisti narok, ki je bil v zadevi opravljen prvi, ceprav je bil narok nato preložen in je bila nova glavna obravnava opravljena pred spremenjenim sodnikom.

Sklep nº I Cpg 188/2002 of Gospodarski oddelek, May 16, 2002

Obstoj placilnega prometa med dvema državama je dejansko vprašanje. Zato bi morala tožena stranka, ki trdi, da zaradi neobstoja placilnega prometa med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Jugoslavijo ni mogla placati sodne takse, tudi dokazati, da je takso neuspešno poskušala placati.

May 15, 2002

Sklep nº II Cp 902/2001 of Civilni oddelek, May 15, 2002

Za dedovanje denacionaliziranih kmetijskih zemljišc se uporabijo dolocbe Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev - ZDKG takrat, ko se deduje zašcitena kmetija, vrnjena v postopku denacionalizacije, ali ko se dedujejo kmetijska zemljišca, gozdovi in druge stvari ali pravice, vrnjene v postopku denacionalizacije, ki so v casu podržavljenja pripadale kmetijski oziroma kmetijsko - gozdarski gospodarski enoti, ki je bila že pred vrnitvijo teh zemljišc predmet dedovanja po posebnih predpisih o d...

Sklep nº III Cp 816/2002 of Civilni oddelek, May 15, 2002

Da dolžnik dokaže, da ni družbenik družbe, izbrisane po dolocbah ZFPPod, ceprav tak njegov status izhaja iz sodnega registra, mora predložiti ustrezno popolno listino.

Sklep nº III Cp 1174/2002 of Civilni oddelek, May 15, 2002

Ker dolžnik za svoje trditve ni predložil dokazov (t.j. priložil listine oz. navedel zakaj jih ne more priložiti), niti ni navedel, da jih je mogoce dokazati samo z zaslišanjem pric ali strank (ker pac niso dokumentirane) njegov ugovor ne ustreza kriterijem obrazloženosti.

Sklep nº I Cp 744/2002 of Civilni oddelek, May 15, 2002

Nasproti 1. odst. 286. cl. ZPP je glede navajanja novih dejstevi n dokazov 193. cl. ZPP specialno dolocilo in je možna odlocitev sodišca o zahtevku po nasprotni tožbi uveljavljati v pravdi, v kateri je takšno odlocitev kot predhodno vprašanje, v smislu navajanja novih dejstev tudi po 1. naroku za glavno obravnavo.

Sodba nº I Cp 1972/2001 of Civilni oddelek, May 15, 2002

Vrnitveni zahtevek ni kavzalni ucinek neizpolnitve nasprotne pogodbene obveznosti, namrec posledica razdrtja pogodbe.

May 14, 2002

Sodba nº I Cpg 317/2001 of Gospodarski oddelek, May 14, 2002

Pritožnica tudi ne prereka ugotovitev prvostopenjskega sodišca, da tožeca stranka zabojnikov in torej tudi zemljišca tožene stranke ni uporabljala. Glede na to in trditev tožece stranke, da so bile nepremicnine po kupoprodajni pogodbi prodane in izrocene kupcu skupaj z zabojniki, ni izkljuceno, da je tožeca stranka navedene zabojnike opustila in se s tem odrekla posesti in lastninski pravici le-teh (primerjaj 46. cl. ZTLR). Cim pa je tako, se izkaže kot neutemeljena trditev tožene stranke, da...

Sodba nº I Cpg 296/2001 of Gospodarski oddelek, May 14, 2002

Tožeca stranka nima terjatve na izpolnitev pogodbe - placilo 4. obroka kupnine, ki jo v tem sporu vtožuje tožeca stranka. Posledica razdrtja pogodbe, ce je ena stranka v celoti ali deloma izpolnila pogodbo, je le kondikcijski zahtevek. Pogodbi zvesta stranka, ki je svojo obveznost izpolnila, ima pravico le do vrnitve tistega, kar je dala (drugi odstavek 132. clena ZOR). Blago v vrednosti neplacanega 4. obroka kupnine pa je tožena stranka tožeci vrnila.

Sodba nº I Cpg 229/2001 of Gospodarski oddelek, May 14, 2002

Stranka, ki zatrjuje, da ima terjatev do tožene stranke, mora podlago in višino te terjatve v postopku dokazovati, ce je katerokoli od teh vprašanj sporno (primerjaj 212. clen ZPP, 1. odstavek 286. clena ZPP in 1. odstavek 7. clena ZPP).

May 10, 2002

Sklep nº II Cpg 424/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 10, 2002

Davek na dodano vrednost se skladno s 3. clenom ZDDV med drugim obracunava in placuje od opravljenih storitev. Definicijo, kaj se šteje za promet storitev, pa vsebuje dolocba 21. clena ZDDV. S to je namrec dolocena osnova za DDV (davcna osnova), kamor sodi vse, kar predstavlja placilo, ki ga je (ali ga bo) davcni zavezanec prejel od narocnika. To pa pomeni, da je izvršitelju v posamezni izvršilni zadevi potrebno obracunati vrednost DDV tudi na priznane potne stroške.

Sklep nº I Cpg 350/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 10, 2002

Bistvena znacilnost arbitraže je, da je v primeru, ko je med strankama dogovorjena, izkljuceno, da bi o istih primerih in iz njih izvirajocih spornih razmerjih odlocalo sodišce. S tem, ko sta stranki v pogodbi sprejeli ureditev, po kateri je za rešitev spora pristojno sodišce, ce tega ne reši komisija, pa ne pomeni, da sta stranki za ureditev spora predvideli arbitražo. S tem dogovorom zato ni bila izkljucena sodna pristojnost, marvec sta stranki le predvideli poskus sporazumne rešitve spora ...

Sklep nº I Cpg 346/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 10, 2002

Rabo v najem dane stvari ureja dolocba 581. clena ZOR, iz katere pa ne izhaja, da bi bil najemnik vedno dolžan stvar uporabljati. Ravno zato je pri presoji tega, ali je neobratovanje s stvarjo pogodbi nasprotna raba, potrebno izhajati iz konkretnega pogodbenega razmerja oziroma iz namena, ki sta ga stranki zasledovali pri sklenitvi pogodbe. Ker se je najemnik zavezal, da bodo vlecnice in naprave delovale in da bodo smucišca urejena vselej, ko bodo vremenske razmere to omogocale, neizpolnitev ...

May 09, 2002

Sklep nº I Cpg 186/2001 of Gospodarski oddelek, May 09, 2002

Opustitev izvedbe predlaganega dokaza predstavlja absolutno bistveno postopkovno kršitev iz 8. tocke 2. odst. 339. cl. ZPP, ce je bila pravdni stranki zaradi neizvedbe predlaganega dokaza odvzeta možnost, da dokaže resnicnost tistega dejstva, od katerega je bila odvisna uporaba njej ugodne norme.

Sklep nº II Cpg 391/2002 of Gospodarski oddelek, May 09, 2002

Sodišce v primeru upnikovega nenasprotovanja ugovoru tretjega nima pravice odlocati arbitrarno, temvec mora na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj odlociti, ali je tretji svojo v ugovoru zatrjevano pravico izkazal vsaj s stopnjo verjetnosti.

May 08, 2002

Sklep nº III Cpg 27/2002 of Gospodarski oddelek, May 08, 2002

Zmotno je stališce pritožnika, ceš da bi moral upnik izkazovati poseben pravni interes za postopek po 36. cl. Zakona o financnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju ZFPPod). Ta interes upnik izkazuje z obstojem terjatve in dokazovanjem obstoja premoženja izbrisane družbe. Morda najdeno premoženje izbrisane družbe res ne bo zadošcalo za poplacilo upnika, ki je predlagal postopek po 36. cl. ZFPPod. Toda to bo predmet odlocanja v likvidacijskem oziroma stecajnem postopku (primerjaj 2. odst. 180....

Sklep nº III Cp 716/2002 of Civilni oddelek, May 08, 2002

V izvršilnem postopku ni mogoce uveljavljati v pobot terjatve, ki naj bi jo imel dolžnik v razmerju do upnika iz druge izvršilne zadeve, ce njegovo upravicenje nima narave judikatne obveznosti oziroma višina terjatve ni natancno ugotovljena s sodno odlocbo ali v tej zvezi nadomešcena s sporazumom strank.

Sklep nº III Cp 1085/2002 of Civilni oddelek, May 08, 2002

Izvršilni naslov odlocbe delovnega sodišca ni primeren za izvršbo, ker nima za izvršitev potrebnih objektivnih elementov, hkrati pa ne gre za izvršbo za uveljavitev nedenarne terjatve - vrnitev delavcev na delo.

Sklep nº I Cp 1455/2001 of Civilni oddelek, May 08, 2002

V zemljiški knjigi se lahko vpisi pravic opravijo le, ce so utemeljeni s predloženimi listinami, ki izkazujejo pravni naslov za pridobitev ali prenehanje pravice.

Sklep nº II Cp 617/2002 of Civilni oddelek, May 08, 2002

Varstvo posesti v primeru, ko je toženec že pred pravdo predmet posesti izrocil v najem tretji osebi.

Sodba nº I Cpg 1338/2001 of Gospodarski oddelek, May 08, 2002

Šele prenehanje statusa družbenika (1. odst. 437. cl. ZGD) pa tožeci stranki daje upravicenje do terjatve v razmerju do družbe v višini tržne vrednosti bivšega deleža v casu izstopa (prej 4. odst. 437. cl. ZGD, sedaj veljavni 5. odst. 437. cl. ZGD).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners