Višja Sodišča: Opinions issued on July 2002

July 31, 2002

Sklep nº I Cp 882/2002 of Civilni oddelek, July 31, 2002

Ce preklic oziroma odpoved pooblastila v casu opravljene vrocitve sklepa pooblašceni odvetnici predlagateljev nista bila naznanjena sodišcu, je treba šteti, da je bila vrocitev opravljena osebno stranki.

Sklep nº II Cp 850/2002 of Civilni oddelek, July 31, 2002

Merilo za presojo, ali je bilo ravnanje tožene stranke protipravno, so pravila, ki urejajo poslovodstvo v družbi z omejeno odgovornostjo. Po 449. clenu Zakona o gospodarskih družbah ima družba z omejeno odgovornostjo enega ali vec poslovodij, ki na lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo. Sestavni del funkcije direktorja je med drugim skrb za zakonitost pri izdaji aktov v podjetju. Medtem ko je odgovor na vprašanje, ali lahko govorimo o odškodninski odgovornosti direktorja v pr...

Sklep nº I Cp 1178/2002 of Civilni oddelek, July 31, 2002

Okolišcina, da sklep vsebuje nepravilen pravni pouk o dovoljenosti pritožbe v roku 15 dni, na odlocitev ni mogla vplivati. Velja namrec nacelo, da prekršitev predpisov o pravnem pouku ne more spremeniti objektivnega prava. Navedba vrednosti spornega predmeta ne predstavlja obligatorne sestavine predloga za izvršbo niti predloga za zavarovanje. Kaj mora vsebovati predlog za izvršbo, je doloceno v 40. cl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). Citirana dolocba se smiselno uporabl...

July 18, 2002

Sklep nº IV Cpg 66/2002 of Gospodarski oddelek, July 18, 2002

Zakon je poskrbel za posebno varstvo upnikov, s katerim so zagotovljena nacela oziroma zasnova delniške družbe. Vendar pa v konkretnem postopku (glede na uporabljeni nacin zmanjšanja osnovnega kapitala) ni treba posebej izpeljati procesa varovanja upnikov po 350. clenu ZGD, saj gre zgolj za nominalno znižanje kapitala in ne za realno znižanje premoženja zaradi izplacil delnicarjem.

Sklep nº I Cpg 740/2002 of Gospodarski oddelek, July 18, 2002

Dejanje nelojalne konkurence je samo tisto nedovoljeno dejanje, ki je bilo storjeno v konkurenci, to je pri nastopanju dveh ali vec fizicnih in/ali pravnih oseb, ki zasledujejo na skupnem trgu enak ali vsaj soroden namen.

July 17, 2002

Sodba nº II Cp 991/2002 of Civilni oddelek, July 17, 2002

Pravicna denarna odškodnina za duševne bolecine matere zaradi smrti 24-letnega sina, ki je živel z njo v skupnem gospodinjstvu, znaša 2.500.000,00 SIT.

July 12, 2002

Sodba nº I Cpg 464/2002 of Gospodarski oddelek, July 12, 2002

1. Druga tožeca stranka (enako prva, katere tožbeni zahtevek je pravnomocno zavrnjen) je zatrjevala kršitev moralne avtorske pravice iz 19. cl. ZASP. S takšno opredelitvijo je pravno kvalificirala ocitana dejanja tožene stranke. Omenjena trditev pa ima tudi in predvsem pomen trditve o dejstvih. S sklicevanjem na moralno avtorsko pravico je tožeca stranka v dejanskem pogledu namrec opredelila svoj pravni položaj, ki ga varuje dolocena moralna pravica (oziroma upravicenje avtorske pravice) zope...

July 11, 2002

Sklep nº II Cpg 623/2002 of Gospodarski oddelek, July 11, 2002

V razlogih sklepa sodišce prve stopnje navaja, da naj bi dolžnik podal ugovor zoper sklep o izvršbi, medtem ko je iz vloge, naslovljene "Pritožba ..." razvidno, da jo je vložila pravna oseba I... d.o.o. in ne dolžnica, kot jo je v predlogu za izvršbo navedel upnik (fizicna oseba XY s.p.). Zato obstaja o tem odlocilnem dejstvu (kdo je stranka postopka) nasprotje med tem, kar se navaja v sodbi, in med listinami v spisu.

Sodba nº I Cp 175/2001 of Civilni oddelek, July 11, 2002

Predmet zastave je lahko vsaka premicna stvar, na kateri obstaja lastninska pravica (966. cl. ZOR) in je v pravnem prometu. Z ekonomskega vidika pa je seveda pomembno, da ima ta stvar premoženjsko vrednost, ki daje upniku možnost prodaje stvari in poplacila iz prejetega izkupicka. Vendar pa to ne pomeni, da je stvar, ki nima tržne vrednosti - kot je to v obravnavanem primeru, ko naj bi imela doloceno vrednost le za narocnika, za katera je bila izdelana - izven pravnega prometa, kot to ocitno ...

Sklep nº I Cpg 133/2001 of Gospodarski oddelek, July 11, 2002

Sklep o spremembi tožbe ni sklep procesnega vodstva, zato je sodišce prve stopnje na takšen svoj sklep, ko je razglašen, vezano.

July 10, 2002

Sklep nº I Cpg 697/2002 of Gospodarski oddelek, July 10, 2002

Res morajo biti za priznanje sodnega varstva družbenikov za vpogled v poslovno dokumentacijo družbe izpolnjene predpostavke, ki jih navaja pritožnica. Podana mora biti zahteva družbenika poslovodji družbe, da tako zahtevo poslovodja zavrne in da so o zavrnitvi zahteve na predlog družbenika odlocali ostali družbeniki (447. clen ZGD in sodba Vrhovnega sodišca RS, opr.št. III Ips 30/2000). Ker je poslovodja družbe Alojz Unetic predlagatelju zavrnil vpogled poslovne dokumentacije v primernem casu...

Sklep nº I Cp 919/2002 of Civilni oddelek, July 10, 2002

Pri presoji vsebine dopisa oziroma prave volje pravdnih strank je po oceni pritožbenega sodišca treba upoštevati predvsem, da sta ga napisali stranki, ki ne poznata pravniškega izražanja in jima termini kot so umik tožbe, umik pritožbe in posledice takih razpolaganj niso poznani. V izjavi pa sta povsem jasno navedli, da sta se pobotali z željo, da zopet zaživita skupno življenje, iz cesar izhaja, da se ne želita razvezati. Ce je sodišce prve stopnje menilo, da ni povsem jasno, kaj želita z iz...

Sklep nº III Cp 1237/2002 of Civilni oddelek, July 10, 2002

Zavarovanje bodoce in pogojne denarne terjatve upnika z zastavno pravico na dolžnikovi nepremicnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, po ZIZ ni dovoljeno.

Sklep nº III Cp 1474/2002 of Civilni oddelek, July 10, 2002

Sodišce mora najprej odlociti o delnem umiku predloga za izvršbo in šele za tem o ugovoru zoper sklep o izvršbi, v kolikor se ta nanaša na neustavljeni del izvršbe.

Sklep nº III Cp 1629/2002 of Civilni oddelek, July 10, 2002

S sklepom o izvržbi upnik ne pridobi zastavne pravice na nepremicnini dolžnika, ki je predmet prodaje, ampak le poplacilno pravico iz te nepremicnine. Zato v primeru ustavitve izvršbe zaradi neuspešne prodaje nepremicnine zastavne pravice tudi ne more obdržati, ce ta ni bila vknjižena že pred tem.

Sklep nº III Cp 1093/2002 of Civilni oddelek, July 10, 2002

Z zakonom o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ), ki je pricel veljati 15. oktobra 1998, je odpadla ureditev prejšnjega Zakona o izvršilnem postopku (v nadaljevanju: ZIP), po kateri je lahko upnik v izvršilnem postopku zahteval zamudne obresti od stroškov postopka, ceprav jih ni terjal v postopku, iz katerega je izviral izvršilni naslov (dolocba 2. odstavka 20. a clena ZIP). ZIZ je torej tudi glede zamudnih obresti od stroškov postopka uveljavil nacelo stroge formalne legalitete, ki v...

July 09, 2002

Sklep nº I Cp 596/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 09, 2002

Samopomoc je izjemoma dovoljeno sredstvo varstva posesti, ki je omejeno tako casovno kot tudi po nacinu in obliki. Ravnanje toženca, ki je dvakrat prevrnil, razbijal in poškodoval z macolo ter razmetal cvetlicna korita, ni bilo usmerjeno neposredno v vzpostavitev prejšnjega stanja, zaradi cesar je prešlo v motenje posesti tožnice. Takšnega samovoljnega ravnanja, ki predstavlja prekoracenje samopomoci, pa ni mogoce tolerirati niti ob upoštevanju njegovega ugovora viciozne posesti.

July 08, 2002

Sklep nº PRp 429/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, July 08, 2002

Če o ugovoru storilca proti sklepu o določitvi uklonilnega zapora še ni bilo odločeno, ni podlage za izdajo poziva za nastop uklonilnega zapora in predloga storilca, za opravo nalog v javno korist, ni mogoče zavreči kot prepoznega.

Sodba nº PRp 7/2008 of Višje sodišče v Celju, 11 oddelek, July 08, 2002

Izrek kazenskih točk s prepovedjo vožnje motornega vozila v ZP-1 ni predpisan, saj sta to dve različni samostojni stranski sankciji, ki se ne moreta izreči kot ena sankcija.

July 03, 2002

Sklep nº II Cp 932/2002 of Civilni oddelek, July 03, 2002

Ce dokazilo o placilu sodne takse za pravno sredstvo sodišcu ni pravocasno predloženo, se pravno sredstvo šteje za umaknjeno.

Sklep nº III Cp 855/2002 of Civilni oddelek, July 03, 2002

Ker je dolžnica samostojna podjetnica, nima delodajalca in tudi ni v delavnem razmerju. Tako v obravnavanem primeru delodajalec kot oseba, razlicna od osebe dolžnika, ne obstoji. Ker delodajalca ni, upnicin predlog po dolocbi 134. clena ZIZ ni utemeljen.

Sodba nº I Cp 415/2002 of Civilni oddelek, July 03, 2002

Tudi v primeru odlocanja po 1. odstavku 57. clena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih se predpostavlja, da sta deleža zakoncev na njunem skupnem premoženju enaka.

Sodba nº II Cp 1879/2001 of Civilni oddelek, July 03, 2002

Pravno naziranje pritožbe o tem, da bi tožnica morala tožencu kot svojemu odraslemu otroku ponuditi sklenitev najemne pogodbe oziroma drugo primerno stanovanje, je zmotno. Medtem ko je Zakon o stanovanjskih razmerjih šcitil uporabnike stanovanj (prim. 5., 6. clen ZSR), Stanovanjski zakon posebnih dolocb o varstvu ožjih družinskih clanov v razmerju do lastnika stanovanja nima. Lastniku torej ne odreka pravice, da zahteva izselitev iz stanovanja odraslega otroka, ce ta zaseda stanovanje brez po...

Sklep nº I Cpg 638/2002 of Gospodarski oddelek, July 03, 2002

Po drugem odstavku 49. c clena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) mora sodišce o predlogu družbenika, s katerim uveljavlja pravico do informacij o zadevah družbe (446. clen in 17. tc. 49. a cl. ZGD) odlociti v roku pet dni. Stališce pritožnika, da bi sodišce moralo narok razpisati tako, da bi od vrocitve vabila na narok nasprotnemu udeležencu pa do naroka preteklo vsaj tri dni, zato ni sprejemljivo. Smisel roka pet dni za odlocitev sodišca je v opredelitvi tovrstnih zadev kot ...

July 02, 2002

Sodba nº I Cpg 48/2001 of Gospodarski oddelek, July 02, 2002

Zastaralni rok za denarni odškodninski tožbeni zahtevek zacne teci takrat, ko oškodovanec zve za dejstva, ki predstavljajo škodo, pa ceprav tako spoznana škoda takrat (še) ni denarno ovrednotena (izražena v denarju), pri cemer pa dejstva, za katera je zvedel, tako ovrednotenje sicer omogocajo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners