Višja Sodišča: Opinions issued on August 2002

August 29, 2002

Sklep nº II Cpg 705/2002 of Gospodarski oddelek, August 29, 2002

V primeru izvršbe po uradni dolžnosti na predlog sodišca se taksnemu zavezancu ne pošlje opomina, temvec nalog za placilo takse, saj taksni zavezanec ni v zamudi s placilom takse, ker njegova taksna obveznost nastane šele, ko je predlagatelj izvršbe po uradni dolžnosti v postopku uspel (1. odst. 17. cl. ZST).

Sklep nº II Cpg 603/2002 of Gospodarski oddelek, August 29, 2002

Pritožbo je sicer napisala dolžnica sama, vendar je hkrati s to vlogo predložila tudi pooblastilo, s cimer je bilo sodišce prve stopnje nedvoumno obvešceno, da je dolžnica v tem postopku zastopana po pooblašcencu. Kadar pa ima stranka pooblašcenca, je potrebno sodna pisanja vrocati pooblašcencu in ne neposredno stranki.

August 28, 2002

Sklep nº III Cp 1231/2002 of Civilni oddelek, August 28, 2002

Ce terjatev v postopku prisilne poravnave ni bila prijavljena in zato tudi ne uvršcena v dolocen razred glede na nacin poplacila, je naknadna razvrstitev terjatve pravno vprašanje, ki ga mora v primeru spora rešiti sodišce in odlocitev ni prepušcena dolžniku. Prvotni izvršilni naslov se lahko izvrši le pod pogoji sklenjene prisilne poravnave.

Sklep nº II Cp 143/2001 of Civilni oddelek, August 28, 2002

Merila, na podlagi katerih zapušcinsko sodišce doloci prevzemnika zašcitene kmetije, je treba uporabiti tako, da je dosežen temeljni namen ZDKG, izražen v 1. clenu zakona.

August 27, 2002

Sklep nº II Cp 1380/2003 of Civilni oddelek, August 27, 2002

Pri prehodu zapušcine brez dedicev v lastnino Republike Slovenije gre za poseben nacin derivativne pridobitve lastnine in za univerzalno pravno nasledstvo, tako da Republika Slovenija vstopi v celoti v zapustnikova pravna razmerja glede pravic in stvari, ki so prešle v njeno last. S tem Republika Slovenija vstopi tudi v procesna razmerja zapustnika. Sodišce postopka ne prekine, ce je umrla stranka imela pooblašcenca, ampak pozove Republiko Slovenijo, naj postopek prevzame, nato pa s sklepom o...

August 23, 2002

Sodba nº Cp 1272/2001 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, August 23, 2002

Tožnik zaradi travme ob materini smrti ni utrpel še dodatnega zmanjšanja aktivnosti, pac pa zelo intenzivne in dolgotrajne duševne bolecine.

Sodba nº Cp 922/2001 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, August 23, 2002

Gibanje udeleženca v prometu po nasprotni strani od tiste, ki je predpisana, ne povzroci samo po sebi tudi njegove soodgovornosti, ce ni v vzrocni zvezi z nastankom škodnega dogodka.

August 22, 2002

Sodba nº I Cpg 1375/2001 of Gospodarski oddelek, August 22, 2002

Glede v stecajnem postopku prerekane terjatve bi se stecajni upravitelj moral dolocno izjaviti že v stecajnem postopku (prim. 1. odst. 142. cl. ZPPSL). Vendar pa je tožena stranka (stecajni dolžnik) šele v odgovoru na tožbo opredelila, kaj od prijavljenih terjatev je prerekala (list. št. 5 in 6 spisa). Preostale prijavljene, pa neprerekane terjatve tako veljajo za ugotovljene oziroma priznane in imajo enake ucinke kot pravnomocno razsojena stvar (prim. 3. odst. 142. cl. ZPPSL). Pri tem je nam...

Sklep nº II Cpg 678/2002 of Gospodarski oddelek, August 22, 2002

Ker je sklep o izvršbi pravnomocen, je bilo o upnikovem predlogu za izvršbo že pravnomocno odloceno, zato je sodišce prve stopnje z izpodbijanim sklepom, s katerim je predlog za izvršbo zavrglo, poseglo v pravnomocno razsojeno stvar (res iudicata), kar je bistvena kršitev dolocb postopka iz 12. tocke 2. odst. 339. cl. Zakona o pravdnem postopku.

Sodba nº in sklep I Cp 1557/2001 of Civilni oddelek, August 22, 2002

V zastaranje pravice, zahtevati zapušcino kot zapusnikov dedic, se všteje tudi cas, ki je pretekel v korist posestnika stvari zapušcine na racun predhodnega posestnika stvari zapušcine.

August 21, 2002

Sodba nº II Cp 943/2002 of Civilni oddelek, August 21, 2002

Ne glede na postroženi standard skrbnosti (2. odstavek 18. clena ZOR) pa pritožbeno sodišce ocenjuje, da je M. T. v dani situaciji storil vse, kar je po cestnoprometnih predpisih mogoce pricakovati od poklicnega voznika tovornega vozila. Odlocilno je namrec, da je zapeljal na magistralno cesto, ko je bila prosta, nato pa ga je avtobus presenetil na samem vozišcu. Dolžnost voznika, da pusti mimo vozilo, ki prihaja z njegove desne strani, ne vkljucuje obveznosti, da mu mora pri vkljucevanju na ...

Sodba nº in sklep II Cp 1717/2001 of Civilni oddelek, August 21, 2002

Ce stranka pristane na dolocilo "videno-kupljeno", potem je jamcevanje za stvarne napake zoženo na dejanski stan, ko je napaka skrita, prodajalec pa je zanjo vedel, a jo je kupcu zamolcal.

Sklep nº III Cp 1582/2002 of Civilni oddelek, August 21, 2002

Predvsem je treba poudariti, da dolžnik uveljavlja ugovorni razlog iz 10. tocke prvega odstavka 55. clena ZIZ. Ugovora torej ne utemeljuje z dejstvom, ki se nanaša na samo terjatev, ampak zatrjuje, da je pretekel rok, v katerem je po zakonu mogoce predlagati izvršbo. Res je tudi, da je dolžnik za obstoj ugovornega razloga vedel že ob izdaji sklepa o izvršbi, zato ni izpolnjen pogoj iz 56. clena ZIZ, po katerem mora ugovor po izteku roka temeljiti na dejstvu, ki je nastopilo po poteku ugovorne...

Sklep nº I Cp 1125/2002 of Civilni oddelek, August 21, 2002

Iz predložene listinske dokumentacije (fotokopij "Odstopnih izjav in upravno - izplacilnih prepovedi") izhaja, da jih je tožnica odobrila, oziroma da je privolila v izplacilne prepovedi na njen osebni dohodek oziroma pokojnino. Pravni ucinek takšne prepovedi je odrejen v dolocilu 135. clena ZIZ (v casu odobritve v 125. clenu Zakona o izvršilnem postopku). Izenacena je s sklepom o izvršbi na dolžnikovo placo. Tako je z navedeno dolocbo izplacilna prepoved z dolžnikovo odobritvijo uvršcena med ...

August 14, 2002

Sodba nº II Cp 1841/2001 of Civilni oddelek, August 14, 2002

Zahtevek za odkup drugega primernega stanovanja, ker je stanovanje, na katerem je sicer tožnica pridobila stanovanjsko pravico, hišniško stanovanje, ni vsebovan že v zahtevku za odkup tega stanovanja.

August 08, 2002

Sklep nº I Cpg 752/2002 of Gospodarski oddelek, August 08, 2002

Za utemeljenost predloga za zacasno odredbo morajo biti ta pravotvorna dejstva podana vsaj do stopnje verjetnosti.

August 07, 2002

Sklep nº I Cp 1194/2002 of Civilni oddelek, August 07, 2002

Cetudi je dolocilo 34. cl. ZIZ vsebovano v delu zakona, ki velja za izvršbo, se po 239.cl. ZIZ smiselno uporablja tudi za zavarovanje. To pa pomeni, da lahko sodišce doloci na predlog dolžnika drugo sredstvo zavarovanja namesto tistega, ki ga je predlagal dolžnik, ce to zadošca za zavarovanje. Kateri predmeti so iz izvršbe izvzeti, doloca 32. cl. ZIZ, pri izvršbi na nepremicnine pa dodatno še 177. cl. ZIZ in nepremicnina, ki služi gospodarski družbi za opravljanje njene pridobitne dejavnosti,...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners