Višja Sodišča: Opinions issued on September 2002

September 26, 2002

Sklep nº I Cpg 543/2002 of Gospodarski oddelek, September 26, 2002

Presoja o posledici, predvideni v 1. odst. 8. cl. ZST, v konkretnem primeru terja upoštevanje dolocb Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) o predpostavki za pravna sredstva, ki zadevajo obveznost placila sodne take.

Sklep nº I Cp 1431/2001 of Civilni oddelek, September 26, 2002

Vprašanje, ali je neka dejanska okolišcina pomembna za obstoj vzrocne zveze ali ne, spada v okvir pravilne uporabe materialnega prava.

September 25, 2002

Sklep nº II Cp 1216/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2002

Ker odlocba kazenskega sodišca o razveljavitvi odlocbe kazenskega sodišca o zaplembi premoženja ne vsebuje oznacbe nepremicnine, na kateri bi se naj vzpostavilo prejšnje stanje, predlagateljica pa ni sprožila postopka pri nepravdnem sodišcu po ZIKS, zemljiškoknjižbo sodišce ni moglo dovoliti predlaganega vpisa, s katerim bi se izbrisala lastninska pravica na državo in vzpostavila lastninska pravica na neutemeljeno obsojenega.

Sklep nº II Cp 1302/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2002

Vloge, v kateri stranka navaja, da ji sodba ni bila vrocena, ni mogoce obravnavati kot predlog za obnovo postopka, temvec glede na svojo vsebino predstavlja predlog za razveljavitev neutemeljenega potrdila o pravnomocnosti.

Sklep nº III Cp 1517/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2002

Pogoj za dovoljenost sodne nepremicninske izvršbe za izterjavo davkov je, da upnik pred tem v upravni izvršbi neuspešno uporabi vsa ostala izvršilna sredstva oziroma je izvršba na vseh ostalih v 1. odstavku 48. clena ZDavP navedenih predmetih izvršbe neuspešna. Ker je v konkretnem primeru za izterjavo iste terjatve v teku upravna izvršba na dolžnikovo placo, na podlagi katere dolžnik upnici odplacuje svoj dolg, kljub temu, da slednji zaradi pripisovanja zamudnih obresti glavnici ves cas naraš...

Sklep nº II Cp 1015/2001 of Civilni oddelek, September 25, 2002

Ce je tožeca stranka ob vložitvi tožbe imela pravni interes za tožbo, pa se tekom pravdnega postopka zaradi okolišcin, nastalih med postopkom, izkaže, da tožeca stranka pravnega interesa za tožbo nima vec, zaradi cesar sodišce tožbo zavrže, se šteje, da je tožeca stranka v pravdi popolnom propadla in mora zato toženi stranki povrniti njene pravdne stroške.

Sodba nº II Cp 817/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2002

Ob ugotavljanju izgubljenega dobicka kot vrnitve pravno priznane škode, ustvari sodišce hipoteticen položaj, kakšen dobicek bi oškodovanec ustvaril, ce bi ne bilo škodnega dogodka. Pri ustvarjanju (ugotavljanju) tega hipoteticnega dejanskega stanja pa mora paziti, da to ne nasprotuje pravnemu redu (Glej tudi nacelno pravno mnenje - VS SRS z dne 27.6.1989).

Sklep nº I Cp 1113/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2002

Ce so dela, ki predstavljajo motilno dejanje, v okviru tistih, ki so dovoljena na podlagi gradbenega dovoljenja, je izkljucena samovolja oziroma protipravnost dejanja.

September 18, 2002

Sklep nº II Cp 720/2002 of Civilni oddelek, September 18, 2002

Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremicnini se lahko odvzame ali omeji v javno korist proti nadomestilu v naravi ali proti placilu odškodnine pod pogoji, ki jih doloca Zakon o stavbnih zemljišcih. Po zakonu gre na strani razlastitvenega upravicenca (države ali obcine) za izbiro med dvema možnostima, od katerih ena nima nujno prednosti pred drugo, le po naravi stvari je edino možna odškodnina, ce ni na razpolago enakovrednega zemljišca.

Sklep nº III Cp 1573/2002 of Civilni oddelek, September 18, 2002

Vrocitev sklepa o izvršbi dolžniku pred opravo rubeža ni samostojna storitev, za katero bi bil izvršitelj upravicen do placila, pac pa je (obicajno) pripravljalno dejanje za rubež, katerega cena je zajeta v ceni rubeža.

Sklep nº II Cp 1783/2001 of Civilni oddelek, September 18, 2002

Ce se tožbeni zahtevek glasi zoper dolžnikovega dedica, je sestavni del dejanskega stanu tudi pokritost terjatve s podedovanim premoženjem.

Sodba nº II Cp 1460/2001 of Civilni oddelek, September 18, 2002

Dogovor bivših zakoncev o prenosu stanovanjske pravice, ki je bila z odlocbo nepravdnega sodišca dodeljena enemu izmed njiju, ni sporazum, ki sta ga zakonca na podlagi 1. odstavka 17. clena ZSR lahko ob razvezi sklenila o tem, kdo bo obdržal stanovanjsko pravico na skupnem stanovanju.

Sklep nº I Cp 1190/2002 of Civilni oddelek, September 18, 2002

Nacelo o vrstnem redu vpisa bi iz 46. cl. Zakona o zemljiški knjigi prišlo v poštev samo pod pogojem, ce bi bili obe vlogi oznaceni kot zemljiškoknjižni. V tem primeru bi moralo sodišce dati prednost pritožnikovi vlogi, tako pri odlocanju o vpisu kakor pri izvršitvi vpisa. V sporni zadevi pa predlog za izvršbo z dne 21.8.1997 ni bil oznacen kot zemljiškoknjižna vloga, kar napotuje na uporabo 3. odst. 75. cl. ZZK, ki doloca, da vloga, ki ni izrecno oznacena kot zemljiškoknjižna, nima zagotovlj...

September 12, 2002

Sodba nº I Cpg 840/2000 of Gospodarski oddelek, September 12, 2002

Postopek v sporih majhne vrednosti poteka na podlagi pisno izvedenih pravdnih dejanj (1. odst. 450. clena ZPP/99). V sporih majhne vrednosti mora tožeca stranka v tožbi navajati vsa dejstva in predlagati vse dokaze, tožena stranka pa v odgovoru na tožbo (451. clen ZPP/99. Po dolocbi 452. clena ZPP/99 lahko v sporu majhne vrednosti vsaka stranka vloži še po eno pripravljalno vlogo (1. odst.). Tožeca stranka lahko v osmih dneh po prejemu odgovora na tožbo vloži pripravljalno vlogo, v kateri odg...

Sodba nº I Cpg 1205/2001 of Gospodarski oddelek, September 12, 2002

V dolocilih 227. in 228. cl. ZPP je mišljena konkretna listina, na katero se stranka sklicuje, ne pa katera koli listina v zvezi z zadevo, ali celo nekakšna nedolocena in nedolocljiva "dokumentacija".

Sodba nº I Cpg 295/2002 of Gospodarski oddelek, September 12, 2002

Sodišce prve stopnje je s sodbo na podlagi 3. odst. 318. cl. ZPP zavrnilo tožbeni zahtevek, ker je ugotovilo, da iz dejstev, ki so v tožbi navedena, ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka. Sklepcnost tožbe je eden od pogojev za izdajo zamudne sodbe (glej 3. tocko 1. odst. 318. cl. ZPP). Sklepcnost pomeni, da iz dejstev, ki jih je tožeca stranka navedla v tožbi, izhaja materialnopravna posledica, ki jo uveljavlja s tožbenim zahtevkom. Gre torej za vprašanje, ki ima sedež v materialnem pravu.

September 11, 2002

Sodba nº I Cp 1127/2002 of Civilni oddelek, September 11, 2002

Dejstvo, da je oseba mladoletna, ni ovira za to, da bi s tretjim živela v ekonomski skupnosti, in sicer ne glede na to, ali starši sicer zanjo skrbijo ali ne.

September 04, 2002

Sklep nº II Cp 1861/2001 of Civilni oddelek, September 04, 2002

Terjatev iz naslova pravdnih stroškov, ki nastane z odlocbo sodišca, izdano po zacetku stecajnega postopka nad dolžnikom, je treba obravnavati enako kot stroške stecajnega postopka. Takšne terjatve ni treba prijaviti v stecajnem postopku.

Sklep nº I Cp 659/2002 of Civilni oddelek, September 04, 2002

Ce je temelj za vknjižbo vsebovan v javni listini (upravni odlocbi), pa se ta ne nanaša na stranke, ki so tudi zemljiškoknjižni lastniki, so podane ovire za vpis.

Sklep nº II Cp 1163/2002 of Civilni oddelek, September 04, 2002

Splošni pogoji za zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb Ao-plus-97 v 1. clenu dolocajo, da se zavarovalnica zaveže povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreci z zavarovanim motornim vozilom, na katerega je vezano to zavarovanje, utrpi upravicenec.

Sklep nº II Cp 1909/2001 of Civilni oddelek, September 04, 2002

Pravica do nujnega deleža je dedna pravica in jo mora nujni dedic praviloma uveljaviti v zapušcinskem postopku. Nujni dedic se upošteva samo na lastno zahtevo in ne po uradni dolžnosti (40. cl. ZD), svoj zahtevek pa lahko uveljavi do konca zapušcinskega postopka. Ce v zapušcinskem postopku sodeluje, ga pravnomocen sklep o dedovanju veže (220. cl. ZD). Hci zapustnika je postavila zahtevo po nujnem deležu v pritožbi, torej še vedno tekom zapušcinskega postopka. Nujni dedic namrec lahko pravico ...

Sklep nº I Cp 901/02 of Civilni oddelek, September 04, 2002

Tožnica (so)posesti ni mogla izgubiti že zgolj zato, ker jo je toženec pozval, naj s podstrešja odstrani svoje stvari. Z navedenim dejstvom je toženec ocitno poskušal odpreti vprašanje protipravnosti svojega (motilnega) dejanja, ceš da je imel do njega pravico, ker da ga izvaja iz svoje izkljucne lastninske pravce na podstrešju. Navedeno dejstvo bi bilo relevantno (v okviru presoje protipravnosti motenja) le, ce bi bilo med strankama nesporno petitorno vprašanje izkljucne toženceve pravice do...

Sklep nº I Cp 726/2002 of Civilni oddelek, September 04, 2002

Za montiranje etažne centralne napeljave je potrebno soglasje lastnika, ce se morajo pri tem opraviti vecje spremembe v stanovanju, ce pa se etažna centralna napeljava lahko montira že z manjšimi posegi, za takšno spremembo najemnik ne potrebuje soglasja lastnika.

Sklep nº I Cp 1849/2001 of Civilni oddelek, September 04, 2002

Ceprav gre tudi v primeru vracanja premoženja agrarnih skupnosti za vracanje podržavljenega premoženja, ki ga sicer ureja ZDen kot splošni denacionalizacijski predpis, pa je potrebno glede dedovanja premoženja, vrnjenega na podlagi ZPVAS, na podlagi izrecne dolocbe drugega odstavka 8. clena tega zakona uporabiti dolocbo splošnega predpisa, ki ureja dedovanje, to je ZD, ki velja za pozneje najdeno premoženje (drugi odstavek 221. clena ZD), in ne na podlagi dolocb 80. in 83. clena ZDen, s kater...

Sklep nº I Cpg 929/2001 of Gospodarski oddelek, September 04, 2002

Odstop terjatve (o kateri je tekla pravda), ni relevanten razlog, zaradi katerega bi se tožeca stranka lahko razbremenila povracila pravdnih stroškov tožene stranke v smislu 1. odst. 158. cl. ZPP.

Sodba nº I Cpg 1102/2001 of Gospodarski oddelek, September 04, 2002

Za nastanek pogodbenega razmerja je namrec med drugim potrebno soglasje volj pogodbenih strank (26. cl. ZOR). Tožeca stranka bi tako morala zatrjevati in dokazati ne le da je bila imenovana za clana nadzornega sveta, temvec tudi, da je funkcijo clana nadzornega sveta sprejela.

September 03, 2002

Sklep nº II Cp 1311/2002 of Civilni oddelek, September 03, 2002

Zaradi pravice do izjave, ki je vsebovana v pravici do kontradiktornega postopka, mora vsaka stranka imeti možnost s postavljanjem vprašanj pricam in nasprotni stranki sodišce prepricati v verodostojnost ali neverodostojnost dolocene price ali nasprotne stranke in s tem posredno v obstoj ali neobstoj pomembnega pravnega dejstva. To možnost je sodišce tožencu vzelo, ker predlaganih pric ni zaslišalo. Ce pa je sodišce ocenilo, da obstaja kateri od utemeljenih razlogov za zavrnitev predloga, naj...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners