Višja Sodišča: Opinions issued on January 2003

January 31, 2003

Sklep nº Cp 95/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 31, 2003

Poznejši upnik lahko pristopi k izvršbi, ko sodišce ugodi njegovemu predlogu za izvršbo.

Sklep nº Cp 3065/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 31, 2003

Bistveno za odlocitev v tej zadevi je torej, ali slovenski državljani v Republiki Hrvaški (prvotožnik je hrvaški državljan, drugotožeca stranka pa je pravna oseba s sedežem na Hrvaškem) niso dolžni dajati varšcine. Sodišce prve stopnje pa je ugotavljalo, da so slovenski državljani oprošceni placila varšcine v Republiki Avstriji (državi toženca), kar za ta primer glede na že prej obrazloženo ni pomembno.

January 30, 2003

Sklep nº I Cp 101/2003 of Civilni oddelek, January 30, 2003

Ker je sodišce prve stopnje opravilo vrocitev in izdalo zamudno sodbo pred uveljavitvijo novele ZPP, je treba pravilno vrocitev presojati po 142. in 141. clenu ZPP, ki je veljal v casu vrocanja. Ker iz spisa ne izhaja, da bi bila osebna vrocitev opravljena po 142. clenu ZPP, je bilo treba zamudno sodbo razveljaviti in zadevo vrniti sodišcu prve stopnje v ponovno sojenje.

January 29, 2003

Sklep nº I Cpg 591/2001 of Gospodarski oddelek, January 29, 2003

Sodišce po dolocilu 3. odstavka 180. clena ZPP sicer ni vezano na pravno podlago tožbenega zahtevka, ki jo navede tožnik. Vendar pa mora tožnik zatrjevati (in dokazati) vsa dejstva, na podlagi katerih je doloceno zatrjevano dejansko stanje mogoce subsumirati pod doloceno materialnopravno pravilo, drugace kot ga je tožnik.

Sodba nº I Cpg 997/2000 of Gospodarski oddelek, January 29, 2003

Pogoj za uspešno uveljavljanje pogodbene kazni zaradi zakasnitve je,

Sodba nº I Cp 132/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2003

Tudi pri izdaji zamudne sodbe se presoja pomen neskladja med navedbami v tožbi in predloženimi dokazi. Ovira za izdajo zamudne sodbe je samo tako neskladje, ki vzbuja dvom v utemeljenost tožbenega zahtevka.

January 28, 2003

Sodba nº Kp 389/2002 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 28, 2003

Ceprav je obtoženka v zagovoru in z dokazi poskušala prevaliti odgovornost za smrtno prometno nesreco na voznika prehitevanega avtomobila, ki ga je prehitevala z veliko hitrostjo in v nepreglednem ovinku, je glede na njeno starost, nekaznovanost, soprispevek voznika prehitevanega avtomobila, ki je med prehitevanjem pospeševal in glede na veliko casovno odmaknjenost kaznivega dejanja pogojna obsodba namesto kazni zapora primerna sankcija.

January 23, 2003

Sodba nº I Cpg 87/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 23, 2003

Ker je tožeca stranka svoje blago hranila v prostorih toženca, ne drži ugotovitev, da med njima ni bilo nobenega obligacijskega razmerja. Med njima je bila namrec ocitno sklenjena (vsaj) shranjevalna pogodba glede spornega blaga. Ena od obveznosti shranjevalca po tej pogodbi pa je tudi vrnitev stvari z vsemi plodovi in drugimi koristmi od nje. Ce toženec blaga ne bi mogel ali hotel vrniti pa ima tožeca stranka na voljo odškodninski zahtevek, pri cemer bi morala za njegovo utemeljitev izkazati...

Sklep nº II Cpg 1134/2002 of Gospodarski oddelek, January 23, 2003

Odlocitev, da se sklep o izvršbi v dovolilnem delu razveljavi tudi glede upnikovih izvršilnih stroškov, za dolžnika ni neugodna, zato mu pravni red ne priznava pravnega interesa za pritožbo zoper takšno odlocitev, ne glede na to, ali je odlocitev sama po sebi pravilna ali ne.

Sklep nº II Cpg 1144/2002 of Gospodarski oddelek, January 23, 2003

Zakon ne predpisuje posebne oblike za pooblastilo za sprejemanje pisanj. Voljo za sklenitev pravnega posla pooblastitve za sprejemanje pisanj lahko pooblastitelj izrazi tudi s konkludentnim ravnanjem.

Sklep nº I Cpg 1248/2002 of Gospodarski oddelek, January 23, 2003

Upnik v tem postopku uveljavlja zavarovanje nedenarne terjatve na vrnitev menice. Taka terjatev bi bila utemeljena, ce bi upnik dokazal, da dolžnik nima (vec) podlage za zadrževanje ali izpolnitev ter vnovcenje menice, da je torej odpadla podlaga (kavza) za izdajo menice.

Sodba nº I Cp 152/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Tisti ki je solastnik ene polovice nepremicnine, ostane lastnik enakega idealnega deleža tako v primeru, ce bi nepremicnina propadla, kot tudi v primeru, ce bi se njena vrednost povecala z dogradnjo, nadgradnjo, preureditvijo. V slednjem primeru se deleži ne bi spremenili celo, ce bi v povecanje vrednosti nepremicnine vlagal le eden od solastnikov. To bi lahko pogojevalo le pridobitev kakšne obligacijske pravice (npr. iz naslova neupravicene obogatitve), nikakor pa ne spremembe obsega pravne ...

Sklep nº III Cp 1458/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Ko je z izvršilnim naslovom dolžniku naložena obveznost, da upniku vrne nepremicnino v posest, ne more iti za drugo izvršbo, kot za izvršbo za izpraznitev in izrocitev nepremicnine po 16. poglavju ZIZ.

Sodba nº I Cp 800/2002 of Civilni oddelek, January 23, 2003

Brezpredmetna pa je tudi toženkina trditev, da se ne ve, kdo je pogodbo podpisal za tožnico. To bi lahko bilo relevantno le glede prevzema obveznosti neupraviceno zastopanega oziroma glede vprašanja dejanske pogodbene volje tožece stranke, ki ni sporna (prim. 88. clen ZOR), ne pa volje toženke.

January 22, 2003

Sklep nº Cp 1322/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 22, 2003

Pravica dedica do nujnega deleža je verjetneje izkazana, kakor ugovor vracunavanja daril v dedni delež nujnega dedica, ce so sporna dejstva o obstoju oziroma vrednosti daril.

Sklep nº Cp 1825/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 22, 2003

Ce se vrednost spornega predmeta po vložitvi tožbe, vendar še pred njeno vrocitvijo toženi stranki, zmanjša pod 2 milijona SIT, ostane okrožno sodišce, ki je bilo stvarno pristojno ob vložitvi tožbe, še naprej pristojno. Za preizkus pristojnosti je namrec odlocilen trenutek, ko je bila tožba vložena.

Sklep nº I Cp 1944/2002 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Zamudna sodba temelji na neudejanjenju toženceve pravice do kontradiktornega sojenja. Ker pa je treba pravice uresnicevati v skladu z zakonom, pomeni vložitev procesno neupoštevnega odgovora na tožbo neuresnicenje pravice do kontradiktornosti in s tem položaj, v katerem sodišce izda zamudno sodbo.

Sklep nº III Cp 51/2003 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Ko je bil sklep sodišca o nadaljevanju prekinjenega izvršilnega postopka zoper družbenike iz registra izbrane družbe kot dolžnika sprejet še pred odlocbo Ustavnega sodišca o delni razveljavitvi 6. odst. 580. cl. ZGD ter 4. in 5. odst. 27. cl. ZFPPod, imajo družbeniki kot novi dolžniki možnost uveljavljati morebitni ugovor, da se jih obravnava kot družbenike, ki niso odgovorni za obveznosti družbe.

Sklep nº I Cp 1691/2001 of Civilni oddelek, January 22, 2003

Gradnja enega od zakoncev (adaptacija) na zemljišcu, ki je v lasti drugega zakonca, ima lahko stvarnopravne ucinke le, ce so izpoljnjeni pogoji za pridobitev lastninske pravice po 33. clenu ZTLR, ce pogoji po dolocbah o gradnji na tujem zemljišcu (cl. 24 do 26 ZTLR) niso izpoljnjeni.

January 21, 2003

Sodba nº I Cp 362/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 21, 2003

Aktivna legitimacija predstavlja materialnopravno upravicenje subjekta uveljavljati doloceno pravico in gre za vprašanje materialnega prava. Pravico odpovedati najemno pogodbo za stanovanje in terjati njegovo izpraznitev zato podeljuje materialni zakon, in sicer SZ v 53. clenu, lastniku stanovanja.

Sklep nº II Cp 477/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 21, 2003

S popisom dolžnikovega stanovanja, ki ni bilo vpisano v zemljiški knjigi, je upnica pridobila zastavno pravico na tej nepremicnini. Popis stanovanja je imel ucinek pridobitve zastavne pravice, ceprav ni bil opravljen na terenu, saj je bila nepremicnina dovolj zanesljivo identificirana, publicitetni ucinek pa je bil dosežen z zaznambo popisa na izvirniku pogodbe. Ker je pritožnik zastavno pravico na istem stanovanju pridobil pozneje, je upnica pred njim pridobila tudi poplacilno pravico.

Sklep nº II Cp 453/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 21, 2003

Za odmero cene izvršiteljeve storitve po vrednosti predmeta, se kot vrednost zahtevka upošteva le glavnica, ne pa tudi obresti kot stranska terjatev. Ker na dražbo ni pristopil noben kupec, ta ni bila izvedena in se zato šteje kot neuspešna. Zato izvršitelj glede na dolocbo 3. odst. Tar.št. 3 Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev in o povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom do placila višjega zneska ni upravicen.

Sklep nº Cp 1244/2000 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 21, 2003

Kolikor zoper povzrocitelja škode zaradi njegove smrti ni mogoc kazenski pregon, je mogoce za potrebe pravde zaradi ugovora zastaranja ugotavljati zakonite znake, dolocenega kaznivega dejanja, ki jih eventuelno obsega protipravno ravnanje povzrocitelja škode, za možnost uporabe prvega odstavka 377. clena ZOR.

January 20, 2003

Sodba nº Cpg 1129/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, January 20, 2003

Za opravljanje tekocih poslov iz prvega odstavka 31.

January 16, 2003

Sodba nº I Cpg 487/2001 of Gospodarski oddelek, January 16, 2003

Po 103. cl. ZOR (uporaba glede na 1060. cl. OZ - Uradni list RS, št. 83/01) je nicna tista pogodba, ki nasprotuje ustavnim nacelom družbene ureditve, prisilnim predpisom ali družbeni morali, ce namen kršenega pravila ne odkazuje na kakšno drugo sankcijo, ali ce zakon v posameznem primeru ne predpisuje kaj drugega. Sankcija nicnosti je torej ultima ratio (tudi zaradi spoštovanja temeljnega obligacijskega nacela pacta sunt servanda) in je pogodbo treba, ce je le mogoce, vzdržati v veljavi. ZGJS...

Sodba nº in sklep I Cp 2019/2002 of Civilni oddelek, January 16, 2003

Razmerje med zavarovalnico in toženo stranko, ki je nastalo s podpisom zavarovalne pogodbe, je mogoce primerjati s poroštvenim razmerjem (997. - 1019. cl. Zakona o obligacijskih razmerjih, v nadaljevanju ZOR). Porok praviloma odgovarja za izpolnitev cele obveznosti glavnega dolžnika, za katero je prevzel poroštvo (2. odst. 1002. cl. ZOR). S tem, ko je zavarovalnica kot porok poravnala dolg tožene stranke, je prenehala tudi odškodninska obveznost glavnega dolžnika.

Sklep nº I Cp 1759/2002 of Civilni oddelek, January 16, 2003

Zaznamba prepovedi odtujitve inobremenitve aruje vrstni red pridobitve pravice tožece stranke na nepremicnini samo glede oseb, ki vpis predlagajo na podlagi zasebne listine, ki vsebuje dolžnikova razpolagalna dejanja. Ne varuje pa vrstnega reda oseb, v korist kaerih se vpis opravi na podlagi sodne odlocbe. Takšno pravno varstvo pa daje zaznamba spora, ki se dovoli,ce tece sodni postopek o pridobitvi, spremembi ali prenehanju stvarne pravice na nepremicnini (prvi odst. 44. cl. Zakona o zemljiš...

January 15, 2003

Sklep nº Cp 1747/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 15, 2003

Ugovor zastaranja terjatve lahko dolžnik uveljavlja v ugovoru zoper sklep o izvršbi.

Sklep nº Cp 1963/2001 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 15, 2003

Listina v tujem jeziku se šteje za nepopolno vlogo in ne more biti osnova za zamudno sodbo.

Sklep nº II Cpg 1141/2002 of Gospodarski oddelek, January 15, 2003

Pravnomocnost sklepa izvršilnega sodišca, s katerim je zavrnjen predlog za izdajo sklepa na podlagi verodostojne listine, preprecuje ponovno vodenje izvršilnega postopka samo v okvirih na katere se nanaša pravnomocna odlocitev sodišca.

Sodba nº I Cp 711/2002 of Civilni oddelek, January 15, 2003

V primeru iz dolocbe 16. clena ZSladR gre za poseben civilni delikt, ki kot pravno relevantno škodo doloca le dejansko, to je navadno premoženjsko škodo, ne pa še izgubljenega dobicka.

Sodba nº I Cp 1974/2002 of Civilni oddelek, January 15, 2003

Tožeca stranka je na podlagi subrogacije uveljavljati nasproti tožencu kot povzrocitelju škode, ce je slednji odškodninsko odgovoren zavarovancu tožece stranke.

Sodba nº I Cp 632/2001 of Civilni oddelek, January 15, 2003

Izpolnitvenega pomocnika organizatorja igre ni mogoce šteti za tretjo osebo v mislu prvega in tretjega odstgavka 65. clena ZOR. Zahtevke iz naslova neveljavnosti pogodbe zaradi grožnje ali prevare je treba uveljavljati proti organizatorju igre. Neposredno od izpolnitvenega pomocnika pa je mogoce zahtevati povrnitev škode, ce prekoracil pooblastila pri sklepanju pogodbe (cetrti odstavek 88. clena ZOR) ali ce je ravnal nedopustno in je odškodninsko odgovoren (drugi odstavek 170. clena).

January 14, 2003

Sodba nº I Cp 322/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 14, 2003

Pravnomocen sklep o dedovanju veže tožeco stranko, ker je sodelovala v zapušcinskem postopku in ji je bil ta sklep tudi vrocen. Ker je iz sklepa bilo razvidno, kako dedici dedujejo sporno italijansko pokojnino, ko bo izplacana, bi morala najkasneje s pritožbo izpodbijati to odlocitev v sklepu o dedovanju. Ker je ta rok zamudila, pa lahko uveljavlja zahtevek do te pokojnine v samostojni pravdi le ob pogojih iz 224. clena ZD.

Sklep nº I Cp 130/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 14, 2003

Pogodbeno dogovorjena prepoved odtujitve lahko ucinkuje proti drugim osebam le, ce je vpisana v zemljiški knjigi in ob nadaljnjem pogoju; da je ustanovljena med zakonci, roditelji in otroki, posvojenimi otroki in rejenci ali njihovimi zakonci (pravno pravilo iz paragrafa 364 c ODZ).

Sodba nº Cp 1202/2001 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 14, 2003

Rok iz cetrtega odstavka 53. clena SZ ni prekluziven, zato njegova zamuda ne pomeni v vsakem primeru, da najemnik izgubi pravice iz tretjega odstavka 53. clena SZ. V kolikor po prejemu opomina, za obdobje, ko ni poravnal obveznosti, s potrdilom CSD dokaže razmere, ki jih predvideva tretji odstavek 53. clena SZ, je treba šteti, da je izpolnil dolžnosti iz cetrtega odstavka 53. clena SZ.

Sodba nº Cp 617/2001 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 14, 2003

Premazovanje žlebov z gosto koalinsko maso, ki kaplja po tleh, kar ima za posledico mastnost in spolzkost tal, pomeni povecano nevarnost v smislu objektivne odgovornosti tožene stranke. Pri tem je tožniku ocitati nezadostno previdnost, saj je dobro vedel, da so tla mastna, kot tudi, da so žlebovi oddaljeni le en meter od gorilcev, kar pa ne predstavlja povsem neznatnega deleža soodgovornosti tožnika v deležu 5 %. Glede na stopnjo njegovega zanemarjanja potrebne pozornosti in previdnosti mu je...

Sklep nº Cp 1487/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 14, 2003

Kolikor naslov dolžnika v izvršilnem predlogu po ustreznih aktivnostih upnika ostane neznan, je pogojeno nadaljevanje postopka s sodelovanjem upnika v smislu dolocil clena 82/II-4 ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ, ki je mogoce le na njegov predlog.

January 10, 2003

Sklep nº II Cpg 1069/2002 of Gospodarski oddelek, January 10, 2003

Namen instituta iz 31. clena ZIZ ni v cim lažjem in hitrejšem poplacilu upnika, temvec je namen predložitve seznama premoženja omogociti upniku, da pride do poplacila, ki ga sicer zaradi nedostopnosti podatkov o dolžnikovem premoženju sploh ne bi mogel doseci.

January 08, 2003

Sklep nº III Cpg 65/2002 of Gospodarski oddelek, January 08, 2003

Predpostavka za zacetek likvidacijskega postopka je torej po sedmem odstavku 171. clena ZBan obstoj dokoncne ugotovitvene odlocbe Banke Slovenije o obstoju likvidacijskega razloga. Sodišce, ki odloca o zacetku likvidacijskega postopka, torej ne presoja obstoja likvidacijskega razloga, ker je to v pristojnosti Banke Slovenije. Pravilnost in zakonitost odlocbe Banke Slovenije o obstoju likvidacijskega razloga pa prizadeta stranka lahko uveljavlja v postopku sodnega varstva po dolocbah 176. clen...

Sklep nº I Cp 418/2001 of Civilni oddelek, January 08, 2003

Iz drugega odstavka 213. clena in 287. cl. Zakona o pravdnem postopku izhaja, da sodišce odloca o tem, kateri dokazi naj se izvedejo za ugotovitev odlocilnih dejstev, vendar lahko zavrne izvedbo nerelevantnih dokazov. Višje sodišce ocenjuje, da je sodišce prve stopnje nedopustno zavrnilo dokazna predloga tožnika, s tem pa je kršilo njegovo pravico do izjave v postopku in je zagrešilo absolutno bistveno kršitev po 8. tc. 2. odst. 339. cl. ZPP.

Sodba nº I Cp 485/2002 of Civilni oddelek, January 08, 2003

Lastnik stanovanja je moral skleniti najemno pogodbo s prejšnjim imetnikom stanovanja v roku šest mesecev (1. odst. 147. cl. SZ), ki je za vojaška stanovanja zacel teci po uveljavitvi Uredbe o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (3. odst. 2. cl.), torej 8.1.1993. Najemnik je svojo pravico do sklenitve pogodbe lahko uveljavljal s tožbo. Ker za zastaranje terjatve na sklenitev pogodbe zakon ne predpisuje posebnega zastaraln...

January 07, 2003

Sklep nº Cp 1681/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 07, 2003

Zgolj pavšalno zatrjevanje dolžnika, da je placal, za obrazloženost ugovora (kljub predlaganim dokazom) ne zadošca. Smisel dolocila II. odstavka 53. clena ZIZ ni samo v tem, da se dolžnikom prepreci vlaganje ugovorov, v katerih za sicer dovolj dolocno zatrjevana dejstva niso predlagani nobeni dokazi, temvec da se dolžnikom preprecijo tudi takšni ugovori, v katerih že pravno relevantna dejstva (ki jih sicer mora v nadaljevanju dokazati) niso navedena dovolj dolocno.

Sodba nº Cp 1943/2000 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 07, 2003

Obresti od zahtevane terjatve gredo od njene zapadlosti, ki se presoja glede na okolišcino ustalitve ugotovljene invalidnosti po koncanem zdravljenju in objektivne možnosti toženke ugotovitve obstoja njene obveznosti.

January 06, 2003

Sodba nº in sklep Kp 370/2002 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 06, 2003

V krivdoreku izpodbijane sodbe je kot izvršitvena oblika pomoci navedena odstranitev ovir za izvršitev kaznivega dejanja ne da bi bile ovire sploh opisane, kakor tudi ni opisan nacin odstranitve teh ovir. Zato tak opis ne pomeni kaznivega dejanja pomoci h kaznivemu dejanju in je potrebno izreci oprostilno sodbo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners