Višja Sodišča: Opinions issued on October 2003

October 30, 2003

Sklep nº I Cpg 149/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 30, 2003

Verjetnost terjatve iz podrejenega tožbenega zahtevka je odvisna od ugotovitve, ali je (ni) podana verjetnost terjatve iz primarnega tožbenega zahtevka. Cetudi še ni bil zavrnjen primarni tožbeni zahtevek, je mogoce obravnavati verjetnost terjatve iz podrejenega tožbenega zahtevka, kajti za podobno situacijo bi šlo, ce bi tožeca stranka izdajo zacasne odredbe za zavarovanje podrejenega tožbenega zahtevka predlagala pred uvedbo pravdnega postopka.

October 29, 2003

Sklep nº Cp 82/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 29, 2003

Delitev stvari se ne more zahtevati ob neugodnem casu in ce bi se z delitvijo povzrocila ekonomska škoda. Vendar pojem "ob neugodnem casu oz. nepravem casu" ne more imeti trajnega znacaja in se mora zato razlagati restriktivno, saj ima solastnik pravico zahtevati delitev stvari ob vsakem casu. Zato mu realizacijo te pravice lahko zacasno odložijo le obcasne ovire.

Sklep nº I Cp 729/2003 of Civilni oddelek, October 29, 2003

Sodišce po uradni dolžnosti izvede zaznambo prepovedi le na podlagi izvršljive (po novem ZZK pa dokoncne) upravne odlocbe, ceprav mora upravni organ po dolocbi 76c. clena ZUN odlocbo poslati sodišcu nemudoma. Ce iz podatkov v spisu ni razvidno, da je odlocba izvršljiva, se zaznamba ne opravi.

October 28, 2003

Sodba nº Cp 1028/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 28, 2003

Ali se nekomu vzame poslovna sposobnost oz. se mu delno ali v celoti vrne, ni odvisno od vrste napake, ampak od njene velikosti in intenzivnosti in od pobude vecjega ali manjšega varstva. To pa pomeni, da mora sodišce, kadar odloci, da se samo deloma odvzame poslovna sposobnost, ugotavljati na katerih podrocjih življenja in delovanja lahko ta oseba svobodno funkcionira.

Sodba nº in sklep Kp 104/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 28, 2003

V krivdoreku je kot izvršitveno dejanje navedeno, da je obtoženec zahteval od oškodovanca, naj mu pokaže, koliko denarja ima s sabo, pri tem pa ga je zmerjal in krical. Ker je oškodovanec vedel, da obtoženec izsiljuje ljudi za denar in jih tudi fizicno napada, se je prestrašil in mu izrocil 15.000,00 SIT.

Sodba nº I Cp 1017/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 28, 2003

Ob dejstvu, da predmetna pogodba ni razdrta je treba uporabiti pravilo o socasni izpolnitvi po 122. clenu ZOR. V drugem odstavku citiranega dolocila je doloceno, da sodišce v primeru, ko ena stranka ugovarja, da ni dolžna izpolniti svoje obveznosti, dokler tudi druga stranka ne izpolni svoje, sodišce prvi stranki naloži, da mora izpolniti svojo obveznost takrat, ko jo izpolni tudi druga stranka. Prvo sodišce je ob tem, ko je sicer pravilno štelo, da so nasprotni tožbeni zahtevki zastarali, sp...

Sklep nº Cp 2681/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 28, 2003

Pritožnik v zemljiškoknjižnem postopku, ki tece predvsem v skladu s formalnim nacelom, ko sodišce odloca na podlagi predloženih listin, ne more uspešno izpodbijati veljavno sklenjene razdružilne pogodbe v notarskem zapisu. Sodišce po uradni dolžnosti pazi le na nicnost pravnega posla, ki je podlaga za vpis (83. clen ZZK), za kar ne gre v konkretnem primeru.

October 23, 2003

Sodba nº Kp 286/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 23, 2003

Vzrocna zveza ni pretrgana, ker je obtoženi ponoci in na neosvetljeni avtocesti obracal tovornjak in tako v celoti zaprl vozni pas, s cemer je samo on ustvaril nevarno stanje na cesti, ker oškodovanec kljub višji hitrosti z zaviranjem ni uspel prepreciti trcenja, v katerem je poleg njega bil še sopotnik v osebnem avtomobilu.

Sklep nº Kp 314/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 23, 2003

Ker je obdolženi pravocasno opravicil izostanek glavne obravnave z boleznijo, kar je sicer kasneje dokazal z zdravniškim potrdilom, v opravicilu pa je izrazil interes biti na glavni obravnavi, tako ni bilo pogojev za sojenje v nenavzocnosti. Zato je bilo treba izpodbijano obsodilno sodbo razveljaviti po uradni dolžnosti.

Sodba nº Cp 1028/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 23, 2003

Sodišce prve stopnje ni ravnalo pravilno in s tem storilo kršitev dolocb pravdnega postopka, ko je izdalo zamudno sodbo tudi za zakonske zamudne obresti od datuma 14.8.2001, ko je bilo posojilo dano, pa do datuma 15.1.2002. Iz navedb v tožbi in iz listinskih dokazov, ki jih je predložila tožeca stranka, namrec izhaja, da sta se stranki dogovorili za vracilo posojila v roku dveh mesecev, v nadaljevanju pa je bil ta rok podaljšan do 15.1.2002. Tožeca stranka lahko zahteva zakonske zamudne obres...

Sklep nº Kp 277/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 23, 2003

V nepravi obnovi kazenskega postopka se združujejo po pravilih o steku samo kazni iste vrste, ki so pravnomocno izrecene. Ker je sodišce 1. stopnje združilo dve kazni zapora, ni smelo odlocati o izreku pogojne obsodbe, v kateri bi dolocilo sedaj izreceno enotno kazen. Zato tudi pritožbi, ki predlaga izrek pogojne obsodbe, ni mogoce ugoditi.

October 22, 2003

Sklep nº II Cp 1722/2003 of Civilni oddelek, October 22, 2003

Zahtevke iz 167. clena ZASP je mogoce uveljavljati le pri izkljucnih pravicah iz ZASP, ne pa tudi pri drugih pravicah avtorja. Pravica avtorja, da usmerja uporabo dela in da dobi placilo za uporabo dela, je izkljucno premoženjsko upravicenje avtorja. Med posamicnimi pravicami, ki zagotavljajo avtorjev nadzor nad temi vidiki avtorske pravice je tudi avtorska pravica v primeru javne priobcitve neodrskih glasbenih del in pisanih del s podrocja književnosti (male pravice). S tem, ko se materialne...

Sodba nº I Cp 1452/2002 of Civilni oddelek, October 22, 2003

Litispendenca ne obstoji, ce je sodišce v pravnomocni sodbi, s katero je obdolženko - toženo stranko spoznalo za krivo storitve kaznivega dejanja, pozabilo odlociti o delu premoženjskopravnega zahtevka tožece stranke - oškodovanke (in sicer ji ga ni ne prisodilo niti jo ni v tem delu napotilo na pravdo), in tožeca stranka ta del svojega zahtevka uveljavlja v pravdi.

Sklep nº I Cp 1427/2003 of Civilni oddelek, October 22, 2003

Cenitev zapušcine, katere predmet je zašcitena kmetija, je v interesu tako prevzemnika kot nujnega dedica. Predujem za cenilca sta zato dolžna založiti oba, vsak v obsegu svojega deleža.

Sklep nº I Cp 1011/2002 of Civilni oddelek, October 22, 2003

Sodišce prve stopnje je ugotovilo dejstvo, na katerem tožena stranka ni temeljila svojih ugovorov oziroma s katerim ni izpodbijala navedb in dokazov nasprotnika (212. clen ZPP), obenem pa z opredelitvijo tega kot odlocilnega dejstva in neizvedbo dokazov, ki jih je predlagala tožeca stranka že v tožbi, tožeci stranki odvzelo možnost enakopravnega udeleževanja v postopku oziroma kršilo njeno pravico do izjave v postopku, ki je element pravice do kontradiktornega postopka (5. clen ZPP).

October 20, 2003

Sodba nº in sklep Cp 1011/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 20, 2003

Sodišce mora oceniti verodostojnost izpovedbe price, ne glede na to, da je izpovedbo price upošteval v mnenju tudi izvedenec. Ce takšna ocena sodišca manjka, je podana absolutna bistvena kršitev dolocb postopka, saj manjkajo razlogi o odlocilnih dejstvih.

October 16, 2003

Sklep nº Cp 1317/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 16, 2003

Terjatve iz davka na dodano vrednost in glede prometa nepremicnin ni potrebno prijaviti do razdelitvenega naroka, ampak je možna priglasitev tudi pozneje.

October 15, 2003

Sodba nº Cp 1547/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 15, 2003

Po dolocbi 7. cl. ZPP so stranke dolžne navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. To velja tako za tožeco stranko, ki mora v tožbi navesti vsa dejstva in predlagati dokaze, kot tudi za toženo stranko, ki mora v kolikor meni, da dejstva niso resnicna, le-ta izrecno oporekati in za svoje nasprotne trditve tudi predložiti ustrezne dokaze. Tožeca stranka je v tožbi obrazložila, zakaj šteje, da je bila tožena stranka dolžna pla...

Sklep nº I Cpg 902/2003 of Gospodarski oddelek, October 15, 2003

Pogoj za dopustnost meritorne odlocitve je obstoj procesne legitimacije stranke, torej vprašanje, kdo v konkretnem postopku sme nastopati kot tožnik oziroma predlagatelj in kdo kot toženec oziroma nasprotni udeleženec. Na to vprašanje glede na v postopku uveljavljano pravico daje odgovor materialno pravo. Tožnik oziroma predlagatelj mora zato v predlogu opisati razmerje oziroma stanje, o katerem naj sodišce odloci, dejstva, ki so pomembna za odlocitev ter dokaze za te navedbe (21. cl. ZNP). C...

Sodba nº in sklep I Cpg 1161/2001 of Gospodarski oddelek, October 15, 2003

Z ZSKZ je Republika Slovenija postala lastnica vseh tistih kmetijskih zemljišc, kmetij in gozdov v družbeni lastnini, ki niso prešla v njeno last že na podlagi ZLPP, Zakona o zadrugah in drugih predpisov (1. in 2. odstavek 14. clena). Na ta nacin so kmetijska zemljišca in gozdovi v doslej družbeni lastnini pridobila znanega lastnika, gospodarjenje s temi zemljišci (upravljanje in razpolaganje) pa je bilo zaupano drugotožeci stranki (1. odstavek 2. clena ZSKZ). Da pa bi dotedanjim upravljalcem...

Sklep nº I Cpg 346/2001 of Gospodarski oddelek, October 15, 2003

Višina obicajnih placil kot element dolocitve cene po sodišcu ni tisto dejstvo, ki bi ga morala dokazovati tožeca stranka. Zato glede teh dejstev ni mogoca uporaba dolocila 215. clena ZPP. Dolocitev cene je prepušcena sodišcu, ki lahko le-to odrece le, ce pogodba ne vsebuje nobenih dolocljivih podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoce dolociti placilo po drugem odstavku 623. clena ZOR.

Sklep nº II Cp 685/2003 of Civilni oddelek, October 15, 2003

Eden od pogojev za izdajo zamudne sodbe je, da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v tožbi (3. tocka 1. odstavka 318. clena ZPP). Z drugimi besedami povedano to pomeni, da mora iz dejstev, ki jih je tožnik navedel v tožbi, izhajati tista pravna posledica, ki jo uveljavlja v zahtevku.

October 14, 2003

Sodba nº I Cp 785/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 14, 2003

Azbestni prah je nevarna snov, azbestnocementna proizvodnja pa je nevarna dejavnost in vdihavanje azbestnega prahu hudo škoduje zdravju. Razvoj poklicne bolezni plaki parietalne plevre, ki je posledica vdihavanja tega prahu, pomeni škodo, za katero odgovarja drugotožena stranka, ker predstavlja proizvodnja, v kateri se je uporabljal azbest, nevarno dejavnost. Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo nima znacaja reparacije, temvec le znacaj satisfakcije.

October 12, 2003

Sklep nº III Cp 954/2003 of Civilni oddelek, October 12, 2003

Izvršba na placo je mogoca le v primeru, da je dolžnikov delodajalec tretja oseba, ne pa sam dolžnik kot samostojni podjetnik.

October 08, 2003

Sodba nº I Cp 1529/2002 of Civilni oddelek, October 08, 2003

V sporu o služnostni pravici ostane stranka aktivno (ali pasivno) legitimirana, ceprav je med pravdo odtujila gospodujoco (oz. služeco) stvar.

Sklep nº III Cp 1244/2003 of Civilni oddelek, October 08, 2003

Odlocba višjega sodišca, s katero odloci o pritožbi stranke v postopku o izvršbi zoper sklep izvršilnega sodišca, je pravnomocna (6. odstavek 9. clena ZIZ). Zoper njo torej ni dovoljena pritožba kot redno pravno sredstvo, po dolocilu 10. clena ZIZ pa tudi ne revizija kot izredno pravno sredstvo. Ne glede na to, ali je torej vlogo dolžnikov treba šteti kot pritožbo ali kot revizijo, to pravno sredstvo ni dovoljeno.

Sodba nº II Cp 1758/2002 of Civilni oddelek, October 08, 2003

ZKP predvideva "pravico do povrnitve škode", medtem ko škoda in

October 07, 2003

Sklep nº Cp 1442/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 07, 2003

Odškodninski ali drugi povracilni zahtevki v okviru posestne pravde niso mogoci, kar pomeni tudi, da restitucijskega zahtevka ni mogoce prilagoditi novi situaciji in s spremembo tožbe, namesto vzpostavitve prejšnjega stanja, zahtevati odškodnine.

Sklep nº II Cp 144/03 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 07, 2003

Katere pravice in obveznosti so lahko predmet poravnave in s tem predmet ureditve z notarskim zapisom (4. clen ZN) je dolocal 1092. clen, v casu nastanka obveznosti veljavni ZOR. Notarski zapis je izvršilni naslov, ce so izpolnjeni pogoji iz 4. clena ZN. Da je na njegovi podlagi mogoce dovoliti izvršbo, mora biti tudi izvršljiv (drugi odstavek 20. clena ZIZ). Za lastnost izvršljivosti pa ne zadošca, da je dolžnik pristal na njegovo neposredno izvršljivost, pac pa mora biti kumulativno izpolnj...

Sklep nº I Cp 256/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 07, 2003

Uvodoma pojasnjuje pritožbeno sodišce, da nima pomislekov glede sodne pristojnosti za urejanje stikov med mladoletno hcerko in tožencem (clen 18/I ZPP). Zaradi prenehanja izvenzakonske skupnosti pravdnih strank je namrec prvo sodišce odlocilo o dodelitvi mladoletne E. tožnici v varstvo in oskrbo ter o preživninski obveznosti toženca. Pravna podlaga take odlocitve je v clenu 78 Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR (v zvezi z noveliranim clenom 105/II istega zakona, ki na pot...

October 02, 2003

Sodba nº I Cpg 230/2003 of Civilni oddelek, October 02, 2003

S tem, ko je tožeca stranka v pripravljalni vlogi z dne 2.9.2002 zatrjevala, da gre za obracun prevoza na drugi relaciji in sicer iz San Diega v Koper, je tožeca stranka spremenila dejansko podlago tožbenemu zahtevku. Iz prvotno vtoževanega racuna namrec tako zatrjevana dejanska podlaga ni razvidna, prav tako pa je neupoštevno sklicevanje tožece stranke na napako pri racunalniškem izpisovanju racuna. Za odlocanje o istovetnosti zahtevka ne more biti relevantno, kaj je imela tožeca stranka v m...

Sodba nº I Cpg 1119/2001 of Gospodarski oddelek, October 02, 2003

Zgolj dejstvo, da je glavni izvajalec del dobil od narocnika placano

Sklep nº III Cp 1099/2003 of Civilni oddelek, October 02, 2003

Za izterjavo zakonskih zamudnih obresti od izplacanih nadomestil preživnine od preživninskega zavezanca, mora imeti sklad primeren izvršilni naslov, to pa je obvestilo z odlocbo o priznanju nadomestila preživnine, v katerem so obresti dolocno opredeljene.

October 01, 2003

Sklep nº I Cp 350/2003 of Civilni oddelek, October 01, 2003

Sodišca so po 56. clenu ZDen pristojna v nepravdnem postopku odlocati o zahtevah za denacionalizacijo iz 5. clena ZDen, torej, kadar je premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijace državnega organa oziroma predstavnika oblasti. Besedilo tega clena je treba razlagati širše in sicer tako, da zajema tudi tiste primere, ko je bil pravni naslov za prehod premoženja akt državnega organa, vendar pa je bila podlaga za izdajo te odlocbe popre...

Sklep nº III Cp 1193/2003 of Civilni oddelek, October 01, 2003

Pritožnik pritrjuje, da je že vložil identicen ugovor tretjega, vendar pa napacno sodi, da je bilo o njem odloceno le "procesno" in ne meritorno. Sodišce prve stopnje je namrec njegov zahtevek zavrnilo (in ne zavrglo), kar pomeni, da je o njem odlocalo vsebinsko. Odlocalo je namrec, ali je ugovor tretjega verjetno izkazan, torej materialnopravno utemeljen. Nov ugovor tretjega temelji na istih dejstvih, predloženi so mu le novi dokazi. Eden temeljnih procesnih institutov je institut pravnomocn...

Sklep nº III Cp 1016/2003 of Civilni oddelek, October 01, 2003

Druga dolžnica v casu vložitve predloga za izvršbo in kasnejše izdaje sklepa o izvršbi ni imela sposobnosti biti stranka (1. odstavek 76. clena ZPP), saj je umrla že pred tem. Izvršba zoper njo se torej ne bi smela zaceti (5. odstavek 81. clena ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ). Izpodbijani sklep je sklep o nadaljevanju izvršbe po pokojni drugi dolžnici in pritožbeno sodišce lahko presoja le pravilnost tega sklepa. Izvršilni postopek se prekine tedaj, kadar stranka med postopkom umre in se nato n...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners