Višja Sodišča: Opinions issued on November 2003

November 28, 2003

Sklep nº Kp 186/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 28, 2003

Po 2. odst. 337. cl. ZKP opravita ogled in rekonstrukcijo zunaj glavne obravnave samo predsednik senata ali sodnik, ki je clan senata. Ker je sodeci senat na glavni obravnavi odredil opravo rekonstrukcije po preiskovalnem sodniku, ki zanjo ni bil pristojen, pomenita zapisnik o rekonstrukciji in foto album z nje dokaza, na katera se sodna odlocba ne more opirati.

November 26, 2003

Sodba nº I Cpg 713/2003 of Gospodarski oddelek, November 26, 2003

S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe sta se pravdni stranki dogovorili, da bosta obstojeco obveznost iz leasing pogodbe nadomestili z novo po kupoprodajni pogodbi (primerjaj 1. odst. 323. cl. OZ). S pogodbo o prenovitvi pa prejšnja obveznosti preneha, nastane pa nova (1. odst. 325. cl. OZ). Zmotno je zato stališce pritožnika, pa tudi prvostopenjskega sodišca, da je z asignacijo tožeca stranka poravnala svoje obveznosti iz leasing pogodbe, kajti v casu placila po asignacijski pogodbi obveznost t...

Sodba nº I Cpg 1000/2003 of Gospodarski oddelek, November 26, 2003

Iz spisovnega gradiva izhaja, da tožeci stranki nista predložili asignacijskih pogodb, na katere se v tožbi sklicujeta in jih izpodbijata. Tožena stranka je odgovoru na tožbo priložila le asignacijsko pogodbo št. 796/A/99 z dne 21.6.1999, ki jo je imela sama, za ostale asignacijske pogodbe pa zatrjevala, da jih s stecajnim dolžnikom ni sklenila. Sodišce je zato ostale sporne asignacijske pogodbe pridobilo od stecajnega dolžnika (1. odst. 228. clena ZPP) šele dne 11.12.2002 (list. št. 39), tor...

Sklep nº III Cpg 76/2003 of Gospodarski oddelek, November 26, 2003

Odgovor na pritožbene trditve, da bi moralo sodišce prve stopnje odrediti izplacilo upnicine terjatve v celotnem znesku prijavljene terjatve in ne le v odstotku, je odvisen od vprašanja, kakšen pravni temelj ima upravicena priznana terjatev. O ugovoru upnice bo sodišce prve stopnje lahko ponovno odlocilo šele takrat, ko bo ugotovilo, po katerih pravnih podlagah in v kakšni višini so upnicine terjatve priznane (in ugotovljene) v stecajnem postopku.

Sklep nº I Cp 1523/2003 of Civilni oddelek, November 26, 2003

Premoženja, katerega podlaga je 145. clen ZIKS ni mogoce enostavno razdeliti med dedice obsojenca na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju, zlasti ne v primeru, ko ta sklep ne temelji na tistih dolocilih ZD, ki urejajo dedovanje na podlagi zakona. O tem je bilo na obcni seji Vrhovnega sodišca RS v letu 1994 sprejeto tudi nacelno pravno mnenje (Pravna mnenja št. 1/94). Z vlogo v tej zadevi predlagatelj predlaga, da se ga glede vrnjenega premoženja upošteva kot dedic. Ne glede na nepravilnosti,...

Sklep nº III Cp 1612/2003 of Gospodarski oddelek, November 26, 2003

Vsebina zacasne odredbe v tem delu se torej v celoti pokriva z bodocim dajatvenim delom tožbenega zahtevka v napovedani lastninski pravdi. Tudi takšna zacasna odredba lahko naceloma pride v poštev. Vendar pa za tako intenzivno pravno varstvo, ki bi temeljilo le na domnevni pravici, ni pogojev, ce si upnica lahko zagotovi zacasno uporabo vozila tudi s kvantitativno in kvalitativno manj intenzivno zacasno odredbo.

Sodba nº II Cp 1675/2003 of Civilni oddelek, November 26, 2003

Sodišce ni dolžno izvajati poizvedovalnih dokazov.

Sodba nº II Cp 1797/2002 of Civilni oddelek, November 26, 2003

Stopnice niso nevarna stvar že same po sebi, katerih uporaba bi bila

November 25, 2003

Sklep nº III Cpg 78/2003 of Gospodarski oddelek, November 25, 2003

Po uveljavitvi Zakona o financnem poslovanju podjetij je okolišcina, da gospodarska družba nima premoženja, razlog za njen izbris iz sodnega registra (2. tocka 1. odstavka 25. clena ZFFPod). Po splošnem pravnem pravilu o ucinku kasnejšega specialnega zakona na dolocbe starejšega splošnega (ZPPSL), ki je do tedaj urejal postopek in nacine prenehanja gospodarske družbe brez premoženja (to je, niti tolikšnega, ki bi, ko bi prišlo v stecajno maso, ne zadošcalo niti za stroške stecajnega postopka ...

Sklep nº Cp 1554/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 25, 2003

Glede na navedbe v tožbi in predložena dokazila (sklep komisije za izvajanje zakona o popravi krivic z dne 16.2.1999, izvensodni zahtevek z dne 22.8.2001, in predlagane dokaze v tožbi) je sodišce prve stopnje pravilno ugotovilo, da odlocanje o tožbenem zahtevku ne spada v sodno pristojnost (18. clen ZPP) in zato tožbo zavrglo (274. clen ZPP). Pravico do povrnitve škode svojcem po vojni pobitih oseb in postopek za uveljavljanje teh pravic in organe, ki odlocajo o teh pravicah, doloca ZPKri (1....

Sklep nº Cp 2078/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 25, 2003

Notarski zapis o sklenitvi sporazuma o zavarovanju terjatve je namrec smo podlaga za izdajo sklepa o zavarovanju po prvem odstavku 251. clena ZIZ, ne pa neposredna podlaga za izdajo zemljiškoknjižnega sklepa. V kolikor želi upnik doseci tudi vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve na podlagi sporazuma, bo moral to predlagati z zemljiškoknjižnim predlogom pri pristojnem sodišcu, saj izvršilno sodišce ni pristojno odlocati v zemljiškoknjižnih zadevah.

November 21, 2003

Sklep nº Kp 330/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 21, 2003

Smrt oškodovanca, kateremu bi moral obtoženi izpolniti posebej pogoj, dolocen v pogojni obsodbi, ni razlog za ustavitev postopka o preklicu. Sodišce nadaljuje postopek z oškodovancevemi dedici in nato odloci v skladu s 4. odst. 506. cl. ZKP.

Sklep nº Kp 308/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 21, 2003

S tem, ko je obdolženka odredila sicer nepotrebni pripis na potrdilu o višini place zasebne tožilke, da je ocitna razlika v višini mesecne place za tri mesece posledica neuspešnosti pri delu, ni storila kaznivega dejanja razžalitve po 1. odst. 168. cl. KZ, ker ne gre za negativno vrednostno oceno zasebne tožilke.

Sklep nº II Cpg 866/2003 of Gospodarski oddelek, November 21, 2003

Upnik lahko v predlogu za izvršbo na denarna sredstva pri organizaciji za placilni promet poda predlog, da se dolžnikov dolžnik izjavi o tem, ali pripoznava zarubljeno terjatev in sicer kolikšen znesek, ter ali je njegova obveznost, da poravna to terjatev, pogojena z izpolnitvijo kakšne druge obveznosti. Vendar pa je v primeru, ce banka ne ravna po predlogu in ne obvesti upnika o ovirah, predpisana le odškodninska odgovornost.

Sklep nº I Cpg 552/2003 of Gospodarski oddelek, November 21, 2003

Davcne terjatve so upravna stvar v smislu 2. clena Zakona o splošnem upravnem postopku. Upravna stvar pa se obravnava v upravnem postopku.

November 20, 2003

Sodba nº Cp 1575/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 20, 2003

Priporocena poštna pošiljka tožene stranke se je nahajala v poštnem predalcniku tožnika in je bila s tem v njegovem kontrolnem obmocju. S tem je tožena stranka dokazala, da je bila priporocena pošiljka tožniku vrocena.

Sodba nº II Cp 209/2003 of Civilni oddelek, November 20, 2003

Ce ravnanje tretjega pomena izkljucnega vzroka za škodo (primerjaj

November 19, 2003

Sodba nº I Cp 1582/2003 of Civilni oddelek, November 19, 2003

Tožeca stranka je bila dolžna prilagoditi tožbeni zahtevek spremenjenemu materialnopravnemu razmerju, na podlagi katerega ni bila vec legitimirana v svojem imenu in za svoj racun izterjati že na drugo osebo na podlagi cesije preneseno terjatev (relevancna teorija).

November 18, 2003

Sodba nº I Cp 1031/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 18, 2003

Razlaga zavarovalnih pogojev, da hladnega zraka ni mogoce šteti za stvar, ker pogoji natancno navajajo, da so to le padavine ali druge stvari, ni pravilna, kajti dež, sneg in toca so v pogojih navedeni le primeroma, medtem ko izraz "in druge stvari" opredeli pojme, ki se pojavijo v konkretnem primeru. Med te pojme pa je šteti tudi hladen decembrski zrak, ki je vdrl skozi odprtine, povzrocene s strani viharja, in povzrocil škodo.

Sodba nº in sklep Cp 1832/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 18, 2003

Na podlagi drugega odstavka 254. clena ZPP bi moralo sodišce izvedenca, ki sta podala razlicni mnenji o obsegu tožnikove invalidnosti, zaslišati, po potrebi pa tudi soociti. Dolžnost zaslišanja izvedenca izvira tudi iz prvega odstavka 253. clena ZPP, ki doloca, da sodišce odloci, ali naj izvedenec da svoj izvid in mnenje samo na ustni obravnavi ali pa naj ju da tudi pisno pred obravnavo. Tudi prvi odstavek 252. clena ZPP doloca, da sodišce vodi dokazovanje z izvedenci, oznaci izvedencu predme...

November 14, 2003

Sklep nº Kp 300/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 14, 2003

Ker je sodišce 1. st. štelo, da je obdolženceva vloga prispela v roku za napoved pritožbe, pravocasna pritožba zoper sodbo, zoper katero je obdolženi po prejemu pisnega odpravka sodbe vrocil osebno, vendar prepozno pritožbo, ni ravnalo pravilno, ko je drugo pritožbo zavrglo kot prepozno. Zoper isto sodbo ni mogoce vložiti dveh samostojnih pritožb istega upravicenca in je zato mogoce šteti drugo samo kot dopolnitev prve pritožbe.

Sklep nº Kp 297/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 14, 2003

Ce sodišce 1. stopnje ugotovi, da v zahtevi za obnovo kazenskega postopka navedena dejstva in dokazi niso takšni, da bi lahko vplivali na pravnomocno obsodilno sodbo, zahtevo zavrže ne da bi jo pred tem odstopilo okrožnemu državnemu tožilcu.

Sklep nº Kp 305/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 14, 2003

Iz kolicine zaseženega mamila (172,09 g marihuane), ki ob zasegu ni bilo pripravljeno za prodajo, pac pa shranjeno v posušenih listih, ob odsotnosti drugih dokazov o nameravani prodaji, še ni mogoce sklepati, da je bilo namenjeno prodaji.

November 12, 2003

Sklep nº I Cpg 739/2002 of Gospodarski oddelek, November 12, 2003

Pritožnik, kot pravilno opozarja v pritožbi, v vlogi ni predlagal vstopa v pravdo namesto prvotno tožece stranke, pac pa se je z vlogo pridružil tožeci stranki kot sospornik, saj je tožeca stranka v casu vložitve te vloge še obstajala. Prvostopenjsko sodišce bi zato moralo presojati, ali so podani pogoji za sosporništvo tožecih strank v predmetnem sporu v smislu 191. clena ZPP. O tem odlocilnem dejstvu pa izpodbijani sklep nima razlogov, zato ga ni mogoce preizkusiti (14. tocka 2. odstavka 33...

Sklep nº III Cpg 73/2003 of Gospodarski oddelek, November 12, 2003

Tudi v stecajnem postopku, ki je po svoji naravi generalna izvršba, je mogoce vsak tak nacin prodaje, kot je mogoc v izvršilnem postopku. Ker se v izvršilnem postopku kupec nepremicnine in zastavni upnik lahko sporazumeta, da ostane zastavna pravica na nepremicnini tudi po pravnomocnosti sklepa o izrocitvi nepremicnine, s tem da kupec prevzame toliko dolžnikovega dolga proti temu upniku, kolikor bi mu pripadalo v stecajnem postopku, lahko tak nacin prodaje dovoli tudi stecajni senat, pod pogo...

Sodba nº I Cpg 84/2001 of Gospodarski oddelek, November 12, 2003

Narocnik prevoza ni dolžan izplacati placila prevozniku, preden ne pregleda izvršenega dela in ga ne potrdi, razen ce ni drugace dogovorjeno. Enak mehanizem sta dolocili pogodbeni stranki v prevozni pogodbi - s potrditvijo potnih nalogov. Ker je tožeca stranka toženi stranki placala prevoze na podlagi potrjenih potnih nalogov in obracunov cen brez ugovorov, nima pravice zahtevati nazaj.

Sodba nº I Cpg 655/2001 of Gospodarski oddelek, November 12, 2003

Skupšcinski sklep o razrešitvi direktorja ima korporacijski ucinek. Ali je skupšcina poslovodjo poklicala iz neutemeljenega razloga in ali je zato nastala za družbo kakšna obligacijska obveznost ni stvar skupšcinskega sklepa. Zato trditev tožene stranke, da so družbeniki izglasovali sklep o krivdnih razlogih za odpoklic direktorja za sodišce prve stopnoje ni bila zavezujoca.

Sodba nº I Cp 1493/2003 of Civilni oddelek, November 12, 2003

Ugotovitveni zapisnik, ki ga v mejnem ugotovitvenem postopku podpišejo vsi prizadeti lastniki oziroma uporabniki, ni upravni akt, ampak pogodba o poravnavi, za katero veljajo splošne dolocbe o dvostranskih pogodbah, ce ni zanjo v ZOR doloceno kaj drugega.

Sodba nº I Cp 1455/2003 of Civilni oddelek, November 12, 2003

Pravdni stranki sta sklenili kreditno pogodbo, na podlagi katere sta se toženi stranki obvezali vrniti prejeti kredit v mesecnih anuitetah (deli glavnice kredita in pogodbenih obresti). Gre za posebne obveznosti toženih strank vracila anuitet kredita, oziroma za dela samostojne terjatve tožece stranke, za katere velja triletni zastaralni rok.

November 06, 2003

Sodba nº I Cpg 286/2003 of Gospodarski oddelek, November 06, 2003

Pritožbeno sodišce sicer ne soglaša z zakljuckom prvostopnega sodišca, da bi tožena stranka za uspešno izkazovanje nastanka svoje terjatve morala izkazati, da je terjatev iz naslova pogodbene kazni specificirano uveljavljala z obracunom kazni. Takšna obveznost namrec ne izhaja iz 5. odst. 273. clena ZOR. Za nastanek terjatve iz naslova pogodbene kazni zadošca že izrecna konkretizirana izjava upnika dolžniku, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Kako in na kakšen nacin pa bo upnik to sv...

November 05, 2003

Sklep nº I Cp 1745/2003 of Civilni oddelek, November 05, 2003

Za dolocitev predlagateljice kot najemnice stanovanja je bilo odlocilno dejstvo, da sta bila oba mladoletna otroka s pravnomocno sodbo dodeljena v varstvo in vzgojo predlagateljici.

Sodba nº I Cp 1459/2003 of Civilni oddelek, November 05, 2003

Po dolocbi 79. clena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, katero je sodišce prve stopnje pravilno uporabilo, doloci sodišce višino prispevka za preživljanje otrok v sorazmerju z možnostmi vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebami. Otrokove potrebe so tako uzakonjene kot nedolocen pravni standard, katerega je potrebno ocenjevati v vsakem konkretnem primeru posebej ob upoštevanju vseh relevantnih okolišcin. Pomenijo nepokrito potrebo po denarnem znesku staršev kot preživljalskih...

Sodba nº II Cp 138/2003 of Civilni oddelek, November 05, 2003

Uporaba modernih prometnih sredstev in mehanizacije ne pomeni

Sodba nº II Cp 84/2003 of Civilni oddelek, November 05, 2003

Tožena stranka se lahko v celoti ali delno oprosti objektivne

November 03, 2003

Sklep nº I Kp 198/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 03, 2003

Utemeljena pa je pritožba obsojenega v delu, ko se pritožuje glede odmerjene povprecnine. Pritožbeno sodišce ugotavlja, da postopek glede obnove kazenskega postopka sploh še ni stekel, saj je bila zahteva za obnovo zavržena, zato obsojeni ni dolžan placati povprecnine. Podana namrec ni formalna predpostavka iz clena 98/a ZKP, da se mora postopek že zaceti, kar v obravnavanem primeru ni bil slucaj, saj postopek za obnovo ni stekel. Zato je pritožbeno sodišce ugodilo pritožbi obsojenega v zvezi...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners