Višja Sodišča: Opinions issued on December 2003

December 23, 2003

Sklep nº Kp 339/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 23, 2003

Ce se v pritožbi zatrjuje, da se zagovornik in mladoletnik nista udeležila seje senata na prvi stopnji, v zapisniku o seji pa je navedena njuna udeležba, je treba upoštevati kot resnicne podatke iz zapisnika o seji. Zato do bistvene kršitve dolocb kazenskega postopka ni moglo priti.

Sklep nº Kp 373/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 23, 2003

Ce je obdolženec navzoc na razglasitvi sodbe in pri pouku o dolžnosti napovedati pritožbo, mu ni potrebno vrociti prepisa sodbe s poukom o napovedi. Napoved pritožbe, vložena po prejemu pisnega odpravka sodbe, je prepozna in jo je treba zavreci kot prepozno.

Sklep nº Kp 347/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 23, 2003

Ce sodišce 2. stopnje ugotovi, da ni bilo pogojev za preklic pogojne obsodbe, pritožbi ugodi in s sklepom sodbo za preklic pogojne obsodbe razveljavi in nato ustavi postopek za preklic pogojne obsodbe.

December 18, 2003

Sklep nº II Cpg 960/2003 of Gospodarski oddelek, December 18, 2003

Pritožbeno sodišce meni, da ni razlogov, da se odlocitev Ustavnega sodišca Republike Slovenije o razveljavitvi 6. odstavka 168. clena ZPP (opr. št. U-I-255/99 z dne 05.06.2003), ne bi nanašala tudi na primere, ko gre za sodne takse za vložitev predloga za izvršbo.

December 17, 2003

Sodba nº I Cpg 724/2001 of Gospodarski oddelek, December 17, 2003

Ravno dejstvo, da je tožeca stranka skupaj s poškodovanim vozilom prejela zapisnik zavarovalnice o ogledu in ocenitvi škode, potrjuje, da je opravila popravilo po narocilu tožene stranke, ki je bila v zapisniku navedena kot lastnica in kateri je tudi izrocila popravljeno vozilo.

Sklep nº I Cp 153/2003 of Civilni oddelek, December 17, 2003

Notranje razmerje med stranko in pooblašcencem je zasnovano na zaupanju stranke do pooblašcenca. To razmerje je tesno osebnega znacaja. Prav zaradi takšnega znacaja pooblastilnega razmerja, zakon pogojuje prenos pooblastilA na drugega z obstojem strankinega izrecnega pooblastila (96. cl. ZPP). Po takšnem prenosu drugi namrec ne zastopa pooblašcenca, ampak stranko, v katere imenu tudi dela. Prav zaradi narave tega razmerja je vseeno ali gre za prenos pooblastil na pooblašcenca, ki ni odvetnik,...

Sklep nº III Cp 1804/2003 of Civilni oddelek, December 17, 2003

Upnica je v skladu s prvim odstavkom 24. clena ZIZ izkazala prehod terjatve s po zakonu overjeno listino, in sicer z notarsko overjeno pogodbo o odstopu terjatve. Za prenos terjatve na novega upnika ni potrebna dolžnikova privolitev, vendar ga mora odstopnik obvestiti o odstopu. Ce tega ne stori, sprememba pripadnosti terjatve ni iznicena, le cilj cesije, ki je v tem, da bi dolžnik obveznost izpolnil novemu upniku, ni dosežen.

Sodba nº II Cp 1880/2003 of Civilni oddelek, December 17, 2003

V konkretnem primeru je odpadla pravna podlaga, ki je tožeci stranki

Sklep nº II Cp 1729/2003 of Civilni oddelek, December 17, 2003

Pravnomocni sklep o razdružitvi skupnega premoženja ni ovira, da

Sodba nº II Cp 1982/2003 of Civilni oddelek, December 17, 2003

Telesne bolecine in strah niso trajale tako dolgo in bile tako

December 11, 2003

Sodba nº I Cpg 727/2003 of Gospodarski oddelek, December 11, 2003

Prodaja stecajnega dolžnika kot pravne osebe ima za posledico ustavitev stecajnega postopka zoper prodano pravno osebo (4. odst. 147. clena ZPPSL). To pa pomeni, da je prodana pravna oseba razbremenjena dolgov, ki so nastali do zacetka stecajnega postopka in v teku stecajnega postopka vse do ustavitve stecajnega postopka. Vse tekoce posle oziroma pogodbena razmerja pa obdrži prodana pravna oseba kot premoženje le-te. In ker so vtoževane terjatve nastale po izrocitvi stecajnega dolžnika kupcu,...

Sodba nº I Cpg 1107/2001 of Gospodarski oddelek, December 11, 2003

Zmoten je zakljucek sodišca prve stopnje, da je tožena stranka prišla

December 10, 2003

Sodba nº in sklep I Cp 1481/2003 of Civilni oddelek, December 10, 2003

V postopku zaradi vznemirjanja lastninske pravice, v katerem obe stranki zatrjujeta katastrsko mejo, je dopustno dokazati, da je nastala napaka pri zarisu parcel v zemljiškem katastru.

Sklep nº I Cp 1669/2003 of Civilni oddelek, December 10, 2003

1. Tožena stranka je gradila svoj nasprotni tožbeni zahtevek, ne le z nasprotno tožbo, marvec tudi s kasnejšimi vlogami, izkljucno na dejanski podlagi izvenzakonske skupnosti med pravdnima strankama. Sodišce prve stopnje je mimo te dejanske podlage štelo, da je sporno stanovanje skupno premoženje pravdnih strank, ker je bil med njima sklenjen ustni dogovor o skupnem vlaganju. Takšno ravnanje predstavlja prekoracitev tožbenega zahtevka in s tem bistveno kršitev procesnih dolocb absolutne narav...

Sodba nº II Cp 77/2003 of Civilni oddelek, December 10, 2003

Pravilna je ugotovitev sodišca prve stopnje, da ovira kombinirani

Sodba nº II Cp 699/2003 of Civilni oddelek, December 10, 2003

Tožnici je stanovanje oddal hišni svet kot organ Skupnosti

December 09, 2003

Sklep nº Kp 342/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 09, 2003

Ce je bil pravnomocni sklep, zoper katerega je vložena zahteva za varstvo zakonitosti, vrocen pred zacetkom, sodnih pocitnic, trimesecni rok za vložitev zahteve pa bi iztekel med sodnimi pocitnicami, se ta rok podaljša za en mesec, ker po dolocbi 3. odst. 83. cl. Zakona o sodišcih med sodnimi pocitnicami procesni roki ne tecejo.

December 08, 2003

Sodba nº I Kp 842/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, December 08, 2003

Iz pritožbenih navedb obdolžencevega zagovornika namrec

December 03, 2003

Sodba nº I Cpg 197/2001 of Gospodarski oddelek, December 03, 2003

Zmotno je mnenje pritožnice, da je za ta spor relevantno dejstvo, da je imela tožeca stranka pri njej odprt nerezidencni racun in iz nje izhajajoc medsebojni odnos ter ocitana kršitev tega odnosa. Razno ugotovitev tega dejstva je odlocilnega pomena za presojo odškodninske odgovornosti. Povzrocitelj škode se delikatne odškodninske odgovornosti razbremini, ce dokaže da je škoda nastala brez njegove krivde. Pogodbenik, ki je prekršil pogodbo, pa samo, ce dokaže, da ni mogel izpolniti svoje obvez...

Sodba nº I Cpg 96/2002 of Gospodarski oddelek, December 03, 2003

Materialnopravno zmotno pa je stališce pritožnika, da je bil usten dogovor o izdelavi posebnega vhoda v lokal predpostavka za sklenitev najemne pogodbe, tak usten dogovor pa je po dolocbi 2. odstavka 71. clena ZOR veljaven. Citirano dolocilo govori o veljavnosti ustnega dogovora le o stranskih tockah, o katerih v oblicni pogodbi ni nic receno, ce niso v nasprotju z njeno vsebino ali ce niso v nasprotju z namenom, zaradi katerega je oblicnost predpisana. Po trditvah tožene stranke je bil poseb...

Sklep nº II Cpg 1015/2003 of Gospodarski oddelek, December 03, 2003

Dolžnik v ugovoru ni navedel iz katere predpostavke izhaja posledica

Sodba nº II Cp 1715/2003 of Civilni oddelek, December 03, 2003

Oškodovanec ni bil upravicen do zavarovalnega kritja, ker ni placal

Sodba nº I Cp 1643/2003 of Civilni oddelek, December 03, 2003

Odgovornost delodajalca za škodo, ki jo delavec pretrpi na delu ali v

December 02, 2003

Sodba nº I Cpg 127/2002 of Gospodarski oddelek, December 02, 2003

Z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu je krita škoda, ki je povzrocena z vozilom tistim, ki so v škodnem dogodku udeleženi, torej le neposrednim oškodovancem. Posredni ali indirektni oškodovanci, to je osebe, ki niso bile neposredno udeležene v škodnem dogodku pa imajo pravico uveljavljati odškodninski zahtevek proti zavarovalnici le v primeru, ce je tako doloceno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu ali s kakšnim drugim posebnim zakonom. V nasprotnem primeru za tožbo niso aktivn...

Sklep nº I Cpg 1275/2003 of Gospodarski oddelek, December 02, 2003

Tako kot gospodarska družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners