Višja Sodišča: Opinions issued on February 2003

February 28, 2003

Sklep nº Kp 92/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 28, 2003

Ce je zasebna tožba vložena po preteku trimesecnega roka od storitve kaznivega dejanja, mora zasebni tožilec zanesljivo dokazati, kdaj je izvedel za kaznivo dejanje in storilca. Ker sta o tem zaslišani prici izpovedali prevec nedolocno, bi moralo sodišce 1. stopnje izvesti še kontrolne dokaze. Zato je bilo treba obsodilno sodbo razveljaviti.

Sodba nº in sklep I Cpg 99/2002 of Gospodarski oddelek, February 28, 2003

Izrecne podlage za procesno legitimacijo družbenika, da uveljavlja

February 27, 2003

Sklep nº I Cp 348/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 27, 2003

Ceprav ima stranka v postopku dva pooblašcenca in sta oba vložila po eno pritožbo, ne gre za dve, marvec eno pritožbo stranke. Vložitev pritožbe po enem ali vec pooblašcencih, je namrec eno procesno dejanje stranke, zaradi cesar slednja ni dolžna placati sodno takso za vsako pritožbo posebej.

Sklep nº I Cp 347/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 27, 2003

V 64. clenu ZD je doloceno, da oporocitelj, ki zna brati in pisati, lahko sestavi oporoko tako, da v navzocnosti dveh pric lastnorocno podpiše listino, ki mu jo je sestavil kdo drug, ko hkrati pred njima izjavi, da je to njegova oporoka. Tretja oporocna prica torej ni potrebna in zato njena izpoved ni merodajna. Sodišce pa bi moralo ugotoviti, ali je podpis zapustnika na oporoki pristen, saj je le takšna oporoka veljavna.

February 26, 2003

Sklep nº IV Cpg 65/2003 of Gospodarski oddelek, February 26, 2003

Ker je pridobitev osebnega delovnega dovoljenja za tujce v

February 25, 2003

Sklep nº in sodba Kp 442/2002 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 25, 2003

Ce obdolženec v pritožbi ne obrazloži tega pritožbenega razloga, se pa ocitno pritožuje zoper ugotovljeno dejansko stanje, se preizkus ugotovljenega dejanskega stanja kljub temu opravi.

Sodba nº Kp 43/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 25, 2003

Sodišce prve stopnje je ocenilo vse izvedene dokaze in navedlo odlocilna dejstva, na katere je oprlo svojo odlocitev, zato ni podana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka po 11. tocki I. odstavka 371. clena ZKP.

Sklep nº Kp 36/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 25, 2003

Ce sodišce prve stopnje ni zanesljivo ugotovilo, da se obdolženi izmika placevanju preživnine, ker ni ugotavljalo njegovega premoženjskega stanja in zmožnosti za zaposlitev, je zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja treba obsodilno sodbo razveljaviti.

Sodba nº Kp 40/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 25, 2003

Ker je bil obdolženec že pravnomocno obsojen za nadaljevano kaznivo dejanje tatvine po 2. in 1. odst. 211. cl. KZ, sedaj obravnavano kaznivo dejanje pa je bilo storjeno v istem casu, bi to kaznivo dejanje spadalo v že pravnomocno obsodilno sodbo. Zato je treba kljub dokazanosti sedaj obravnavanega kaznivega dejanja obtožbo zavrniti. Že razsojena pravnomocna zadeva pomeni oviro, ki izkljucuje kazenski pregon.

Sklep nº II Cp 662/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 25, 2003

V primeru davcne obveznosti dolžnika ima upnik na podlagi 82. clena ZDavP pravico zahtevati zavarovanje z zastavno pravico na deležu družbenika pri pristojnem sodišcu.

Sklep nº I Cp 1156/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 25, 2003

Tožnik je izpovedal, da ga je pes napadel podnevi, da ga je videl in prepoznal. Sodišce bi zato moralo to trditev presoditi ter oceniti, ali ji verjame ali ne, preden je zakljucilo, da trditev ni dokazana. Eno so trditve in drugo dokazi.

February 20, 2003

Sodba nº in sklep I Cpg 247/2002 of Gospodarski oddelek, February 20, 2003

1. Dolocilo 3. odst. 822. cl. ZOR ureja situacijo, ki se tice ugovarjanega nesorazmerja med višino dogovorjene provizije na eni strani in vložkom dela posrednika (njegovo storitvijo) v pogodbenem razmerju na drugi strani. Za zahtevek iz 3. odst. 822. cl. ZOR tako niso znacilne pomanjkljivosti storitve, ki se ticejo kvalitete storitve in so lahko podlaga odškodninskemu zahtevku po 820. cl. ZOR, pac pa ugovori, ki zadevajo obseg posrednikovega dela in truda. Odškodninskega zahtevka zato po prep...

Sodba nº I Cp 183/2003 of Civilni oddelek, February 20, 2003

Osrednje vprašanje v tej zadevi je, ali obstaja vzrocna zveza kot element odškodninskega delikta med kaljenjem nocnega miru s strani tožece stranke in poškodbo, ki mu jo je prizadejal toženec. Po prepricanju pritožbenega sodišca na vprašanje ni mogoce pozitivno odgovoriti niti v primeru, ce izhajamo iz teorije o adekvatni vzrocnosti, niti v primeru, ce uporabimo teorijo ratio legis vzrocnosti. Poslušanje preglasne glasbe ni tak vzrok, ki pri rednem teku stvari pripelje do nastanka škode tiste...

Sklep nº I Cp 1389/2002 of Civilni oddelek, February 20, 2003

Odlocitev o motenju posesti je dajatvena, zato je ugotovitev motenja le sestavni del odlocitve, s katero je toženi stranki naložena vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja. To pomeni, da deli njeno usodo: ce odpade potreba po restituciji oziroma vzpostavitvi prejšnjega posestnega stanja, odpade tudi potreba po ugotovitvi dejstva motenja posesti.

February 19, 2003

Sklep nº I Cp 14/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2003

V primeru, ko za obravnavanje vseh tožbenih zahtevkov ni pristojno isto sodišce, in je sodišce, kjer je bila tožba vložena, to v delu že poslalo v obravnavanje drugemu sodišcu, ki je tožencu prvo vrocilo tožbo, ne da bi ga poucilo, da pred njim ne tece postopek glede vseh uveljavljanih zahtevkov, je odgovor, ki ga je vložil toženec pri tem sodišcu in je v njem nasprotoval vsem zahtevkom, šteti za pravocasno vložen tudi pri sodišcu in zoper tiste zahtevke, ki se obravnavajo pred prvim sodišcem.

Sklep nº III Cp 2488/2002 of Civilni oddelek, February 19, 2003

S predhodno odredbo s predznabmo zastane pravice na dolžnikovi nepremicnini se zavaruje bodoca izterjava denarne terjatve, dokazne s kvalificirano javno listno, na podlagi katere je še ni mogoce zahtevati (prisilne izvršbe prvi odstavek 257. clena Zakona o izvršbi in zavarovanju).

February 18, 2003

Sodba nº Kp 4/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 18, 2003

Ker je kot datum storitve kaznivega dejanja zatajitve po I. odst. 215. cl. KZ dolocen 4.8.2001, oškodovana gospodarska družba pa je vložila kazensko ovadbo šele 21.1.2002 je predlog za kazenski pregon vložen prepozno. Razlogovanje sodišca 1. stopnje, da naj bi obdolžencev prilastitveni namen nastal kasneje, ne more biti upoštevno. Zato bi moralo sodišce 1. stopnje izdati namesto obsodilne oprostilno sodbo. Kršitev po 5. tc. 1. odst. 371. cl. ZKP se upošteva po uradni dolžnosti.

Sodba nº Kp 25/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 18, 2003

Ker je obtoženka izvrševala kaznivo dejanje poneverbe po 2. in 1. odst. 245. cl. KZ vec kot pet let, prisvajanje denarja pa je spretno prikrivala z vodenjem dvojne blagajniške dokumentacije, prilastila pa si je kar 8.540.002,50 SIT, ji kljub odkritemu priznanju, in delni povrnitvi povzrocene škode ter petletnemu casovnemu zamiku od storitve kaznivega dejanja ni mogoce izreci pogojne obsodbe.

February 14, 2003

Sodba nº Cp 253/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 14, 2003

Imetnik nevarne stvari je odgovoren za škodo, ce je stvar (pištolo) izrocil osebi, ki zaradi posebnega psihicnega stanja ni sposobna zakonito ravnati z orožjem. Tak primer je podan, ce je pištola izrocena osebi, ki vec mesecev grozi s fizicnim obracunom z oškodovancem, nato pa pri obracunu resnicno uporabi pištolo.

February 13, 2003

Sklep nº II Cpg 293/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 13, 2003

Dolžnik je v ugovoru trdil, da z upnikom ni sklenil pogodbe o sodelovanju oziroma korišcenju uslug. To dejstvo pa ni pravno pomembno, saj upnik ne utemeljuje svoje terjatve na pogodbi, marvec na ZASP ter na Pravilniku o javni priobcitvi glasbenih del javnosti, kot to izhaja iz predloženih racunov. Obstoj takšne terjatve pa dolžnik ni izpodbijal, saj uveljavljeno dejstvo, tudi ce bi se izkazalo za resnicno, niti v pravdi ne bi privedlo do zavrnitve upnikovega zahtevka.

Sodba nº in sklep I Cp 871/2002 of Civilni oddelek, February 13, 2003

Tako kot v primeru odpovedi najemne pogodbe, se tudi v primeru, kot je obravnavani, njeno ucinkovanje podaljša do poteka izselitvenega roka. To pomeni na eni strani lastnikovo dolžnost omogocanja uporabe stanovanja do poteka izselitvenega roka in na drugi strani obveznost placevanja najemnine do poteka izselitvenega roka. Pritrditi je zato treba tožniku, da je bil toženec dolžan placati najemnino do izselitve, torej do 12.3.1997, vendar ne v vtoževanem znesku, ampak najemnino, kot je bila dol...

Sodba nº I Cp 1379/2002 of Civilni oddelek, February 13, 2003

Ce se izpodbija veljavnost pravnega posla zaradi poslovne nesposobnosti stranke, za odlocanje ne zadostuje ugotovitev, da so bile voljne in pojmovne sposobnosti stranke bistveno zmanjšane. Treba je ugotoviti, ali je bila stranka sposobna dojeti pomen konkretnega pravnega posla in ali je bila sposobna izoblikovati pravo poslovno voljo.

February 12, 2003

Sklep nº I Cp 263/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 12, 2003

Novelirani 8.clen ZST, ki doloca kot sankcijo za neplacilo sodne takse, da sodišce šteje netaksirano vlogo za umaknjeno, ima tudi izrecno omejitev, saj velja, ce zakon ne doloca drugace. ZPP, ki je maticni zakon za vprašanja pravdnega postopka, pa pravice do pritožbe v pravdnem postopku ne veže na placilo sodne takse. Pravica do pritožbe je ustavna pravica in je zato omejitve te pravice potrebno razlagati ozko.

Sklep nº I Cp 285/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 12, 2003

Zakonska zveza, ki ni bila sklenjena z namenom skupnega življenja zakoncev, je neveljavna. Neveljavnost pa ne nastopi po sili zakona, temvec obstoji v primeru neveljavnosti pravica do tožbe na razveljavitev zakonske zveze. Ker ucinki neveljavnosti zakonske zveze ne nastopijo že ob izpolnitvi z zakonom dolocenih dejstev, temvec s konstitutivno sodno odlocbo o njeni razveljavitvi, zakonec nima pravnega interesa na ugotovitev neveljavnosti zakonske zveze.

Sodba nº in sklep I Cpg 222/2002 of Gospodarski oddelek, February 12, 2003

Ce bi namrec sodišce ugotovilo, da je kreditna pogodba nicna (zaradi nedopustnosti kavze), bi s tem zaradi njegove akcesornosti izgubil podlago tudi izpodbijani sporazum o zavarovanju (primerjaj 987. clen ZOR). Tožeca stranka je sicer trdila, da je bil kredit najet zaradi nakupa delnic, kar ima po 1. odstavku 241. clena ZGD za posledico nicnost kreditne pogodbe. Vendar nagib, zaradi katerega je tožeca stranka sklenila kreditno pogodbo, ne vpliva na njeno veljavnost (1. odstavek 53. clena ZOR)...

Sklep nº III Cp 174/2003 of Civilni oddelek, February 12, 2003

Ker je pravica od pravnega sredstva ustavna pravica, je treba omejitve pravice do ugovora obravnavati ozko. V skladu s tem neizkazanega placila sodne takse za ugovor ne gre šteti za procesno predpostavko, saj Zakon o izvršbi in zavarovanju (za razliko od Zakona o sodnih taksah) ne doloca, da je pravica do ugovora v izvršilnem postopku odvisna od placila sodne takse.

Sklep nº III Cp 2615/2002 of Civilni oddelek, February 12, 2003

Samo takšna zasebna listina, ki je overjena po zakonu, je lahko podlaga za spremembo upnika v izvršilnem postopku, ki že tece.

Sklep nº III Cp 2482/2002 of Civilni oddelek, February 12, 2003

Vrednost stvari po dolocilu 1. odst. 215. cl. ZIZ se doloci po stanju in cenah na dan izdelave cenilskega mnenja.

February 11, 2003

Sklep nº II Cp 553/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 11, 2003

Zastaralni rok je zacel teci z zapadlostjo racuna 20.9.1996 in je do vložitve izvršilnega predloga 28.11.2001 že potekel. Okolišcina, da je dolžnica 11.1.2002 del že zastaranega dolga poravnala, na to ne vpliva, saj z zastaranjem ni prenehala njena obveznost, temvec je prenehala le pravica upnika terjati izpolnitev.

February 07, 2003

Sklep nº Cp 54/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 07, 2003

Tožena stranka ima pooblašcenca, za katerega je bilo vabilo izkazano, zato bi sodišce, tudi ce se je toženec opravicil, moralo obravnavo opraviti, saj bolezen stranke praviloma ni razlog, da pooblašcenec ne pride na glavno obravnavo.

February 06, 2003

Sodba nº I Cpg 245/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 06, 2003

Za terjatev iz naslova placila evidencnih deviznih pravic velja triletni zastaralni rok iz 374. clena ZOR. Gre namrec za storitev banke, povezano z njeno dejavnostjo in po citiranem dolocilu ZOR zastarajo medsebojne terjatve pravnih oseb iz pogodb o prometu blaga in storitev v treh letih.

Sklep nº III Cpg 7/2003 of Gospodarski oddelek, February 06, 2003

Po presoji pritožbenega sodišca je pojem "razmerja" iz 44. cl. Zakona o ustavnem sodišcu (v nadaljevanju ZUstS) v kontekstu predpostavke za zacetek likvidacijskega oziroma stecajnega postopka (na to se je namrec nanašal sedaj razveljavljeni 36. cl. ZFPPod) treba razlagati v povezavi s fazo odlocanja sodišca o tej predpostavki.

Sodba nº I Cpg 256/2002 of Gospodarski oddelek, February 06, 2003

Pojem "tretjega" iz 2. in 4. odst. 177. cl. ZOR ne zajema oseb, ki so solidarno odškodninsko odgovorne po 207. cl. ZOR. V pravdi med oškodovancem in eno izmed solidarno odškodninsko odgovornih oseb iz 207. cl. ZOR tako ni moc upoštevati ugovorov te osebe, ki se ticejo razmerja med vec solidarno odškodninsko odgovornimi subjekti (prim. 207. cl. in 3. odst. 206. cl. ZOR). Tožena stranka zato ne more v okviru uveljavljanja oprostitvenega razloga po 2. odst. 177. cl. ZOR uspeti z ugovori, ceš da ...

Sklep nº I Cp 167/2003 of Civilni oddelek, February 06, 2003

Predlagatelj je moral v skladu z ZPPSL svojo izlocitveno pravico prijaviti v stecajnem postopku. Ce stecajni upravitelj priznava izlocitveno pravico in te pravice ne prereka noben izmed upnikov, izda stecajni senat sklep, s katerim stecajnemu dolžniku naloži, da izroci upniku del premoženja, na katerem obstoji izlocitvena pravica, ce o takšnem zahtevku še ni bilo odloceno s pravnomocno odlocbo; tak sklep stecajnega senata je izvršilni naslov (3. odst. 143. cl. ZPPSL). Na podlagi takega sklepa...

Sklep nº I Cp 1986/2002 of Civilni oddelek, February 06, 2003

Res je, da v pravdnem postopku glede dejstev in dokazov velja razpravno nacelo (1. odst. 7. cl. ZPP), sodišce pa dokaze po uradni dolžnosti izvaja le izjemoma (2. odst. 7. cl. ZPP). Vendar pa je dejstvo, da je toženec pravni laik, ki nima pooblašcenca, sodišcu prve sopnje narekovalo, da ga v skladu z nacelom pomoci prava nevešci stranki opozori, katera pravdna dejanja lahko opravi (12. cl. ZPP). Pouk o procesnih pravicah nedvomno vkljucuje tudi opozorilo, da stranka glede na povezanost trditv...

February 05, 2003

Sklep nº Cp 1317/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 05, 2003

Bistvo pri dolocanju vrednosti spornega predmeta v primeru nedenarnih zahtevkov je v tem, da ima tožeca stranka pravico, da svoj interes sama oceni, s tem ko v tožbi navede vrednost spornega predmeta. Njen pravni interes ni vedno enak ekonomskemu, vendar pa ne more biti poljuben, kolikor sproži vprašanji o stvarni pristojnosti in pravico do revizije. V tem primeru se dispozicija tožece stranke umakne oceni sodišca, ki se na primeren nacin preprica o vrednosti spornega predmeta.

Sklep nº I Cpg 1008/2000 of Gospodarski oddelek, February 05, 2003

Dejstvo, da se je oškodovanec poplacal od enega izmed solidarno odgovornih dolžnikov, ne sme vplivati na prevalitev dokaznega bremena glede ugotavljanja višine deleža, ki odpade na vsakogar izmed solidarno odgovornih dolžnikov, samo na tistega dolžnika, ki je placal celo odškodnino.

Sodba nº I Cpg 1020/2000 of Gospodarski oddelek, February 05, 2003

Nedospele terjatve upnikov proti dolžniku se štejejo z dnem zacetka postopka prisilne poravnave za dospele. V primeru, ce je rok zapadlostiposojila daljši od roka izpolnitve iz potrjene prisilne poravnave, velja daljši rok izpolnitve le, ce upnik privoli v manj ugodne pogoje od tistih, ki mu jih mora dolžnik ponuditi v skladu z dolocili ZPPSL.

Sodba nº in sklep I Cp 1045/2001 of Civilni oddelek, February 05, 2003

Dela, ki jih je opravil toženec na solastni nepremicnini predstavljajo ravnanje, ki utemeljeno vznemirja druga dva solastnika. Toženec bi za takšna dela, ki presegajo okvir rednega upravljanja solastne stvari, mora imeti soglasje obeh solastnikov. Zato je utemeljen tožbeni zahtevek, naj toženec preneha z vznemirjanjem. Utemeljen pa je tudi odškodninski zahtevek, po katerem je toženec dolžan vzpostaviti prejšnje stanje. Zakon o obligacijskih razmerjih namrec v prvem odstavku 185. clena doloca,...

Sklep nº III Cp 105/2003 of Civilni oddelek, February 05, 2003

Predlagatelj je predlagal ogled premicnin v objektu nasprotne udeleženke, da bi kasneje z lastninsko tožbo zahteval njihovo vrnitev. Dejstvo, da premicnin ni natancno opredelil, ne predstavlja ovire za ugoditev predlogu.

Sklep nº I Cp 1471/2002 of Civilni oddelek, February 05, 2003

V pisni pogodbi dolocenega dolžnika ni možno spreminjati z ustnim dogovorom.

February 04, 2003

Sklep nº I Cp 412/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 04, 2003

Zemljiškoknjižna pravila o tem, kdaj zemljiškoknjižno sodišce izbriše vpisano hipoteko, so jasna. To lahko stori le na podlagi zemljiškoknjižne listine. Zato bi morala stranka predložiti takšno listino, da bi lahko dosegla tak izbris hipoteke.

Sklep nº I Cp 251/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 04, 2003

Pravno odlocilnega dejstva, ki ga tožnik zatrjuje v tožbi, ali je zavarovanec tožene stranke pred zavijanjem levo vklopil levi smerokaz, sodišce prve stopnje v sodbi ni ugotovilo. Navedlo je le, da je imel smerokaz najverjetneje prižgan, kar pa za ugotovitev tega pravno pomembnega dejstva ne zadošca. Sodišce mora biti o tem dejstvu prepricano in ce ga ne more zanesljivo ugotoviti, mora o njem sklepati na podlagi pravil o dokaznem bremenu (215. clen ZPP).

Sodba nº Cp 3242/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 04, 2003

Ugovor zastaranja praviloma ni mogoce prvic uveljavljati šele v pritožbi. To pa iz razloga, ker tak ugovor spada v trditveno podlago strank, pri cemer pritožbene novote v skladu s prvim odstavkom 337. clena ZPP praviloma niso dopustne.

Sodba nº Cp 1618/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 04, 2003

Materialnopravno zmotno je pritožbeno sklicevanje na zastaranje odškodninske terjatve po dolocbi prvega in drugega odstavka 376. clena Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR, ker je za zastaranje regresnega zahtevka zavarovalnice proti vinjenemu povzrocitelju prometne nesrece potrebno zastaranje presojati po tretjem odstavku 376. clena ZOR v zvezi s tretjim odstavkom 380. clena ZOR. V danem primeru gre namrec za zahtevek v zvezi s prekršitvijo zavarovalne pogodbe o obveznem zavarovanju, ne pa...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners