Višja Sodišča: Opinions issued on March 2003

March 28, 2003

Sodba nº Kp 73/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, March 28, 2003

Ce ocividka dogodka ni videla, da bi obtoženi snel z oškodovankinega vratu verižico, za katero je glede na njuno posebno razmerje verjetno izkazal, da mu jo je podarila, pa si je prav zaradi skalitve tega razmerja premislila, potem oškodovankini trditvi, da ji je takrat verižico ukradel utemeljeno ni mogoce verjeti.

Sodba nº Kp 70/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, March 28, 2003

Ce obdolženi v pritožbi glede izrecene kazenske sankcije navede samo, da se z njo ne strinja, se preizkus primernosti kazenske sankcije kljub temu opravi.

Sklep nº Kp 93/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, March 28, 2003

Sklicevanje na nesposobnost za storitev kaznivega dejanja zaradi posebnih psihicnih lastnosti obsojenca, ki bi jih potrdil izvedenec psihiater, ne more biti obnovitveni razlog iz 3. tc. 1. odst. 410. cl. ZKP.

March 26, 2003

Sklep nº I Cpg 333/2003 of Gospodarski oddelek, March 26, 2003

Zmotno je pritožbeno stališce, da je treba pravico do revizije presojati po dolocbah ZPP, ki je veljal v casu vložitve tožbe. V 1. odst. 498. clena ZPP (Ur. l. RS št. 26/99) je urejeno vprašanje, po katerem ZPP se vodi postopek po uveljavitvi tega zakona. Kot odlocilno okolišcino je citirano dolocilo opredelilo cas, ko je bil postopek koncan pred sodišcem prve stopnje. Ce je bil namrec pred uveljavitvijo ZPP iz leta 1999 koncan postopek pred prvostopenjskim sodišcem z izdajo sodbe ali sklepa,...

Sklep nº I Cp 1219/2002 of Civilni oddelek, March 26, 2003

Iz trditvene in dokazne podlage ni mogoce povzeti ugotovitve, da je bila sklenjena avtorska pogodba. Takšna ugotovitev je protispisna in neobrazložena. Poleg tega avtorske pogodbe, ki naj bi bila sklenjena, ni v spisu. Opozoriti je zato treba na dolocbo 56. clena Zakona o avtorski pravici iz leta 1978.

Sklep nº II Cp 640/2002 of Civilni oddelek, March 26, 2003

Ce se državno pravobranilstvo postopka ne udeležuje kot stranka, temvec kot zakoniti zastopnik države, ima pravico tako do stroškov (v pomenu materialnih izdatkov) kot tudi nagrade (za delo).

Sklep nº I Cp 540/2003 of Civilni oddelek, March 26, 2003

Sodišce je vezano na trditveno podlago tožbe, saj odloca v mejah postavljenih zahtevkov (1. odst. 2. cl. ZPP) in praviloma ugotavlja le dejstva, ki jih stranke navajajo (7. cl. ZPP). Vse navedeno velja smiselno tudi za zahtevo stranke po izdaji zacasne odredbe (15. cl. ZIZ). Zgolj prepis abstraktne zakonske norme ne pomeni izkazovanja verjetnega obstoja predpostavk, potrebnih za izdajo zacasne odredbe. Ob tako pomanjkljivi dejanski podlagi predlagane zacasne odredbe je torej sodišce prve stop...

Sklep nº I Cp 556/2003 of Civilni oddelek, March 26, 2003

V sklepu o dedovanju se vsebina volila le opredeli. Pravico zahtevati izpolnitev volila ima volilojemnik od tistega, ki mu je z oporoko naloženo, naj volilo izpolni, na podlagi oporoke in ne na podlagi sklepa o dedovanju.

Sklep nº III Cp 29/2003 of Civilni oddelek, March 26, 2003

Kadar država na podlagi 81. clena Zakona o davcnem postopku davek izterjuje v sodnem, izvršilnem postopku, ne gre za postopek, ki bi tekel po uradni dolžnosti. Zato tudi ne pride v poštev dolocba cetrtega odstavka 38. clena ZIZ.

Sklep nº III Cp 2663/2002 of Civilni oddelek, March 26, 2003

Ce se s pravnim sredstvom odlocba le deloma izpodbija, se vzame kot podlaga za placilo takse za pravno sredstvo le vrednost izpodbijanega dela. Ce stranka ni navzoca pri sodnem dejanju, za katerega mora placati takso, ji pošlje sodišce najprej nalog brez opomina za placilo takse.

March 25, 2003

Sklep nº I Cp 487/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 25, 2003

Ce je glede obsega skupnega premoženja že bilo odloceno s sodbo, ni podlage za uporabo dolocbe 3. odst. 118. clena ZNP, po kateri, v primeru spora o predmetu delitve oziroma velikosti njihovih deležev, sodišce skladno z 9. clenom ZNP napoti udeležence na pravdo in postopek prekine.

March 20, 2003

Sklep nº IV Cpg 7/2003 of Gospodarski oddelek, March 20, 2003

Gospodarska dejavnost tocenja pijac (šifra dejavnosti 55.400) je lahko povezana z negospodarsko dejavnostjo registriranega zavoda za izvajanje kulturne in športne dejavnosti.

Sklep nº I Cpg 930/2001 of Gospodarski oddelek, March 20, 2003

Glede jamcevalnih zahtevkov je tudi novejša literatura zavzela prepricljivo stališce, da so prenosljivi (glej npr. Miha Juhart, Cesija, pogodbeni odstop terjatve, GV, Ljubljana, 1996, str. 77).

Sodba nº I Cpg 1028/2000 of Gospodarski oddelek, March 20, 2003

Objektivni element oderuštva je taka korist, ki je že na prvi pogled nesorazmerna izpolnitvi.

Sklep nº IV Cpg 11/2003 of Gospodarski oddelek, March 20, 2003

Ker nasprotna udeleženka ni izkazala svoje pravice, da se vpiše sprememba deleža na njeno ime, pac pa je v registrskem postopku zatrjevala le, da je pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža nicna, ker je odsvojitelj ni obvestil o nameravani prodaji, je registrsko sodišce pravilno zavrnilo njen predlog o zavrnitvi vpisa spremembe poslovnega deleža na ime pridobitelja.

Sklep nº I Cpg 113/2003 of Gospodarski oddelek, March 20, 2003

Da s pravnim naslednikom prvotno tožene stranke ne nastane novo obligacijsko razmerje, pac pa se nadaljuje prejšnje, vzpostavljeno z njegovim pravnim prednikom (2. odstavek 148. clena ZOR). Ne gre torej za primer, ko bi obligacijsko razmerje, iz katrega tožbeno pravico crpa tožeca stranka, nastalo šele v teku stecajnega postopka zoper družbenika prvotno tožene stranke, kot to zmotno meni pritožnik. Terjatve tožece stranke zato ni mogoce šteti kot dolg stecajne mase. Terjatve tožece stranke za...

March 19, 2003

Sklep nº I Cp 2029/2002 of Civilni oddelek, March 19, 2003

Opomin izpolnjuje pogoje iz 2. odst. 53. cl. SZ, ceprav zajema tudi kršitev iz casa, ko še ni bila sklenjena najemna pogodba, katere odpoved tožeca stranka zahteva s tožbo. Tožeca stranka je pravilno opomnila toženo na kršitev pogodbe, ki predstavlja opovedni razlog, vsebuje pa tudi nacin odprave odpovednega razloga (placilo zneskov najemnin) in rok za to. Neutemeljeno tožeca stranka meni, da odlocbe centra za socialno delo, ki jih je predložil najemnik, niso potrdilo v skladu s 3. odst. 53. ...

Sklep nº I Cp 340/2003 of Civilni oddelek, March 19, 2003

V postopku za odvzem poslovne sposobnosti mora sodišce ugotoviti, ali obstajajo pogoji za odvzem. Pri tem je vezano na preiskovalno nacelo (6. clen ZNP). Razlogi za odvzem poslovne sposobnosti niso navedeni taksativno, temvec primeroma. To pomeni, da med razloge za odvzem poslovne sposobnosti ne sodijo samo duševne bolezni, duševne zaostalosti in odvisnosti od alkohola ali mamil, ampak tudi drugi vzroki. Mednje je nedvomno mogoce uvrstiti tudi znacajske napake. V ponovljenem postopku bo moral...

Sklep nº III Cp 337/2003 of Civilni oddelek, March 19, 2003

Poravnava o nacinu izvrševanja pravice do osebnih stikov z otrokom, ki je bila sklenjena pred Centrom za socialno delo, ne more predstavljati podlage za naložitev placila sodnih penalov.

Sklep nº I Cp 1919/2002 of Civilni oddelek, March 19, 2003

Okolišcina, da sodišce ne zahteva izjave organa od katerega naj bi listina izvirala, o njeni prisotnosti, lahko predstavlja relativno bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sodba nº II Cp 129/2002 of Civilni oddelek, March 19, 2003

I. Ni mogoce govoriti o tem, da je izpolnjen dejanski stan, ki bi bil analogen tistemu iz 69. clena ZTLR, marvec je podan dejanski stan, ki je analogen obicajni, pravno dopustni hipoteki. Iz tega razloga zahtevek na ugotovitev nicnosti pogodb ne more biti utemeljen. II. Iz razlogov, ki jih je navedlo že sodišce prve stopnje, pa pogodbi tudi nista dovolj navidezni. Obe pogodbi, vsaka zase, predvsem pa obe skupaj, imata namrec zaznavne pravne posledice. Na te pravne posledice pa so stranke pris...

March 18, 2003

Sodba nº I Cp 586/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 18, 2003

Pri odlocanju o zahtevku za povrnitev odškodnine za negmotno škodo mora sodišce po eni strani upoštevati posebnosti konkretnega primera (tako imenovano nacelo individualizacije odškodnine) kot tudi širše okvire in sodno prakso v drugih podobnih primerih, zato je potrebno upoštevati sorazmerje med konkretnimi okolišcinami, ki vplivajo na odmero odškodnine in so bile ugotovljene v tožnicinem primeru in med odškodninami, dosojenimi v drugih podobnih primerih v državi.

March 12, 2003

Sodba nº I Cp 1071/2002 of Civilni oddelek, March 12, 2003

Ni utemeljena širitev razlaga besedila prvega odstavka 83. clena ustave RS, tako da bi ta predstavljal podlago tudi za poslancevo neodgovornost za civilne delikte.

Sklep nº I Cp 43/2003 of Civilni oddelek, March 12, 2003

Imetnik pravice uporabe na stanovanju v zasebni lasti je upravicen od lastnika zahtevati sklenitev najemne pogodbe za nedolocen cas, ne pa tudi do neprofitne najemnine.

Sklep nº I Cp 93/2003 of Civilni oddelek, March 12, 2003

Zmoten je sklep sodišca prve stopnje, da se "toženca doslej nista mogla poslužiti izbirne pravice iz 4. odstavka 25. clena ZTLR, ker gradnja spornega objekta še ni koncana". Takšno stališce je posledica napacne interpretacije 5. odstavka 25. clena ZTLR, To pravilo uzakonja skrajno casovno mejo, do katere lahko lastnik zemjišca izbira med tremi opcijami iz 1. odstavka 25. clena ZTLR. Nasprotno pa v njem ni predpisano, da upravicenec, v konkretnem primeru tožena stranka, svoje opcije ne bi mogl...

Sklep nº I Cpg 1301/2001 of Gospodarski oddelek, March 12, 2003

Posredniška pogodba je lahko sklenjena tudi ustno. Pogoj za presojo veljavne sklenitve take pogodbe pa je ugotovitev, ali sta se stranki zedinili o bistvenih sestavinah pogodbe (26. cl. ZOR). To pa je pri posredniški pogodbi dogovor, da bo tožnica posredovala pri sklenitvi kupne pogodbe za nepremicnino in da bo imela pravico do provizije, ko bo pogodba sklenjena. Za veljavnost sklenitve posredniške pogodbe pa ni potrebno, da je dogovorjena tudi višina provizije, kajti to lahko doloci sodišce ...

March 11, 2003

Sklep nº Kp 53/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, March 11, 2003

Ce se obdolženec šele v pritožbi sklicuje na neprištevnost v casu storitve kaznivih dejanj, in priloži dokazne listine o zdravljenju v psihiatricni bolnici, je podan dvom v prištevnost. Zato je treba sodbo razveljaviti in naložiti sodišcu 1. stopnje ugotavljanje prištevnosti.

Sklep nº I Cp 556/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 11, 2003

Ko sodišce odloca o višini odškodnine za zemljišce, mora kot predhodno vprašanje ugotoviti tocen obseg lastninske pravice, ki jo je tožena stranka z gradnjo na tujem svetu pridobila na originaren nacin na delu parcele, ki je v zemljiški knjigi vpisana na tožeco stranko. Šele z ugotovitvijo tocnega obsega dela parcele, na katerem je tožena stranka pridobila lastninsko pravico, bo namrec mogoce dolociti tudi odškodnino za to zemljišce.

Sklep nº I Cp 431/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 11, 2003

Ocesna napaka in slabovidnost pooblašcenca tožece stranke, ki je napacno prebral številko razpravne dvorane, ne more biti opravicljivi razlog zaradi zamude naroka, saj je razlog za zamudo opravicljiv le, ce ni zakrivljen. Ker se predlog za vrnitev v prejšnje stanje opira na ocitno neupravicen razlog, tudi narok po 120. clenu ZPP ni bil potreben.

Sklep nº I Cp 534/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 11, 2003

Za obveznosti kreditne pogodbe jamcita obe stranki - ce je ena poravnala obveznost, potem ima pravico od druge zahtevati vracilo deleža, ki pade nanjo bodisi kot soporok po 1018. cl. ZOR, bodisi kot sodolžnik po 432. cl. ZOR.

March 06, 2003

Sklep nº I Cpg 257/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 06, 2003

Pri pomorski pogodbi o popravilu ladje je zakonsko dolocena objektivna odgovornost podjemnika za opravljena popravila iz naslova jamcevanja za napake. Svoje odgovornosti se ta lahko razbremeni le, ce dokaže, da so pomanjkljivosti nastale zato, ker je ravnal po narocnikovi zahtevi, vendar ga je hkrati opozoril na možnosti nastanka škodljivih posledic, ki bi jih ob dolžni skrbnosti lahko predvidel. Podjemnik je izkazal, da je nadzornika (inšpektorja) opozoril na možnost nastanka škodljivih posl...

Sodba nº I Cpg 268/2002 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 06, 2003

Po 109. cl. ZOR je sodišce dolžno paziti tudi po uradni dolžnosti na nicnost, vendar le ob postavljenem zahtevku na nicnost. Nicnost pa se mora izrecno uveljavljati, kadar je med strankami spor o dejstvih, na katere se opira nicnost.

Sodba nº I Cpg 408/2002 of Gospodarski oddelek, March 06, 2003

Odlocilna dejanska ugotovitev sodišca prve stopnje, da je tožena stranka vedela za sporni odstop terjatve pred izpolnitvijo cedentu (2. odst. 438. cl. ZOR), temelji na dokazih o posrednih dejstvih: na obvestilu z dne 23.9.1997 (priloga A 3), iz vsebine katerega sledi, da tožeca stranka toženo obvešca o odstopu sporne terjatve, in podpisani poštni povratnici, naslovljeni na toženo stranko z dne 24.9.1997 (l.št.11). Vendar na tej povratnici vsebina poštne pošiljke ni navedena. Zato omenjeni pos...

March 05, 2003

Sklep nº R 26/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 05, 2003

Sklep o nepristojnosti za obravnavanje spremenjenega tožbenega zahtevka temelji na odlocitvi o dovolitvi spremembe tožbe in je koncna odlocba, zoper katero lahko pravdne stranke vložijo pritožbo zaradi odlocitev o dovolitvi spremembe. Kadar tožeca stranka eventualno kumulira primarni in podredni tožbeni zahtevek, je okrožno sodišce stvarno pristojno za obravnavanje tožbe, ceprav pristojnost tega sodišca ni predpisana za oba eventualno postavljena zahtevka, temvec le za enega od njiju. Okrožno...

Sklep nº I Cp 164/2003 of Civilni oddelek, March 05, 2003

Smiselno nasprotni udeleženec poskuša prikazati obstoj navidezne kupne pogodbe, v delu, ki se nanaša na predlagateljico, torej obstoj pogodbe, ki naj bi jo predlagateljica sklenila le kot t.i. "slamnata" kupka (primerjaj tudi njegove pritožbene trditve : da naj bi jo on le "formalno vkljucil v pogodbo"). Za verjetnost obstoja takšne - delno navidezne pogodbe pa bi moral nasprotni udeleženec zatrjevati vsaj še to, da so tudi prodajalca in predlagateljica soglašali, da predlagateljica nastopa l...

Sklep nº I Cp 113/2003 of Civilni oddelek, March 05, 2003

Zemljiškoknjižno sodišce pri odlocanju o vpisu ne more odlocati o predhodnem vprašanju, ali obstaja razpolagalni posel, na katerega pravo veže nastanek pravice, temvec je glede obstoja temelja za prenos pravice vezano na vsebino odsvojiteljeve izjave, kakršna je zapisana v listini, na podlagi katere se predlaga vpis.

Sklep nº III Cp 186/2003 of Civilni oddelek, March 05, 2003

Ker je pravica do pravnega sredstva ustavna pravica, je treba omejitve pravice do pritožbe obravnavati ozko. V skladu s tem neizkazanega placila sodne takse za pritožbo ne gre šteti za procesno predpostavko, saj Zakon o izvršbi in zavarovanju (za razliko od Zakona o sodnih taksah) ne doloca, da je pravica do pritožbe v izvršilnem postopku odvisna od placila sodne takse.

March 04, 2003

Sodba nº in sklep I Cp 517/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 04, 2003

Cene posameznih komunalnih proizvodov in storitev se lahko obracunavajo samo v skladu z dolocenim merilom, ne pa pavšalno. Pavšalni znesek cene storitve odvoza smeti, ki ga je tožeca stranka obracunala tožencu zato, ker ni prijavil števila clanov svojega gospodinjstva, ne predstavlja ustreznega merila za dolocitev cene te storitve v skladu s prejšnjo in tudi sedaj veljavno zakonsko ureditvijo tega podrocja.

Sklep nº II Cp 27/2003 of Civilni oddelek, March 04, 2003

Izvedeniško delo opravi izvedenec, ki ga doloci sodišce. Izvedeniško mnenje, ki ga priskrbi sama stranka, sodišce kot dokaz uporabi le, ce v to privolita obe stranki.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners