Višja Sodišča: Opinions issued on April 2003

April 25, 2003

Sklep nº I Cpg 602/2001 of Gospodarski oddelek, April 25, 2003

Ceprav ZOR za poroštveno pogodbo ne zahteva pisne oblike (primerjaj 997. clen ZOR v zvezi s 1. odstavkom 67. clena ZOR), sta pogodbeni stranki sklenili pisno pogodbo. Pac pa mora biti poroštvena izjava podana pisno (998. clen ZOR). Zakon ne doloca nacina, na katerega mora porok izdati pisno izjavo. Ta je lahko inkorporirana v sami poroštveni pogodbi.

April 24, 2003

Sodba nº I Cp 967/2002 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Toženka, ki se je zavezala tožnici omogociti sodelovanje pri lastninjenju podjetja, svojo obveznost lahko s prodajo delnic veljavno izpolni tudi po koncanem lastninjenju.

Sodba nº I Cp 366/2003 of Civilni oddelek, April 24, 2003

Pritrditi je stališcu sodišca prve stopnje, da je v ravnanju tožene stranke mogoce zaslediti vse elemente odškodninskega delikta, zato je podana njena odškodninska odgovornost. Ravnanje tožene stranke, ki ni ustrezno zavarovala gradbišca, ni bilo le nedopustno, ampak tudi protipravno. Dolocilo 1. odst. 58. clena Zakona o graditvi objektov izvajalcu, ki gradi objekt ali izvaja dela, med drugim nalaga, da mora pravocasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidocih, prometa in sosednj...

Sodba nº I Cpg 391/2002 of Gospodarski oddelek, April 24, 2003

Kdo je "plovbni agent" v plovbnem agencijskem poslu, opredeljuje 680. cl. Zakona o pomorski in notranji plovbi (Ur. l. SFRJ, št. 22/77 s spremembami, v nadaljevanju ZPNP). Tako se po pogodbi o plovbnem agencijskem poslu plovbni agent zavezuje, da bo na podlagi splošnega ali posebnega pooblastila v imenu in na racun narocitelja opravljal plovbne agencijske posle. Ti so definirani v 682. cl. ZPNP kot posli v zvezi s pomaganjem, posredovanjem in zastopanjem, ki se nanašajo na plovbo in izkorišca...

Sodba nº I Cpg 64/2002 of Gospodarski oddelek, April 24, 2003

V prid izhodišcu pritožbenega sodišca je predvsem v pogodbi dogovorjeni nacin, kako tožeca stranka, ki je davcna zavezanka, uveljavi svojo (premoženjsko) pravico do deleža na "skupnem neto prihodku" iz razmerja s toženo stranko, ki je prav tako davcna zavezanka: namrec izdaja racuna toženi stranki, ki mora obvezno vsebovati podatke, predpisane z ZDDV (prim. 34. cl. ZDDV). Racun tožeca stranka izda na podlagi obracuna, ki ga pripravi tožena stranka (prim. npr. 7. cl. pogodbe 1055/090, priloga ...

Sklep nº I Cpg 603/2002 of Gospodarski oddelek, April 24, 2003

ZPP namrec loci med sposobnostjo biti pooblašcenec in izkazanostjo biti pooblašcenec v dolocenem postopku. Le za slednjo pa velja možnost odprave pomanjkljivosti (o izkazanosti biti pooblašcenec) na nacin in po postopku, ki ga doloca 98. clen ZPP.

April 23, 2003

Sklep nº Kp 113/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 23, 2003

Ce je v opisu kaznivega dejanja navedeno, da naj bi obtoženca z lažnivim prikazovanjem dejanskih okolišcin spravila v zmoto oškodovanca glede zemljiško-knjižnega stanja, ki je pravna lastnost nepremicnine, ne gre za kaznivo dejanje goljufije po cl. 271/1 in 2 KZ. Zato je odlocitev sodišca 1. stopnje o nedopustnosti obtožnice in o ustavitvi kazenskega postopka pravilna.

Sklep nº I Cp 790/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 23, 2003

Podpisani zapisnik o sporazumu strank o obstoju terjatve ni sodna poravnava, temvec ima po zakonu le moc sodne poravnave (2. odst. 251. clena ZIP). Zato ima po 1. tocki 2. odst. 16. clena ZIP (zdaj 1. tocka 2. odst. 17. clena ZIZ) lastnost izvršilnega naslova. Procesni ucinek takšnega sporazuma strank je njegova neposredna izvršljivost. Zaradi te procesne lastnosti ni mogoce voditi nove pravde glede terjatve, o kateri je bil tak sporazum sklenjen, saj tožnik za takšno tožbo ne more imeti prav...

Sodba nº in sklep I Cp 592/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 23, 2003

Toženec ni imel ustreznega upravnega dovoljenja za odstranitev gramoza s prodišca reke, zato gre pri tem za nedovoljen poseg v prostor, kar pomeni, da je na podlagi takrat veljavnega 76 b. clena ZUN odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, pri cemer se odškodninska odgovornost presoja po splošnih nacelih odškodninskega prava.

Sklep nº II Cp 386/2003 of Civilni oddelek, April 23, 2003

Okrožno sodišce se lahko izrece po uradni dolžnosti za stvarno nepristojno za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišca ob predhodnem preizkusu tožbe (2. odstavek 19. clena ZPP). Predhoden preizkus tožbe je del priprav za glavno obravnavo, ki poleg tega obsegajo še vrocitev tožbe tožencu zaradi odgovora in razpis glavne obravnave (2. odstavek 269. clena ZPP). Sodišce res takoj po prejemu tožbe presodi, ali je pristojno in v kakšni sestavi (1. odstavek 17. clena ZPP), kar pomeni, da mora to sto...

Sodba nº I Cp 15/2002 of Civilni oddelek, April 23, 2003

Pri uveljavljanju pravnega varstva pred imisijami s sosednjega zemljišca ni pomembno, ali je zgradba zgrajena v skladu z izdanimi upravnimi dovoljenji in ali je odmik od meje takšen, da omogoca vzdrževanje nepremicnine, ampak je bistvenega pomena, ali objekt, tam kjer stoji, na zemljišce tožnikov deluje negativno v smislu dolocb ZTLR ali ZOR. Direktne imisije, ki so brez pravnega naslova, pa so vselej prepovedane, torej tudi takrat, ko ne presegajo krajevno obicajne mere Odvodnjavanje meteorn...

April 17, 2003

Sodba nº Cpg 733/2001 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 17, 2003

Dolocba drugega odstavka 160. clena ZPPSL ne dela razlik

April 16, 2003

Sklep nº Cp 224/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 16, 2003

Ce nepremicnina, na katero je predlagana izvršba, v zemljiški knjigi ni vpisana kot dolžnikova lastnina, mora upnik v skladu z dol. cl. 168/III Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) predlogu za izvršbo priložiti (tudi) za vpis dolžnikove lastninske pravice pri tej nepremicnini primerno listino; ce pa le-te ne poseduje, pa mora skladno z dol. cl. 168/V ZIZ izkazati oz. pokazati ustrezne aktivnosti v smeri uveljavljanja pravice do vpisa te lastninske pravice na dolžnika s tožbo. Ceprav upnik z ...

Sklep nº I Cp 700/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 16, 2003

Po 128. clenu ZD se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala socialno ali drugo pomoc družbene skupnosti, omeji do višine vrednosti prejete pomoci. Tak zahtevek dajalca socialne pomoci pa ni denarna terjatev do zapušcine, temvec dajalec pomoci s tem zahtevkom izloca iz zapušcine del premoženja, ki ga zapustnik zaradi prejete pomoci ni porabil za lastno preživljanje oziroma oskrbo. Za denarno terjatev do zapušcine gre le tedaj, ko dedici in dajalec pomoci sklenejo dogovor po 3. odst. 128. cle...

Sklep nº I Cp 563/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 16, 2003

1. Odlocbo o odmeri takse sodišce izda le na zahtevo stranke. Sodišce ne more ob podani zahtevi stranke za izdajo odlocbe o odmeri takse odmeriti višje takse, kot je stranki naloženo z nalogom, saj ne more odlociti v njeno škodo. 2. V pravdni zadevi, v kateri je tožeca stranka taks oprošcena, toženceva obveznost placila dela taks za tožbo ne nastane že z dnem vložitve tožbe oziroma tedaj, ko sodišce izda sklep, s katerim tožnico placilo taks oprosti, ta obveznost ne more nastati preden sodišc...

Sklep nº I Cp 1314/2002 of Civilni oddelek, April 16, 2003

4. odst. 128. cl. SZ res doloca, da postopek v primeru spora o upravicenosti zavrnitve sklenitve kupoprodajne pogodbe sproži prejšnji imetnik stanovanjske pravice v 15 dneh po zavrnitvi, vendar pa ta rok ni prekluziven, temvec le instrukcijski.

Sodba nº I Cp 727/2003 of Civilni oddelek, April 16, 2003

Upravicenci lahko zahtevajo izlocitev iz tistega zapustnikovega premoženja, ki bi sicer, ce izlocitve ne bi bilo, spadalo v zapušcino po zapustniku. Ce je zapustnik s svojim premoženjem pravno veljavno razpolagal za casa svojega življenja z darilno pogodbo za primer smrti, iz takega premoženja ni možno zahtevati izlocitve, ker le - to preide na obdarjenca v trenutku smrti zapustnika in ne bi prešlo v zapušcino, cetudi ne bi bilo zahteve po izlocitvi.

Sklep nº III Cp 175/2003 of Civilni oddelek, April 16, 2003

Za izdajo zacasnih odredb s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremicnine za zavarovanje denarne terjatve, o kateri se odloca v upravnem postopku, je glede na dolocbo 3. odstavka 304. clena ZUP v zvezi s 302. clenom ZUP alternativno pristojen upravni organ ali sodišce. Ce se zavarovanje opravi po sodni poti, se uporabijo dolocbe ZIZ.

Sklep nº III Cp 182/2003 of Civilni oddelek, April 16, 2003

Posamezni preživninski obroki, s katerimi se crpa sama pravica do preživljanja, o kateri je bilo odloceno s pravnomocno sodbo, in ki zapadejo v bodoce, zastarajo v roku, dolocenem za zastaranje obcasnih terjatev, torej v triletnem zastaralnem roku.

Sodba nº I Cp 1500/2002 of Civilni oddelek, April 16, 2003

Služnostna pravica se ustanovi zaradi potreb gospodujocega zemljišca zato okolišcina, ki se nanaša na služece zemljišce za ugotovitev prenehanja služnosti ni relevantna. Upoštevajo se le tiste spremenjene okolišcine, ki se nanašajo na gospodujoce zemljišce. Pri ustanovitvi služnosti s sodno poravnavo ni nujno, da obstaja objektivna korist za nastanek služnosti - velikokrat nastane zaradi subjektivne koristi stranke v prid katere je služnost ustanovljena, ker gre pri sodni poravnavi za medsebo...

Sodba nº I Cpg 928/2001 of Gospodarski oddelek, April 16, 2003

Iz trditev v tožbi, da je tožeca stranka sklenila pogodbo o nakupu delnic, ki jih je nato prvotožena stranka v stecajnem postopku znova prodala drugotoženi stranki, ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka na razveljavitev pogodbe o prodaji med toženima strankama

April 15, 2003

Sklep nº Kp 49/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 15, 2003

Ce se v opisu dejanskega stanja v obtožbi prepletata huda žalitev in zgroženost, gre pa za kolektivnega oškodovanca (vernike), ko tudi ni opisan pojem hude razžalitve, saj t.i. obicajna razžalitev ne zadošca, ne gre za kaznivo dejanje nasilništva po 2. in 1. odst. 299. cl. KZ.

April 09, 2003

Sklep nº I Cp 609/2002 of Civilni oddelek, April 09, 2003

Dolocba 4. odstavka 156. clena ZOR ne izkljucuje možnosti, da oškodovanec uveljavlja restitucijski zahtevek. Utemeljenost oz. družbena opravicenost restitucijskega zahtevka je vprašanje, ki ga je treba reševati v vsakem konkretnem primeru.

Sklep nº I Cp 404/2003 of Civilni oddelek, April 09, 2003

Iz zahteve formalnega zemljiškoknjižnega prava, da mora biti vpis v zemljiško knjigo mogoc glede na obstojece zemljiškoknjižno stanje, izhaja, da mora biti subjekt, zoper katerega se bo vpis dovolil, ob vcasu vložitve predloga ali uvedbe postopka po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi že vpisan ali pa se zanj socasno vknjiži ali predznamuje pravica, glede katere se bo opravil nov vpis.

Sklep nº II Cp 355/2003 of Civilni oddelek, April 09, 2003

Kadar je v odškodninskem sporu vsaj ena izmed pravdnih strank državljan(ka) RS ali pravna oseba s sedežem v RS, lahko pristojnost slovenskega sodišca temelji tudi na privolitvi tožene stranke. Šteje se, da je tožena stranka privolila v pristojnost slovenskega sodišca, ce je vložila odgovor na tožbo in se v njem spustila v obravnavanje glavne stvari, ne da bi ugovarjala pristojnosti.

Sklep nº I Cp 584/2003 of Civilni oddelek, April 09, 2003

Ce tožnik niti ne zatrjuje, da bi imel posest stvari, ampak zatrjuje le posest pravice stvarne služnosti, tožbeni zahtevek pa se nanaša na prepoved motenja tožnikove posesti stvari, je treba tak tožbeni zahtevek zavrniti.

Sklep nº III Cp 356/2003 of Civilni oddelek, April 09, 2003

Ne gre prezreti posebnosti glede t.i. bianko menice. Ta v ZM ni izrecno urejena. Pravna teorija in sodna praksa pa sta si vendarle enotni, da zanjo (posredno) velja dolocba 2. odstavka 16. clena ZM, na katero se sklicuje pritožnik in ki nasproti imetniku menice res prepoveduje tiste ugovore, ki se nanašajo na vsebino pooblastila za izpolnitev menice, vendar le, ce imetnik menice ni bil pooblašcen za njeno izpolnitev. Ker pa je bil v obravnavanem primeru ravno upnik v tem izvršilnem postopku p...

April 08, 2003

Sklep nº Kp 102/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 08, 2003

Ce pogojna obsodba zaradi neizpolnitve posebnega pogoja ni pravnomocno preklicana v roku iz 2. odst. 55. cl. KZ, se zaradi obsojenceve pritožbe zoper sodbo o preklicu pogojne obsodbe, o kateri je odlocalo sodišce 2. st. po preteku navedenega roka, izpodbijana sodba po uradni dolžnosti razveljavi in se postopek za preklic pogojne obsodbe ustavi.

Sklep nº Kp 117/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 08, 2003

Ce zasebni tožilec, ki mu je bila zasebna tožba vrnjena v popravo, v popravku ne navede opisa kaznivega dejanja samovoljnosti po cl. 313/1 KZ, in se zato zasebna tožba ne da obravnavati, jo sodišce 1. stopnje utemeljeno zavrže.

Sodba nº Kp 95/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 08, 2003

Sodišce prve stopnje je s pravilno dokazno oceno in spremenjenega zagovora pravilno ugotovilo, da je obtoženi izrocil prici ponarejen bankovec za 100 DEM, zato zaslišanje pric, ki o izrocitvi ne bi vedele povedati nicesar, ni bilo potrebno. Obtoženceva pritožba zoper obsodilno sodbo tako ne more biti uspešna.

Sklep nº Kp 110/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 08, 2003

Oškodovanka kot tožilka, ki je vložila nepopoln obtožni predlog, je bila pozvana k popravi z jasnim opisom pomanjkljivosti in opozorilom o zavrženju nepopolne vloge, ce ta ne bo popravljena. Ker tega ni storila je sodišce 1. stopnje upraviceno zavrglo pomanjkljiv obtožni predlog, saj ni bil sposoben za obravnavanje.

Sklep nº I Cp 26/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 08, 2003

Za vpis maksimalne hipoteke zadošca, da je predlogu za vknjižbo priložena kot listina zastavna pogodba, ce so v njej podatki o upniku, dolžniku, pravnem temelju kreditnega razmerja, ki se je z zastavno pogodbo zavaroval in najvišjem znesku, do katerega za zavarovanje jamci nepremicnina.

April 04, 2003

Sklep nº Kp 88/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 04, 2003

Po 2. odst. 274. cl. ZKP pripada zagovorniku samostojna pravica do ugovora zoper obtožnico. Ce je bila obtožnica vrocena zagovorniku po tem, ko je sodišce 1. stopnje že pravnomocno odlocilo o obdolžencevem ugovoru, ta odlocitev ne mora vplivati na pravocasnost zagovornikovega ugovora. Ker je bil ta vrocen pravocasno, je treba sklep o zavrženju tega ugovora razveljaviti in naložiti sodišcu 1. stopnje opravo postopka s pravocasnim ugovorom.

Sodba nº Kp 76/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 04, 2003

Pri izreku varnostnega ukrepa odvzema predmetov je potrebno upoštevati varovalni namen tega ukrepa, kar pomeni predvidenje možnosti za ponovitev kaznivega dejanja s tem sredstvom. Zaseženi fotoaparat, s katerim je obdolženi poškodoval oškodovanca, ni namenjen udarjanju po cloveku. Bil je uporabljen zgolj situacijsko in zato, ker mu ga je oškodovanec hotel odvzeti. Zato ni potrebe po izreku tega ukrepa.

April 02, 2003

Sklep nº III Cpg 14/2003 of Gospodarski oddelek, April 02, 2003

Stroški za izvedbo dokazov, ki jih stecajni senat izvede po uradni dolžnosti zaradi ugotavljanja višine dolžnikovega premoženja, ki bi prišlo v stecajno maso, v zvezi z ugotavljanjem procesne predpostavke za vodenje stecajnega postopka (1. odst. 99. cl. ZPPSL), so stroški do zacetka stecajnega postopka in se na njih nanaša dolocba o predujmu iz 1. odst. 93. cl. ZPPSL.

Sklep nº I Cp 536/2003 of Civilni oddelek, April 02, 2003

V postopku odlocanja o predlogu za izdajo zacasne odredbe je moralo sodišce prve stopnje kot predhodno vprašanje s stopnjo verjetnosti ugotoviti, ali za parceli št. x in y obstoji dolžnost vrnitve po ZDen. Kot verjetno je ugotovilo, da je prva toženka v casu uveljavitve ZDen in lastninskega preoblikovanja imela nepremicnine, katerih vrnitev zahteva tožeca stranka, v svojih osnovnih sredstvih, zaradi cesar izostanek predlaganja zacasne odredbe v skladu z dolocili II. poglavja ZLPP, pomeni, da ...

Sodba nº I Cp 567/2003 of Civilni oddelek, April 02, 2003

Dolocbe 157. clena SZ se po analogiji uporabljajo tudi za imetnika pravice do zacasne uporabe stanovanja po 1. odstavku 40. clena ZSR.

Sodba nº I Cp 300/2002 of Civilni oddelek, April 02, 2003

Po dolocbi 22. clena SZ in 26. clena SZ lastniki stanovanj med drugim dolocijo tudi nacin placevanja stroškov, ki gredo v breme lastnikov. Zato se podjetje za upravljanje, ki trdi, da je z enim izmed lastnikov sklenilo posebno pogodbo o upravljanju (ki doloca 10 kraj nižje stroške upravljanja) ne more sklicevati, da je treba pri seštevanju deležev za dosego kvalificirane vecine podpisov, upoštevati posebno pogodbo med upravnikom in enim izmed lastnikov stanovanj. Ta lastnik bi lahko pristopil...

April 01, 2003

Sklep nº I Cp 608/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 01, 2003

Zemljiškoknjižni postopek je v ZZK urejen tako, da je odlocanje referenta v primeru, ko je vložen ugovor, le prva faza odlocanja v sicer enotnem postopku na prvi stopnji, ki se konca z odlocitvijo sodnika o ugovoru zoper sklep referenta. V tem ugovornem postopku pa mora sodnik preizkusiti tako ugovorne navedbe kot tudi, ali so podani pogoji iz 86. clena ZZK za vpis. Po 3. odst. 13. clena ZZK se terjatev, ki je zavarovana s hipoteko, oznaci s številom denarnih enot, na katero se glasi skladno ...

Sklep nº II Cp 8/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 01, 2003

Ker sodišce s sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine odloca tako o obstoju terjatve oziroma o utemeljenosti dajatvenega zahtevka (dokazno oceni verodostojno listino), obenem pa dovoli izvršbo za poplacilo te terjatve, ni mogoce dovoliti izvršbe, ce nepremicnina (kot edino predlagano sredstvo izvršbe), še ni vpisana na dolžnika, sodišce torej sklepa o izvršbi ne more izdati. Upnik namrec še ni upnik v pravem pomenu besede, saj ne razpolaga z izvršilnim naslovom, je le upnik iz oblig...

Sklep nº I Cp 461/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 01, 2003

Dogovor strank v najemni pogodbi, ki pooblašca toženo stranko, da v primeru kršitve pogodbe sama nastopi posest, ne izkljucuje protipravnosti takega ravnanja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners