Višja Sodišča: Opinions issued on May 2003

May 30, 2003

Sklep nº III Cp 723/2003 of Civilni oddelek, May 30, 2003

Zaradi zatrjevane kolizije med upnikom v izvršilnem postopku zaradi izterjave preživnine in njihovim zakonitim zastopnikom (materjo, ki izvršuje roditeljsko pravico po razvezi zakonske zveze), upnikom ni mogoce postaviti zacasnega zastopnika po dolocbah 82. clena ZPP, ker je postavitev zacasnega zastopnika pridržana za toženo stranko. Prav tako jim ni mogoce postaviti posebnega zastopnika po dolocbah 409. clena ZPP, ker izvršilni postopek zaradi izterjave preživnine ne spada med zakonske spor...

May 28, 2003

Sklep nº I Cp 671/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 28, 2003

Tožeca stranka ima za terjatev, ki jo vtožuje v pravdnem postopku že pravnomocen sklep o izvršbi zoper družbo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra na podlagi dolocb ZFPPod. Po 4. odst. 27. cl. ZFPPod se v tem primeru šteje, da so družbeniki izbrisane družbe podali izjavo po 1. odst. 394. cl. ZGD, da prevzemajo obveznost placila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Ker gre v konkretnem primeru za prevzem dolga po samem zakonu in je obveznost izbrisane družbe prešla na družbenico na po...

Sodba nº I Cp 749/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 28, 2003

1. Napaka v postopku pri presoji dokazov in pri uporabi pravil lovske družine, ki so odpravljene v tem pravdnem postopku, same zase ne pomenijo protipravnega ravnanja, ki je pogoj za odškodninski delikt. Za odškodninsko odgovornost mora zato biti poleg škode ter vzrocne zveze ugotovljeno tudi krivdno ravnanje clanov disciplinske komisije, ki mora biti protipravno. 2. Mrtvo divjad ni mogoce upleniti, zato tožnik srne ni uplenil in tako ni izpolnil znakov ocitane mu kršitve.

Sklep nº II Cp 693/2003 of Civilni oddelek, May 28, 2003

Upnica uveljavlja odškodninski zahtevek. Da bi bila njena terjatev verjetno izkazana, bi morala do stopnje verjetnosti izkazati vse tiste predpostavke civilnega delikta, glede katerih nosi dokazno breme. Ce višine zatrjevane škode ne izkaže (v pritožbi celo sama pojasni, da višine škode še ne more natancno opredeliti), verjetnost terjatve ni podana. Pomanjkanja dejstev/trditev v zvezi z višino škode (ta naj bi bila v izgubljenem dobicku) tudi ni mogoce nadomestiti z dokaznimi predlogi.

Sklep nº I Cp 251/2003 of Civilni oddelek, May 28, 2003

Pogojev za izdajo zacasne odredbe ni, ce dolžnik z nobenim svojim ravnanjem ne povzroca verjetnosti, da bo izterjava upnikove terjatve onemogocena ali otežena.

Sklep nº III Cp 732/2003 of Civilni oddelek, May 28, 2003

Umik pravnega sredstva, med katera spada tudi ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi, mora biti izrecen. Nobeno zakonsko dolocilo ne daje podlage za domnevo oz. pravno fikcijo, da je dolžnik umaknil ugovor, ce ni odgovoril na poziv sodišca ali umika ugovor.

Sodba nº I Cpg 1405/2001 of Gospodarski oddelek, May 28, 2003

Dolocitev pogodbene kazni zaradi neizpolnjevanja obveznosti, ki je rezultiralo v razdrtju pogodbe, pa je v nasprotju s prisilno dolocbo 3. odstavka 270. clena ZOR in zato nicno, v kolikor se nanaša na neizpolnjevanje denarnih obveznosti (1. odstavek 103. clena ZOR) in kot tako ne more uživati sodnega varstva.

May 27, 2003

Sklep nº Kp 149/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 27, 2003

Ce se zahteva za obnovo kazenskega postopka sklicuje na že znana dejstva, ki naj bi se dokazovala z že znanimi pricami in predlaga zaslišanje dveh novih pric o že znanih dejstvih, je odlocitev sodišca 1. stopnje o zavrženju zahteve pravilna.

Sodba nº Kp 106/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 27, 2003

Samo zaradi tega, ker so bile dokazne listine pribavljene v inšpekcijskem postopku zoper kasnejšo obdolženko, te listine ne morejo biti nedovoljen dokaz.

May 21, 2003

Sodba nº II Cp 618/2002 of Civilni oddelek, May 21, 2003

Resnicnostna vrednost tožnicinih dejanskih trditev ne ustreza prepricanju. Le prepricanje o dejstvu pa omogoca, da se ga vzame v dejansko podlago sodbe. Nedokazanost dejstev pa pomeni, da ne obstoje - po nacelu, da je vseeno ne obstajati ali pa ne biti dokazan (idem est non esse aut non probari), oziroma da niso resnicna. Sodišce prve stopnje je zato pravilno zavrnilo tožbeni zahtevek.

Sklep nº II Cp 1471/2002 of Civilni oddelek, May 21, 2003

Soglasja prvotnega in novega toženca za subjektivno spremembo tožbe sodišce ne more nadomestiti s svojo odlocitvijo. Ce sodišce dovoli subjektivno spremembo tožbe v nasprotju z dolocbo 187. clena ZPP stori bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sklep nº I Cp 691/2003 of Civilni oddelek, May 21, 2003

Ker je sodišce prve stopnje ugotovilo, da je tožena stranka skladno z dolocbo 28. clena Odloka o oskrbi z vodo prekinila dobavo vode uporabniku, ki je brez soglasja upravljalca dovolil prikljucitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo, to pomeni, da ravnanje tožene stranke ni protipravno in ne predstavlja motenja posesti tožece stranke.

Sklep nº III Cp 694/2003 of Civilni oddelek, May 21, 2003

Okolišcina, da bi dolžnica v primeru izvršbe razpolagala z denarmini sredstvi (in ne vec z nepremicnino), sama po sebi ne more izkazovati nastanka nenadomestljive škode.

Sodba nº in sklep I Cp 1652/2002 of Civilni oddelek, May 21, 2003

Ce se stranka ne pritoži zoper sklep, s katerim se okrajno sodišce izrece za nepristojno, ne more v kasnejšem postopku pred drugim sodišcem uspešno uveljavljati ugovora pristojnosti.

May 20, 2003

Sklep nº Kp 99/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 20, 2003

Obtoženemu sta bili zaseženi dve vrsti mamil v kolicini, ki ni dovoljevala sklepanja o posesti mamil za lastno uporabo. Ob upoštevanju mnenje izvedenke - toksikologinje je zmotna ugotovitev sodišca 1. stopnje, da mamilo ni bilo namenjeno tudi lastni uporabi, zato je bilo treba oprostilno sodbo razveljaviti.

Sodba nº Kp 85/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 20, 2003

Ce obdolženec v pritožbi navede, da je oškodovanceva telesna poškodba nastala v drugem dogodku, ki ga niti ne identificira s krajem, casom in dogajanjem, pa zanj ne ponudi nobenega dokaza, gre za nedokazano hipotezo, s katero ni mogoce izpodbiti ugotovljenega dejanskega stanja.

May 15, 2003

Sodba nº I Cp 682/2003 of Civilni oddelek, May 15, 2003

Zakupna pogodba za nedolocen cas preneha z odpovedjo, ki jo vsaka stranka lahko da drugi, spoštujoc dogovorjeni odpovedni rok. Za zakup samske sobe se ne uporabljajo dolocbe SZ, zato odpovedni razlogi niso bistveni. Zahtevek na vrnitev v zakup dane stvari (na izpraznitev in izrocitev samske sobe) po logiki vsebuje tudi odpoved zakupa. Odpoved zakupa je enostranska izjava volje, za katero posebna oblika ni predpisana.

May 14, 2003

Sklep nº II Cp 490/2002 of Civilni oddelek, May 14, 2003

Kanonsko pravo je avtonomno pravo. Ravnanje pripadnika cerkve, ki nasprotuje kanonskemu pravu, in katerega posledica je prikrajšanje osebnostnih pravic, je zato protipravno. Sodišce mora torej v okviru ugotavljanja protipravnosti ravnanja, slednje presoditi tudi v luci kanonskega prava.

Sklep nº III Cp 564/2003 of Civilni oddelek, May 14, 2003

Ce dolžnik ni kot lastnik vpisan v zemljiško knjigo niti upnik nima lisitne, na podlagi katere bi lahko dosegel njegov vpis, sodišce predloga ne zavrne, temvec upniku doloci rok, da vloži tožbo, s katero bo zahteval vpis lastninske pravice na dolžnika

Sklep nº III Cpg 25/2003 of Gospodarski oddelek, May 14, 2003

Dejansko stanje o izpolnjevanju pogojev za zacetek in takojšnji zakljucek stecajnega postopka po prvem odstavku 99. clena ZPPSL je popolno ugotovljeno šele takrat, ko stecajni senat ugotovi vrednost premoženja, ki bi prišlo v stecajno maso. To pa je v primeru stecaja podjetnika posameznika vrednost premoženja, ki ga ima dolžnik ob zacetku stecajnega postopka (razen stvari in prejemkov, ki so po zakonu izvzeti iz izvršbe).

Sklep nº I Cpg 554/2003 of Gospodarski oddelek, May 14, 2003

Ce stecajni upnik, v roku iz napotitvenega sklepa stecajnega senata, pred sodišcem ne zacne uveljavljati svoje prerekane terjatve, sodišce tožbo zavrže. Prekinitev pravdnega postopka zaradi zacetka stecajnega postopka nad toženo stranko, na zakonski rok iz prvega odstavka 144. clena ZPPSL, ne vpliva.

Sklep nº I Cpg 34/2003 of Gospodarski oddelek, May 14, 2003

Družbeniki gospodarske družbe, izbrisane iz sodnega registra po dolocbah ZFPPod, so njeni pravni nasledniki. Pritožba enega izmed družbenikov zoper sklep o zavrženju tožbe tožece stranke, pravne osebe, ki je izbrisana iz sodnega registra, je dovoljena in ucinkuje tudi na ostale družbenike.

May 13, 2003

Sklep nº Kp 144/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 13, 2003

Ce obtoženec, ki je bil obsojen z izpodbijano sodbo, med pritožbenim postopkom, ko o pritožbi še ni odloceno, umre, se izpodbijana sodba po uradni dolžnosti razveljavi in se kazenski postopek ustavi.

Sodba nº Kp 125/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 13, 2003

Ce pride do absolutnega zastaranja kazenskega pregona v pritožbenem postopku, se obsodilna sodba sodišca 1. stopnje po uradni dolžnosti spremeni v zavrnilno sodbo.

Sklep nº I Cp 789/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 13, 2003

1. Zmotno je stališce sodišca, da morata toženca, ki sta hipotekarna dolžnika, dopustiti placilo terjatve, ki obsega poleg glavnice še zamudne obresti od vsakega placila, ki ga je tožeca stranka - zavarovalnica opravila banki namesto kreditojemalca, saj je bila s tem zamuda dolocena, kot da gre za regresni zahtevek in ne za hipotekarno tožbo - zato je potrebno upoštevati dolocbo zastavne pogodbe, ki natancno doloca rok zapadlosti in s tem zacetek teka zamudnih obresti. 2. Dopusten je dogovor ...

Sodba nº I Cp 794/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 13, 2003

Poseg v zracni prostor nad parcelo tožece stranke predstavlja zanjo oviro pri izvrševanju lastninske pravice. Tožeca stranka ima zato za svoj zahtevek podlago v 42.clenu ZTLR, ki daje lastniku stvari v primeru, ko ga nekdo tretji neutemeljeno vznemirja v njegovi lastninski pravici, legitimacijo za vložitev tožbe, s katero se zahteva, da vznemirjanje preneha.

May 09, 2003

Sklep nº Kp 155/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 09, 2003

Oškodovanec je omejen že glede pritožbe zoper sodbo sodišca 1. stopnje; v nobenem izmed treh primerov pa nima pravice do pritožbe zoper sodbo sodišca 2. stopnje, zato se takšna pritožba zavrže kot nedovoljena.

May 08, 2003

Sklep nº I Cpg 24/2003 of Gospodarski oddelek, May 08, 2003

Zahtevek na izpobijanje skupšcinskih sklepov družbe z omejeno odgovornostjo je pravica, s katero družbeniki prosto razpolagajo. Zato lahko družbeniki s pogodbo dolocijo pristojnost domace arbitraže, za reševanje sporov o njihovih zahtevkih iz naslova izpodbijanja skupšcinskih sklepov (1. odst. 460. clena ZPP).

Sodba nº I Cpg 618/2002 of Gospodarski oddelek, May 08, 2003

Javne dajatve se smejo po Ustavi dolocati samo z zakonom (147. cl.

May 07, 2003

Sklep nº I Cp 450/2003 of Civilni oddelek, May 07, 2003

Stranke zapušcinskega postopka so tudi osebe, ki so se priglasile k dedovanju, pa jim dedna pravica ni bila priznana (to je osebe, ki menijo, cetudi zmotno, da so dedici).

Sodba nº in sklep I Cp 1980/2002 of Civilni oddelek, May 07, 2003

Dejstva, na katera tožnik opira svoj tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil. S presojo, ali so dokazi, ki jih tožnik ni predložil, ampak se na njih sklicuje (vpogled v spis), pa bi sodišce preseglo pooblastilo, ki mu ga nalaga omenjeno dolocilo. Utemeljenost tožbenega zahtevka pomeni, da dejanska tožbena podlaga oz. dejstva, navedena v tožbi, hkrati sestavljajo abstraktni dejanski stan dolocenega materialnopravnega predpisa, ki pogojuje nastop prav takšne posledice, ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners