Višja Sodišča: Opinions issued on June 2003

June 26, 2003

Sklep nº Cp 484/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 26, 2003

Statusne spremembe, ki nastanejo pri toženi stranki po pravnomocnosti sodbe, se ne morejo upoštevati v sklepu o popravi sodbe, ampak se pravno nasledstvo dokazuje v izvršilnem postopku.

June 24, 2003

Sodba nº I Cpg 569/2002 of Gospodarski oddelek, June 24, 2003

V situaciji, ko je bil postopek po že vloženi tožbi po samem zakonu prekinjen zaradi pravnih posledic zacetka stecaja zoper toženo stranko, tožeci stranki ni mogoce ocitati pomanjkanja ugotovitvenega interesa, ce v roku iz napotitvenega sklepa ni nadaljevala prekinjenega postopka. Njen ugotovitveni interes je namrec vsebovan v samem napotitvenem sklepu, pri cemer je tožeca stranka za terjatev, za ugotovitev katere je bila napotena na pravdo, pred prekinitvijo postopka že vložila tožbo. Sicer ...

June 19, 2003

Sklep nº Kp 168/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, June 19, 2003

Ce pogojna obsodba ni pravnomocno preklicana znotraj roka iz 2. odst. 55. cl. KZ, je odlocanje o pritožbi zoper sodbo o preklicu po poteku roka brezpredmetno. Pritožbeno sodišce po uradni dolžnosti sodbo o preklicu v takem primeru razveljavi in postopek za preklic ustavi.

Sklep nº Kp 181/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, June 19, 2003

Ce sama oškodovanka ne ve, kako jo je obdolženec poškodoval, enako tudi v dogodku udeleženi njen mož, ko tudi izvedenec dopušca možnost nastanka poškodbe pri padcu, kar je oškodovanka navedla pri pregledu v bolnici, je treba izvesti t.i. kontrolne dokaze, da je mogoce pravilno odlociti o obtožbi.

Sklep nº I Cpg 37/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 19, 2003

Ker tožena stranka tožbenega zahtevka ni priznala, s samim zatrjevanjem, da je pravdo povzrocila tožeca stranka, ne more doseci povrnitve svojih pravdnih stroškov.

Sklep nº I Cpg 705/2003 of Gospodarski oddelek, June 19, 2003

V casu trajanja sklepa ustavnega sodišca o zacasnem zadržanju izvajanja III. poglavja ZFPPod, je bil zadržan tudi enoletni rok za uveljavljanje zahtevkov upnikov zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPod, to je v casu od 23.5.2002 do 5.11.2002.

Sklep nº I Cpg 603/2003 of Gospodarski oddelek, June 19, 2003

Predlog za oprostitev placila sodnih taks podjetnika posameznika v sporih v zvezi z njegovo dejavnostjo, naj sodišce prve stopnje obravnava v skladu z dolocilom 13. in 14. clena Zakona o sodnih taksah.

June 18, 2003

Sodba nº II Cp 1779/2002 of Civilni oddelek, June 18, 2003

Glede na ugotovljeno podlago je sodišce prve stopnje napacno odlocilo o višini tožbenega zahtevka. Ugotovitev delne odgovornosti tožnika za škodni dogodek je namrec glede na trditveno podlago (tožnik je odškodnino zahteval izhajajoc iz popolne odgovornosti tožene stranke) narekovala tudi ustrezno odlocitev o višini odškodnine, ki tožniku pripada. Imetnik nevarne stvari je namrec deloma prost odgovornosti, ce je oškodovanec deloma kriv za škodo (3. odstavek 177. clena ZOR) in v takem primeru i...

Sklep nº III Cp 804/2003 of Civilni oddelek, June 18, 2003

Ugovor dolžnika, da je terjatev na placilo preživnine prenehala po nastanku izvršilnega naslova, ker se polnoletni upnik vec redno ne šola, je razlog, ki preprecuje izvršbo, ce se izkaže kot resnicen.

June 17, 2003

Sklep nº Cp 2409/2001 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 17, 2003

Pravno podlago za odlocitev o tem, katera stranka je dolžna nositi breme pravdnih stroškov v primeru ustavitve zaradi umika tožbe, predstavlja dolocba 158. clena ZPP. Slednja v prvem odstavku doloca, da mora tožeca stranka, ki umakne tožbo, nasprotni stranki povrniti pravdne stroške, razen ce jo je umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. Pravilna je sicer ugotovitev sodišca prve stopnje, da do umika tožbe ni prišlo zaradi izpolnitve tožbenega zahtevka s strani toženke, saj od...

June 16, 2003

Sodba nº Cp 617/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 16, 2003

Uveljavljanje zastaranja v pritožbi pomeni zatrjevanje novega dejanskega stanja glede elementov zastaranja (vrsta terjatve, zapadlost terjatve, zacetek teka roka itd.), šele nato je možno uporabiti materialni predpis.

June 12, 2003

Sodba nº I Cp 763/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 12, 2003

Ce se stranka zoper sklep ne pritoži, postane ta pravnomocen, na pravnomocen sklep pa je sodišce vezano, ceprav je ta napacen.

Sodba nº I Cp 475/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 12, 2003

Odškodnina je povezana z individualizacijo posameznega primera, zato je pri odlocanju potrebno upoštevati tako širše okolišcine, to je medsebojno primerljivo primerjavo posameznih škod in prisojenih odškodnin, kot tudi specificne okolišcine posameznega upravicenca.

June 11, 2003

Sklep nº II Cp 1052/2003 of Civilni oddelek, June 11, 2003

V primeru, ko sodišce odloca o pozneje najdenem premoženju zapustnika, po katerem je bilo v prvotnem zapušcinskem postopku na podlagi prvega sklepa o dedovanju razdeljeno premoženje na podlagi dednega dogovora, je potrebno vselej ugotavljati, kakšna je bila morebitna volja dedicev ob sklepanju dednega dogovora tudi glede pozneje najdenega premoženja.

Sodba nº II Cp 1887/2002 of Civilni oddelek, June 11, 2003

Tožeca stranka je predlagala izvedenca financne stroke kot nov dokaz, pri cemer ni niti zatrdila, da dokaza brez svoje krivde ni mogla navesti ali ponuditi najkasneje na prvem naroku. Šele kasneje je navedla, da gre za metodo za razjasnitev že prej predlaganih dokazov, ki se je tekom postopka pokazala kot neizbežna za njihovo razumevanje. Sodišce prve stopnje je temu sledilo in štelo, da namen zakonodajalca, ki je v omejitvi možnosti za zlorabo procesnih pravic in zavlacevanje dokaznega posto...

Sklep nº II Cp 99/2003 of Civilni oddelek, June 11, 2003

Po 1. odstavku 118. clena ZNP odloci sodišce v postopku za delitev stvari ali skupnega premoženja, ce med solastniki ali skupnimi lastniki ni sporazuma o delitvi. Udeleženci tega nepravdnega postopka so sporazum o delitvi dosegli že 16.2.1968 in v skladu z njim je bil opravljen ustrezen vpis v zemljiško knjigo. Stanje nepremicnine v casu sklepanja dogovora in sedanje stanje na takšen dogovor in razdelitev ne vplivata. Ce imata predlagatelja zaradi spremembe stanja nepremicnine do nasprotne ud...

Sklep nº I Cp 1927/2002 of Civilni oddelek, June 11, 2003

Izrek sklepa nasprotuje samemu sebi, zaradi cesar ima take pomanjkljivosti, da se ga ne da preizkusiti. Vpis takšnih deležev, kot jih v sklepu o dedovanju ugotavlja sodišce prve stopnje, v zemljiško knjigo ni mogoc, saj se z njim na nepremicnini oziroma njenih sestavinah (zemljišcu in objektu na njem) dolocajo razlicni deleži - na hiši drugacni od tistih na parceli, na kateri hiša stoji.

June 10, 2003

Sodba nº Kp 162/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, June 10, 2003

Ce oškodovanec sploh ne ve, ali ima obdolženec strelno orožje, s katerim bi lahko uresnicil verbalno grožnjo s strelom v glavo, o resni grožnji, v skladu s 145. cl. KZ, ni mogoce govoriti.

Sklep nº I Cp 842/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 10, 2003

Solidarnost na pasivni strani se ne domneva (razen pri gospodarskih pogodbah).

Sodba nº I Cp 1061/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 10, 2003

1. Ker so toženci kot dedici, ki po delitvi zapušcine odgovarjajo za zapustnikove dolgove vsak do višine podedovanega premoženja, navadni sosporniki (195.cl.ZPP), se ucinek vloženega odgovora na tožbo ostalih treh tožencev ne razteza na pritožnika. 2. Pritožbene navedbe toženca so prepozne, saj z njimi izpodbija dejansko stanje glede pokritosti terjatve s podedovanim premoženjem, iz tega pritožbenega razloga pa se zamudno sodbo ne more izpodbijati (2. odstavek 338. clena ZPP).

Sodba nº I Cp 812/02 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 10, 2003

Sodišce je pri konkretni odmeri za nepremoženjsko škodo upoštevalo merila, dolocena v clenu 200 Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), to je stopnjo telesnih in duševnih bolecin in njihovo trajanje, pomen prizadete dobrine, namen odškodnine, kot tudi negativno merilo, po katerem odškodnina ne sme iti na roko težnjam, ki niso združljive z njeno naravo in namenom. Odmera odškodnine poteka tako na dveh stopnjah, tako konkretni kot abstraktni. Pri dolocitvi odškodnine je torej potrebno upoštevat...

Sodba nº I Cp 961/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 10, 2003

1. Za obstoj izvenzakonske skupnosti ni odlocilno golo dejstvo, ali in kdaj kdo prijavi stalno prebivališce pri drugi osebi, nedvomno pa je pomemnbo dejansko skupno prebivališce. 2. Ekonomska skupnost pomeni skupno gospodarjenje s prejemki obeh partnerjev v tem smislu, da gre za skupno odlocanje o investicijah, o uporabi denarja, o prihrankih in podobno. 3. Na tistem, ki zatrjuje, da je obstajala izvenzakonska skupnost je dokazno breme, da je taka skupnost obstajala.

Sodba nº I Cpg 767/2000 of Gospodarski oddelek, June 10, 2003

Družbeniki odgovarjajo za obveznosti družbe, ce so pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih upnikov.

June 04, 2003

Sklep nº I Cp 1073/2003 of Civilni oddelek, June 04, 2003

Izjemnost instituta regulacijske zacasne odredbe se v zacasnih odredbah glede preživljanja izraža v izbiri vsebinskega kriterija za višino preživnine. Ta ni (tako kot v sodbi) primeren življenski standard, temvec nujno preživljanje preživninskega upravicenca. Tožena stranka v pritožbi ne navaja prav nicesar, na podlagi cesar bi pritožbeno sodišce lahko sklepalo, da bo z zneskom 20.000,00 SIT preživnine za vsakega mladoletnega otroka ogroženo zagotavljanje njunih nujnih eksistencnih potreb.

Sklep nº I Cp 1814/2002 of Civilni oddelek, June 04, 2003

Sodne poravnave (oziroma sporazuma iz 251.c clena ZIZ) ni mogoce in je glede na izoblikovano sodno prakso tudi v casu veljavnosti prejšnjega Zakona o pravdnem postopku iz leta 1977 ni bilo mogoce izpodbijati na nacin, kot to uveljavlja tožeca stranka (s tožbo na ugotovitev nicnosti sodne poravnave), pac pa s posebno tožbo, ki jo je sedaj veljavni Zakon o pravdnem postopku uredil kot posebno izredno pravno sredstvo. Za ugotovitev nicnosti drugega posla - posojilne pogodbe pa tožeca stranka nim...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners