Višja Sodišča: Opinions issued on July 2003

July 24, 2003

Sklep nº Cp 915/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 24, 2003

Tožeca stranka zahteva s tožbo varstvo služnostne pravice do svetlobe, zraka, miru. Gre za negativno služnost. Tako posest služnostne pravice pa ima le tisti, ki je takšno služnost pridobil od služnostnega zavezanca, ne pa vsakdo, ki zatrjuje, da se mu z obstojem objekta odvzame svetloba, razgled ...

July 23, 2003

Sklep nº Cp 1036/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 23, 2003

V primeru obstoja izvršljive odlocbe niso podani pogoji za podaljšanje že (v drugem izvršilnem postopku) izdane predhodne odredbe.

Sodba nº I Cp 1841/2002 of Civilni oddelek, July 23, 2003

Kadar je treba uporabiti v odškodninski zadevi tuje pravo, je potrebno pravni standard "pravicna denarna odškodnina" napolniti upoštevaje vse okolišcine primera. Takšna okolišcina pa je tudi dejstvo, da oškodovanec živi v Sloveniji.

July 17, 2003

Sodba nº I Cp 930/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 17, 2003

1. Najemodajalec ni dolžan skleniti najemne pogodbe z uporabnikom, ce so pri tem podani tisti krivdni razlogi, zaradi katerih bi najemodajalec lahko odpovedal najemno pogodbo najemniku. Obveznosti placevanja najemnine se najemnik ne more izogniti, doseže lahko le subvencionirano najemnino, skladno z dolocili Stanovanjskega zakona. 2. Sodišce ni dolžno izvesti vseh dokazov, ki jih je toženec predlagal, ampak le tiste, ki so za pravdo pomembni.

July 10, 2003

Sodba nº I Cpg 60/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, July 10, 2003

Kadar stranke same dolocijo posledice neizpolnitve pogodbe, nastopijo posledice, dolocene v dogovoru. Le kadar se stranke ne dogovorijo o posledicah neizpolnitve obveznosti, lahko nastopijo posledice, kot jih doloca 124. do 131. clen ZOR.

Sklep nº I Cpg 45/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, July 10, 2003

Ce najemnik tudi po poteku casa, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba, poslovni prostor še naprej uporablja, najemodajalec pa v roku enega meseca po poteku casa ne vloži pri pristojnem sodišcu zahteve za izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora, se šteje, da je najemna pogodba obnovljena za nedolocen cas. Za uporabo poslovnega prostora pa ni mišljen strogo namen, za katerega je bila pogodba sklenjena, ampak uporaba v širšem smislu rabe stvari.

Sodba nº I Cpg 513/2003 of Gospodarski oddelek, July 10, 2003

Slovenski pravni red (50. clen ZLPP in dolocbe Zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije) je tožeco stranko postavil kot varuha družbene lastnine, dokler ta v postopku lastninjenja ne dobi konkretnega lastnika. Njegova funkcija je torej v tem, da v postopku lastninjenja zagotovi pravilno ugotovitev obsega nenominiranega družbenega kapitala, na katerem bo po izvedenem postopku lastninjenja dolocen dejanski lastnik. Za obstoj aktivne legitimacije za uveljavljanje zahtevkov iz varstva...

July 09, 2003

Sklep nº I Cp 1232/2003 of Civilni oddelek, July 09, 2003

Veljavnost sporazuma strank o pristojnosti tujega sodišca je potrebno presojati tako po pravu prorogiranega sodišca kot po pravu derogiranega sodišca.

July 07, 2003

Sklep nº Cp 959/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 07, 2003

Sodišce je s tem, ko ni upoštevalo dolocb 409. in 410. cl. ZPP bistveno prekršilo dolocbe pravdnega postopka (8. tocka II. odst. 339. cl. ZPP). Sodišce bi moralo oceniti ali je mladoletni otrok, ki je dopolnil 15 let, sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj in v tem primeru ravnati z njim kot stranko ter mu tudi vrociti sodbo.

July 03, 2003

Sklep nº I Cpg 688/2003 of Gospodarski oddelek, July 03, 2003

Pritožnik ne izpodbija ugotovitve prvostopenjskega sodišca, da je imel pooblašcenec tožene stranke splošno pooblastilo za njeno zastopanje. V okviru splošnega pooblastila pa ima pooblašcenec po 1. tocki prvega odstavka 95. clena ZPP pravico vložiti tudi redno pravno sredstvo oziroma napoved le-tega brez izrecnega soglasja pooblastitelja (prim. še 96. clen ZPP). Tudi Zakon o odvetništvu v prvem odstavku 11. clena daje odvetniku pravico, uporabiti v mejah zakona in pooblastila vsako pravno sred...

Sodba nº in sklep I Cpg 575/2003 of Gospodarski oddelek, July 03, 2003

V primeru uspešnega izpodbijanja pravice do znamke po 116. cl. ZIL-1

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners