Višja Sodišča: Opinions issued on August 2003

August 28, 2003

Sodba nº in sklep I Cpg 335/2003 of Gospodarski oddelek, August 28, 2003

Obstoj pooblastilnega razmerja v smislu 1. odstavka 133.clena je lahko izkazan na razlicne nacine, med drugim tudi s konkludentnim ravnanjem pravne osebe. Sama vrocitev pošiljke se izkazuje z vrocilnico (1. odstavek 149. clena ZPP), ki je javna listina, za katero velja domneva resnicnosti podatkov, ki jih izkazuje (1. odstavek 224. clena ZPP). Žig pravne osebe je nedvomno namenjen navzven za identifikacijo pravne osebe oziroma na konkludenten nacin izkazuje, da je oseba, ki razpolaga z žigom ...

Sklep nº III Cpg 52/2003 of Gospodarski oddelek, August 28, 2003

S pritožbenim zatrjevanjem, da se bo stecajna masa šele oblikovala, upnik smiselno zatrjuje obstoj razlogov za zacetek stecajnega postopka po 1. odst. 100. cl. ZPPSL. Po tem dolocilu sme stecajni senat odlociti, da se stecajni postopek zacne in nadaljuje tudi, ce dolžnikovo premoženje ne zadošca niti za stroške stecajnega postopka, ce upnik verjetno izkaže, da se bo stecajna masa povecala z vrnitvijo premoženja na podlagi izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj. To dolocilo sicer ne omenja mo...

August 27, 2003

Sodba nº II Cp 173/2003 of Civilni oddelek, August 27, 2003

Ce je predpogodba vsebovana v širši pogodbi - poravnavi, ji to ne jemlje njene relativne pravne samostojnosti. Še vedno mora ustrezati zahtevam 45. clena ZOR, kadar ima po dokoncni izpolnitvi tudi samostojne pravne ucinke.

Sklep nº I Cp 1273/2003 of Civilni oddelek, August 27, 2003

V skladu z dolocbo prvega odstavka 132. clena ZPP se pisanja (torej tudi vabilo na narok) vrocajo po pošti, po delavcu sodišca, na sodišcu ali na drug nacin, dolocen z zakonom. Oddaja obvestila po telefaksu ne predstavlja pravilne vrocitve v smislu dolocb ZPP.

Sklep nº III Cp 1109/2003 of Civilni oddelek, August 27, 2003

Sodišce prve stopnje bi moralo pred odlocitvijo o ugovoru odlociti o delnem umiku, ki ga je upnik vložil pred ugovorom dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi veodostojne listine.

August 20, 2003

Sodba nº Kp 223/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, August 20, 2003

Obsojenec se v pritožbi ne more uspešno sklicevati na potrebo po dodatnem roku za izpolnitev posebnega pogoja, ker je bilo v postopku za preklic pogojne obsodbe ugotovljeno, da se je po izdaji pogojne obsodbe zacasno zaposloval. Njegov dolg je nastal že leta 1997 in do izdaje izpodbijane sodbe v letu 2003 ni placal nicesar. Zato je preklic pogojne obsodbe utemeljen.

Sklep nº Kp 205/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, August 20, 2003

Ce sodišce 1. st. ugotovi, da je obdolženi vedel, da sta dovolilnici za prevoz v tujo državo ponarejeni, v obrazložitvi pa pripiše, da pri pregledu dovolilnic ni bil zadosti skrben, je dejansko stanje zmotno ugotovljeno. Zato je treba takšno sodbo razveljaviti.

Sklep nº Kp 234/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, August 20, 2003

Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, ker sodišce 1. stopnje ni preverilo zagovora, da je obdolženec zadržal sina pri sebi po narocilu direktorice centra za socialno delo, ko je sicer dokazano, da je sin odklanjal stike z materjo, pri kateri bi moral živeti po razvezni sodbi.

Sodba nº I Cp 1774/2002 of Civilni oddelek, August 20, 2003

Dolocba 184. clena ZOR, ki odškodninsko odgovornost komunalnega podjetja navezuje na opustitev dolžnega ravnanja (v konkretnem primeru: cišcenje snega in posipanje plocnikov), pešca ne odvezuje skrbnega ravnanja (v konkretnem primeru: skrben korak in ustrezna obutev). Vzroke za škodni dogodek je zato mogoce vrednostno pripisati obema stranema.

Sklep nº I Cp 1318/2003 of Civilni oddelek, August 20, 2003

V skladu z dolocbo 1. odstavka 145. c clena ZIKS o vrnitvi zaplenjenega premoženja odloca sodišce v nepravdnem postopku. Odlocanje sodišca o vrnitvi zaplenjenega premoženja med drugim vsebuje odlocanje o utemeljenosti predloga, krogu upravicencev, nacinu vrnitve (v naravi ali na drug nacin); v primeru, ko vrnitev v naravi ni mogoca, tudi odlocanje o višini odškodnine za zaplenjeno premoženje. V skladu z dolocbo 7. clena ZIOOZP pa naloge v zvezi z izdajo, vrocanjem in izplacevanjem obveznic za...

Sodba nº I Cp 1926/2002 of Civilni oddelek, August 20, 2003

V disciplinskem postopku, ki mu sledi izkljucitev clana lovske družine, morajo biti upoštevana tako avtonomna pravna pravila kot minimalna procesna jamstva sklenjenega pravnega postopka. Mednje sodi tudi obrazloženost odlocbe disciplinskega organa. V nasprotnem primeru namrec (proti) pravnost omejitve ustavne pravice do združevanja ni preverljiva.

Sklep nº III Cp 1010/2003 of Civilni oddelek, August 20, 2003

O zaznambi sklepa o izvršbi v zemljiško knjigo odloca zemljiškoknjižno sodišce, ki v primeru, ko je vloženih vec predlogov za izvršbo in izdanih vec sklepov o izvršbi ob svoji odlocitvi podeli vrstni red posameznim zastavnim pravicam oz. posameznim upnikom, upoštevaje dolocbe 44., 46. in 75. clena ZZK.

August 19, 2003

Sklep nº I Cp 44/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 19, 2003

V casu zadnje glavne obravnave, ko je sodišce zaslišalo mater mladoletne tožnice, je le ta bila stara 15 let in s tem tudi delno poslovno sposobna (108. clen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR), tako da je pritožbeno sodišce prepricano, da je bila sposobna razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, zato bi jo sodišce prve stopnje moralo zaslišati. Še posebej zato, ker so duševne bolecine zaradi izgube starša tako intimne narave, da lahko o njih verodostojno pove le...

August 05, 2003

Sklep nº II Cp 153/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 05, 2003

Vendar pa je Zakon o izvršbi in zavarovanju - ZIZ specialni in maticni zakon za reševanje vprašanj v zvezi z izvršilnim postopkom ter ga je bilo potrebno v obravnavanem primeru uporabiti. Dolocilo šestega odstavka 40. clena ZIZ tako doloca, da v primeru, ce predlogu za izvršbo ni priloženo dokazilo o placilu sodne takse za predlog in za sklep, ki mora biti placana po predpisih o sodnih taksah, in niso podani pogoji za oprostitev placila sodnih taks, ravna sodišce s takim predlogom kot z nepop...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners