Višja Sodišča: Opinions issued on September 2003

September 25, 2003

Sodba nº I Cpg 160/2002 of Gospodarski oddelek, September 25, 2003

Zavarovalnica, ki (iz naslova kasko zavarovanja) izplaca zavarovancu odškodnino za škodo, nastalo v prometni nesreci, ima pravico zahtevati od zavarovalnice, pri kateri je imel povzrocitelj prometne nesrece sklenjeno obvezno zavarovanje, zamudne obresti skladno z dolocilom 919. cl. ZOR.

Sodba nº I Cpg 199/2003 of Gospodarski oddelek, September 25, 2003

Moc pravnomocne odlocitve ima v skladu s 1. odstavkom 61. clena Zakona o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji (v nadaljevanju ZPPSL) sklep o potrditvi prisilne poravnave samo za terjatve, ki so bile v postopku prisilne poravnave ugotovljene in so vkljucene v sam sklep o potrditvi prisilne poravnave. Glede ostalih terjatev, ki v postopku prisilne poravnave niso bile ugotovljene, pa ima sklep o potrditvi prisilne poravnave samo ustrezne materialnopravne ucinke (1. odstavek 63. clena ZPPSL).

Sodba nº I Cp 822/2003 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Pritožnica ni nastopala kot porok in se zato ne more uspešno sklicevati na dolocbo 1015. clena ZOR. Namen zastave in poroštva je sicer podoben - utrditev obveznosti, vendar pa gre za dva razlicno urejena instituta. Tudi zastavna pogodba in poroštvena pogodba sta razlicna pravna posla, ki imata razlicne posledice za stranke posla.

Sodba nº I Cp 898/2003 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Dejstva, ki so pomembna za razsojo v tem sporu, so: da sta pravdni stranki sklenili najemno pogodbo za stanovanje za dolocen cas in sicer do prenehanja delovnega razmerja toženke; da je toženki delovno razmerje pri prenehalo 16.7.1999; da toženka stanovanje še vedno zaseda, ne da bi z lastnikom stanovanja podaljšala najemno pogodbo ali sklenila novo. Vse to pa je tisti dejanski stan, ki narekuje zakljucek, da toženka stanovanje zaseda nezakonito in ga je dolžna izprazniti na podlagi 58. clena...

Sklep nº II Cp 1090/2002 of Civilni oddelek, September 25, 2003

Sodba, ki je izdana zoper pravno osebo, ki je iz sodnega registra

September 24, 2003

Sklep nº I Cp 983/2003 of Civilni oddelek, September 24, 2003

Za dolocitev odškodnine ob razlastitvi je glede na dolocbi 1. odstavka 25.clena ZSZ in 1. odstavka 2. clena ZSZ odlocilno za kakšen namen je sporno zemljišce opredeljeno s prostorskim planom.

September 23, 2003

Sklep nº Kp 283/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, September 23, 2003

Ce je bil kazenski postopek ustavljen zaradi umika predloga za kazenski pregon in je bilo o naložitvi placilo stroškov kazenskega postopka oškodovancu že pravnomocno odloceno, oškodovanca kasneje ni mogoce oprostiti placila teh stroškov, ker ZKP tega ne predvideva.

Sodba nº Kp 281/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, September 23, 2003

Ce se je obdolženec ob slucajnem srecanju pogovarjal s policistom o kaznivem dejanju, ki ga policist po službeni dolžnosti sploh ni obravnaval, ceprav je zanj izvedel na službeni nacin, policistova izpovedba o tem razgovoru ne pomeni nedovoljenega dokaza.

Sklep nº I Cp 773/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 23, 2003

V postopku izdaje zacasne odredbe narok ni obvezen, v obravnavanem

September 18, 2003

Sklep nº I Cpg 785/2002 of Gospodarski oddelek, September 18, 2003

Tožeca stranka bi morala ravnati po napotitvenem sklepu na tak nacin, da bi v 15 dneh od dneva njegove vrocitve podala predlog pravdnemu sodišcu za nadaljevanje po zakonu prekinjenega postopka.

Sklep nº II Cpg 731/2003 of Gospodarski oddelek, September 18, 2003

Ce upnik izvršilnemu predlogu ne priloži izvršilnega naslova v izvirniku ali overjenem prepisu je izvršilni predlog vsebinsko pomanjkljiv, saj zahtevana izvršba nima podlage v predloženi listini. Kadar naslov (listina), na katero upnik opira predlog za izvršbo, ne predstavlja izvršilnega naslova po 17. clenu ZIZ, zahtevana izvršba ni utemeljena.

September 17, 2003

Sklep nº IV Cpg 41/2003 of Gospodarski oddelek, September 17, 2003

Sporno dejstvo še ne zadošca za uporabo dolocb o prekinitvi registrskega postopka. Zatrjevana nicnost ali izpodbojnost skupšcinskih sklepov še ni predhodno vprašanje. Preden izda registrsko sodišce sklep o prekinitvi postopka, mora ugotoviti, katera pravica ali pravno razmerje med udeleženca registrskega postopka je odvisna od spornega dejstva glede veljavnosti skupšcinskega sklepa, ki se izpodbija.

Sodba nº I Cp 792/2003 of Civilni oddelek, September 17, 2003

Kazensko sodišce je tožencema izreklo sodni opomin za kaznivo dejanje grdega ravnanja. Vezanost na kazensko sodbo glede obstoja kaznivega dejanja (14. clen ZPP) pomeni vezanost na ugotovljene znake kaznivega dejanja, ki v konkretnem primeru predstavljajo ugotovljeno protipravno ravnanje - grdo ravnanje (toženka je tožnico veckrat udarila po glavi s plasticnim podstavkom za rože ter s pestjo v celjust, toženec pa jo je prijel za obleko in jo vrgel po tleh), prizadeto telesno ali duševno celovi...

September 11, 2003

Sklep nº I Cp 1465/2003 of Civilni oddelek, September 11, 2003

Kadar se postopek zacne s predlogom na podlagi verodostojne listine in se po ugovoru dolžnika nadaljuje v pravdi, lahko tožeca stranka uveljavlja dogovor o arbitraži in je ugovor pravocasen, ce tožeca stranka sporazum o arbitraži priloži predlogu za izvršbo in že v predlogu za zvršbo izrecno uveljavlja, da je v primeru spora za odlocitev pristojna arbitraža.

September 10, 2003

Sklep nº III Cpg 57/2003 of Gospodarski oddelek, September 10, 2003

Samo pod pogojem, da se stecajni postopek izvede, imajo upniki možnost, da dobijo v stecajnem postopku poplacane terjatve od uprave ali družbenikov dolžnika. V konkretnem primeru namrec ni bil izveden postopek izbrisa dolžnika iz sodnega registra in so s tem upniki izgubili možnost, da uveljavljajo terjatve od družbenikov. Zato obstoji procesna predpostavka za vodenje stecajnega postopka.

Sklep nº II Cp 754/2003 of Civilni oddelek, September 10, 2003

Dodatno izvedensko mnenje bi moralo sodišce presojati skupaj z osnovnim mnenjem o še predvidenem zdravljenju in posledicah.

Sodba nº I Cp 469/2003 of Civilni oddelek, September 10, 2003

Dogovor med dolžnikom in prevzemnikom, po katerem se prevzemnik zaveže, da bo on izpolnil dolžnikov dolg upniku, ustreza definiciji prevzema izpolnitve po dolocbi prvega odstavka 453. clena ZOR. Pri takem dogovoru upnik ne sodeluje. Upnikov položaj nastane zaradi dogovora, s katerim nima nikakršne zveze, zato proti dolžniku ne izgubi, nasproti prevzmeniku pa tudi ne pridobi nobenih pravic, saj prevzemnik ne prevzema dolga in tudi ne pristopa k dolgu (3. odstavek 453. clena ZOR).

Sodba nº I Cp 699/2003 of Civilni oddelek, September 10, 2003

Nepravilno tožena stranka meni, da bi moralo sodišce za dolocitev paricijskega roka uporabiti 52. clen SZ kot lex specialis glede na generalno dolocilo 2. odstavka 313. clena ZPP. Dolocilo 52. clena SZ namrec doloca dolžino odpovednega roka za najemno pogodbo za stanovanje, rok za izselitev v primeru odpovedi pa doloca 2. odstavek 59. clena SZ. V konkretnem primeru pa ne gre za odpoved najemne pogodbe in izselitev zaradi odpovedi najemne pogodbe, pac pa za nezakonito zasedanje stanovanja - za...

Sklep nº II Cp 576/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 10, 2003

Ker je vsak izmed upnikov tudi po pristopu k že zaceti izvršbi samostojna stranka, njegova dejanja ali opustitve ne koristijo in ne škodujejo drugim upnikom. Tako pa je tudi v dispoziciji posameznega upnika ali bo v skladu z drugim odstavkom 194. clena ZIZ v šestih mesecih od druge javne dražbe predlagal novo prodajo (tretjo javno dražbo) nepremicnine dolžnika.

September 09, 2003

Sodba nº Kp 141/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, September 09, 2003

Ceprav je izvedenec cestno prometne stroke dopustil možnost, da je oškodovanec trcil v obdolženkin avtomobil, cesar pa na tehnicni nacin ni mogel ugotoviti, je dejansko stanje pravilno ugotovljeno, ker je isti izvedenec na podlagi sledi na cesti ugotovil, da je prišlo do trcenja na oškodovancevem voznem pasu, ko je obdolženkino vozilo zaradi prevelike hitrosti že zanašalo.

Sodba nº I Cpg 769/2001 of Gospodarski oddelek, September 09, 2003

Subrogacija v smislu 1. odstavka 939. clena ZOR pomeni zgolj enak položaj zavarovalnice, kot bi bil položaj oškodovanca, v kolikor bi sam uveljavljal povrnitev škode od povzrocitelja oziroma njegove zavarovalnice.

September 03, 2003

Sklep nº III Cpg 49/2003 of Gospodarski oddelek, September 03, 2003

Kateri ukrep, ki je dolocen z zakonom, uporabi sodišce, je odvisno od vrste kršitve nacela poštenja in vestnosti pri uresnicevanju pravice, ki jo ima udeleženec po zakonu. Primeren ukrep, ki ga doloca zakon, v primeru umika in istocasne vložitve novega predloga za prisilno poravnavo, za katerega sodišce ugotovi, da je vložen zato, da z njim dolžnik doseže drugacne ucinke od tistih, ki jih predvideva procesni zakon, je zavrženje ponovnega predloga, ker ni podana pravna korist predlagatelja za ...

Sklep nº II Cp 1307/2003 of Civilni oddelek, September 03, 2003

Tlakovci, položeni v višini pet centimetrov, ne predstavljajo motilnega ravnanja, ker ne ovirajo dotedanjega nacina izvrševanja posesti.

Sodba nº I Cp 971/2002 of Civilni oddelek, September 03, 2003

Zakon o obligacijskih razmerjih doloca enotna merila tako za pogodbene kot tudi za nepogodbene odškodninske obveznosti. Po dolocbi 269. clena ZOR pridejo razlicna merila odškodninskega prava v poštev le v primeru, kadar pogodbena odškodninska odgovornost zahteva posebno ureditev. In ker glede elementov oziroma predpostavk odškodninske odgovornosti ZOR ne doloca nobene specialne ureditve, tudi za pogodbene obveznosti med drugim velja, da mora škoda izvirati iz nedopustnega ravnanja.

Sklep nº III Cp 770/2003 of Civilni oddelek, September 03, 2003

V skladu z dolocilom 137. ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ je sodišce vsa pisanja vrocalo pooblašcenki, tudi sedaj izpodbijani sklep, ki ga je prejela 25.2.2003. Po prejemu tega sklepa je odvetnica sodišcu sporocila, da je pooblastilno razmerje že pred leti prenehalo in predlagala, da sodišce sklep vroci sami dolžnici, kar je sodišce tudi storilo, dolžnica pa se je zoper njega pritožila 8.4.2003. Sklep je bil pravilno vrocen odvetnici kot pooblašcenki dolžnice, saj sodišcu vse dotlej nista bila n...

September 02, 2003

Sklep nº Cp 3008/2000 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 02, 2003

Iz dolocbe 253. clena ZPP tako izhaja, da je obravnavanje pisnega izvida in mnenja na naroku (glavni obravnavi) pravilo in ne izjema. To izhaja tudi iz temeljnega nacela neposrednosti in ustnosti, dolocenega v 4. clenu ZPP in sicer, da sodišce odloci o tožbenem zahtevku na podlagi ustnega, neposrednega in javnega obravnavanja. V obravnavanem primeru pa je prvostopno sodišce navkljub graji izvedenskega mnenja glede okolišcin, ki so pravno pomembne za rešitev spora, opustilo zaslišanje izvedenc...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners