Višja Sodišča: Opinions issued on January 2004

January 29, 2004

Sodba nº in sklep I Cpg 1046/2003 of Gospodarski oddelek, January 29, 2004

Pritožnik pravilno opozarja, da sodišce prve stopnje ne bi smelo

Sklep nº II Cp 1268/2003 of Civilni oddelek, January 29, 2004

Dedic nima pravnega interesa za pritožbo proti sklepu o dedovanju, ce

January 28, 2004

Sodba nº I Cpg 798/2001 of Gospodarski oddelek, January 28, 2004

Glede na nasprotovanje tožene stranke višini vtoževane terjatve, je prešlo breme na tožeco stranko, da poda ustrezne trditve in dokaze, iz katerih bi bilo mogoce zakljuciti, da ima uveljavljana višina terjatve podlago, pa tega ni storila.

Sodba nº I Cpg 107/2002 of Gospodarski oddelek, January 28, 2004

Pritožnici je pritrditi, da je s tem, ko je prenehalo najemno razmerje, prenehalo tudi podnajemno razmerje, sklenjeno s toženo stranko kot podnajemnikom. Tako stališce ima podlago v 2. odst. 28. clena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Po citiranem dolocilu namrec s prenehanjem najemne pogodbe ex lege preneha tudi podnajemna pogodba.

Sklep nº I R 5/2004 of Gospodarski oddelek, January 28, 2004

Ker leži dolžnikov sedež na obmocju Obcine Dobrova - Polhov Gradec,

Sodba nº II Cp 399/2003 of Civilni oddelek, January 28, 2004

Ce je zavezovalni posel razveljavljen na podlagi tožbenega zahtevka,

Sodba nº II Cp 1790/2003 of Civilni oddelek, January 28, 2004

Izvenzakonskemu partnerju (možu) pripada odškodnina za duševne

January 27, 2004

Sodba nº Kp 399/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 27, 2004

Obdolženec je alibi dokazoval z listino, ki jo je sam sestavil. Gre za neverodostojno listino, ki je ni mogoce oceniti v njegovo korist.

Sklep nº II Cp 503/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 27, 2004

Predložitev novega seznama zaostalih obveznosti (kateri se sicer ujema s prijavljeno terjatvijo) šele k pritožbi, je prepozna, kajti gre za dokaz, ki bi ga moral udeleženec priložiti k prijavi terjatve v postopku na prvi stopnji, razen ce dokaže, da ga brez svoje krivde ni mogel predložiti do naroka za glavno razdelitev.

Sklep nº I Cp 210/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 27, 2004

Zatrjevano dejstvo, da toženci do sedaj kreditov niso najemali, samo po sebi še ne daje podlage za sklepanje, da s prepovedjo obremenitve nepremicnine škode ne bi utrpeli, saj takšno ravnanje v preteklosti še ne pomeni, da v bodoce posojila in zavarovanja s hipoteko ne bodo potrebovali. Pravica razpolaganja z nepremicnino je namrec pomembni sestavni del lastninske pravice, zato predlagani poseg za lastnika nedvomno pomeni prikrajšanje oz. obstoj dolocene škode.

Sodba nº I Cp 207/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 27, 2004

Stanovanjska pravica po ZSR je z uveljavitvijo SZ prenehala, ne glede na to, kdo je bil imetnik stanovanjske pravice, imetniki stanovanjske pravice po ZSR pa so z uveljavitvijo SZ pridobili dolocene pravice, kot na primer pravico do odkupa stanovanja v postopku privatizacije stanovanj in stanovanjskih hiš, pravico sklenitve najemne pogodbe in podobno.

Sklep nº I Cp 209/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 27, 2004

Da bi bilo mnenje izvedenca za sodišce in stranke sprejemljivo, mora biti ustrezno obrazloženo, saj ga je le tako moc preiskusiti.

Sodba nº I Cpg 638/2003 of Gospodarski oddelek, January 27, 2004

Zmotno je prepricanje tožene stranke, da neredna placila niso znak slabega ekonomsko financnega stanja. ZFPPod namrec predpisuje ukrepe ravno za primer nelikvidnosti. Nacelo enakopravnega obravnavanja upnikov pa mora biti zagotovljeno takoj po nastanku nelikvidnosti. Zato tožena stranka ni uspela izpodbiti domneve o obstoju subjektivnega elementa izpodbojnosti.

Sodba nº I Cpg 922/2003 of Gospodarski oddelek, January 27, 2004

Sklenjeni in realizirani asignacijski pogodbi sta bili po mnenju pritožbenega sodišca med strankama dogovorjeni pred zapadlostjo toženceve terjatve. V predracunu z dne 14.12.2000 zapisana možnost nacina izpolnitve obveznosti tožece stranke je bila po oceni pritožbenega sodišca toženceva ponudba tožeci stranki, da lahko izpolni svojo obveznost tudi na drug nacin in hkrati njegova izjava o sprejemu drugacne izpolnitve ob njeni zapadlosti (primerjaj 1. odst. 308. clena ZOR). Obe asignacijski pog...

January 22, 2004

Sodba nº Kp 409/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 22, 2004

Ker je sodišce prve stopnje na glavni obravnavi združilo kazenska postopka zoper mladoletnega storilca s kazenskim postopkom zoper polnoletnega, je lahko polnoletnega zaslišalo samo kot obtoženca in je lahko njegov zagovor dokazno ocenjevalo tudi potem, ko je bil postopek razdružen. Zato tak zagovor ni nezakonit dokaz, ki bi moral biti izlocen iz spisa.

Sklep nº I Cp 77/2004 of Civilni oddelek, January 22, 2004

Ce so podani pogoji za izdajo zamudne sodbe, pa sodišce prve stopnje ni zamudne sodbe pravilno obrazložilo, je podana absolutna bistvena kršitev dolocb ZPP iz 8. in 14. tocke 2. odst. 339. clena ZPP. Ce so podani vsi pogoji, lahko sodišce v ponovljenem postopku le izda pravilno obrazloženo zamudno sodbo.

January 21, 2004

Sodba nº I Cpg 647/2002 of Gospodarski oddelek, January 21, 2004

Za narocnika storitev je ob sklepanju pogodbe bistveno, koliko ga bo dogovorjena storitev stala. Narocnika ne zanima, kako je koncna cena oblikovana. In prav ceno kot bistveno sestavino pogodbe o delu sta pravdni stranki dogovorili v 11. clenu Pogodbe v znesku 1.600.000,00 SIT mesecno, pri cemer je bilo izrecno doloceno, da so v tej ceni vracunane vse dajatve. Pravdni stranki sta s tem ocitno opredelili koncno ceno cišcenja. Le za to ceno je izkazano soglasje volj obeh pogodbenih strank ob sk...

Sodba nº in sklep I Cp 42/2004 of Civilni oddelek, January 21, 2004

Gre za že razsojeno stvar glede lastništva na stvari, katere vracilo je bilo tožniku v tej pravdi naloženo s pravnomocno sodbo na podlagi vindikacijske tožbe (kot tožencu v predhodni pravdi), ceprav v izreku sodbe ni bilo izrecno ugotovljeno, da je tožnik (toženec v tej zadevi) lastnik stvari.

January 20, 2004

Sodba nº Kp 355/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 20, 2004

Izbrisane pogojne obsodbe zaradi premoženjskega kaznivega dejanja ni mogoce všteti med obteževalne okolišcine, ker je bila obstojeca pogojna obsodba izrecena zaradi drugega kaznivega dejanja, in glede na majhno vrednost prikritega mobilnega telefona je mogoce tudi za to kaznivo dejanje izreci pogojno obsodbo. Zato je potrebno izreci novo pogojno obsodbo ter novo enotno kazen, kakor tudi novo preizkusno dobo.

Sklep nº I Cp 1934/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 20, 2004

Velja dedna izjava o odpovedi dedovanju po zapustniku, ki jo je podala zakonita dedinja v casu, ko je denacionalizacijski postopek za del kasneje vrnjenega premoženja zapustniku, ki je predmet zapušcine, že bil v teku.

Sklep nº II Cp 8/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 20, 2004

Okolišcine, da je bila dolžniku pravilno opravljena vrocitev sklepa o izvršbi po clenu 141 ZPP, ne daje podlage za oceno, da je dolžnik zamudil vložitev ugovora izupravicenega vzroka.

January 15, 2004

Sodba nº I Cpg 273/2001 of Gospodarski oddelek, January 15, 2004

809. clen ZOR daje zastopniku zastavno pravico med drugim na narociteljvih stvareh, ki jih je zastopnik prejel od narocitelja zvezi z zastopniško pogodbo. Sodišce prve stopnje je pravilno zakljucilo, da tožena stranka ni prišla do dveh bianco menic v zvezi z zastopniško pogodbo, ki sta jo pravdni stranki sklenili 1.7.1999 in na podlagi, katere je tožena stranka kot zastopnica prevzela obveznost proti placilu provizije zastopanje, posredovanje in prodajo vseh programov Y d.o.o. na podrocju Slo...

Sodba nº I Cpg 640/2002 of Gospodarski oddelek, January 15, 2004

Materialnopravno izhodišce prvostopnega sodišca, ko utemeljuje vstop tožece stranke v pravice najemodajalca iz najemnega razmerja med P d.o.o. in toženo stranko, je napacno. 31. clen ZPSPP daje takšno vstopno pravico tistemu, ki pridobi od najemodajalca lastninsko pravico ali pravico uporabe na poslovni stavbi oziroma poslovnem prostoru. Na poslovnem prostoru kot nepremicnini pa je lastninsko pravico mogoce pridobiti samo z vpisom v zemljiško knjigo (33. clen Zakona o temeljnjih lastninskopra...

Sklep nº I Cpg 11/2004 of Gospodarski oddelek, January 15, 2004

Pri izkazu subjektivnega pogoja mora upnik zatrjevati in verjetno izkazati konkretno ravnanje dolžnika z njegovim premoženjem, ki meri na izigravanje upnika. Izkazano mora torej biti dolžnikovo aktivno ravnanje v navedeni smeri. Upnik pa je s trditvijo, da je povprecno mesecno stanje na dolžnikovem racunu le 2,368.000,00 SIT, da dolžnik veliko posluje s tujino, da je vrednost blaga oziroma surovin, s katerimi trguje, izredno visoka in da je treba placevati fiksne mesecne stroške poslovanja, z...

Sklep nº III Cpg 90/2003 of Gospodarski oddelek, January 15, 2004

Uporaba dolocila, ki se nanaša na stecajni postopek, je odvisna od presoje, ali je sporno razmerje v postopku prisilne poravnave - to je v konkretnem primeru prodaja družbenikovega poslovnega deleža med postopkom prisilne poravnave - v bistvenem podobno izrecno urejenemu v stecajnem postopku.

Sodba nº I Cpg 1009/2001 of Gospodarski oddelek, January 15, 2004

Podlaga za solidarno obveznost imetnic skupne obratovalnice izhaja neposredno iz dolocila 101. clena Obrtnega zakona.

Sklep nº I Cpg 1315/2003 of Gospodarski oddelek, January 15, 2004

Ce je ugodeno predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, je za odlocitev o separatnih stroških odlocilno, kdo je zamudo povzrocil in kateri upraviceni stroški so nastali nasprotni stranki zaradi te zamude.

January 14, 2004

Sklep nº Cp 1369/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 14, 2004

Ce izvršilni naslov v casu dovolitve izvršbe ne obstaja (vec), je treba predlog za izvršbo zavrniti, ker je vprašanje obstoja izvršilnega naslova materialna in ne procesna predpostavka izvršbe.

Sodba nº I Cp 2288/2003 of Civilni oddelek, January 14, 2004

Pri neupraviceni pridobitvi je aktivno legitimiran le tisti, v katerega škodo je bil nekdo neupraviceno okorišcen, ali tisti na katerega izrecno je bila takšna terjatev prenešena.

Sklep nº I Cp 2287/2003 of Civilni oddelek, January 14, 2004

Ce tožnik uveljavlja lastninsko pravico na podlagi predpisov veljavnih pred uveljavitvijo SPZ, je za odlocanje o takem zahtevku pristojno pravdno sodišce.

Sodba nº I Cp 591/2003 of Civilni oddelek, January 14, 2004

Glede na stališce sodišca prve stopnje, ki se sklicuje na zakonito

January 13, 2004

Sklep nº I Cp 1093/2002 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 13, 2004

V primerih, ko je nepremicnina, ki naj bi bila skupno premoženje, že vpisana v zemljiško knjigo na enega zakonca, je potrebno napotiti na pravdo tistega zakonca, ki ni vpisan v zemljiško knjigo. V obravnavanem primeru pa nasprotni udeleženec razpolaga s pravnim naslovom za pridobitev lastninske pravice na spornem stanovanju - kupoprodajno pogodbo, zato ima po mnenju pritožbenega sodišca nedvomno mocnejši položaj in je trditve predlagateljice mogoce šteti za manj verjetne.

Sklep nº I Cp 175/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 13, 2004

Po oceni pritožbenega sodišca je sodišce prve stopnje nepravilno odlocilo, da so stroški nepravdnega postopka del pravdnih stroškov, kajti o stroških nepravdnega postopka bi moralo odlociti sodišce v tem postopku.

Sodba nº I Cpg 491/2003 of Gospodarski oddelek, January 13, 2004

Družbeno pravobranilstvo RS je s tožbo zahtevalo, da sta drugo in tretje tožena stranka dolžni pvotoženi stranki nerazdelno placati 4.409.391,00 SIT s pripadki. Iz tožbene naracije izhaja, da naj bi bila tretje toženka odškodninsko odgovorna za zmanjšanje družbenega premoženja prvotoženke, ker kot špediter carinski upravi ni dala pravih podatkov za odmero carinskih dajatev, drugotoženka pa naj bi bila neupraviceno obogatena, ker je v posledici nižjih carinskih stroškov placala manj, kot bi za...

Sklep nº Cp 1831/2001 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 13, 2004

Zacasni skrbnik zapušcine je v pravdi aktivno (procesno) legitimiran po clenu 131 ZD kot organ postopka v obsegu uveljavljanja upravicenj v imenu dedicev in za njihov racun. To mora izhajati iz vsebine tožbenega zahtevka, sicer skrbnik zapušcine ni aktivno legitimiran glede zahtevka, ki ga je postavil, kar pa lahko sanira pravna situacija med postopkom, ki izkazuje, da je pravno nasledstvo na tožeci strani že prešlo na dedica.

January 09, 2004

Sklep nº Kp 384/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 09, 2004

Izvedenec sodno medicinske stroke je v mnenju ugotovil, da pomenijo posamezne lahke telesne poškodbe zaradi medsebojne povezanosti v skupnosti hudo telesno poškodbo ne da bi to ugotovitev kakor koli obrazložil. Ker je vprašljivo, ali sploh gre za kaznivo dejanje po I. odst. 325. cl. KZ, je treba obsodilno sodbo razveljaviti in v novem sojenju zanesljivo ugotoviti vrsto telesne poškodbe..

Sodba nº Kp 358/2003 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 09, 2004

Ceprav je sodišce 1. stopnje v pouku o pritožbi navedlo, da ima samo obdolženka, ki je na razglasitvi sodbe pritožbo napovedala sama, ker zagovornika ni bilo na razglasitvi, ni kršilo pravice do obrambe, saj je zagovornikovo pritožbo, ki se je pritožil poleg obdolženke, štelo za dovoljeno in jo je tudi odstopilo sodišcu 2. stopnje, ki je o njej meritorno odlocilo.

January 08, 2004

Sklep nº III Cpg 83/2003 of Gospodarski oddelek, January 08, 2004

ZPP ne doloca vsebine in oblike fakture, ki jo opredeljuje kot verodostojno listino (5. tocka drugega odstavka 431. clena ZPP). Pri pojmu fakture gre namrec za pravni standard, ki ga je potrebno v konkretnem primeru zapolniti. Pri fakturi gre predvsem za ekonomski pojem, ki predstavlja listino, s katero upnik v okviru svoje dejavnosti prometa blaga in storitev obracunava in izkazuje svojo terjatev do dolžnika. Vsebino in nacin izdajanja fakture pa dolocajo knjigovodski predpisi (Slovenski rac...

Sodba nº I Cpg 871/2003 of Gospodarski oddelek, January 08, 2004

Dokoncne definicije izuma v pozitivnem smislu niti teorija niti praksa na podrocju patentnega prava (še) nista izoblikovali. V teoriji in praksi pa so se izostrile znacilnosti, ki so skupne številnim in najrazlicnejšim pojavnim oblikam izumov. Tako ni sporno, da je izum vedno pravilo za tehnicno delovanje oziroma ravnanje in da so patentne zašcite lahko deležne (le) tehnicne stvaritve, to je uporabna spoznanja na tehnicnem podrocju. To pa so navodila, kako s tehnicnimi sredstvi, to je s pomoc...

Sklep nº I Cpg 1070/2003 of Gospodarski oddelek, January 08, 2004

3. odstavek 384. clena ZPP izrecno dopušca revizijo zoper sklep, s katerim je sodišce druge stopnje potrdilo sklep sodišca prve stopnje, da se revizija zavrže. Omejitev dopustnosti revizije glede na vrednost spornega predmeta po 490. clenu ZPP pa je predpisana samo v zvezi z revizijo zoper pravnomocno sodbo, ne pa tudi v zvezi z revizijo zoper sklep o pravnomocni odlocitvi o nedopustnosti revizije. ZPP na ta nacin omogoca z izrednim pravnim sredstvom preizkušanje pravilnosti odlocitve o nedop...

Sklep nº in sodba I Cpg 1414/2003 of Gospodarski oddelek, January 08, 2004

Podpisani zapisnik o sporazumu strank o obstoju terjatev po 22.a

January 07, 2004

Sodba nº I Cpg 393/2002 of Gospodarski oddelek, January 07, 2004

Za veljavnost najemne pogodbe je po drugem odstavku 12. clena ZPSPP predpisana oblicnost pogodbe. Pogodbeni stranki morata v pogodbi opredeliti predmet najema in višino najemnine kot bistvene sestavine najemne pogodbe (primerjaj 567. clen ZOR). Oddaja poslovnih prostorov v najem nujno predpostavlja možnost najemodajalca, da te prostore uporablja. Ce bi bila ureditev dodatnega trgovskega lokala pogoj za možnost uporabe v najem danih poslovnih prostorov, bi morali pogodbeni stranki to v najemni...

Sklep nº I Cpg 1351/2003 of Gospodarski oddelek, January 07, 2004

Upnik je sicer izkazal za verjetno, da bi dolžnik, ki skladišca, za katerega ima sklenjeno za 50 let najemno pogodbo, trenutno ne uporablja, z izdajo zacasne odredbe utrpel le neznatno škodo, vendar ob ugotovitvi, da izvršba na podlagi sodne odlocbe, ce bo zahtevku na izrocitev nepremicnine v posest ugodeno, ne bo onemogocena ali otežena, domneva nevarnosti sploh ni relevantna.

Sklep nº III Cpg 89/2003 of Gospodarski oddelek, January 07, 2004

Na dejstvo, da dolžnik nima nobenega premoženja, stecajni senat ni mogel sklepati, saj iz podatkov baze sodnega registra ne izhaja, da je registrsko sodišce po uradni dolžnosti ugotovilo, da dolžnik nima premoženja in da je podan izbrisni razlog po 2. tocki 25. clena ZFPPod. Nasprotno, stecajni senat je s pomocjo izvedenca ugotovil, da dolžnik ima premoženje.

Sklep nº III Cp 1789/2003 of Civilni oddelek, January 07, 2004

Izvršitelj nima pravice do placila za neuspešen rubež, ce upnik predlaga odlog izvršbe in preklic rubeža 20 dni pred razpisanim rubežem.

Sklep nº II Cp 1493/2003 of Civilni oddelek, January 07, 2004

1. Tožbeni zahtevek tožece stranke v tem delu je nedolocljiv. Osnovna

Sklep nº II Cp 632/2003 of Civilni oddelek, January 07, 2004

Sankcije za neregistracijo pogodbe o upravljanju pri pristojnem

Sodba nº II Cp 1434/2003 of Civilni oddelek, January 07, 2004

Že v casu, iz katerega izvira sporno razmerje, je tako veljalo, da

Sklep nº II Cp 1335/2003 of Civilni oddelek, January 07, 2004

Odlocilno za presojo najemnega razmerja, ki je trajne narave, je, da

Sodba nº I Cp 422/2003 of Civilni oddelek, January 07, 2004

Sodišce poudarja, da je eno od temeljnjih nacel pravdnega postopka

Sodba nº I Cp 1429/2003 of Civilni oddelek, January 07, 2004

Za zastaranje iz neupravicene pridobitve velja splošni zastaralni rok

January 06, 2004

Sodba nº I Cp 126/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 06, 2004

1. Ker je bila posojilna pogodba povzeta v sporazum o ustanovitvi zastavne pravice na nepremicnini, po oceni pritožbenega sodišca tožnik niti nima pravnega interesa za tožbo, da je posojilna pogodba nicna. Ta sporazum, ki ima moc sodne poravnave predstavlja izvršilni naslov proti zastavitelju, zato se tožnikov pravni položaj v nicemer ne bi spremenil, tudi, ce bi se posojilna pogodba ugotovila za nicno. 2. Z navidezno pogodbo prikrita pogodba je veljavna, ce so izpolnjeni pogoji za njeno velj...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners