Višja Sodišča: Opinions issued on October 2004

October 28, 2004

Sklep nº Cp 1518/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 28, 2004

Za upoštevno izvedensko delo, ce je to naloženo strokovni instituciji, ni potrebno, da pri njegovi izdelavi sodeluje še samostojna fizicna oseba s statusom sodnega izvedenca.

Sklep nº II Cpg 56/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 2004

Odlocba, ki jo izda sodišce v zvezi s predlagano postavitvijo zacasnega zastopnika, se nanaša na vodstvo postopka in zoper takšno odlocbo ni pritožbe. In cetudi je sodišce prve stopnje v pravnem pouku izpodbijanega sklepa navedlo, da je zoper ta sklep dopustna pritožba v roku 8 dni, takšen napacen pravni pouk ne more stranki podeliti pravice do pritožbe, ce ji te pravice zakon ne daje.

October 27, 2004

Sklep nº II Cp 1485/2004 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Kadar prici zaradi nesodelovanja delodajalca ni mogoce povrniti

Sodba nº I Cp 1490/2004 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Ce so s škodnim dejanjem oškodovancu povzrocene fizicne poškodbe, se

October 26, 2004

Sodba nº I Cp 1252/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 26, 2004

Triletni zastaralni rok iz 376. cl. ZOR ni zacel teci že 17.4.1998, ko je tožnik prejel sklep Okrajnega sodišca v P., s katerim je to štelo, da je tožba umaknjena, kajti vložen je bil tudi predlog za vrnitev v prejšnje stanje in šele takrat, ko je tožnik zvedel za odlocitev o tem predlogu, lahko recemo, da je zvedel za škodo in za storilca. Od takrat dalje šele tece triletni zastaralni rok, ki do 3.1.2003, ko je bila tožba vložena, še ni potekel.

Sklep nº I Cp 884/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 26, 2004

Kot izhaja iz dolocbe 3. odst. 95. cl. Zakona o pravdnem postopku - ZPP, lahko pred okrajnim sodišcem nadomešca odvetnika odvetniški pripravnik, ki dela v njegovi pisarni. V tem primeru ima odvetnica pravico do placila tudi za to storitev.

Sklep nº I Cpg 346/2003 of Gospodarski oddelek, October 26, 2004

Iz dolocbe 3. odst. 319. clena ZPP, ki se glasi: "Ce je v sodbi

October 25, 2004

Sklep nº I Cpg 356/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, October 25, 2004

Vrocitev predloga za uvedbo stecajnega postopka se po

October 22, 2004

Sklep nº IV Cpg 32/2004 of Gospodarski oddelek, October 22, 2004

Prvi odstavek 559. clena ZGD definira tuje podjetje kot fizicno ali

Sklep nº IV Cpg 37/2004 of Gospodarski oddelek, October 22, 2004

Sodišce bo izpolnilo zakonsko obvezo objave oglasa o izbrisu v

October 20, 2004

Sklep nº Cp 1578/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 20, 2004

Od pravdnih stroškov tecejo zakonske zamudne obresti od dneva izdaje odlocbe o stroških.

Sodba nº in sklep I Cp 972/2004 of Civilni oddelek, October 20, 2004

1. Po zakonu o zemljiški knjigi iz leta 1995 je lahko izbrisno tožbo

Sodba nº in sklep I Cp 1573/2004 of Civilni oddelek, October 20, 2004

Zahtevek za povrnitev izdatkov izdanih za preživljanje preživninskega

Sodba nº I Cp 1386/2004 of Civilni oddelek, October 20, 2004

Kadar je škoda povzrocena s kaznivim dejanjem je za

October 19, 2004

Sklep nº II Cp 194/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 19, 2004

Glede na oba preklicana rubeža sodišce ni imelo podlage za to, da je izvršitelju priznalo nagrado po 4. odst. 1. tarifne številke, ki doloca, da je izvršitelj upravicen do placila v višini 25 %, ce je rubež neizveden. Ne gre za to, da izvršitelj rubeža ne bi izvedel zaradi ravnanja upnika, temvec sta bila oba rubeža preklicana, torej izvršitelj nanju sploh ni pristopil.

Sodba nº I Cp 947/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 19, 2004

Kljub casovni razmaknjenosti obeh pogodb obe tvorita celoto. Dosežen je bil cilj, ki ga 69. cl. ZTLR prepoveduje. Nicno je dolocilo pogodbe o hipoteki, s katerim si hipotekarni upnik izgovori pravico, da bo v primeru, ce dolg ne bi bil placan, poplacan za svojo terjatev s tem, da bo pridobil lastninsko pravico na zastavljeni nepremicnini. Ce posojilojemalec ne more vrniti posojila, naceloma ni razlogov, da se pogodbeni stranki z novo pogodbo ne bi dogovorili drugace in sicer tako, da se ugoto...

Sklep nº I Cp 938/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 19, 2004

V našem zemljiškoknjižnem pravu velja nacelo vpisa lastninske pravice na nepremicnini v zemljiško knjigo, vpis v to javno knjigo za pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnega posla pa ima konstitutiven pomen. Po veljavnem Zakonu o zemljiški knjigi (ZZK-1) se stvarne pravice na nepremicninah pridobijo oziroma prenehajo s trenutkom ucinkovanja vpisa v zemljiško knjgo (cl. 7). Iz navedenega sledi, da med tožeco stranko in drugo ter tretjetoženo stranko obstaja pravno razmerje, saj drugo i...

Sodba nº in sklep I Cp 1162/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 19, 2004

Tožba na ugotovitev lastninske pravice na dolocenih parcelah in izstavitev zemljiškoknjižne listine je lastninska tožba, zato odlocitev o njej spada v pristojnost sodišca (1. cl. ZPP), saj gre za spor iz premoženjskih razmerij. Gre za vprašanje, ali je lastninska pravica tožece stranke po zakonu prenehala in ali jo je tožena stranka po zakonu pridobila.

Sodba nº I Cp 1228/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 19, 2004

Izrecene besede pomenijo enkratno žalitev, ki pa ni izraz hude nehvaležnosti drugotoženke do tožnika in njegove žene, kajti kot hudo nehvaležnost je mogoce opredeliti ravnanje obdarjenca, ki so po pomembnosti take, da razumno opravicujejo preklic darila, enkratna žalitev pa to nikakor ne pomeni.

October 14, 2004

Sklep nº I Cpg 1136/2003 of Gospodarski oddelek, October 14, 2004

Ob tako jasni oznacbi tožene stranke (z imenom in priimkom s katerim

Sklep nº I Kp 415/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, October 14, 2004

Sodišce prve stopnje v obrazložitvi svoje sodbe pravilno

October 13, 2004

Sklep nº Cp 1352/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 13, 2004

Fizicna delitev stvari med solastniki ne more potekati tako, da sodišce solastnikom brez njihovega soglasja doloci ponovno (drugacen) solastni delež na posameznih parcelah. Takšna delitev ne pripelje do fizicne delitve stvari med solastniki in ne razreši razmerja med njimi. Ce je fizicna delitev solastne nepremicnine objektivno mogoca in solastniki zatrjujejo interes, da dobijo v izkljucno last dolocene nepremicnine, je potrebno nepremicnino fizicno razdeliti tako, da bo vsak solastnik dobil ...

Sklep nº I Cpg 541/2004 of Gospodarski oddelek, October 13, 2004

Prekinjeni postopek se nadaljuje, ko ga stecajni upravitelj prevzame,

Sklep nº I Cp 1107/2004 of Civilni oddelek, October 13, 2004

Vodstvo pravdnega postopka mora temeljiti tudi na potrebnih in

Sklep nº I Cp 1554/2004 of Civilni oddelek, October 13, 2004

Ce tožeca stranka tožbi ne priloži dokazila o placilu dolžne sodne

Sklep nº I Cp 274/2004 of Civilni oddelek, October 13, 2004

Po dolocilu 4. odstavka v zvezi s 1. odstavkom 210. clena ZPP je pridobitelj dolžan pridobljeno vrniti, ce to ni mogoce, pa nadomestiti vrednost dosežene koristi. Zakon je torej sprejel obogatitveno nacelo in ne vrnitveno. Sodišce prve stopnje pa je ugotavljalo vrednost tožnikovih vlaganj v hišo in nato zakljucilo, da je za vrednost tožnikovih vlaganj hiša, last tožene stranke, vec vredna in sta toženca za toliko okorišcena. Takšno stališce pa je napacno, saj vrednost vlaganj ni nujno enaka v...

Sklep nº II Cp 889/2004 of Civilni oddelek, October 13, 2004

V skladu s 3. tocko 1. odstavka 86. clena ZZK oziroma 82. clenom ZZK

Sodba nº II Cp 993/2004 of Civilni oddelek, October 13, 2004

Ce je solastna stvar sestavljena iz vec samostojnih delov, na teh

Sodba nº II Cp 656/2004 of Civilni oddelek, October 13, 2004

Tožnica uveljavlja preklic oziroma prenehanje darila zaradi hude

October 12, 2004

Sodba nº I Cp 915/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 12, 2004

Uveden je bil postopek o prekršku, a je bil ustavljen zaradi absolutnega zastaranja. Zato je moralo sodišce v pravdi rešiti najprej predhodno vprašanje, ali je imelo dejanje tožnika znake prekrška, ker bi bila le v tem primeru protipravnost ravnanja tožene stranke izkljucena. Sam tožnik je v tožbi navedel, da je parkiral na plocniku. Tožnik šele v pritožbi zatrjuje, da v konkretnem primeru plocnik ni služil svojemu namenu, ker po njem prehod ni bil mogoc in je predstavljal v naravi ograjeno g...

Sklep nº I Cp 925/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 12, 2004

Izjava o pridobitvi lastninske pravice z dne 21.12.2001 podana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za promet, Direkcije za železniški promet, vsebuje le navedbo posameznih parcel s kulturami "vrt", "travnik", "pašnik", "gozd", "neplodno", zato na njeni podlagi ni bilo mogoce opraviti vpisa, da gre za železniško infrastrukturo kot javno dobro. Abstraktna izjava brez priloženega dokazila o naravi in statusu zemljišca, na podlagi katerega bi bilo mogoce preveriti status zemljišca, ne preds...

Sodba nº I Cp 900/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 12, 2004

Materialnopravna podlaga za odlocanje v tem sporu so dolocbe ZOR o nezgodnem zavarovanju, ki vkljucuje tudi zavarovanje odgovornosti.

Sklep nº I Cp 820/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 12, 2004

Gre za zatrjevano škodo zaradi hude telesne poškodbe, ki je po

Sodba nº in sklep I Cp 608/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 12, 2004

Stvarnopravno varsto nasproti toženi stranki gre tožniku kot kupcu stanovanja, ki ga je prodajalec na podlagi sklenjenega pravnega posla, s katerim je pridobil naslov za lastninsko pravico, prepustil v dejansko posest. Zaradi take posesti, ki je zakonita posest, ima pridobitelj varstvo pred prodajalcem, ce bi ta zahteval, da mu pridobitelj vrne posest zaradi izvrševanja lastninske pravice (exceptio rei venditae et traditae).

Sodba nº I Cp 1173/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 12, 2004

Tudi v sporih majhne vrednosti je sprememba tožbe naceloma dopustna do konca glavne obravnave, vendar pa mora sodišce upoštevati omejitve pri navajanju novih dejstev in novih dokazov.

Sodba nº I Cp 839/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 12, 2004

Presoja skladnosti tožbene trditve s priloženim in celovito obravnavanim dokaznim gradivom, pokaže, da takega neskladja ni. Pomembno je, da je toženec na zapušcinski obravnavi izjavil prav to, kar tožeca stranka zatrjuje v tožbi (da so bile nepremicnine kupljene tekom trajanja zakonske zveze).

Sklep nº II Cpg 460/2004 of Gospodarski oddelek, October 12, 2004

Proti družbenikom izbrisane družbe je mogoče neposredno dovoliti izvršbo samo na podlagi izvršilnega naslova (17. člen ZIZ), izdanega proti izbrisani družbi (1. odst. 25. člena ZIZ), ne pa tudi na podlagi verodostojne listine

October 06, 2004

Sodba nº Cp 748/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 06, 2004

Lastništvo psa ni odlocilna okolišcina, od katere je odvisna odgovornost za škodo, ki jo je povzrocil pes. Za škodo, ki jo povzroci žival po pravilih ODZ odgovarja njen rejec, ce ne dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo in nadzorstvo. Za potrebno varstvo in nadzorstvo pa je poskrbljeno, kadar je takšno, da je psu onemogoceno, da bi koga poškodoval. Torej ni nujno, da je odgovorna oseba vselej lastnik živali. Odgovoren je tisti, ki ni poskrbel za ucinkovito nadzorstvo nad psom. Nadzorovan...

Sodba nº I Cpg 49/2003 of Gospodarski oddelek, October 06, 2004

Pritožnikova razlaga spornega dolocila pogodbe ne ustreza skupnemu

Sodba nº I Cpg 118/2003 of Gospodarski oddelek, October 06, 2004

Pritožnica uveljavlja tudi pritožbeni razlog neenakopravnega

Sodba nº I Kp 713/2004 of Kazenski oddelek, October 06, 2004

Ce je obdolžencu s pravnomocno odlocbo sodnika za prekrške izrecena

Sodba nº I Cp 776/04 of Civilni oddelek, October 06, 2004

Vrnitev štipendije, izplacane iz javnih sredstev, je lahko obveznost

Sklep nº II Cp 1708/2004 of Civilni oddelek, October 06, 2004

Tožnika res šele v pritožbenem postopku jasno opredelita, zakaj

Sklep nº II Cp 1694/2004 of Civilni oddelek, October 06, 2004

V primeru, ko je izrecena grožnja (verbalno motenje posesti), ni

Sklep nº I Cp 1286/2004 of Civilni oddelek, October 06, 2004

1. Posestno varstvo uporabe vode se uresnicuje tako, da se zahteva

Sklep nº I Cp 1131/2004 of Civilni oddelek, October 06, 2004

Cenilsko mnenje, ki ga stranka pridobi pred pravdo, pa njegovi

October 05, 2004

Sklep nº I Cp 1107/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 05, 2004

Cim je prvotožena stranka placala solidarno obveznost in je zato tožeca stranka tožbo umaknila tudi zoper drugotoženo stranko kot solidarnega dolžnika, v smislu dolocb 1.odst. 158.cl.Zakona o pravdnem postopku (ZPP) pomeni, kot da je obveznost poravnala drugotožena stranka in je zato drugotožena stranka dolžna na podlagi teh zakonskih dolocil povrniti stroške tožeci stranki.

Sklep nº I Cpg 772/2004 of Gospodarski oddelek, October 05, 2004

Glede na določbe 186. člena ZPP lahko tožeča stranka brez privolitve tožene stranke spremeni tožbo samo tako, da zahteva drug predmet ali denarni znesek (ali če uveljavlja vmesni ugotovitveni zahtevek), ne more pa je spremeniti tako, da uveljavljala še drug (dodatni) zahtevek poleg obstoječega.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners