Višja Sodišča: Opinions issued on November 2004

November 30, 2004

Sklep nº I Cp 1214/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 2004

Zadržanje zastaranja obveznosti glavnega dolžnika, ki nima ucinka napram poroku, je povsem drug institut, ki nima nobene zveze s pretrganjem in zacetkom teka zastaralnega roka pri pretrganju.

Sodba nº I Cp 965/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 2004

Gre za spor, ki tece med prekinitvijo zapušcinskega postopka zaradi napotitve na pravdo in stranke takšnega postopka so dedici.

Sklep nº I Cp 993/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 2004

Pobijana odlocitev temelji na oceni sodišca prve stopnje, da tožniki nimajo pravnega interesa za vložitev tožbe na ugotovitev nicnosti darilne pogodbe in sicer zato, ker so bili na temelju pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dne 6.7.2000 vknjiženi kot solastniki stanovanja na S. 2 v K., vsak do ene cetrtine. Iz sodbe namrec izhaja, da sta pravni prednik tožnikov (kot darovalec) in toženec (kot obdarjenec) dne 29.5.1992 sklenila darilno pogodbo za sporno stanovanje. Takrat to stan...

Sklep nº I Cp 785/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 2004

Predlagateljica O.S. je predlagala zemljiškoknjižnemu sodišcu, naj pri nepremicninah, vpisanih v vl.št. .., ... in ... k.o. B. zaznamuje uvedbo postopka za dolocitev odškodnine za zaplenjeno premoženje v smislu 145. in ostalih clenov ZIKS. Ce bo predlagateljica v navedenem postopku uspela doseci, da se ji nepremicnine vrnejo v naravi, bo pridobila ona oz. njen pravni prednik lastninsko pravico šele z izdajo sodne odlocbe. Gre za pridobitev lastninske pravice na derivativen in ne originarni na...

Sklep nº I Cp 409/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 2004

Ker v konkretnem primeru po ugotovitvah prvostopenjskega sodišca pri sklenitvi pogodbe niso sodelovali vsi zapustnicini potomci, se po 110. cl. ZD izroceno premoženje res šteje kot darilo, ni pa sodišce upoštevalo, da to velja le za tisti obseg pogodbe, kolikor ni šlo za placilo za preživljanje. Zaradi pravilne uporabe 106. cl. ZD bo moralo sodišce nujno ugotoviti, ali dolocen obseg odtujenega premoženja predstavlja darilo, oz. kolikšen obseg je dejansko placilo za preživljanje.

Sklep nº I Cp 172/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 2004

Posest je dejanska oblast nad stvarjo (24. cl. SPZ). Iz tožbenih navedb in trditev v pritožbi pa se da razbrati, da tožeca stranka trdi, da ima posest pravice, ko trdi, da je zaradi nadzidave oz. širitve zidu prišlo do odvzema svetlobe. Zatrjuje se torej posest pravice, ki niti ni pravno varovana.

Sklep nº I Cp 1166/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 2004

Stiki med otrokom in starši niso samo pravica staršev, ampak tudi pravica otroka, da redno vzdržuje osebne stike in neposredno zvezo z obema staršema. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi, ki so v tem, da otrok ohrani obcutek custvene navezanosti in povezanosti s staršem, s katerim ne živi in obcutek medsebojne pripadnosti. Namen stikov pa je obojestranski, to da tudi tisti od staršev, ki otroka nima pri sebi, z otrokom kontaktira, se seznanja z njegovim custvenim in telesnim raz...

November 24, 2004

Sklep nº Cpg 338/2004 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, November 24, 2004

Za stecaj podjetnika veljajo iste dolocbe kot za stecaj pravnih oseb. V stecajno maso gre vse premoženje, ki ga je imel samostojni podjetnik v zacetku stecajnega postopka, razen kolikor je izvzeto iz izvršbe po dolocbah ZIZ. Upniki, ki so imeli terjatve zoper s.p. do zacetka stecajnega postopka se lahko poplacajo le v stecajnem postopku.

Sklep nº I Cpg 984/2004 of Gospodarski oddelek, November 24, 2004

Izpodbijani sklep, ki ureja nacin vrocanja po skupnem pooblašcencu za

Sodba nº I Cp 1575/2004 of Civilni oddelek, November 24, 2004

Med tožencevim ravnanjem in nastalo škodo ni pravno relevantne

Sodba nº in sklep II Cp 1462/2004 of Civilni oddelek, November 24, 2004

Tožena stranka zmotno meni, da je veljavnost sporazuma z dne

Sodba nº II Cp 1367/2004 of Civilni oddelek, November 24, 2004

Ob nesporni dejanski ugotovitvi o tožencevi alkoholiziranosti (2,47 g

Sodba nº II Cp 1635/2004 of Civilni oddelek, November 24, 2004

Pravilna je ugotovitev prvostopnega sodišca, da je potekel splošni

Sodba nº II Cp 496/2004 of Civilni oddelek, November 24, 2004

Tožniki ne uveljavljajo škode kot inicialni oziroma neposredni

Sklep nº I Cp 510/2004 of Civilni oddelek, November 24, 2004

V postopku za delitev stvari sodišce po uradni dolžnosti odloci o

Sklep nº I Cp 914/2004 of Civilni oddelek, November 24, 2004

Upravni postopek ni procesna predpostavka za vložitev predloga za

November 23, 2004

Sodba nº I Cp 775/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 23, 2004

Toženec, v cigar interesu je bilo, da je davka oprošcen, je bil z upravnim postopkom seznanjen in bi lahko sam v upravnem postopku aktivneje sodeloval, zato ne more ocitati tožniku, prodajalcu, da je bil v upravnem postopku premalo aktiven.

Sodba nº I Cp 944/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 23, 2004

O deležu strank na skupnem premoženju mora sodišce odlociti, ce je postavljen takšen tožbeni zahtevek. Ce se ne dokaže drugacen delež, velja zakonska domneva o enakih deležih.

Sklep nº I Cp 955/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 23, 2004

Odlocitev o neutemeljenosti tožbenega zahtevka, ker ni bil placan predujem za izvedenca ne preprica. Takšna odlocitev je najmanj preuranjena, ce se ne izvedejo vsaj dokazi, ki jih je imelo sodišce na razpolago. Morda bi že iz teh dokazov lahko prišlo sodišce do ugotovitev o obsegu tožnikove škode.

Sklep nº I Cp 1024/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 23, 2004

Ker je sodišce opravilo horizontalno in ne vertikalno delitev, je k

Sodba nº in sklep I Cp 939/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 23, 2004

V tej pogodbi je nedvoumno navedeno, da je predmet nakupa hlodovina, katere kolicino stranki ocenjujeta na 1.000 m3. Ker ne gre za nejasno pogodbeno dolocilo, tudi ni pomembno, kakšna je sicer praksa glede predmeta pri sklepanju tovrstnih pogodb.

November 19, 2004

Sodba nº I Cp 584/2004 of Civilni oddelek, November 19, 2004

Uprava in družbeniki so odškodninsko odgovorni v primeru stecaja

November 18, 2004

Sklep nº II Cpg 67/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 18, 2004

Pooblašcenec stranke v sodnem postopku je lahko le fizicna oseba (edina izjema je odvetniška družba, vendar pa to glede na posebno dolocilo Zakona o odvetništvu).

Sodba nº I Cpg 95/2004 of Gospodarski oddelek, November 18, 2004

Izrek sodbe, s katerim je bilo odloceno, da od zacetka stecajnega

November 17, 2004

Sklep nº II Cpg 1061/04 of Gospodarski oddelek, November 17, 2004

Dolžnika bi lahko uspešno ugovarjala izdani predhodni odredbi, ce bi

Sklep nº I Cpg 932/04 of Gospodarski oddelek, November 17, 2004

Nobene ovire ni, da upnik ni stecajni dolžnik, ki ga zastopa stecajni

Sklep nº I Kp 1414/2004 of Kazenski oddelek, November 17, 2004

Obdolženca sta kot strokovna delavca v zavodu za prestajanje kazni

Sklep nº I Cp 1497/2004 of Civilni oddelek, November 17, 2004

V konkretnem primeru je bilo prvotno najemno razmerje preoblikovano

Sklep nº R 164/2004 of Civilni oddelek, November 17, 2004

Kadar upnik poleg drugih izvršilnih sredstev predlaga tudi

Sodba nº in sklep II Cp 1378/2004 of Civilni oddelek, November 17, 2004

Tožnica bi lahko v konkretnem primeru zahtevala le vracilo delnic, ne

November 16, 2004

Sodba nº Kp 329/2004 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 16, 2004

Ce je bilo kaznivo dejanje storjeno v casu veljave Kazenskega zakonika Republike Slovenije (do 23.4.1999) in v casu veljavnosti spremenjenega Kazenskega zakonika (po 23.4.1999), se opravi pravna opredelitev po spremenjenem zakonu, ce so podani kvalifikatorni elementi tudi po zakonu, veljavnem v casu storitve.

Sodba nº I Cp 531/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 16, 2004

Izrecno je izvedenec pojasnil, da ozemljitev scasoma korodira in sicer korozija vpliva na upornost tako, da se ozemljitvena upornost veca in stiki slabšajo. Po mnenju pritožbenega sodišca bi slednje tožena stranka kot strokovnjak na svojem podrocju morala vedeti in ozemljitev kontrolirati, torej ravnati bi morala z vecjo skrbnostjo po pravilih stroke (2.odst. 18.cl. ZOR).

Sklep nº I Cp 102/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 16, 2004

Iz tožbenega zahtevka ne izhaja, ali tožeca stranka zahteva izpolnitev svoje obligacijske pravice za vknjižbo nepremicnine v zemljiški knjigi, ali uveljavlja stvarno-pravni zahtevek, da je postala lastnica nepremicnine na podlagi priposestvovanja, kajti tožbeni zahtevek ni razumljiv.

November 11, 2004

Sodba nº I Cpg 383/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 11, 2004

1. Pripoznava v civilni pravdi je enostranska brezpogojna izjava toženca nasproti sodišcu, da je zahtevek tožnika utemeljen. V obravnavanem primeru je tožena stranka v svoji vlogi z dne 3.6.2003 res predlagala zavrnitev tožbenega zahtevka v višini 180.508,00 SIT (ne pa v celotni vtoževani višini), vendar pa je že v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ugovarjala terjatvi v celoti, tako po temelju, kot tudi po višini. Glede na to ni mogoce zakljuciti, da je tožena stra...

Sklep nº I Cpg 182/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 11, 2004

Zgolj navedba dejstev, da je verjetnost obstoja terjatve podana, še ne pomeni izkaza verjetnosti obstoja terjatve po 1. odst. 272. cl. ZIZ, ker mora tožeca stranka poleg tega tudi predlagati oz. predložiti ustrezne dokaze (212. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ). Slednjega pa tožeca stranka ni storila, zato je pravilen zakljucek sodišca prve stopnje, da zato verjetnosti obstoja terjatve ni izkazala.

Sklep nº I Cpg 125/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 11, 2004

Do pravnomocnosti sklepa o zavrnitvi intervencije ima stranski

November 10, 2004

Sklep nº III Cpg 83/2004 of Gospodarski oddelek, November 10, 2004

Upnikov ugovor, ki ne vsebuje izrecne in dolocne izjave o prerekanju

Sklep nº in sodba I Cpg 1053/2002 of Gospodarski oddelek, November 10, 2004

Pritožnik zmotno meni, da je imel podlago za izstop iz družbe že v 8.

Sodba nº I Kp 977/2004 of Kazenski oddelek, November 10, 2004

Dokazno breme glede zakonskih znakov kaznivega dejanja je na strani

Sklep nº III Cp 2204/2004 of Civilni oddelek, November 10, 2004

Ceprav je družbenik d.o.o. izstopil iz družbe, ima ta izstop ucinek

Sklep nº II Cp 1618/2004 of Civilni oddelek, November 10, 2004

1. Zastaranje odškodninske terjatve mladoletnega otroka zaradi

Sklep nº II Cp 1589/2004 of Civilni oddelek, November 10, 2004

V sklepu o nedovolitvi spremembe tožbe se mora sodišce opredeliti do

Sodba nº in sklep I Cp 1016/2004 of Civilni oddelek, November 10, 2004

1. Zneska, ki sta bila tožnici že pravnomocno prisojena iz naslova

Sklep nº I Cp 715/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 10, 2004

Pac pa je sodišce prve stopnje zmotno štelo, da pritožnik, iz razloga, ker ga ni zahteval, ni uveljavljal nujnega deleža. Pravica do nujnega deleža je namrec po 27. clenu ZD dedna pravica, ki je ni treba posebej uveljavljati.

November 09, 2004

Sodba nº I Cp 79/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 09, 2004

Odgovornost tožene stranke za škodo, ki je tožnici nastala na treningu je lahko le krivdna, kajti rokomet kot športna igra sam po sebi ni nevarna dejavnost, zato tožena stranka kot organizator treninga za škodo ne odgovarja objektivno.

Sklep nº I Cp 927/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 09, 2004

Predlagatelju ni bilo potrebno priložiti zemljiškoknjižne listine, ki jo omenja pritožba in je ta navedba neutemeljena, je pa predlagatelj priložil izjavo iz 3. odst. 38. cl. ZZelP, iz katere izhaja, da sta omenjeni parceli del javne železniške infrastrukture, ki je grajeno javno dobro v lasti države. Tudi po mnenju pritožbenega sodišca so bili izpolnjeni vsi pogoji za vpis v zemljiško knjigo.

November 04, 2004

Sklep nº III Cp 1350/2004 of Civilni oddelek, November 04, 2004

V primeru, ko gre za izvršbo na podlagi verodostojne listine, lahko

Sodba nº I Cpg 79/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 04, 2004

Gospodarski družbi ni mogoce oporekati vloge stranke v pravdnem

Sklep nº II Cpg 253/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 04, 2004

Za vložitev tožbe zaradi razveljavitve sodne poravnave veljajo roki

November 03, 2004

Sodba nº I Cpg 915/2004 of Gospodarski oddelek, November 03, 2004

Ker je v konkretnem primeru tožena stranka pred iztekom pogodbenega

Sklep nº I Cp 1837/2004 of Civilni oddelek, November 03, 2004

Zemljiškoknjižnega dovolila ni enaciti s soglasjem, ki ga izda

November 02, 2004

Sklep nº I Cp 490/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 02, 2004

Da bi se pripravljalna vloga lahko štela kot samostojna tožba, bi

Sodba nº I Cp 67/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 02, 2004

Posest se izgubi, ce preneha oblast nad stvarjo, ali ce je prenehala volja imeti stvar za svojo. Le neizvrševanje posesti, kot zmotno meni sodišce prve stopnje, ni zadosten znak, da je odpadla volja ali dejanska oblast. Ugotovljena opustitev zaradi skrbi za starše za dolocen cas, ko se je pred tem ali za tem, vrsto let zemlja obdelovala, ni izguba dejanske oblasti.

Sodba nº I Cp 43/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 02, 2004

Ker gre v tem postopku za spor majhne vrednosti, so pritožbeni razlogi omejeni. Sodba se lahko izpodbija le zaradi bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka iz 2. odst. 339. cl. ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Ne more pa se izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, na ugotovljeno dejansko stanje je pritožbeno sodišce vezano.

Sodba nº I Cp 42/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 02, 2004

Pripoznava tožbenega zahtevka je enostranska brezpogojna izjava toženca, da je zahtevek tožnika utemeljen. Ucinek takšne izjave je v tem, da sodišce brez nadaljnjega obravnavanja izda sodbo, s katero ugodi tožbenemu zahtevku. Priznanje tožbenih navedb pa ni pripoznava zahtevka.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners