Višja Sodišča: Opinions issued on December 2004

December 29, 2004

Sklep nº III Cp 2281/2004 of Civilni oddelek, December 29, 2004

Res je sicer, da je upnica kot izvršilno sredstvo predlagala le

December 23, 2004

Sklep nº I Cpg 60/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 23, 2004

Roki, ki so doloceni po mesecih, se koncajo s pretekom tistega dne v zadnjem mesecu, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je rok zacel teci; za vlogo, ki je poslana priporoceno po pošti, se šteje dan oddaje na pošto za dan izrocitve sodišcu, na katero je naslovljena.

Sklep nº I Cpg 225/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 23, 2004

Sodišce prve stopnje se je pri odmeri nagrade upraviteljici

December 22, 2004

Sklep nº III Cpg 97/2004 of Gospodarski oddelek, December 22, 2004

Ne glede na pravno spornost smiselno zatrjevanega stališca

Sklep nº I Cp 1890/2004 of Civilni oddelek, December 22, 2004

Le o pravnih vprašanjih se ne more odlocati z vmesnim sklepom.

Sklep nº III Cp 2326/2004 of Civilni oddelek, December 22, 2004

Sodišce lahko ugotovi ponovno vrednost nepremicnine samo ob pogojih

Sklep nº II Cp 2161/2004 of Civilni oddelek, December 22, 2004

Omejitve o oporocnem razpolaganju glede v denacionalizaciji vrnjenega

Sodba nº II Cp 1000/2004 of Civilni oddelek, December 22, 2004

Pritožbeno sodišce se strinja z ugotovitvijo sodišca prve stopnje, da

Sodba nº II Cp 1780/2004 of Civilni oddelek, December 22, 2004

Takticna vojaška vaja, kjer je moral tožnik streljati s puško

Sodba nº II Cp 1832/2004 of Civilni oddelek, December 22, 2004

Namen zahteve po strožji (pisni) obliki pogodbe pri pogodbi o

Sodba nº II Cp 913/2004 of Civilni oddelek, December 22, 2004

Pripoznava dolga v smislu 387. clena ZOR ucinkuje le na tek

Sklep nº II Cp 2073/2004 of Civilni oddelek, December 22, 2004

Izvedensko delo opravlja praviloma en izvedenec; ce pa sodišce presodi, da je izvedensko delo zapleteno, lahko doloci tudi dva ali vec izvedencev (1. odstavek 245. clena ZPP), izvedensko delo pa se sme zaupati tudi strokovni instituciji (3. odstavek 245. clena ZPP), kar je sodišce storilo v obravnavani zadevi, ko je za izvedenca dolocilo Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Komisijo za fakultetna izvedenska mnenja. V takem primeru je stvar notranje organizacije dela strokovne institucije, da dol...

December 21, 2004

Sodba nº I Cp 1102/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 2004

Negmotno škodo sodišce odmerja po cenah na dan sodnega odlocanja, pri tem pa mora na ustrezen nacin ovrednotiti pred tem placane zneske odškodnin.Sodišce prve stopnje je valorizacijo, ki mu je omogocila pravilno ovrednotiti in všteti že placano odškodnino, opravilo z racunalniškim programom v okviru tako imenovanih revalorizacijskih obresti. Ta izracun temelji na temeljni obrestni meri, ki je bila v Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri opredeljena kot t...

Sklep nº I Cp 689/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 2004

Ker zemljiškoknjižna sodnica s sklepom ni vsebinsko odlocala

Sklep nº I Cp 782/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 2004

Tožeca stranka ne zahteva, da sodišce ugotovi, da je tožnik

Sklep nº II Cpg 1146/2004 of Gospodarski oddelek, December 21, 2004

Gre za ugovorni razlog iz 7. tocke 1. odst. 55. clena ZIZ, ki pa ga v

December 16, 2004

Sklep nº Cp 1807/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 16, 2004

Ce dolžnik ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listini ne obrazloži v skladu s 53. cl. ZIZ, ga sodišce, ki je izdalo sklep o izvršbi, zavrne.

Sklep nº I Cpg 32/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 16, 2004

Ni pravilno stališce pritožbe, ceš da je v obravnavanem primeru sodišce prve stopnje "objektiviziralo subjektivni zastaralni rok", s tem ko se je postavilo na stališce, da mora oškodovanec pri ugotavljanju obstoja in obsega škode ter povzrocitelja ravnati vestno in mora storiti vse, da cimprej ugotovi vse elemente, ki mu omogocajo uveljavljanje odškodninskega zahtevka. Cetudi je tožeca stranka v predmetni zadevi predložila dokaz o tem, kdaj je zvedela za povzrocitelja prometne nezgode, je sod...

Sodba nº I Cpg 22/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 16, 2004

Sodišce prve stopnje je pravilno navedlo, da so ob upoštevanju nacel stecajnega prava izpolnitve z verižnimi kompenzacijami neobicajni nacin izpolnitve in se zanje torej domneva obstoj subjektivnega elementa izpodbojnosti (po 1. tc. 4. odst. 125. cl. ZPPSL). Neobicajni nacin izpolnitve po stecajnem zakonu je tisti, ki ni vsebovan v obveznosti sami; tožena stranka je imela terjatev do tožece stranke po vec racunih iz naslova tej stranki dobavljenega blaga. Obicajni nacin izpolnitve obveznosti ...

December 15, 2004

Sodba nº Cp 1550/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 15, 2004

Silobran ni podan, ce tožencev napad in tožnikova obramba nista bila socasna, temvec sta si sledila v casovnem zaporedju.

Sodba nº II Cp 1370/2004 of Civilni oddelek, December 15, 2004

S tem, ko je tožeca stranka izkazala, da je toženec kršil 7. tocko 3.

Sodba nº II Cp 1750/2004 of Civilni oddelek, December 15, 2004

Ker gre v konkretnem primeru za povzrocitev negmotne škode zaradi

Sodba nº II Cp 122/2004 of Civilni oddelek, December 15, 2004

Resda po prej veljavnem Zakonu o avtorski pravici (ZAP) pripadejo

December 14, 2004

Sklep nº I Cp 184/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 14, 2004

Zaslišane price so izrecno povedale, da teh parcel F.J. in njegova družina ni obdeloval od takrat dalje, ko so mu bile odvzete zaradi osnovanja vinogradniškega kompleksa. Sporne parcele so bile pokojnemu F.J. odvzete iz posesti, vendar obljubljeno mu je bilo, da bo dobil za odvzete parcele drugo zemljišce, kar se ni zgodilo. Vseskozi, kot so tudi te price povedale, je hodil na Obcino in na V., da bi dobil parcele nazaj, oziroma drugo zemljišce v zameno, vendar brez uspeha. Na podlagi teh dejs...

Sklep nº I Cp 1212/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 14, 2004

V postopku za izdajo zacasne odredbe je dopustna in utemeljena ureditev, ki kontradiktornosti ne zagotavlja že na obravnavi oziroma pred izdajo sodne odlocbe, pac pa naknadno z vložitvijo ugovora zoper prvostopno odlocitev. V postopkih za izdajo zacasnih odredb je torej dopustno, da je konktradiktornost vzpostavljena šele v postopku z ugovorom.

Sklep nº I Cp 1145/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 14, 2004

Pritožnica je podpisala dedni dogovor v zmoti glede predmeta dedovanja. V sodni praksi prevladuje stališce, da je dedni dogovor, sklenjen v zapušcinskem postopku, sodna poravnava. Sodna poravnava pa se izpodbija po 392. clenu Zakona o pravdnem postopku (ZPP) s tožbo za razveljavitev in ne s pritožbo.

Sodba nº in sklep I Cp 995/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 14, 2004

Sodišce prve stopnje je zmotno uporabilo materialno pravo, ker je štelo, da je odlocilno za zahtevek tožnice dejstvo, da druga toženka ni imela posebnega pisnega pooblastila za sprejem izpolnitve. Clen 815 ZOR, ki ga je sodišce prve stopnje pravilno uporabilo, doloca, da narocilo za posredovanje ne vsebuje za posrednika pravice, da bi smel sprejeti za narocitelja izpolnitev obveznosti iz pogodbe, sklenjene z njegovim posredovanjem. Smisel te dolocbe je v tem, da bi bile zlorabe posrednika nap...

Sodba nº I Cp 1058/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 14, 2004

1. Ob upoštevanju vseh posebnosti tožnikovega primera in na drugi strani upoštevajoc okvire sodne prakse, ki se je izoblikovala ob obravnavanju drugih podobnih primerov, pritožbeno sodišce ocenjuje, da je za to obliko škode primerna odškodnina, na kolikor jo je tožniku odmerilo prvostopenjsko sodišce.

Sklep nº in sodba I Cp 414/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 14, 2004

Zakon omejuje pravico in dolžnost informiranja tedaj, ko posega v drugo clovekovo pravico in sicer pravico do varovanja casti in dobrega imena ali ugleda. Svoboda izražanja se mora omejiti s pravicami drugih in ko pride do kolizije pravice do osebnega dostojanstva in pravice do svobode izražanja, je treba dati prednost varstvu clovekovega dostojanstva in s tem omejiti svobodo izražanja. Naloga sredstev javnega obvešcanja je informiranje javnosti, vendar pa morajo imeti novinarji spoštljiv odn...

Sodba nº I Cp 1225/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 14, 2004

Po našem pravu stiki niso le pravica staršev, ampak tudi pravica otroka. Njena hcerka ima pravico do stikov z ocetom in tožnica ji mora te stike omogociti. Pri tem mora opustiti vse, kar ocetu otežuje stike, vkljucno s takim vplivanjem na otroka, ki ima za posledico njegov odpor proti stikom. V okviru svoje vzgojne naloge pa mora poskušati odpraviti pri otroku morebitni psihicni odpor proti stikom oziroma vzpostaviti pri otroku pozitiven odnos do stikov. Seveda pa mora tudi oce opustiti vse, ...

Sodba nº I Cpg 80/2003 of Gospodarski oddelek, December 14, 2004

Tisti, ki so v stecajnem postopku prerekali locitveno pravico, niso

Sklep nº I Cpg 962/2004 of Gospodarski oddelek, December 14, 2004

Iz 1. odst. 95. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP), veljavnega v času, iz katerega izvira ta spor, je razvidno, da lahko davčni organ nastopa tudi kot dolžnik, davčni zavezanec pa kot upnik, ki zahteva vračilo preveč plačanega davka. Tudi pri takšni zahtevi davčni organ postopa na temelju procesnih pravil, vsebovanih v ZdavP, subsidiarno pa tudi na temelju Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (3. odst. 1. člena ZdvaP).

December 09, 2004

Sodba nº I Cpg 21/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 09, 2004

Nacelo enakega položaja delnicarjev je res osrednje nacelo korporacijskega prava, vendar pa gre pri upoštevanju tega nacela za poudarek na enaki obravnavi delnicarjev ob enakih pogojih, kar pomeni, da ni kljucno le enako obravnavanje, ampak mora biti to podano ob enakih pogojih, torej v enakih situacijah; ce pa so te razlicne, je dopustno tudi delnicarje obravnavati razlicno.

December 08, 2004

Sklep nº I Cp 581/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 08, 2004

Vknjižba pravice v vrstnem redu predznamovane pravice ucinkuje od trenutka, od katerega je ucinkovala predznamba, ki je bila s to vknjižbo opravicena, izpodbijani vpis (zaznamba izvršbe in vknjižba hipoteke), dovoljen proti imetniku vknjižene pravice, namrec ucinkuje pod razveznim pogojem (2. odst. 54. cl. in 2. odst. 55. cl. ZZK-1)

Sklep nº IV Cpg 45/2004 of Gospodarski oddelek, December 08, 2004

ZGD v tretjem odstavku 356. clena jasno in dolocno opredeljuje, da

Sklep nº IV Cpg 24/04 of Gospodarski oddelek, December 08, 2004

Je vpis zakonitega zastopnika družbe le deklaratorne narave. Tak vpis

Sklep nº II Cp 1719/2004 of Civilni oddelek, December 08, 2004

Pritožnik utemeljeno opozarja na potrebo po strožji presoji pravnega

Sklep nº II Cp 1296/2004 of Civilni oddelek, December 08, 2004

Tožbeni zahtevek je neutemeljen že zato, ker celotne reportaže v

December 07, 2004

Sklep nº II Cp 335/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 07, 2004

Ker je dolžniku z izvršilnim naslovom naložena opustitev, torej negativna obveznost, ki jo dolžnik prekrši z aktivnim ravnanjem, ki mu je prepovedano, je sodišce prve stopnje pravilno izhajalo iz dolocbe 226. clena Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Sklep nº II Cp 347/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 07, 2004

Iz ravnanja dolžnika, ki je sklenil s kupcem predpogodbo glede nepremicnine, za katero sta z upnikom sklenila pogodbo o posredovanju, ni mogoce sklepati o njegovem delovanju v škodo upnika, saj je bil dolžnikov poslovni namen, da proda to nepremicnino podlaga sklenjeni posredniški pogodbi. Zato s tem dejstvom upnik ne more utemeljevati nevarnosti iz drugega odstavka 270. clena ZIZ.

Sklep nº I Cp 941/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 07, 2004

Dne 23.10.1990 je bil nad tožeco stranko (tedaj O. g. p., p.o.)

Sodba nº in sklep I Cp 724/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 07, 2004

1. Za pravilno porazdelitev bremena preživljanja, je potrebno zanesljivo ugotoviti, koliko dni v mesecu posamezen od staršev pokriva tekoce potrebe otrok.

Sodba nº I Cp 863/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 07, 2004

Sporazum o preživljanju skupnih otrok je eden od pogojev za sporazumno razvezo zakonske zveze, zato sodišce ni imelo podlage za dolocitev preživnine po svoji presoji, ce je v preostalem delu v vsem sledilo predlagateljema in zakonsko zvezo razvezalo po 64. cl. ZZZDR. Sodišce tudi ni obrazložilo, zakaj dogovor o navedeni preživnini ni v skladu s koristijo otrok, pa tudi sicer je mogoce sporazumu roditeljev odreci veljavo le v primeru, ce gre za ocitno v škodo otroka sklenjen dogovor. V takem p...

December 02, 2004

Sklep nº II Cpg 74/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 02, 2004

1. V obravnavani fazi postopka, ko gre le za procesno vprašanje nadaljevanja predhodno prekinjenega izvršilnega postopka, je pomembno to, da so bili pritožniki v casu izbrisa družbe njeni v sodni register vpisani družbeniki. Vse ostalo, kar v zvezi s tem navajajo v smeri, ceš da so svoj poslovni delež v prvotnem dolžniku prodali že pred nastankom terjatve, ki je predmet obravnavanega postopka in da niso vplivali oz. niso niti mogli vplivati na poslovanje izbrisane družbe, bo obravnavano s str...

Sodba nº I Cpg 1165/2002 of Gospodarski oddelek, December 02, 2004

Po oceni pritožbenega sodišca ni v neskladju dolocilo v polici o

Sklep nº II Cpg 1080/2004 of Gospodarski oddelek, December 02, 2004

Res je, da v skladu s 1. clenom Zakona o menici akceptantov podpis ni

Sodba nº in sklep I Cpg 875/2002 of Gospodarski oddelek, December 02, 2004

Ker sodišce prve stopnje zaracunane višine clanarin ni moglo

Sklep nº I Cpg 102/2003 of Gospodarski oddelek, December 02, 2004

Pristojnost slovenskega sodišca pa izhaja tudi iz dolocbe 27. clena v

December 01, 2004

Sodba nº in sklep I Cp 1803/2004 of Civilni oddelek, December 01, 2004

1. Ker ni utemeljen obrestni zahtevek na placilo obresti po višji

Sklep nº I Cp 459/2004 of Civilni oddelek, December 01, 2004

Teorija loci med stvarno (materialno) in procesno legitimacijo. Prvo pomeni, da je stranka tudi nosilec pravic ali obveznosti iz materialnopravnega razmerja, ki se obravnava v pravdi. Vendar pa v pravdi zadostuje zatrjevanje stvarne legitimacije, torej zadostuje, da tožnik trdi, da je nosilec pravic, toženec pa obveznosti iz dolocenega materialnopravnega razmerja. Od tega, ali je to zatrjevanje resnicno (torej ali je stvarna legitimacija res podana), je odvisna odlocitev o utemeljenosti ali n...

Sklep nº III Cp 2213/2004 of Civilni oddelek, December 01, 2004

Ker je novo motilno ravnanje bistveno razlicno od motilnega ravnanja,

Sodba nº I Cp 1927/2004 of Civilni oddelek, December 01, 2004

1. Pravilno je stališce sodišca prve stopnje, da je mogoce najemno

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners