Višja Sodišča: Opinions issued on February 2004

February 26, 2004

Sodba nº I Cpg 194/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 26, 2004

Po dolocilu 2. odst. 61. cl. v casu spornega razmerja veljavnega Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih nastane zastavna pravica (med drugim) na nepremicninah (hipoteka) na podlagi pravnega posla, sodne odlocbe ali zakona, hipoteka na nepremicnini pa se na podlagi pravnega posla ali sodne odlocbe pridobi z vpisom v javno knjigo ali na drug ustrezen, v zakonu dolocen nacin (1. odst. 64. cl. ZTLR). V obravnavanem primeru je sodišce prve stopnje ugotovilo, da nepremicnine v casu nastanka...

Sklep nº I Cpg 28/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 26, 2004

Zakon o pravdnem postopku v 1. odst. 11. cl. doloca, da ce stranke z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki je v nasprotju z dobrimi obicaji ter vestnostjo in poštenjem, zlorabljajo pravice, ki jih imajo po tem zakonu, jim sodišce lahko izrece denarno kazen ali druge ukrepe, dolocene s tem zakonom. Za primer zlorabe pravic ZPPSL ne vsebuje nobenih dolocb, zato prihaja v poštev smiselna uporaba dolocb ZPP (15. cl. ZPPSL). Kot "drug ukrep", ki ga v primeru ugotovljene zlorabe pravic lahko i...

Sodba nº I Cpg 340/2002 of Gospodarski oddelek, February 26, 2004

Po mnenju pritožbenega sodišca pa je materialnopravno napacno

Sodba nº I Cpg 258/2002 of Gospodarski oddelek, February 26, 2004

Tožeca stranka je tožbeni zahtevek utemeljevala na podlagi

Sklep nº I Cpg 1352/2003 of Gospodarski oddelek, February 26, 2004

Ce je tožena stranka že v pritožbenem postopku zatrjevala nova

Sodba nº I Cpg 712/2002 of Gospodarski oddelek, February 26, 2004

Tožeca stranka bi torej morala vložiti tožbo proti vsem, ki so njeno

February 25, 2004

Sklep nº Cp 1814/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 25, 2004

Država, ki pridobi zapušcino brez dedicev, vstopi tudi v zapustnikova procesna razmerja, kar pomeni, da mora na podlagi 24. clena ZIZ prevzeti izvršilni postopek po pokojnem dolžniku in se temu prevzemu ne more upirati.

Sodba nº Cp 201/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 25, 2004

Skrbnik je procesno legitimiran za vložitev tožbe zaradi varstva koristi varovanca ali premoženja, ki ga upravlja.

Sklep nº Cp 1862/2002 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 25, 2004

Kadar upnik dolžniku postavi dodaten rok za izpolnitev obveznosti po pogodbi, v kateri nepravocasna izpolnitev ni bistvena sestavina, in ta rok potece brez uspeha, ni nujno, da po neuspešno pretecenem roku sporoci dolžniku, da pogodbo razdira, da bi posegel ucinek razdrte pogodbe, saj je bil dolžnik na to opozorjen že ob podelitvi naknadnega roka.

Sklep nº II Cpg 905/2003 of Gospodarski oddelek, February 25, 2004

Sama opustitev obvestila sodišcu o eventualnih ovirah za izvršbo (prim. 2. odst. 133. clena ZIZ) nima za posledico odgovornost delodajalca po 1. odstavku 134. clena ZIZ. Odgovornost delodajalca po citiranem dolocilu je namrec predpisana le za primere, ko bi delodajalec lahko odtegnil zarubljene zneske place in jih prenesel na upnikov racun, pa jih ni, ne pa za primere, ko je opustil zahtevano obvestilo o eventualnih ovirah za izvršbo. V slednjem primeru je namrec predpisana le odškodninska od...

Sodba nº I Cp 1981/2003 of Civilni oddelek, February 25, 2004

Glede na dolocbo 1. odstavka 37. clena CIM bi moral tožnik, da bi

February 24, 2004

Sklep nº I Cp 521/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 24, 2004

Sodišce izda zamudno sodbo (sklep), s katero tožbeni zahtevek zavrne, ce iz dejstev, ki so navedena v tožbi ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka.

Sklep nº I Cpg 54/2004 of Gospodarski oddelek, February 24, 2004

Potencialni naslovnik in izvajalec poštnih storitev z dogovori

February 18, 2004

Sodba nº I Cpg 691/2003 of Gospodarski oddelek, February 18, 2004

Tožeca stranka torej uveljavlja navadno, dejansko škodo, ki naj bi ji

Sklep nº III Cp 297/2004 of Civilni oddelek, February 18, 2004

Izvršilno sodišce se je sicer zmotno sklicevalo na dolocbo 381. clena OZ, saj upnik ne more v izvršilnem postopku uveljavljati procesnih obresti, ce jih v izvršilnem naslovu nima. Vendar matematicni izracun pokaže, da upnik ni racunal procesnih obresti, ampak zahteva zakonite zamudne obresti, ki jih je imel priznane v izvršilnem naslovu.

Sodba nº II Cp 2151/2003 of Civilni oddelek, February 18, 2004

Država ne odgovarja odškodninsko tožniku, ki je med služenjem

Sodba nº I Cp 1262/2003 of Civilni oddelek, February 18, 2004

Intervenient vstopi v pravdo z izjavo (3. odstavek 199. clena ZPP).

February 17, 2004

Sodba nº I Cp 372/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 17, 2004

1. Zakon ne daje upravicenja do odškodnine za negmotno škodo posrednim oškodovancem, edina izjema pa je odškodnina za duševne bolecine svojcev zaradi smrti bližnjega in za njihove duševne bolecine ob posebno težki invalidnosti bližnjega. To izjemo pa je potrebno tolmaciti ozko, kar pomeni, da se pri invalidnosti upošteva trajno stanje in ne le trenutno stanje. 2. Tudi ce je prišlo do sojenja v nerazumnem roku, tožena stranka tožeci stranki odškodninsko ne more odgovarjati, saj ona dolgotrajno...

Sklep nº I Cp 272/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 17, 2004

Predlog za obnovo postopka je bil vložen po direktorju, za katerega pa v spisu ni izkazano, da bi imel opravljen pravniški državni izpit. Obnova postopka je izredno pravo sredstvo, v takem postopku pa lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblašcencu, ki je odvetnik, razen ce ima njen zakoniti zastopnik ali ona sama opravljen pravniški državni izpit. To pa bi moral predlagatelj izkazati že socasno z vložitvijo predloga za obnovo postopka.

February 12, 2004

Sklep nº I Cpg 208/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 12, 2004

Za terjatev, ki je prijavljena v stecajnem postopku velja obveznost stecajnega upravitelja, da se mora o njej dolocno izjaviti, ali jo priznava ali prereka. Nobenega pomena pa nima dejstvo, da upnikova terjatev v postopku prisilne poravnave ni bila ugovarjana, saj je ta okolišcina pomembna le za pridobitev glasovalne pravice upnika v postopku prisilne poravnave.

February 11, 2004

Sklep nº Cp 1995/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 11, 2004

Upnik v novem izvršilnem postopku zoper istega dolžnika ne more vec zahtevati povrnitve stroškov, ki so mu nastali v prejšnjem izvršilnem postopku. Povrnitev izvršilnih stroškov se mora namrec zahtevati takoj, ko nastanejo in je znana njihova višina, najkasneje pa v 30 dneh po koncanem ali ustavljenem izvršilnem postopku oziroma zakljucitvi zadnjega izvršilnega dejanja, po katerim se izvršba ni nadaljevala.

Sodba nº I Cp 347/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 11, 2004

Pri razlagi spornih dolocb poravnave je potrebno ugotavljati pravo voljo strank poravnave.

Sodba nº I Cp 344/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 11, 2004

Ker sodišce v kazenskem postopku ni ravnalo protipravno, ni podlage za odškodninsko odgovornost države.

February 10, 2004

Sodba nº I Cp 235/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 10, 2004

Ce obstojeca sredstva, ki jih ima družina na voljo ne zadošcajo, ni dolžnost starih staršev preživljati svoje vnuke.

Sklep nº II Cp 38/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 10, 2004

Dejstvo, da upnik ne more tehnicno opraviti zasutja na nacin, ki je opisan v izvršilnem naslovu upniku ne daje pooblastila, da opravi namesto dolžnika izvršbo na drug nacin, ker za ta drug nacin ni pridobil izvršilnega naslova. Ce gre na podlagi izvršilnega naslova za dejanje, ki ga upnik sam ne more opraviti, ker bi moral poseci tudi na zemljišce dolžnika, bi izvršbo moral predlagati po 226. clenu ZIZ.

Sklep nº II Cp 828/2003 of Civilni oddelek, February 10, 2004

Dedni dogovor med dedici, po katerem oporocna dedinja izplaca

Sklep nº II Cp 1393/2003 of Civilni oddelek, February 10, 2004

Sodišce prve stopnje je zmotno razlagalo dolocbe zavarovalne pogodbe,

February 05, 2004

Sodba nº in sklep I Cpg 1197/2003 of Gospodarski oddelek, February 05, 2004

Posledice kršitev pogodbeno dogovorjenih predkupnih pravic, katerih

Sklep nº I Cpg 212/2003 of Gospodarski oddelek, February 05, 2004

Z vpisom prvotožene stranke v sodni register pri njej ni bilo vec

February 04, 2004

Sodba nº I Cpg 1260/2001 of Gospodarski oddelek, February 04, 2004

Podan pobotni ugovor v pravdi nima takega ucinka kot izjava po 337. clenu ZOR. V primeru pobotnega ugovora v pravdi sodišce odloci o prenehanju obveznosti, izjava po 337. clenu ZOR pa ucinkuje sama po sebi.

Sodba nº I Cpg 555/2001 of Gospodarski oddelek, February 04, 2004

S tem, ko je sodišce prve stopnje toženi stranki glede dela neupraviceno prejetega zneska priznalo pravico do pobota z nasprotno terjatvijo in s tem ob pridobitvi dobrovernost, ji je nepravilno, zgolj zaradi dejstva, ker je presodilo, da del obracunov obresti ne zadošca za presojo, da je tudi glede tega dela prišlo do pobota, dobrovernost obrnilo v breme nedobrovernosti in nepoštenosti ob pridobitvi.

Sklep nº II Cpg 73/2004 of Gospodarski oddelek, February 04, 2004

Ob predhodnem preizkusu predloga za izvršbo sodišce prve stopnje ne

Sklep nº III Cp 130/2004 of Civilni oddelek, February 04, 2004

Ker je izvršilni naslov pravnomocna sodba proti dolžnici, dolžnica ne more v postopku izvršbe ugovarjati, da je šlo v pravdnem postopku za terjatve zapustnika in da višina podedovanega premoženja ne presega dolgov zapustnika.

Sklep nº II Cp 1231/2003 of Civilni oddelek, February 04, 2004

Le namerno zamolcanje take okolišcine, ki bi po ustaljeni praksi

Sodba nº II Cp 1952/2003 of Civilni oddelek, February 04, 2004

Poklicna bolezen ni nesreca v smislu 1. odstavka 898. clena ZOR in 1.

Sklep nº I Cp 145/2004 of Civilni oddelek, February 04, 2004

Cetudi je bil umik tožbe podan v zmoti, sodišce izda sklep o umiku,

Sklep nº I Cp 129/2004 of Civilni oddelek, February 04, 2004

Sklep o zacasni odredbi ima ucinek sklepa o izvršbi (268. clen ZIZ).

Sklep nº I Cp 164/2004 of Civilni oddelek, February 04, 2004

V 13. clenu ZSRin doloca, da ne glede na dolocilo prvega odstavka 3.

February 03, 2004

Sodba nº I Cp 290/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 03, 2004

Obveznost objave ne velja za akte poslovanja. Ce je izdan predpis, zacne ta veljati šele z objavo. V konkretni zadevi je iz cenika razvidno, da ne vsebuje samo seznama cen, saj so v njem dolocene pristojbine glede na dolžinske metre plovila in abonma ter upravicenost do abonmajske cene, zato je cenik po vsebini predpis, in je pravilno stališce, da bi moral biti objavljen, da bi lahko veljal. Ker cenik iz leta 1994 ni samo akt poslovanja izdanim racunom na njegovi podlagi sodišce utemeljeno ni...

Sodba nº I Cp 222/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 03, 2004

Poslovni namen pogodbene kazni je v tem, da stranko sili k izpolnitvi. Pogodbena kazen je zato po navadi višja, kot znaša škoda, ki jo stranki pricakujeta.

Sklep nº I Cp 274/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 03, 2004

Vprašanje, ali je bil podatek o spremembi lastništva upravnemu organu prijavljen oz. na ime katere osebe je vozilo bilo tedaj registrirano, za presojo, ali je kupna pogodba sklenjena in ali je na njeni podlagi kupec lastninsko pravico pridobil, ni odlocilno.

Sklep nº I Cp 107/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 03, 2004

Tožnica je s tožbo zahtevala, da je toženka dolžna z novo odlocbo ugotoviti, da parcela št. 2042/2 meri 317 m2 in ne 286 m2 in na podlagi tega izstaviti ustrezno listino za zemljiškoknjižni vpis, sicer bo sodba nadomestila takšno listino.

Sklep nº IV Cpg 13/2004 of Gospodarski oddelek, February 03, 2004

Razveljavitev sklepa registrskega sodišca s pripojitvijo in vrnitev

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners