Višja Sodišča: Opinions issued on March 2004

March 31, 2004

Sklep nº I Cp 523/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 31, 2004

Sklep o dedovanju je ugotovitvena odlocba, v kateri se ugotovi obseg zapušcine in razglasijo dedici. Izpolnitveni oz. dajatveni izreki v takšen sklep ne sodijo, razen ce je med dedici sklenjen sporazum, ki ga sodišce povzame v sklep o dedovanju in gre v takem delu po vsebini za sodno poravnavo.

Sklep nº I Cp 533/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 31, 2004

Tožencevo ravnanje, ko je objavil plakata, na katerih je lahko širša javnost precitala spor, ki ga je imel s tožnico, ki mu ni placevala najemnino, odstopa od obicajnega ravnanja, ko se takšni spori rešujejo na sodišcu. Vendar tudi po mnenju pritožbenega sodišca toženec s takšnim ravnanjem še ni storil nedopustno škodno dejanje, saj ni objavil o tožnici kakšnih podatkov, ki bi bili zaupne narave. Na plakatu je objavil resnicne podatke o neplacanem dolgu tožnice. Vsebina plakata ni bila žaljiv...

Sklep nº I Cp 415/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 31, 2004

Zakon o lastninjenju nepremicnin v družbeni lasti ureja lastninjenje zemljišc in stavb v družbeni lastnini, ki niso predmet lastninjenja po drugih zakonih (1. clen ZLNDL). Ker pa so se kmetijska zemljišca lastninila po Zakonu o skladu kmetijskih zemljišc in gozdov Republike Slovenije, po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in po Zakonu o zadrugah, sodišce prve stopnje ni imelo podlage za to, da je po uradni dolžnosti opravilo izbris družbene lastnine pri obravnavani nepremicnini in v...

Sodba nº I Cp 1987/2003 of Civilni oddelek, March 31, 2004

Sodišce prve stopnje ni ugodilo predlogu upnikov za locitev zapušcine, ker po zapustniku ni premoženja. V obravnavanem primeru je bilo premoženje v denacionalizacijskem postopku vrnjeno zapustnikovi prednici - njegovi materi, ki je umrla 31.10.1967. Po njej je bil že opravljen zapušcinski postopek, ki se je koncal s pravnomocnim sklepom o dedovanju z dne 30.5.1969. V njem je bilo med drugim ugotovljeno, da je zapustnica z oporoko z dne 27.11.1961 zapustila svojo terjatev do jugoslovanske drža...

Sklep nº I Cp 1651/2003 of Civilni oddelek, March 31, 2004

S publicijansko tožbo lahko zahteva vrnitev stvari tudi t.i. domnevni lastnik, torej posestnik, ki ima priposestvovalno - zakonito in dovbroverno posest. Sodišce prve stopnje pa ni ugotavljalo, ali je tožnik imel posest spornega stanovanja, preden je posest stanovanja pridobila tožena stranka. Ce je tožena stranka, ki se sklicuje na retencijsko pravico, posest zadržane stvari izgubila, ker jo je pridobil tožnik, je njena pridržna pravica ugasnila.

Sklep nº II Cp 2072/2003 of Civilni oddelek, March 31, 2004

Na podlagi primerjave tožbenega zahtevka, ki je predmet spora, in

Sodba nº II Cp 1359/2003 of Civilni oddelek, March 31, 2004

Dejavnost je nevarna, kadar se opravlja v takšnih okolišcinah, ki jih

March 30, 2004

Sklep nº I Cp 711/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 30, 2004

Cetudi je del premoženja prenosne družbe prešlo na prevzemno družbo in je prevzemna družba univerzalni pravni naslednik, ni mogoce govoriti o pravnem nasledstvu v procesnem smislu, saj prenosna družba ni prenehala obstajati kot pravna oseba. Za procesnopravno nasledstvo je torej odlocilno prenehanje pravne osebe in prevzem procesnopravnega položaja ne pa materialnopravnih pravic, ki so predmet tožbenega zahtevka.

March 25, 2004

Sklep nº II Cpg 293/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 25, 2004

Za izpisek iz poslovne knjige v smislu 2. odst. 23. cl. ZIZ ni mogoce šteti sporocila pristojne agencije za placilni promet o dnevnem prometu in stanju denarnih sredstev na racunu upnika na dolocen dan oz. razclenitve prometa denarnih sredstev v breme upnikovega racuna.

Sklep nº II Cpg 294/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 25, 2004

V obravnavanem primeru je sodišce prve stopnje izhajalo iz predpostavke, da sta pritožnika imela možnost sodelovanja pri upravljanju družbe (lahko bi sklicala oz. zahtevala sklic skupšcine), vendar je nista izkoristila, ter da sta bila seznanjena s poslovanjem družbe, zaradi cesar je štelo, da nista bila pasivna družbenika. Takšni zakljucki niso v skladu z ustavno odlocbo, ker je treba skladno z njo ugotavljati dejanski vpliv družbenikov na poslovanje družbe (ki je v koncni fazi privedlo do t...

Sklep nº I Cp 342/2004 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Pooblašceni vrocevalec je mandatar in kot takšen mora posel opraviti skrbno. Ker je vrocevalec strokovnjak, mora ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Vendar pa odgovarja le za to, da bo delal, da bo skušal posel v redu opraviti. Ce ga ne opravi zaradi okolišcin, za katere ne odgovarja, tudi za izvršitev posla ni odgovoren. Dolocbo 15. clena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vrocanja in o pravilih za njihovo delovanjeje torej treba razumeti tako, da po...

March 24, 2004

Sklep nº Cp 2046/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 24, 2004

Pritožba in ugovor ne zadržita postopka, ce ni v zakonu drugacne doloceno. Vendar bi sodišce v tem primeru dolžnika moralo opozoriti, glede na dolocila 319. cl. ZPP, da je pravnomocna tista sodba (sklep), ki se ne more vec izpodbijati s pritožbo.

Sklep nº III Cp 1698/2003 of Civilni oddelek, March 24, 2004

V primerih, ko je zapadlost terjatve, ki izvira iz notarskega zapisa s klavzulo o neposredni izvršljivosti, odvisna od bodocega negotovega dejstva (pogojna terjatev), se nastop slednjega brez dolžnikovega sodelovanja lahko dokazuje samo s pravnomocno ugotovitveno sodbo pravdnega sodišca, s katero je ugotovljen nastop pogoja in s tem zapadlost terjatve.

March 23, 2004

Sodba nº I Cp 426/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 23, 2004

Tožnica bi, na podlagi notarskega zapisa o sporazumni delitvi skupnega premoženja zakoncev, postala izkljucna lastnica nepremicnine samo, ce bi predlagala vpis lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi.

Sodba nº I Cp 411/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 23, 2004

Pogodbeno kazen v višini 6 promilov dnevno je v svoji ponudbi predlagala prav tožena stranka, zato pritožbeno sodišce ni našlo razlogov za vecji poseg v pogodbeno avtonomijo strank, kot ga je izvršilo sodišce prve stopnje, ki je pogodbeno kazen znižalo na 5 promilov dnevno.

Sklep nº I Cp 391/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 23, 2004

409.cl. ZPP nalaga sodišcu, da mora otroku, ki je dopolnil 15 let in je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, omogociti, da kot stranka v postopku samostojno opravlja procesna dejanja. To dolocilo zavezuje sodišce ne le takrat, ko prvic odloca o varstvu, vzgoji in preživljanju mladoletnih otrok, temvec tudi v primerih iz 4.odst. 421.cl. ZPP, ko senat izda na zahtevo bivšega zakonca novo odlocbo o varstvu in vzgoji otroka, ce to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otr...

Sodba nº I Cp 390/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 23, 2004

1. Prvostopenjsko sodišce je v zadostni meri upoštevalo obe uvodoma navedeni izhodišci, od katerih je odvisna prisoja pravicne denarne odškodnine za negmotno škodo, to je tako nacelo individualizacije oziroma konkretne okolišcine vsakega primera posebej, kot tudi okvire sodne prakse oziroma primerjavo z drugimi primerljivimi oškodovanci. Pri slednjih pa je nenazadnje potrebno upoštevati tudi cas, ko jim je bila odškodnina prisojena in v povezavi s tem tudi dolocen inflacijski faktor.

Sodba nº I Cp 327/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 23, 2004

Zapisnik izkazuje, da so se v stanovanju nahajale še omare, ki jih je potrebno odstraniti. Druga tožena za svojo trditev, da naj bi bile te stvari last prve toženke, ni ponudila nobenega dokaza in se glavne obravnave ni udeležila, kljub temu, da je bila vabljena z vabilom zaradi zaslišanja. Ker iz spisovnih podatkov izhaja, da gre za razmerje med materjo in hcerjo in da je druga toženka stanovanje uporabljala z dovoljenjem in soglasjem prve toženke, pa je po oceni pritožbenega sodišca tudi pr...

Sklep nº III Cpg 12/2004 of Gospodarski oddelek, March 23, 2004

Višina bilancne vsote je ena izmed meril za dolocanje nagrad

March 17, 2004

Sodba nº I Cpg 451/2002 of Gospodarski oddelek, March 17, 2004

Zmotno pa pritožnik meni, da bi bilo prvostopenjsko sodišce

Sklep nº III Cp 172/2004 of Civilni oddelek, March 17, 2004

Notarski zapis ne izkazuje nastopa zapadlosti, ce je to okolišcina, ki sta jo stranki sicer predvideli, vendar je bila ob sklenitvi negotovo bodoce dejstvo. Ce je nastop zapadlosti npr. odvisen od nekega naknadnega dejanja, npr. odpovedi pogodbe, mora biti izkazan na nacin iz tretjega odstavka 20. clena ZIZ.

March 16, 2004

Sklep nº I Cp 424/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 16, 2004

Da bi se pripravljalna vloga lahko štela kot nova samostojna tožba, bi morala nujno biti njen sestavni del tudi prva tožba, v kateri so bila (verjetno) navedena dejstva, ki utemeljujejo regresni zahtevek po temelju. Samo obe vlogi skupaj vsebujeta ocitno vsa pravno relevantna dejstva, sama pripravljalna vloga pa nikakor ni popolna v navedbah, da bi že samo iz teh navedb izhajala utemeljenost "modificiranega" tožbenega zahtevka.

Sklep nº I Cp 365/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 16, 2004

Do umika tožbe ni prišlo zaradi izpolnitve zahtevka, temvec zato, ker je prišlo do objektivno spremenjenih okolišcin, za katere je tožeca stranka (sicer brez svoje krivde) izvedela šele po vloženi tožbi. Ta okolišcina pa gre v breme njej, saj spada v njeno sfero tveganja, ki ga prevzame z vložitvijo tožbe.

Sklep nº II Cp 488/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 16, 2004

Ker zaznamba izvršbe in zato torej tudi ne vpis plombe po prejemu sklepa o izvršbi ni negativna procesna predpostavka za nadaljevanje teka postopka v zvezi z vknjižbo lastninske pravice na dolžnika, ki se je zacel prej, sodišce prve stopnje v obravnavanem primeru ni imelo pravne podlage za prekinitev postopka izvršbe. Zaznamba sklepa o izvršbi in nadaljnji tek izvršilnega postopka bi bila tako v obravnavanem primeru odvisna od odlocitve sodišca o prej vloženem predlogu.

Sodba nº I Cpg 1413/2003 of Gospodarski oddelek, March 16, 2004

Protipravno je lahko vsako ravnanje, katerega predvidljiva posledica

Sklep nº II Cp 228/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 16, 2004

Dolžnik ob vložitvi ugovora 6.2.2001 ni mogel navajati, da je bil pasiven družbenik, ker ta razlog pred odlocbo Ustavnega sodišca še ni bil aktualen in z njim takrat ne bi uspel. Vendar po pravnomocnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, s katerim mu je bilo naloženo placilo, ne more vec uveljavljati ugovornega razloga iz 12. tocke prvega odstavka 55. clena ZIZ v zvezi s prvim odstavkom 56. clena ZIZ.

Sklep nº Cp 1710/2001 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 16, 2004

Po 3.tocki prvega odstavka 86. clena ZZK sodišce dovoli vpis, ce so predložene listine, ki so predpisane za vpis, in ce so priloženi dokazi o izpolnitvi obveznosti po posebnih predpisih. V predmetni zadevi pa je že ob formalnem pregledu listine - izrocilne pogodbe ugotoviti, da ni podana oziroma ni priložen dokaz o odobritvi v smislu prvega odstavka 191. clena ZZZDR. Brez take odobritve pa tak pravni posel ne more predstavljati listine, predpisane za vpis v zemljiško knjigo, ker ni priložen d...

March 11, 2004

Sklep nº II Cpg 34/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 11, 2004

Dolžnik med drugim trdi, da upniku ne dolguje nicesar (zastaranje terjatve uveljavlja zgolj iz previdnosti). Te trditve pa ni mogoce razumeti drugace kot tako, da zanika obstoj poslovnega razmerja z upnikom, za zanikana dejstva pa objektivno niti ni mogoce predlagati dokazov. Ker je dokazno breme za obstoj poslovnega razmerja med strankama na upniku, je bilo v tej fazi postopka za obrazloženost ugovora dovolj, da je dolžnik obstoj razmerja z upnikom zanikal.

Sodba nº I Cpg 158/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 11, 2004

Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) pa je dolocal, da v dvostranskih pogodbah nobena stranka ni dolžna izpolniti svoje obveznosti, ce druga stranka ne izpolni ali ni pripravljena socasno izpolniti svoje obveznosti, razen ce je dogovorjeno ali z zakonom doloceno kaj drugega ali ce kaj drugega izvira iz narave posla.

Sklep nº I Cpg 71/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 11, 2004

Sklep o oprostitvi placila sodnih taks ucinkuje od dneva, ko je pri sodišcu vložen predlog za oprostitev, in velja za vse vloge in dejanja, za katera je po 4. in 5. cl. Zakona o sodnih taksah nastala obveznost tega dne ali pozneje.

March 10, 2004

Sklep nº Cp 209/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 10, 2004

Ugovor zastaranja je mogoce šteti kot nedopusten takrat, kadar je ob upoštevanju nacel vestnosti in poštenja (12. clen ZOR) in prepovedi zlorabe pravic (13. clen ZOR) mogoce zakljuciti, da je tak ugovor zastaranja zoper nacela javne morale. To pomeni, da mora biti ravnanje tožene stranke takšno, da je tožniku preprecilo pravocasno vložitev tožbe. Ce je tožnik tekom postopka zatrjeval, da je ugovor zastaranja nemoralen in s tem nedopusten, sodišce prve stopnje pa se do teh nacel ni opredelilo,...

Sklep nº I Cpg 94/2004 of Gospodarski oddelek, March 10, 2004

Upnika predlagata, da sodišce drugemu dolžniku prepove doloceno

Sodba nº I Cpg 1270/2001 of Gospodarski oddelek, March 10, 2004

Materialno pravo doloca, da v primeru, kadar je med dvema osebama vec

Sklep nº II Cp 402/2004 of Civilni oddelek, March 10, 2004

Ob razdelitvi solastnega stanovanja ima prednost za dodelitev

Sklep nº II Cp 2000/2003 of Civilni oddelek, March 10, 2004

Z vožnjo brez celade so nastale dolocene škodne posledice, ki jih ne

Sklep nº II Cp 1673/2003 of Civilni oddelek, March 10, 2004

Sodišce prve stopnje je prezrlo, da je bila kazen zaplembe premoženja

March 09, 2004

Sklep nº I Cp 439/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 09, 2004

Odgovor na vprašanje, ali je dogovor dedicev v zvezi s pricakovano dedišcino veljaven ali ne, oziroma ali ga bo zapušcinsko sodišce moralo povzeti v sklep o dedovanju po 3.odst. 214.cl. ZD je pravno vprašanje in to pravno vprašanje mora rešiti zapušcinsko sodišce samo.

Sklep nº I Cp 598/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 09, 2004

Drugotožena stranka je bila prodajalec stanovanja in kot prodajalec drugotožena stranka odgovorja za stvarne napake v smislu dolocb 478. cl. ZOR, vendar pa bi sodišce prve stopnje moralo pri odlocanju o tem ali je drugotožena stranka za stvarne napake tožeci stranki odgovorna, upoštevati roke, ki jih zakon doloca za jamcevalne zahtevke.

Sklep nº I Cp 240/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 09, 2004

Pri zamudni sodbi se fingira, da toženec, ki na tožbo ne odgovori, priznava navedbe tožnika. Po mnenju pritožbenega sodišca je zato takšno sodbo mogoce izpodbijati tudi zaradi zmote. Tožena stranka na tožbo ni odgovorila, ker je bila v zmoti - tožeca stranka ji je obljubila, da bo tožbo (zaradi placila) umaknila.

March 04, 2004

Sodba nº I Cpg 151/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 04, 2004

1. Socasna izpolnitev obveznosti stecajnega dolžnika oz. njena izpolnitev vnaprej, nima za posledico zmanjšanja bodoce stecajne mase, ker se v takšnem primeru vrednost premoženja ne spremeni, ampak se le izkazuje v drugacni pojavni obliki. 2. Vednost druge stranke za dolžnikovo slabo ekonomsko-financno stanje se glede na 2. tc. 4. odst. 125. cl. ZPPSL domneva, ce je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo predloga za zacetek stecajnega postopka. ZPPSL v...

Sodba nº I Cpg 156/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 04, 2004

Kupec, ki trdi, da ima blago, ki ga je prevzel od prodajalca, kakšno napako, ki je z obicajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoce opaziti (skrita napaka), mora o njej, kadar gre za gospodarsko pogodbo, obvestiti prodajalca nemudoma, ko napako opazi. V obvestilu o napaki mora kupec natancneje opisati napako in zahtevati od prodajalca, da stvar pregleda. ZOR ne doloca, da mora biti obvestilo o napaki podano pisno, zato da je veljavno.

Sodba nº I Cpg 638/2001 of Gospodarski oddelek, March 04, 2004

Tudi izjava, ki je izražena s stopnjo verjetnosti in ima negativno

Sodba nº I Cpg 1159/2002 of Gospodarski oddelek, March 04, 2004

Ocitano protipravno dejanje naj bi po tožbenih trditvah poseglo v

March 03, 2004

Sklep nº Cp 1242/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 03, 2004

Samo dejstvo, da je bila v zapušcinskem postopku upnikova terjatev ugotovljena v sklepu o dedovanju, še ne pomeni, da je na podlagi takega sklepa o dedovanju mogoce predlagati izvršbo zoper zapustnikove dedice. Sklep o dedovanju (ki je praviloma le ugotovitvena odlocba in dajatvenih izrekov ne vsebuje) je namrec lahko izvršilni naslov samo v tistem primeru, kadar vsebuje vse sestavine, ki jih doloca 21. clen ZIZ.

Sodba nº I Cp 487/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 03, 2004

Namen povrnitve škode je vzpostavitev stanja pred škodnim ravnanjem in ker so bila zemljišca pred odvzemom kmetijska, je potrebno oceniti vrednost teh zemljišc kot kmetijskih zemljišc in to po cenah, ki so jih ta zemljišca dosegala na trgu.

Sklep nº II Cp 316/2004 of Civilni oddelek, March 03, 2004

Ce stranka ob vložitvi tožbe ne predloži potrdila o placani taksi za

Sodba nº in sklep I Cp 1711/2003 of Civilni oddelek, March 03, 2004

S sodbo o pripoznavi je sodišce ugotovilo obstoj služnostne pravice

March 02, 2004

Sklep nº I Cp 326/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 02, 2004

Odlocilno dejstvo, ki ga je sodišce moralo ugotavljati v postopku je torej bilo, ali je tožena stranka opustila obveznost poskrbeti za postavitev prometnega znaka, ki bi opozarjal na divjad na cesti. To dejstvo pa je bilo, med pravdnima strankama sporno. Po 454. cl. ZPP pa lahko sodišce izda odlocbo brez razpisa naroka le v primeru, ce med strankama dejansko stanje ni sporno.

March 01, 2004

Sodba nº I Cp 382/2004 of Civilni oddelek, March 01, 2004

Odgovorni urednik mora objaviti popravek brez sprememb in dopolnil

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners