Višja Sodišča: Opinions issued on April 2004

April 29, 2004

Sklep nº I Cp 773/2004 of Civilni oddelek, April 29, 2004

Pri umiku tožbe je pravno relevantno dejstvo za povracilo stroškov le, ali je tožeca stranka umaknila tožbo takoj potem, ko je tožeca stranka izpolnila tožbeni zahtevek. Ce je ta okolišcina podana, je tožeca stranka upravicena do povracila pravdnih stroškov, ne glede na dejstvo, ali je bila morebiti tožba vložena neutemeljeno.

Sklep nº III Cp 849/2004 of Civilni oddelek, April 29, 2004

Enoletni rok, v katerem lahko upniki zahtevajo izpolnitev obveznosti iz registra izbrisane družbe brez likvidacije od njenih družbenikov, je zastaralni rok. S potekom tega roka upniki izgubijo pravico zahtevati izpolnitev od družbenikov. Na tek tega roka vpliva tudi zadržanje po odlocbi Ustavnega sodišca RS, št. U-I-135/00-60, z dne 23.5.2002.

April 28, 2004

Sodba nº I Cp 504/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 28, 2004

Tožnik je nameraval vilice razširiti z uporabo lastne fizicne sile, tako da je z levo roko dvignil varnostni zatic pri vilicarju, z desno pa potisnil vilico, da bi jo razširil. Ker se je vilica zataknila, je tožniku spodrsnilo roko. Rocno širjenje vilic z uporabo lastne fizicne sile na vilicarju, ki ne obratuje, pri cemer gre za redno opravilo, ki ga opravlja vilicarist veckrat dnevno, ni nevarna dejavnost.

Sklep nº R 129/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 28, 2004

Ker terja tožeca stranka v tej zadevi od tožene stranke placilo zaostale najemnine, placilo obratovalnih stroškov in škode zaradi negospodarne rabe najetega stanovanja, gre za spor iz najemnega razmerja. Glede na tak pravni temelj zahtevka je pristojno za odlocanje v tem sporu Okrajno sodišce v Kopru, ceprav znaša vrednost spornega predmeta vec kot 2.000.000,00 SIT.

Sklep nº II Cp 63/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 28, 2004

Navedbe, da sodišce ne bi smelo dovoliti izvršbe na nepremicnine dolžnika, ker gre za kmetijska zemljišca, ki po 1. odst. 177. cl. ZIZ ne morejo biti predmet izvršbe, saj se z njimi dolžnik preživlja, so takšne navedbe, ki se ticejo predmeta izvršbe in se ne nanašajo na samo terjatev. Zato s temi navedbami dolžnik ne more uspešno uveljavljati ugovornega razloga po izteku roka iz 1. odst. 56. cl. ZIZ.

April 22, 2004

Sodba nº in sklep I Cpg 307/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 22, 2004

1. Smisel izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj zgolj z izdajo ugotovitvene sodbe, ne bi bil dosežen, saj takšna ugotovitvena sodba še ne vzpostavlja stanja, ki bi tožeci stranki omogocala poplacilo njenih terjatev. 2. Doloceno dejanje je skladno z dolocili ZOR izpodbojno, ce obstoji škodovalni namen ali neopravicljiva nevednost dolžnika, da s tem škoduje upniku in (kumulativno) da je pridobitelj za ta škodovalni namen zoper upnike vedel ali bi zanj moral vedeti.

April 21, 2004

Sklep nº I Cp 472/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 21, 2004

Uvedba predhodnega upravnega postopka pred geodetsko upravo ni procesna predpostavka za vodenje sodnega postopka za ureditev meje po pravilih Zakona o nepravdnem postopku.

Sodba nº I Cp 342/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 21, 2004

Toženec je za odpravo škode na motorju, ki ni bil njegova last, nedvomno imel pravni interes, zato je prešla ob izpolnitvi (odpravi škode) terjatev lastnika motornega kolesa iz naslova odškodnine za škodo na motorju nanj.

Sodba nº I Cp 461/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 21, 2004

Odškodnina v znesku 250.000,00 SIT bi bila taka, ki bi predstavljala primerno setisfakcijo glede na ugotovljene okolišcine pri sami razžalitvi, vsebino izrecenih besed, ugotovljene tožnicine duševne bolecine in bi bila ob tem ustrezno umešcena v okvir odškodnin v primerljivih odškodninskih zadevah.

Sodba nº I Cp 480/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 21, 2004

V konkretnem primeru je tožnik od toženca s tožbo zahteval placilo odškodnine za negmotno in gmotno škodo, ki jo je utrpel, ko ga je toženec dne 4.9.1999 hudo telesno poškodoval, s tem, da ga je s pestmi veckrat udaril v obraz in ga nato ležecega na tleh še veckrat z nogami brcnil v predel obraza, pri cemer je tožnik utrpel zlom desne celjustne kosti, zlom desne licnice, zlom nosne kosti ter rano na nosu in nad desno obrvjo. Po oceni pritožbenega sodišca je priznana odškodnina v višini 2.000....

Sklep nº II Cp 155/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 21, 2004

Ce je bilo stanovanje kupljeno v casu trajanja zakonske zveze velja zanj zakonska presumpcija iz 59.cl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). To dejstvo pa ne preprecuje konkretne izvršbe, v kateri upnik zahteva izvršbo na zastavljeni stvari.

Sklep nº I Cp 464/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 21, 2004

Zacasna odredba ni sredstvo, s katerim bi se lahko zavarovali pravdni stroški, ki bodo toženi stranki nastali v pravdi, ker to zavarovanje ureja specialni predpis.

Sklep nº I Cp 567/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 21, 2004

Ker zahteva za varstvo zakonitosti ni pravno sredstvo, ki bi bilo v rokah pravdne stranke, tudi stroški, ki so nastali stranki s tem, ko je dala pobudo državnemu tožilstvu, niso pravdni stroški stranke, ki bi jih lahko terjala od druge stranke.

Sklep nº I Cp 591/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 21, 2004

Pri presoji, ali so podani pogoji za oprostitev placila taks, se upoštevajo vse okolišcine, ki opredeljujejo premoženjski položaj stranke. Na tega vpliva tudi denarna odškodnina, ki je bila izplacana oškodovancu, pa ceprav za nepremoženjsko škodo, ki ima po svoji naravi znacaj satisfakcije.

Sodba nº I Cp 876/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 21, 2004

Cetudi je toženka pri gradnji svoje stanovanjske hiše odstopila od pogojev lokacijskega dovoljenja, predmetni dogovor, ki je bil sklenjen za ureditev okolice gradnje, ni v nasprotju z ustavnimi naceli, s prisilnimi predpisi in tudi ne v nasprotju z moralo, zato takšen dogovor ni nicen.

Sodba nº I Cp 901/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 21, 2004

Tožena stranka ni podala izrecne izjave, da privoli v spremembo tožbe, vendar pa se je v obravnavanje spustila po spremenjeni tožbi. S tem, ko se je tožena stranka spustila v obravnavanje po spremenjeni tožbi, pa se šteje, da je privolila v spremembo.

Sodba nº I Cpg 246/2002 of Gospodarski oddelek, April 21, 2004

Neutemeljene so pritožbene trditve, da iz Pogojev AKL-OBR-P sploh ni

Sodba nº I Cpg 1020/2002 of Gospodarski oddelek, April 21, 2004

Restitucija v naravi je predpisana primarno. Ce primarna obveznost ni

Sklep nº III Cp 689/2004 of Civilni oddelek, April 21, 2004

Javna dražba v postopku za prisilno ali izvršilno prodajo solastne stvari, to je prodajo solastne stvari po dolocbah ZIZ, naj se opravi brez sodelovanja solastnikov kot potencialnih kupcev, saj bi se v nasprotnem primeru dovolila ena izmed oblik fizicne delitve solastne stvari, za katero je bilo nujno pred tem že ugotovljeno, da ni mogoca.

Sklep nº III Cp 155/2004 of Civilni oddelek, April 21, 2004

Vse terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomocno sodno odlocbo, v skladu s 379. clenom ZOR, zastarajo v desetih letih. Vse obcasne terjatve, ki izvirajo iz takšnih odlocb, pa zastarajo v triletnem roku, dolocenem za zastaranje obcasnih terjatev. Obcasne terjatve so lahko glavne ali stranske. Primer glavne obcasne terjatve ali terjatve, s katero se crpa sama pravica, je terjatev preživljanja.

Sodba nº in sklep II Cp 2100/2003 of Civilni oddelek, April 21, 2004

Tožeca stranka svoj obrestni zahtevek, natancneje zacetek teka

Sklep nº II Cp 676/2004 of Civilni oddelek, April 21, 2004

Sodišce prve stopnje je res napacno uporabilo omenjene dolocbe ZPP,

Sodba nº II Cp 1808/2003 of Civilni oddelek, April 21, 2004

Pravilno je materialnopravno stališce o veljavnosti zakupne pogodbe

April 20, 2004

Sodba nº in sklep I Cpg 316/2004 of Gospodarski oddelek, April 20, 2004

Po Zakonu o stavbnih zemljišcih (Ur. l. RS, 44/97 s spremembami in

Sklep nº I Cp 620/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 20, 2004

Sodišce prve stopnje je napacno zacelo zemljiškoknjižni postopek že 29.1.2003 in plombiralo predlog za razširitev izvršbe na nepremicnino vl. št. ... k.o. J.. Po prvem odstavku 170. clena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ (Ur. l. RS, št. 51/98 - 75/02) se v zemljiški knjigi zaznamuje šele sklep o izvršbi (oziroma sklep o razširitvi izvršbe na drugo nepremicnino), ne pa že predlog za izvršbo. Pravno dejstvo zacetka izvršilnega postopka (ko se z izdajo sklepa o izvršbi zacne izvršba v ožjem...

April 15, 2004

Sklep nº I Cpg 109/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 15, 2004

Le v primeru, ce je mogoce z gotovostjo zatrjevati, da v nacrtu financne reorganizacije (NFR) navedene metode ne bodo odpravile vzrokov, zaradi katerih je bil nad dolžnikom zacet postopek prisilne poravnave, prihaja v poštev ustavitev postopka prisilne poravnave iz razloga, navedenega v 3. tocki 1. odstavka 34. clena ZPPSL. Realnost predpostavk nacrta financne reorganizacije se ne presoja le le v casu ob njegovi predložitvi sodišcu, ampak ves cas, dokler obstaja možnost predlagati ustavitev p...

Sodba nº I Cpg 191/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 15, 2004

Skladno s 3. odst. 311. cl. ZPP se lahko izda sodba, s katero se tožena stranka obsodi, da mora izrociti stvari, ki so bile dane v najem, še preden preneha to razmerje.

Sodba nº I Cpg 183/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 15, 2004

1. Za uspešnost tožbe iz 37. cl. tedaj veljavnega Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih mora tožeca stranka dokazati, da ima lastninsko pravico na stvareh, katerih vrnitev zahteva in da so stvari v dejanski oblasti toženca. 2. Na poznejših narokih za glavno obravnavo lahko stranke navajajo nova dejstva in predlagajo nove dokaze le, ce jih brez svoje krivde niso mogle navesti na prvem naroku. Stranka mora okolišcine v zvezi s tem zatrjevati na takšen nacin, da je njene trditve mogoce ...

Sklep nº I Cpg 18/2003 of Gospodarski oddelek, April 15, 2004

Tožba se po definiciji sestoji iz zahtevka (predlog), trditev o

Sodba nº I Cpg 643/2002 of Gospodarski oddelek, April 15, 2004

Nacelo omejenega retroaktivnega ucinka razveljavitve zakona po

Sklep nº I Cpg 144/2002 of Gospodarski oddelek, April 15, 2004

Pogodbeno dogovorjeno arbitražno reševanje sporov iz pogodbe sodi v

Sodba nº Kp 1013/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, April 15, 2004

Prvostopno sodišce ni bistveno kršilo dolocb kazenskega postopka iz 8. tocke prvega odstavka 371. clena ZKP, saj odkrivanje storilcev s pomocjo albuma fotografij že ovadenih oseb in njihova prepoznava, ne predstavlja dokaza, ki bi bil pridobljen s kršitvijo z Ustavo dolocenih clovekovih pravic in temeljnih svobošcin. Na podlagi 59. clena Zakona o policiji upravlja policija med drugim tudi evidenco osebnih podatkov ovadenih oseb. Ta pa v skladu z 8. alineo 61. clena istega zakona vsebuje tropo...

April 14, 2004

Sodba nº I Cp 285/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 14, 2004

Celoten I. paket kot tak brezhibno deluje in ga je mogoce normalno uporabljati na racunalniku tožece stranke, vkljucno z delovanjem S. paketa. Zgolj instalacija S. paketa na racunalnik tožece stranke je zahtevala doloceno strokovno znanje, v posledici cesar ne tožeci ne toženi stranki ni uspela instalacija S. paketa. Tako sploh ne gre za vprašanje obstoja stvarne napake, temvec za vprašanje instalacije S. paketa na tožnikov racunalnik.

Sodba nº I Cp 808/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 14, 2004

Da je toženec kredit po razvezi zakonske zveze sam placeval in koliko je tega kredita odplacal, na stvarnopravni zahtevek, to je na višino deleža na skupnem premoženju, ne vpliva. Za odplacilo kredita po prenehanju zakonske skupnosti pa ima lahko toženec le obligacijski zahtevek, nikakor pa ne stvarnopravnega. Ker pa je bilo stanovanje tekom pravdnega postopka prodano ima tožnica do toženca denarno terjatev.

Sodba nº I Cp 1568/2003 of Civilni oddelek, April 14, 2004

Tožnica torej v svoji oskrbi in varstvu ni prikrajšana. Ce se torej pogodba v razmerju do nje izvršuje, nima pravice zahtevati razveze pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, pa ceprav to obveznost s strani preživljalcev izpolnjuje le eden od njih.

Sklep nº III Cp 533/2004 of Civilni oddelek, April 14, 2004

Tretji navaja, da je lastnik sporne nepremicnine na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene z dolžnico. Obenem pa zatrjuje, da lastninske pravice ni mogel vknjižiti v zemljiško knjigo, saj je v zemljiški knjigi vknjižena prepoved odsvojitve in obremenitve v korist V.M. Iz navedb tretjega je torej razvidno, da obstaja ovira za prenos lastninske pravice na tretjega. Ker je bila v casu sklenitve omenjene prodajne pogodbe v zemljiški knjigi že vknjižena prepoved odsvojitve in obremenitve, v zvezi z u...

Sklep nº III Cp 55/2004 of Civilni oddelek, April 14, 2004

Kadar se v izvršilnem postopku postavi predhodno vprašanje, ali je nepremicnina, na kateri je predlagana izvršba, dolžnikova last ali ne, mora izvršilno sodišce postopek prekiniti in upniku omogociti (primeren rok za) vložitev tožbe, s katero bo zahteval vpis lastninske pravice na dolžnika.

Sodba nº in sklep II Cp 653/2004 of Civilni oddelek, April 14, 2004

Upravljalec smucišca je kršil dolocbo 3. alinee 11. clena ZVSS.

April 13, 2004

Sklep nº I Cp 1746/2004 of Civilni oddelek, April 13, 2004

Sklep o dedovanju je sodišce prve stopnje pritožnici poslalo na

Sklep nº I Cp 589/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 13, 2004

Tovornjak je osnovno sredstvo avtoprevoznika, zato so pravni posli v zvezi z nabavo ali odtujevanjem tovornjaka v zvezi z njegovo pridobitno dejavnostjo.

Sklep nº I Cp 442/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 13, 2004

V postopku odlocanja o predlogu za obnovo postopka sodišce še ne odloca o tem ali novo zatrjevano dejstvo v resnici obstoji. Zadošca verjetnost, da bi ob predpostavki njegove resnicnosti lahko bila izdana za stranko ugodnejša odlocba. Vendar mora stranka vsaj zatrjevati, ne le dvomiti, da novo dejstvo obstoji.

April 11, 2004

Sodba nº Cpg 235/2007 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 11, 2004

Po določilu 2. odst. 1022. čl. ZOR lahko nakazanec, ki je sprejel nakazilo (tožena stranka), uveljavlja proti prejemniku nakazila (tožeči stranki) samo tiste ugovore, ki se nanašajo na veljavnost sprejema, ugovore, ki temeljijo na vsebini sprejema ali na vsebini samega nakazila, ter ugovore, ki jih ima osebno proti njemu. V obravnavanem primeru je tožena stranka proti tožeči stranki uveljavljala ugovor nekvalitetno izvedenih keramičarskih del. Glede teh del pa je bila tožeča stranka v pogodbe...

April 09, 2004

Sklep nº II Cp 474/2004 of Civilni oddelek, April 09, 2004

Ustavno sodišce je odlocilo, da je treba osebam, ki so bile s

April 08, 2004

Sklep nº I Cpg 179/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 08, 2004

1. Pri "navadni" komisiji komisonar ni odgovoren za izpolnitev obveznosti svojega sopogodbenika. Takšna njegova odgovornost je vzpostavljena le pri "del credere" komisiji, vendar le v primeru, ce je komisionar posebej jamcil, da bo sopogodbenik svoje obveznosti izpolnil. 2. Katera dejstva šteje za dokazana, odloci sodišce po svojem prepricanju na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka. Navedeno dolocilo zavezuje ...

Sklep nº I Cpg 178/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 08, 2004

Za izracun takse opredeliti vrednost zahtevka ob vložitvi tožbe s številom tock, tako dolocena vrednost v tockah pa ostaja nespremenjena ves cas postopka (razen ce ne pride do spremembe vrednosti med postopkom po 25. cl. ZST). Takse za vsako posamicno dejanje sodišca ali stranke v tem postopku se izracunavajo z upoštevanjem vrednosti tocke na dan nastanka taksne obveznosti.

Sklep nº I Cpg 42/2004 of Gospodarski oddelek, April 08, 2004

Ni logicno, da bi stranki predpogodbe, ki sama še ni podala pravno

Sodba nº I Cpg 523/2002 of Gospodarski oddelek, April 08, 2004

Ker je ustavno sodišce vtoževano placilo kvalificiralo kot javno

Sodba nº II Cp 1112/2004 of Civilni oddelek, April 08, 2004

Zahtevana velika hitrost pri delu pomeni povecan riziko za nastanek

Sodba nº II Cp 392/2004 of Gospodarski oddelek, April 08, 2004

Dolocba 54. clena ZZZPB kogentno doloca, kdaj lahko Zavod za

April 07, 2004

Sodba nº I Cpg 1208/2002 of Gospodarski oddelek, April 07, 2004

Zmota v predstavi, kako bo izjava o pripoznavi ucinkovala na

Sodba nº in sklep I Cpg 462/2002 of Gospodarski oddelek, April 07, 2004

Prvostopenjsko sodišce pa je ugotovilo zgolj dejstvo, da so bile

Sodba nº I Cpg 734/2001 of Gospodarski oddelek, April 07, 2004

Tožeca stranka kot koncesionar je imela pravno podlago, da sprejme v

Sklep nº III Cpg 18/2004 of Gospodarski oddelek, April 07, 2004

Institut pravnomocnosti izkljucuje nadaljnje razpravljanje o spornem

Sklep nº I Cp 648/2004 of Civilni oddelek, April 07, 2004

Lastnik stanovanja ima pravico do proste razpolage stanovanja šele po izselitvi tistega, ki ima pravico do uporabe stanovanja, cetudi se ta izseli šele po preteku enoletnega roka od uveljavitve SZ. Ce se imetnik pravice uporabe stanovanja namrec po poteku enoletnega roka še ni izselil, ker mu zavezanec za to še ni priskrbel primernega stanovanja, se mu pravica do uporabe stanovanja podaljša vse do izselitve in ves ta cas je dolžan za stanovanje placevati neprofitno najemnino. Razliko do profi...

April 06, 2004

Sklep nº in sodba I Cp 454/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 06, 2004

Kljub odsotnosti formalnega bolniškega staleža in kljub opravljanju nekaterih nujnih del je tožnicino stanje mogoce okvalificirati kot prehodno nesposobnost za delo.

Sklep nº III Cpg 25/2004 of Gospodarski oddelek, April 06, 2004

Odločitev o tem, da se izplačilo nagrade naloži dolžniku, je v nasprotju z določbo 1. odst. 19. člena ZPPSL, po kateri se stroški upravitelja in njegova nagrada za delo poravnajo iz položenega predujma.

Sklep nº I Cpg 565/2003 of Gospodarski oddelek, April 06, 2004

Tožbe ni mogoce umakniti in se tožbenemu zahtevku ni mogoce

April 04, 2004

Sklep nº II Cp 340/2004 of Civilni oddelek, April 04, 2004

Ce se pravda konca s sodno poravnavo, velja pravilo, da vsaka stranka

April 02, 2004

Sodba nº II Cp 1703/2003 of Civilni oddelek, April 02, 2004

Pristne valutne terjatve med rezidenti so prepovedane (1. odst. 18.

April 01, 2004

Sodba nº I Cpg 169/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 01, 2004

Ustavno sodišce RS je uporabo dolocil o odgovornosti družbenikov za obveznosti iz sodnega registra izbrisanih družb na podlagi 4. in 5. odst. 27. cl. Zakona o financnem poslovanju podjetij v zv. s 3. odst. 394. cl. Zakona o gospodarskih družbah, omejilo na družbenike, ki so v smislu obrazložitve ustavne odlocbe, odgovorni za obveznosti izbrisane družbe.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners