Višja Sodišča: Opinions issued on May 2004

May 27, 2004

Sodba nº I Cpg 513/2003 of Gospodarski oddelek, May 27, 2004

Res je, da je v razmerju med oškodovancem in pravdnima strankama kot

May 26, 2004

Sklep nº II Cp 22/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 26, 2004

Predlog za novo sredstvo izvršbe samo zaradi odprtja transakcijskega racuna in zaprtja prejšnjih racunov (na katerih je bila že dovoljena izvršba) ni dopusten, saj je izvršba s tem sredstvom oz. predmetom izvršbe že v teku, zato tudi ni podana upnikova pravna korist za vložitev takega predloga.

Sklep nº I Cp 634/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 26, 2004

Podpisa na pooblastilu, ki ga je tožeca stranka predložila na termicnem papirju, ni mogoce šteti kot izvirnega podpisa tožnika, saj predloženo pooblastilo, ki naj bi bilo poslano pooblašcenki po faksu, ni overjeno v skladu s pogoji, ki jih doloca Zakon o elektronskem poslovanju oz. drugem sodobnem informacijskem poslovanju.

Sodba nº I Cp 624/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 26, 2004

S prilagoditvijo tožbenega predloga dejanskim okolišcinam kot so obstajale po stanju zadnje obravnave tožnik ni spremenil tožbe v smislu 184. cl. ZPP, saj pomeni cesija samo personalno ne pa tudi vsebinsko spremembo terjatve.

Sklep nº I Cp 980/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 26, 2004

Tožnik je v tožbi logicno pojasnil, zakaj listinskega dokaza nima. Ob odsotnosti drugih listinskih dokazov bi moralo sodišce izvesti tiste, ki jih je tožnik predlagal v tožbi, t.j. v nadaljevanju postopka zaslišati price in šele nato presoditi utemeljenost predlagane zacasne odredbe.

Sklep nº IV Cpg 14/2004 of Gospodarski oddelek, May 26, 2004

Materialnopravno je sodišce prve stopnje pravilno presojalo obstoj

Sodba nº in sklep I Cpg 1401/2003 of Gospodarski oddelek, May 26, 2004

ZIZ take dolocbe, ki bi napotovala na uporabo 437. clena ZPP, ne pozna, dolocba 15. clena ZIZ pa glede na posebno ureditev iz 2. odst. 62. clena ZIZ tudi ne pride v poštev. (Obrazložen) ugovor, da ni bilo pogojev za izdajo sklepa o izvršbi, je tako izenacen z vsemi drugimi ugovori, glede katerih je nadaljnji postopek urejen v 2. odst. 62. clena ZIZ.

Sodba nº II Cp 1764/2003 of Civilni oddelek, May 26, 2004

Ce povzroci škodo voznik nezavarovanega motornega vozila, odgovarja

May 23, 2004

Sodba nº Cp 269/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 23, 2004

Do škodnega dogodka je prišlo med obveznim služenjem vojaškega roka, ko je vojaka pri opravljanju vojaških obveznosti, poškodoval drug vojak. Zato je sodišce prve stopnje pravilno upoštevalo dolocbi 170. in 171. cl. ZOR.

May 21, 2004

Sodba nº I Cpg 230/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 21, 2004

Posel med pravdnima strankama je potekal tako, da je leasingojemalec izbral predmet leasinga oz. poiskal dobavitelja, slednji pa je tožeci stranki izdal predracun, katerega je tožeca stranka placala. Provizija tožene stranke v tem poslu je znašala 230.000,00 ali 240.000,00 SIT. Glede na navedeno je bila torej med pravdnima strankama ocitno sklenjena komisijska pogodba.

May 20, 2004

Sklep nº Cp 344/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 20, 2004

Izjemoma je možen predcasen obracun, ce izvršitelj že v obracunu izkaže izjemne pogoje za obracun pred koncem izvršilnega postopka.

Sodba nº I Cpg 681/2002 of Gospodarski oddelek, May 20, 2004

Že po splošnih odškodninskih nacelih lahko vsak zahteva povrnitev

Sklep nº III Cp 930/2004 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Zastaralni rok za izpolnitev terjatve, ki je naloženo s sodbo, pricne teci s potekom paracijskega roka, ce paracijskega ni, pa naslednji dan po vrocitvi odlocbe.

Sodba nº Kp 457/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, May 20, 2004

Zagovornik obdolženca uveljavlja bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka iz clena 371/II ZKP, ker meni, da obdolžencu ocitano dejanje, ni kaznivo dejanje. V izreku napadene sodbe namrec pogreša navedbo neupraviceno reproduciranih avtorskih del ter trdi, da se zaradi tega obdolženec ni mogel uspešno zagovarjati. Navedena kršitev pa ni podana, saj navedba, na škodo katerih avtorjev so bile kršene avtorske pravice, ni znak kaznivega dejanja izkorišcanja avtorskega dela po dolocilu clena 159 ...

May 19, 2004

Sklep nº II Cpg 494/2004 of Gospodarski oddelek, May 19, 2004

Višina osnovnega kapitala, ki je vpisan v sodni register, ne odraža

Sklep nº III Cp 493/2004 of Civilni oddelek, May 19, 2004

Tretji v pritožbi zmotno meni, da je sodišce prve stopnje štelo, da ni verjetno izkazal lastninske pravice na sporni nepremicnini. Sodišce prve stopnje mora namrec glede na dolocbo drugega odstavka 65. clena ZIZ v primeru, ce tretji verjetno izkaže pravico, ki preprecuje zavarovanje, upnik pa kasneje izjavi, da ugovoru nasprotuje, ugovor zavrniti. Tretji pa bo sedaj lahko v roku trideset dni od pravnomocnosti tega sklepa zacel pravdo za ugotovitev, da zavarovanje na sporni nepremicnini ni dop...

Sodba nº in sklep II Cp 1569/2003 of Civilni oddelek, May 19, 2004

Z vpisom v sodni register družba pridobi lastnost pravne osebe (1.

Sodba nº in sklep II Cp 1521/2003 of Civilni oddelek, May 19, 2004

Pogodbene obresti, višje od tistih, ki jih dovoljuje 1. odstavek 399.

Sodba nº II Cp 2011/2003 of Civilni oddelek, May 19, 2004

Kdaj pride tožena stranka v zamudo, pove 186. clen ZOR. Glede na

May 18, 2004

Sklep nº Cp 806/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 18, 2004

Pri razdelitvi stroškov za porabo vode se je sodišce prve stopnje nepravilno oprlo na dolocbe Pravilnika o preskrbi s pitno vodo na obmocju Obcine Celje, ki je bil sprejet v casu, ko še ni veljal SZ, ki je na novo uredil upravljanje o vec stanovanjskih hišah.

May 15, 2004

Sodba nº Cp 286/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 15, 2004

Pri ugotavljanju zdravnikove odgovornosti je potrebno ugotoviti ali je nastala škoda na zdravju posledica njegove strokovne napake ali pa je do nje prišlo zaradi nepricakovanih komplikacij med ali po operaciji. Samo ravnanje v nasprotju z deontološko stroko pomeni zdravnikovo napako. Ravnanje je lahko aktivno ali pasivno.

May 13, 2004

Sklep nº Cp 710/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 13, 2004

Ce je spor o pravici že pravnomocno koncan v škodo tožnika, tožnik nima vec pravne osnove za posestno varstvo.

Sklep nº Cp 1014/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 13, 2004

Pomembnost ugotovitve casa smrti tožene stranke za presojo pomena smrti tožene stranke na potek pravdnega postopka.

Sklep nº Cp 681/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 13, 2004

Za pravilno uporabo 73. clena ZDen je bistveno, ali je bila nepremicnina pridobljena odplacno, kar pomeni, da je pridobitelj v zameno dal nasprotno izpolnitev.

Sklep nº Cp 629/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 13, 2004

Zaradi smrti dolžnika so vse njegove pravice iz materialnega in procesnega razmerja prešle na njegove naslednike po samem zakonu. Dovolj je ugotovitev, da so vsi pritožniki na podlagi pravnomocnega sklepa o dedovanju ugotovljeni kot dedici po pok. dolžniku. Vse ostalo, kar se nanaša na vprašanje vrednosti zapušcine in terjatve tega postopka, pa ni predmet tega pritožbenega postopka, saj se ta vprašanja vsebinsko navezujejo na fazo opravljanja izvršbe.

Sklep nº Cp 621/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 13, 2004

Predlog za izvršbo, ki ne vsebuje vsega, kar doloca Zakon o izvršbi in zavarovanju, da bi ga bilo mogoce obravnavati, je nepopoln. Ce ga upnik ne dopolni, ga je potrebno zavreci.

Sklep nº Cp 723/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 13, 2004

Ce se upnik pritoži zoper stroškovno odlocbo, ki je v izpodbijanem sklepu ni, zoper poseben sklep, s katerim je bilo odloceno o istih stroških, pa se ni pritožil, se pritožba zavrže kot nedovoljena.

Sklep nº Cp 718/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 13, 2004

Ce je predlog za izvršbo vložil upnikov dedic (nakljucno z enakim imenom in priimkom), ki je tudi pooblastil odvetniško družbo, pa dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi ugovarja aktivno legitimacijo, je treba ugovoru ugoditi, sklep o izvršbi razveljaviti in predlog za izvršbo zavrniti.

Sklep nº Cp 752/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 13, 2004

Ce se dolžnik v obrazloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi sklicuje, da terjatev, ki je sicer izkazana s sporazumom o zavarovanju z zastavno pravico na nepremicnini, dejansko ni nastala, ker mu upnik nikoli ni nakazal sredstev po kreditni pogodbi, in za te navedbe predlaga dokaze, je treba v ugovornem postopku preveriti to dejstvo. Zato je treba sklep o zavrnitvi ugovora razveljaviti in vrniti zadevo sodišcu 1. stopnje v nov postopek. Tak ugovor je treba pred odlocitvijo o njem vrociti upniku...

Sklep nº Cp 509/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 13, 2004

Glede na ugovor prvotožene stranke bi moralo sodišce ocenjevati vsebino pogodbe v skladu z dolocbami cl. 99, 100, 101 Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Te dolocbe urejajo razlago pogodb in dolocajo, da se dolocila pogodbe uporabljajo tako kot se glasijo, pri razlagi spornih dolocil pa se ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temvec je treba iskati skupen namen pogodbenikov in dolocilo razumeti tako kot ustreza nacelom obligacijskega prava, ki so dolocena v tem zakonu....

Sklep nº Cp 485/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 13, 2004

Podana je absolutna bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka iz 11. tocke I. odst. 339. cl. ZPP. Sodišce je vodilo postopek zoper osebo, ki ni vec obstajala, zato tudi ni mogla dati pooblastila, tudi sodbo je vrocilo pooblašcencu, ki ni mogel biti pooblašcenec, saj je pooblastilo dala oseba, ki ni vec obstajala. Sodišce bi moralo postopek prekiniti po 205. cl .ZPP.

Sodba nº I Cpg 218/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 13, 2004

V skladu z 280. cl. ZOR so izpodbojna le dejanja, ki povzrocijo prikrajšanje upnika. V obravnavanem primeru so po tožbenih trditvah takšna izpodbojna dejanja tri prodajne pogodbe pri katerih pa je bila kupnina za prodane stvari primerna in je ustrezala tržni vrednosti, tožena stranka pa je kupnino davcnemu dolžniku placala na racun pri banki. Premicno premoženje davcnega dolžnika je torej le spremenilo obliko: iz stvari v denar. Zaradi navedenega ni podana situacija po 2. odst. 280. cl. ZOR.

Sodba nº I Cpg 222/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 13, 2004

Ker je tožena stranka uporabljala poslovni prostor tudi po datumu, ki je bil naveden v pogodbi, se po dolocilu 2. odst. 27. cl. Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP, Ur.l.SRS št. 18/74 s sprem.) šteje, da je pogodba obnovljena za nedolocen cas. Tožena stranka je zato dolžna tožeci stranki poravnati te svoje obveznosti za ves cas trajanja najema.

Sklep nº III Cpg 39/2004 of Gospodarski oddelek, May 13, 2004

Pogoji, ki jih doloca 1. odstavek 99. clena ZPPSL za pricetek in

Sodba nº I Cpg 213/2004 of Gospodarski oddelek, May 13, 2004

Revizijski organ ocitek o oškodovanju družbene lastnine tako izvaja

Sklep nº I Cpg 411/2004 of Gospodarski oddelek, May 13, 2004

V obravnavanem primeru sodišce tožbe in vabila na prvi narok za

Sklep nº I Cp 628/04 of Civilni oddelek, May 13, 2004

V primeru identicnih vprašanj civilna odlocba ni odvisna od tega, ali bo storilec kasneje kazensko obsojen, oziroma, tu kazenska sodba ne rešuje prejudicialnega vprašanja za civilnega sodnika. Le v primeru, ce je že prišlo do pravnomocne obsodilne sodbe kazenskega sodišca, pa je civilno sodišce vezano na takšno sodbo, vendar le glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti.

Sklep nº II Cp 458/2004 of Civilni oddelek, May 13, 2004

V funkciji ucinkovitega izvrševanja pravice do sodnega varstva je

Sodba nº in sklep II Cp 82/2004 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Ce je bila oškodovancu, glede na njegovo stanje, potrebna tuja pomoc,

May 12, 2004

Sklep nº II Cp 12/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 12, 2004

Ugovor dolžnika ne vsebuje pravno pomembnih dejstev, ki bi lahko imela za posledico zavrnitev tožbenega zahtevka, ce bi se izkazala za resnicna, kot tudi ne pravno relevantnih dokazov.

Sodba nº I Cp 1005/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 12, 2004

Pri tožniku ne gre za tako poslabšanje zdravstvenega stanja, ki po normalnem teku stvari ni bilo predvidljivo oz. ne gre za tako poslabšanje zdravstvenega stanja do kakršnega ob normalnem teku stvari sploh ne bi smelo priti, zato ne gre za novo škodo.

Sodba nº I Cp 511/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 12, 2004

Mož dolžnice iz izvršilnega postopka je družbenik te družbe, zato je predmet skupnega premoženja lahko samo njegov poslovni delež. Družba ne more odgovarjati za obveznosti dolžnice iz izvršilnega postopka, pa ceprav je bila ustanovljena v casu trajanja zakonske zveze dolžnice in edinega družbenika te družbe. Podjetje je pravno, vsebinsko in prostorsko loceno od lastnika.

Sodba nº I Cp 343/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 12, 2004

1. Osebnostna pravica do lastne podobe daje upravicencu možnost prepovedati uporabo slike. Za osebnostne pravice je tudi sicer znacilna njihova absolutnost, ucinkujejo zoper vsakogar in je tudi vsakomur prepovedan poseg v te pravice. Ugotovljeno pa je, da je prva toženka tista, ki je narocnik plakata in je odobrila njegovo uporabo v promocijske namene. Gre za poseg v osebnostno pravico, pravico tožnice do varovanja lastne podobe, le tožnica je tista, ki lahko odloca o tem ali se njena slika l...

Sodba nº in sklep I Cpg 1062/2002 of Gospodarski oddelek, May 12, 2004

Ker je pritožbeno sodišce ugotovilo, da je sodba sodišca prve stopnje

Sklep nº IV Cpg 48/2003 of Gospodarski oddelek, May 12, 2004

Z nastankom novih obcin iz "preminule" obcine je prišlo do pravnega

Sklep nº I Cp 2284/2003 of Civilni oddelek, May 12, 2004

Sodišce prve stopnje mora ob izdaji novega sklepa o razdelitvi pozneje najdenega premoženja najprej oceniti, ali je bila dana izjava po vsebini odpoved dedišcini - v tem primeru razdeli novo najdeno premoženje na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju - ali pa gre za izjavo o sprejemu dedišcine in odstopu dednega deleža sodedicu - v tem primeru pa sodišce odstopa glede novo najdenega premoženja ne sme upoštevati.

Sklep nº III Cp 395/2004 of Civilni oddelek, May 12, 2004

1. Sodišce ob izterjavi davcnih obveznosti na zastaranje pazi po uradni dolžnosti. 2. Dolocbe o zastaranju so materialnopravne narave in zanje velja prepoved retroaktivne veljave.

May 11, 2004

Sklep nº in sodba I Cpg 85/2004 of Gospodarski oddelek, May 11, 2004

Izpodbojna tožba iz 130. člena ZPPSL je tožba z dvema zahtevkoma: oblikovalnim (ki se v praksi pogosto nepravilno postavlja kot ugotovitveni, kar pa v tem kontekstu ni pomembno) in dajatvenim (vrnitvenim). Res je sicer, da vrnitveni zahtevek nastane šele z ugoditvijo oblikovalnemu zahtevku, toda če se že vnaprej izkaže, da je vrnitveni zahtevek neutemeljen, je zaradi tesne povezave med obema zahtevkoma (saj izpodbojna tožba brez enega od njiju sploh ni možna) treba zavrniti tudi oblikovalni (...

Sklep nº I Cpg 369/2004 of Gospodarski oddelek, May 11, 2004

Po jasnem stališcu odlocbe Ustavnega sodišca št. U-I-135/2000 z dne

May 06, 2004

Sodba nº I Cpg 199/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 06, 2004

Pravilno in v skladu z ZPP je takšno ravnanje, pri katerem sodišce prve stopnje v vabilu na narok za glavno obravnavo, tožeco stranko opozori na možnost, da lahko v 8 dneh od prejema vabila vloži pripravljalno vlogo, v kateri lahko odgovori na navedbe iz ugovora, toženo stranko pa da lahko v 8 dneh od prejema pripravljalne vloge tožece stranke, vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na navedbe tožece stranke.

Sodba nº in sklep I Cpg 207/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 06, 2004

V izreku je sodišce prve stopnje tam navedeni znesek stroškov naložilo v placilo tožeci stranki, ceprav je iz obrazložitve razvidno, da je situacija obratna in da je tožena stranka tista, ki mora tožeci stranki povrniti pravdne stroške. Pravnomocna pa postane zgolj tista odlocitev (tako v sodbi kot tudi v sklepu), ki je vsebovana v izreku, ne pa tudi v njegovi obrazložitvi.

Sklep nº I Cpg 373/2004 of Gospodarski oddelek, May 06, 2004

Iz zapisnika o glavni obravnavi z dne 25.3.2004, katerega sestavni

Sodba nº I Cpg 535/2002 of Gospodarski oddelek, May 06, 2004

V casu sklenitve pogodb je veljal v Republiki Sloveniji Zakon o

Sodba nº I Kp 440/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, May 06, 2004

Ali je obdolženka storila kaznivo dejanje z goljufivim namenom ali ne, ni pravno ampak dejansko vprašanje. Zato je sodišce prve stopnje, ko goljufivega namena pri obdolženki ni ugotovilo ravnalo prav, ko jo je oprostilo po 3. tocki prvega odstavka 358. clena ZKP, ker ji ni dokazano, da je storila kaznivo dejanje, ki ga je bila obtožena. Tako tudi ni nasprotja med izrekom in obrazložitvijo in uveljavljana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka, ni podana.

May 05, 2004

Sklep nº II Cp 136/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 05, 2004

Dolžniki nedeljive obveznosti so dispozitivni sosporniki. Nedeljivo obveznost lahko v celoti izpolni eden od dolžnikov po izboru upnika, ali vsi skupaj. Po dolocbi 1. odst. 414. cl. ZOR vsak dolžnik solidarne obveznosti odgovarja upniku za celo obveznost in lahko upnik zahteva njeno izpolnitev od kogar hoce, vse dotlej, dokler ni popolnoma izpolnjena, vendar pa obveznost preneha, ko jo en dolžnik izpolni in so vsi dolžniki prosti.

Sklep nº I Cp 264/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 05, 2004

Pravni pouk, da imajo udeleženci postopka pravico v roku treh mesecev po pravnomocnosti tega sklepa oz. od vrocitve sklepa sodišca druge stopnje, uveljavljati mocnejšo pravico v posebni pravdi, je nepravilen. Sodišce prve stopnje je namrec v bagatelnem mejnem sporu (in ob soglasju strank) urejalo mejo v skladu s 136. clenom ZNP, predvsem pa poskusilo urediti mejo na podlagi mocnejše pravice, zato je odlocitev nepravdnega sodišca dokoncna.

Sklep nº I Cp 351/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 05, 2004

Pri vrednosti zahtevka nad 100.000 tock je res doloceno, da znaša taksa 1 % od tolarske vrednosti, vendar najvec 20.000 tock v tolarski vrednosti, vendar pritožnik spregleda, da se pri vrednosti zahtevka nad 100.000 tock taksa obracuna v tockah (od 1 % tolarske vrednosti - v tockah).

Sodba nº I Cp 953/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 05, 2004

Po dolocbi 3. odst. 46. cl. takrat veljavnega Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), funkcionalno zemljišce za obstojece objekte doloci za urejanje prostora pristojen obcinski upravni organ. Odlocba obmocne geodetske uprave pa ni odlocba za urejanje prostora pristojnega obcinskega upravnega organa, zato ni mogoce reci, da je bilo z navedeno odlocbo doloceno funkcionalno zemljišce. Sodišce prve stopnje je v tej zadevi zato lahko upoštevalo le podatke navedene v javnih evi...

Sklep nº I Cp 388/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 05, 2004

Fidejkomisaricne substitucije Zakon o dedovanju ne dopušca, ZD v 229. cl. doloca neveljavnost take dolocbe v poslednjevoljni izjavi (oporoki), tudi ce bi bila vpisana v zemljiški knjigi. Fidejkomisaricna substitucija je torej pravno nedopustna in neupoštevna.

Sklep nº I Cpg 1196/2002 of Gospodarski oddelek, May 05, 2004

Sodišce prve stopnje ni odlocilo o podlagi postavljenega tožbenega

Sodba nº I Cpg 760/2002 of Gospodarski oddelek, May 05, 2004

Po 3. odst. 581. cl. ZOR je namrec najemnik (leasingojemalec)

Sodba nº I Cpg 1066/2002 of Gospodarski oddelek, May 05, 2004

Po oceni pritožbenega sodišča, sodišče prve stopnje pri presoji utemeljenosti tožbenega zahtevka, s katerim tožeča stranka vtožuje vrnitev plačanega zneska iz vnovčenih nalogov ni uporabilo določbe 211. člena ZOR, ki bi jo moralo uporabiti, kot je ugotovilo, da je tožeča stranka dopustila prenos sredstev s svojega računa na račun tožeče stranke, ne da bi se temu upirala ali nasprotovala, čeprav je njen zakoniti zastopnik vedel, da ga poroštvena izjava ne more zavezovati, ker je ni podpisal. T...

Sklep nº III Cp 1618/2004 of Civilni oddelek, May 05, 2004

Vsak zakoniti zastopnik, ki pravno osebo zastopa brez omejitev, ima tudi pooblastilo za sprejemanje pisanj, namenjenih pravni osebi, ki jo zastopa.

Sklep nº III Cp 291/2004 of Civilni oddelek, May 05, 2004

Zoper sklep o dovolitvi novega izvršilnega sredstva (in predmeta) izvršbe ima dolžnik sicer pravico ugovora, vendar lahko sklep izpodbija samo iz razlogov, ki preprecujejo izvršbo na novem sredstvu (in predmetu) izvršbe.

Sklep nº III Cp 376/2004 of Civilni oddelek, May 05, 2004

Obveznost placila morebitnih obveznosti izbrisane gospodarske družbe prevzamejo le tako imenovani pravi ali aktivni družbeniki.

Sklep nº III Cp 257/2004 of Civilni oddelek, May 05, 2004

Upnik lahko skupaj s predlogom za izvršbo zaradi uveljavitve nedenarne terjatve vloži tudi predlog, naj sodišce naloži dolžniku, da vnaprej založi dolocen znesek, iz katerega se bodo pokrili stroški oprave nadomestnega dejanja. Založeni znesek se položi pri sodišcu kot sodni depozit, nato pa sodišce iz pologa v breme dolžnika izplacuje upniku dolocene zneske na podlagi dokumentacije, ki izkazuje dejanske izdatke oprave nadomestnega dejanja.

Sklep nº II Cp 417/2003 of Civilni oddelek, May 05, 2004

Sodišce prve stopnje po oceni pritožbenega sodišca v izpodbijanem

Sodba nº II Cp 2134/2003 of Civilni oddelek, May 05, 2004

Sodba ne nadomešca kupoprodajne pogodbe, pac pa je izvršilni naslov.

Sodba nº II Cp 1533/2003 of Civilni oddelek, May 05, 2004

Upnik lahko od dolžnika v obligacijskem razmerju zahteva le izvršitev

Sodba nº Cp 169/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 05, 2004

Pravicna denarna odškodnina za njune duševne bolecine zaradi izgube bližnjega (prvi odstavek 201. clena ZOR) znaša za vsakega 1,800.000,00 SIT.

May 04, 2004

Sklep nº I Cp 358/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 04, 2004

Lastnik nepremicnine (tožeca stranka) nima posestnega varstva zoper toženo stranko, ki je njeno nepremicnino uporabljala v obsegu, ki ustreza vsebini stvarne služnosti.

Sklep nº I Cp 476/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 04, 2004

Po 137. cl. ZPP se v primeru, ko ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblašcenca, vrocajo pisanja njemu, ce ni v tem zakonu drugace doloceno. Niti v cl. 11 ZPP niti v cl. 304 ZPP pa ni doloceno, da bi se sklep o denarni kazni moral vrociti stranki osebno.

Sodba nº I Cp 669/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 04, 2004

Obrestna mera 9,1 % je bila dogovorjena fiktivno, le ce bo toženka placala dolg v rednih 60 obrokih. Ker pa se odplacilo ni izvajalo v skladu s tem dogovorom (tožena stranka ni placevala redno), je tožeca stranka pravilno z toženkin racun obrestovala na kontokorenten nacin, to je od vsakokrat zapadle glavnice. Ko je padala višina glavnice, se je povecala višina obrestne mere.

Sodba nº I Cp 572/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 04, 2004

Cesta sama po sebi ne predstavlja nevarno stvar v smislu dolocbe 173.cl. ZOR. Prva tožena stranka v pritožbi utemeljeno opozarja, da ceste na splošno, po svojih lastnostih, namenu in nacinu uporabe ni mogoce opredeliti za nevarno stvar, ki bi sama od sebe predstavljala povecano nevarnost za ljudi in premoženje. Nevarnost je v tem primeru nastopila šele zaradi dveh mastnih madežev na njej. Toženi stranki bi lahko pripisali odgovornost po nacelu krivdne odgovornosti z obrnjenim dokaznim bremenom.

Sklep nº II Cp 379/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 04, 2004

Poštnina v zvezi z odpovedjo razpisane dražbe pomeni samostojno stroškovno postavko, saj ne predstavlja drugo opravilo, ki ga mora oparviti izvršitelj v zvezi z rubežem in je posebej predvidena v tem pravilniku.

Sklep nº II Cp 879/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 04, 2004

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi, v katerem ta graja pasivno legitimacijo le ob laicni oceni izvršilnemu predlogu priloženih listin, po clenu 53/II ni ustrezno obrazložen, zato šteje kot neutemeljen.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners