Višja Sodišča: Opinions issued on June 2004

June 30, 2004

Sodba nº Cp 676/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 30, 2004

V 3. odstavku 201. clena ZOR so upravicenci do odškodnine za duševne bolecine zaradi posebno težke invalidnosti bližnjega našteti taksativno, zato bratom in sestram takšna odškodnina ne pripada.

Sodba nº I Cp 127/2004 of Civilni oddelek, June 30, 2004

Katere dokaze bo sodišce izvedlo, je odvisno od njegove materialnopravne presoje, katera sporna dejstva so pomembna za odlocitev.

Sklep nº III Cp 1051/2004 of Civilni oddelek, June 30, 2004

Predlagatelj dokaza z izvedencem oziroma cenilcem je dolžan založiti tudi znesek za dopolnitev mnenja.

Sodba nº II Cp 1348/2003 of Civilni oddelek, June 30, 2004

Tožnik ni bil stranka postopka v zvezi z vloženo zahtevo za varstvo

June 29, 2004

Sodba nº in sklep I Cp 639/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 29, 2004

Tožnik mora kot zavarovanec dokazati, da je prišlo do nastopa zavarovalnega primera - nezgode, pojem nezgode pa je opredeljen v 5. cl. Pogojev. Nezgoda v smislu 5. cl. Pogojev je nenaden, od zavarovanceve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovancevo telo in ima za posledico okvaro zdravja oz. invalidnost. Obveznost zavarovalnice v smislu 7. tc. 1. odst. 9. cl. Pogojev je izkljucena, ce do poškodbe pride v pretepu ali fizicnem obracunavanju. Izkljucitvene razloge iz 7....

Sodba nº I Cp 735/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 29, 2004

Obligacijski zakonik v clenu 1060 doloca, da se dolocbe tega zakonika ne uporabljajo za obligacijska razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo tega zakonika. Po mnenju pritožbenega sodišca je sodišce prve stopnje materialno pravo pravilno uporabilo, ko je ob takšni zakonski dolocbi, celotno razmerje (vkljucno z obrestnim zahtevkom) presojalo po dolocbah Zakona o obligacijskih razmerjih.

June 23, 2004

Sklep nº Cp 863/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 23, 2004

Zemljiškoknjižno sodišce ob zavrženju ali zavrnitvi pritožbe ali ob spremembi izpodbijanega sklepa dovoli tudi izbris zaznambe zavrnitve vpisa ali nepravnomocnosti sklepa.

Sklep nº IV Cpg 25/2004 of Gospodarski oddelek, June 23, 2004

Likvidacijski upravitelj zastopa družbo in predstavlja družbo tudi

Sodba nº II Cp 239/2004 of Civilni oddelek, June 23, 2004

Zahtevek banke za povrnitev dovoljenega negativnega stanja zapade, ko

Sklep nº I Cp 2169/2003 of Civilni oddelek, June 23, 2004

Obveznost preneha tudi, ce upnik v sporazumu z dolžnikom sprejme kaj

June 22, 2004

Sklep nº Cp 1056/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 22, 2004

Pridržanje v zaprtih oddelkih pomeni poseg v clovekovo svobodo, zato je tak poseg dopusten le kot skrajni ukrep socialna izoliranost in morebitno še tako neobicajno vedenje pridržanca še ne daje podlage za prisilno pridržanje.

June 21, 2004

Sklep nº Cp 906/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 21, 2004

Interni dogovor dedicev v zapušcinskem postopku o tem, da bo le en dedic poravnal terjatve, ne veže upnika.

Sklep nº Cp 836/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 21, 2004

Sodišce je ugotovilo, da tožeca stranka zaradi ograje, ki jo je okoli vrta postavila tožena stranka, ni mogla izvrševati posesti na tak nacin, kot je to vse vseskozi pocela.

June 20, 2004

Sklep nº Cp 1004/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 20, 2004

Pri odlocanju o povrnitvi stroškov postopka ima umik tožbe za povrnitev nepremoženjske škode zaradi tožnikove smrti enak pravni pomen, kot ce tožnik s tem delom zahtevka ne bi uspel. Tožnik, ki tožbo umakne, mora nasprotni stranki povrniti njene pravdne stroške. Prenehanja terjatve za povrnitev nepremoženjske škode zaradi oškodovanceve smrti namrec ni mogoce enaciti z izpolnitvijo zahtevka.

June 17, 2004

Sodba nº I Cpg 233/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 17, 2004

Ce je bil obseg jemanja vzorcev za toženo stranko prevelik, bi ta lahko, ob ustrezni pripravljenosti nasprotne stranke, dosegla spremembo pogodbe v smislu zmanjšanja števila odvzetih vzorcev (tako: 4. odst. 133. cl. ZOR). In ce pripravljenosti nasprotne stranke za spremembo pogodbe ne bi bilo, bi lahko zahtevala razvezo pogodbe, ce bi izkazala, da zaradi spremenjenih okolišcin na njeni strani, ne more uresniciti namena pogodbe.

Sklep nº I Kp 210/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, June 17, 2004

Pritožba nima prav, da je bilo mladoletniku sojeno v nenavzocnosti, saj je sodišce prve stopnje le ravnalo v skladu z dolocbo cetrtega odstavka 480. clena ZKP in ko je bil pri izvajanju teh dokazov navzoc njegov zagovornik. Sodišce prve stopnje je ravnalo prav, ko je mladoletnika odstranilo z obravnave za cas, ko so se obravnavali njegova duševna razvitost, okolje in razmere, v katerih živi ter druge okolišcine, ki zadevajo njegovo osebnost. Pri takšni odstranitvi, ceprav zacasni, mora biti s...

June 16, 2004

Sodba nº Cp 1211/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 16, 2004

Ce je upravni organ že odlocil o stvari iz svoje pristojnosti, ne more sodišce isto vprašanje še enkrat reševati v pravdi.

Sklep nº I Cpg 1133/2002 of Gospodarski oddelek, June 16, 2004

Dejstvo, da je tožena stranka prejela placilo svoje terjatve na podlagi izvršilnega naslova, ne pomeni, da tožeca stranka ne bi mogla doseci povracila prve izpolnitve, ki je bila izpolnjena s pobotom.

Sklep nº I Cpg 458/2004 of Gospodarski oddelek, June 16, 2004

Pritožnik meni, da je upraviceno v predlogu navedena sredstva

Sklep nº IV Cpg 73/2002 of Gospodarski oddelek, June 16, 2004

Registrsko sodišce preizkusi predlog za vpis podatkov v

Sodba nº I Kp 1220/2003 of Kazenski oddelek, June 16, 2004

Policist, ki opravlja identifikacijo osebe, za katero sumi, da je

Sodba nº I Cp 1206/2003 of Civilni oddelek, June 16, 2004

Kadar lastniki stanovanj na upravnika ne prenesejo svojih materialnopravnih upravicenj, je ta aktivno legitimiran le, ce je stroške založil iz lastnih sredstev.

Sklep nº III Cp 608/2004 of Civilni oddelek, June 16, 2004

Sodišce, potem ko upnik umakne predlog za izvršbo, ni vec upravicen obravnavati utemeljenosti dolžnikovega ugovora, temvec je njegova dolžnost le izdati sklep o ustavitvi postopka. Ce upnik izvršilnega predloga ne umakne pravocasno, pa mora dolžniku povrniti stroške ugovornega postopka.

Sodba nº II Cp 1248/2003 of Civilni oddelek, June 16, 2004

V obravnavani zadevi je tožnik znesek škode opredelil v tuji valuti,

June 15, 2004

Sodba nº I Cp 706/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 15, 2004

Niti tožba niti pritožba ne pojasnjujeta, o katerih konkretnih dejstvih naj bi pri zaslišanju izpovedal zakoniti zastopnik tožece stranke, zaradi cesar je prvostopenjsko sodišce izvedbo tega dokaza utemeljeno opustilo. Dokaze sodišce izvaja namrec le v primeru, ce stranka navede, katera dejstva želi s posameznim dokaznim predlogom dokazovati.

Sklep nº I Cp 498/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 15, 2004

Sodišce prve stopnje je pritožnico, notarko, postavilo za zacasno skrbnico zapušcine, ki ima pravico z zapušcino upravljati do konca zapušcinskega postopka. Gre za nalogo, ki presega opravila, glede katerih je z zakonom predpisano, da jih, ce tako odloci zapušcinsko sodišce, mora opraviti notar.

Sklep nº I Cp 652/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 15, 2004

Glede na dolocbo 1. odst. 14. cl. Zakona o sodnih taksah (ZST) sklep o oprostitvi placila taks ucinkuje od dneva, ko je pri sodišcu vložen predlog za oprostitev in velja za vse vloge in dejanja, za katera je po 4. in 5. cl. navedenega zakona nastala obveznost tega dne ali pozneje. Glede na dolocbo 172. cl. ZPP pa sodišce lahko sklep o oprostitvi placila stroškov, tudi sodnih taks, med postopkom razveljavi, ce ugotovi, da stranka zmore stroške postopka.

Sklep nº I Cp 1084/2004 of Civilni oddelek, June 15, 2004

V obravnavani zadevi tožnici v tožbi zatrjujeta, da sta lastnici parcele št. 943 k.o. L. Zatrjujeta pa tudi, da toženka neutemeljeno posega v njuno lastninsko pravico na tej parceli s tem, da je nanjo naložila gradbeni material. Zato v tožbenem petitu zahtevata opustitev poseganj v njuno lastninsko pravico na sporni parceli, odstranitev gradbenega materiala in prepoved bodocih posegov v njuno lastninsko pravico na sporni parceli. Njun tožbeni zahtevek je sklepcen, saj bi v primeru, da bi sodi...

June 10, 2004

Sklep nº II Cpg 382/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 10, 2004

V casu trajanja prekinitve postopka, sodišce ne more opravljati nobenih pravdnih dejanj. Sodišce prve stopnje pa je kljub takšnemu dolocilu pravdno dejanje opravilo, ker je dne 9.1.2003 izdalo sklep, s katerim je upniku naložilo, da mora v roku 8 dni placati tam navedeni znesek predujma. Ker ima prekinitev postopka skladno s 1. odst. 207. cl. ZPP posledico, da prenehajo teci vsi roki, doloceni za pravdna dejanja, to pomeni, da 8-dnevni rok, ki je bil upniku s strani sodišca prve stopnje dodel...

Sodba nº I Cpg 197/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 10, 2004

Najemna pogodba za poslovni prostor ne preneha avtomaticno, ce najemnik ne placa dolocenega števila zapadlih zneskov najemnine, saj takšen razlog prenehanja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ne predvideva.

June 09, 2004

Sklep nº in sodba I Cpg 259/2004 of Gospodarski oddelek, June 09, 2004

Konformne metode ni mogoce v celoti enaciti z obrestnoobrestnim racunom, ceprav sicer uporablja tehniko takega racuna, vendar le za obdobje, za katero je dolocena obrestna mera (obicajno je to eno leto in tako je tudi v obravnavanem primeru). Pri tem je še posebej pomembno, da je znesek obresti, izracunih po konformni metodi, ob koncu obdobja, za katero je dolocena obrestna mera, vedno enak znesku obresti, izracunanih po navadnem (linearnem) nacinu. Ce pa se konformna metoda uporabi za daljše...

Sodba nº I Cpg 1160/2002 of Gospodarski oddelek, June 09, 2004

V sporih majhne vrednosti morata pravdni stranki vsa dejstva navesti

Sklep nº I Cpg 472/2004 of Gospodarski oddelek, June 09, 2004

Zacasna odredba predstavlja zavarovanje nedenarne terajtve in

Sklep nº I Cp 2228/2003 of Civilni oddelek, June 09, 2004

Edino dolocilo, ki dedišcinsko tožbo obravnava, je 141. clen ZD, ki ureja njeno zastaranje. Iz besedila tega clena pa izhaja, da je dedišcinska tožba dajatvena tožba - tožba na izrocitev zapušcine kot dedicu, podlaga temu pa je dedna pravica. Z dedišcinsko tožbo torej tožnik od toženca zahteva vzpostavitev takšnega stanja, kakršnega je pridobil s smrtjo zapustnika (torej uskladitev dejanskega stanja s pravnim). Zahtevek, kot je oblikovan v obravnavani zadevi, je enak lastninskemu, ceprav je p...

Sodba nº I Cp 967/2004 of Civilni oddelek, June 09, 2004

V primeru spora se najemna pogodba za stanovanje odpoveduje sodno. Dokler obstaja najemna pogodba, od najemnika ni možno zahtevati izselitve iz stanovanja.

Sklep nº II Cp 947/2004 of Civilni oddelek, June 09, 2004

Pritožbeno sodišce v celoti soglaša z zakljuckom sodišca prve

Sodba nº II Cp 175/2004 of Civilni oddelek, June 09, 2004

Po oceni pritožbenega sodišca je sodišce prve stopnje na podlagi

Sodba nº II Cp 714/2004 of Civilni oddelek, June 09, 2004

Tožeca stranka s pritožbo izpodbija odlocitev o stikih, in sicer

Sodba nº II Cp 25/2004 of Civilni oddelek, June 09, 2004

Proti pravnemu predniku tožene stranke nikoli ni bila izdana

Sodba nº II Cp 666/2004 of Civilni oddelek, June 09, 2004

V spornem primeru so vsa potrebna pravna dejstva, ki tvorijo pravni

Sklep nº II Cp 329/2004 of Civilni oddelek, June 09, 2004

Prehodna dolocba 137. clena Zakona o zemljiški knjigi iz leta 1995 je

June 08, 2004

Sodba nº in sklep Cp 2022/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 08, 2004

Pritožbeni ocitki, da je do dogodka prišlo po izkljucni krivdi tožnika, ker je bil seznanjen s prepovedjo poseganja na obmocje valjev, niso utemeljeni. Sodišce je res ugotovilo, da sta toženca tožnika seznanila s tem, da je stroj nevaren in na varnostne predpise, saj je to potrdil tudi tožnik sam, vendar pa to še ne zadošca za to, da bi se razbremenila odgovornosti. Iz razlogov sodbe sodišca prve stopnje izhaja, da je sodišce ugotovilo, da je bil tožnik star 15 let, brez poklica, da je bil ra...

Sodba nº I Cp 695/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 08, 2004

Gume na njegovem vozilu so bile v casu, ko je do prometne nezgode prišlo, izrabljene do te mere, da je obveznost zavarovalnice izkljucena na podlagi 9.tc. 19.cl. Splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska, po kateri zavarovatelj ni obvezan poravnati škode, nastale zaradi izrabljenosti gum cez predpisano mero.

Sklep nº II Cp 5/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 08, 2004

Ko je bila predlagana izvršba v obravnavani zadevi na stanovanju št. 21 v III. nadstropju stanovanjskega objekta, zastavna dolžnica ni bila lastnica stanovanja. In ker zastavne pravice na spornem stanovanju upnik tudi v nadaljevanju postopka ni izkazal, je prvostopenjsko sodišce povsem pravilno ugodilo ugovoru, sklep o izvršbi razveljavilo in predlog zavrnilo.

Sklep nº I Cp 690/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 08, 2004

Zoper sklep o napotitvi na pravdo je dopustna samostojna pritožba, zato ima pritožba prav, da jo rok, ki je dolocen za vložitev tožbe, veže šele od pravnomocnosti sklepa.

Sodba nº I Cp 778/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 08, 2004

Zmotne so pritožbene navedbe, da tožena stranka ni dolžna popravljati stanovanjske hiše, ce tožnik ne placuje najemnine. V takem primeru mu je najemodajalec opravicen odpovedati najemno pogodbo iz krivdnih razlogov. To pa ga ne razbremeni, da v skladu z dolocbo 42. cl. SZ vzdržuje prostore.

June 03, 2004

Sklep nº Cp 857/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 03, 2004

Obstoji izviren nacin pridobitve lastninske pravice, ce je v pogodbi dogovorjena in nato realizirana skupna gradnja zaradi pridobitve dolocenih solastnih deležev.

Sodba nº I Cpg 599/2003 of Gospodarski oddelek, June 03, 2004

Po mnenju pritožbenega sodišca je prvostopno sodišce materialnopravno

Sodba nº II Cp 89/2004 of Civilni oddelek, June 03, 2004

Sodišce pri odlocanju ni vezano na nezakonite podzakonske predpise.

June 02, 2004

Sodba nº Cp 289/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 02, 2004

Država odgovarja za škodo pripadniku oboroženih sil, ki jo utrpi pri obvezni telesni aktivnosti (nogomet), ki je del izpolnjevanja vojaške dolžnosti.

Sodba nº in sklep II Cp 1697/2003 of Civilni oddelek, June 02, 2004

Pogoj za vložitev tožbe na nedopustnost izvršbe je po uveljavitvi

Sodba nº II Cp 1909/2003 of Civilni oddelek, June 02, 2004

Pravice iz delovnega razmerja so osebne pravice in se ne dedujejo.

June 01, 2004

Sklep nº I Cp 672/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 01, 2004

Prvostopenjsko sodišce je zmotno razlago 10. cl. gradbene pogodbe, v katerem sta pravdni stranki dolocili, da morebitne "spore iz pogodbe rešuje arbitražna komisija, ce ta ne uspe, pa pristojno sodišce v Kopru", kot dogovor o arbitraži. Arbitražna odlocba nasproti strankam ima moc pravnomocne sodbe. Dogovora torej ni mogoce šteti za veljaven dogovor o arbitraži, glede na to, da ne predvideva obvezujoce narave odlocbe "arbitražne komisije".

Sklep nº II Cp 583/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 01, 2004

Ob uporabi dolocil 111. clena prvega odstavka ZPPSL ni mogoce dovoliti izvršbe zoper dolžnika, zoper katerega je bil pravnomocno zacet stecajni postopek, ceprav je bil vložen izvršilni predlog pred zacetkom stecajnega postopka, saj se zacne izvršba šele z izdajo sklepa o izvršbi.

Sklep nº Cp 1456/2002 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 01, 2004

Na višino pravdnih stroškov ne vpliva med pravdo placana akontacija zahtevane terjatve, temvec je v odvisnosti le od dosojene glavnice in vsakokratne sporne vrednosti ter s tem uspeha v posamezni fazi postopka.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners