Višja Sodišča: Opinions issued on July 2004

July 28, 2004

Sklep nº Cp 512/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 28, 2004

Glede na trditve in zahtevek tožnikov je pravna podlaga, v okviru katere je bilo dolžno sodišce ugotavljati dejansko stanje v 57. cl. ZTLR, ki doloca, da ce kdo lastniku gospodujoce stvari neutemeljene preprecuje ali ga moti pri izvrševanju stvarne služnosti, lahko ta s tožbo zahteva, da preprecevanje oz. motenje preneha.

July 27, 2004

Sklep nº I Cp 783/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 27, 2004

Ker na pomembna vprašanja odlocilna pri presoji ali je prisilna hospitalizacija potrebna, izvedenec ni odgovoril, sodišce prve stopnje tudi ni pravilno in popolno ugotovilo dejanskega stanja, zato obstoji možnost, da tudi materialno pravo ni pravilno uporabilo.

July 23, 2004

Sklep nº II Cpg 726/2004 of Gospodarski oddelek, July 23, 2004

Predpostavka za izdajo predhodne odredbe pa je še neizvršljivost odlocbe, kar pa predstavlja t.i. negativno dejstvo, za katerega ni mogoce naložiti upniku, da ga je dolžan izkazovati. Za izkazovanje te predpostavke za izdajo zacasne odredbe tako zadostuje trditev upnika v predlogu. Breme trditev in dokazovanja nasprotnega (izvršljivost odlocbe) je lahko le na strani dolžnika v tem postopku.

July 21, 2004

Sklep nº Cp 626/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 21, 2004

Pritožbeno sodišce je takrat, ko je prvic odlocalo o pritožbi, res navedlo, da je tudi po presoji sodišca druge stopnje sodišce prve stopnje pravilno zakljucilo, da je bila med tožnikom in prvotoženo stranko veljavno sklenjena najemna pogodba za vozilo VW kombi Caravelle last tožnika. Pritožbeno sodišce je takšne zakljucke podalo na podlagi do takrat izvedenega dokaznega postopka, torej na podlagi tega, kar je Sandiceva povedala v kazenskem postopku in na kar se je sodišce prve stopnje oprlo....

July 14, 2004

Sklep nº Cp 116/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 14, 2004

Javna cesta je javno dobro, zato na taki cesti ni mogoce pridobiti posesti in zato tudi ni možna zacasna odredba zaradi zatrjevanega motenja posesti.

Sodba nº Cp 1173/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 14, 2004

Starši so dolžni preživljati svoje otroke tudi po doseženi polnoletnosti, ce se redno šolajo (cl. 123/I ZZZDR). Redno šolanje je pravni standard, ki ni odvisen od tega, ali je upravicenec formalni študent (redni ali izredni), ampak pomeni predvsem redno izpolnjevanje šolskih ali študijskih obveznosti. Glede tožnice, ki je že cetrtic vpisana v 1. letnik, od zadnjega uspešno opravljenega izpita pa sta v casu odlocanja na 1. stopnji pretekli skoraj 2 leti, tega pravnega standarda ni mogoce upora...

Sklep nº Cp 760/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 14, 2004

Sklep o nadaljevanju postopka je procesni sklep, ki je posledica sklepa o prekinitvi postopka. Zato je v zvezi z njegovo presojo bistvenega pomena vprašanje, ali osebe, ki vstopajo na mesto pravdne stranke, sodijo v krog oseb, navedenih v I. dost. 208. cl. ZPP.

Sklep nº I Cp 2036/2003 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Kot doloca 2. odst. 490. clena ZOR, sme kupec predlagati razdrtje

July 13, 2004

Sklep nº I Cp 313/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 13, 2004

V primeru razloga iz 2. tc. 394. cl. ZPP se predlog za obnovo postopka lahko vloži v 30 dneh od dneva, ko je bila odlocba vrocena stranki. V obravnavanem primeru je prvostopenjsko sodišce štelo, da je ta rok pricel teci od dneva, ko je bila odlocba vrocena stranki na nacin, predpisan v 141. cl. ZPP, torej s fikcijo vrocitve. Za zacetek teka roka za vložitev predloga za obnovo postopka v takem primeru ne more biti odlocilen dan, ko se šteje za opravljena vrocitev, za katero stranka zatrjuje, d...

Sklep nº I Cp 964/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 13, 2004

Rok, ki ga sodišce da stranki za popravo ali dopolnitev vloge, je sodni rok, saj meja tega roka ni dolocena z zakonom, doloci jo sodišce. Posledice kršitve sodnega roka so enake kot pri kršitvi zakonskega roka.

Sodba nº I Kp 1167/2003 of Kazenski oddelek, July 13, 2004

Policista sta neupraviceno preiskala zaprti prostor kombiniranega

July 08, 2004

Sodba nº I Cpg 1167/2002 of Gospodarski oddelek, July 08, 2004

Po dolocilu 2. odst. 787. clena ZOR se komisionarjeve terjatve do

Sodba nº I Cp 1253/2004 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Obvestilo o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora ni informacija, ki bi bila pomembna za demokraticno odlocanje o javnih zadevah (gre za obvestilo o opravljenem upravnem nadzoru, ki je bil opravljen po pravilih upravnega postopka). Prizadeta oseba lahko v takšnem primeru zahteva le popravek obvestila, ne pa odgovor na objavljeno informacijo.

Sodba nº in sklep II Cp 1152/2004 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Sklad kmetijskih zemljšc in gozdov RS ni zavezanec za placilo

July 07, 2004

Sklep nº Cp 1808/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 07, 2004

V vseh fazah zemljiškoknjižnega postopka lahko pride do napak (pomot). Ce je takšen vpis v zemljiški knjigi že opravljen, je treba za odpravo pomot izvesti postopek, ki ga zakon predpisuje za odpravo pomotnih vpisov. Treba je izpeljati formalni postopek, katerega namen je, da se v zemljiški knjigi že opravljen vpis, ki je pomoten, uskladi z dovoljenim vpisom. Po ugotovitvi, da je pri izvršitvi vpisa nastala pomota, zaradi katere vpis ni v skladu z dovoljenim vpisom, je treba v zemljiški knjig...

Sodba nº Cp 704/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 07, 2004

Pogoji za priposestvovanje stvarne služnostni so doloceni v 54. cl. ZTLR. Ta doloca za priposestvovanje stvarne služnosti dva pogoja: (1.) da je lastnik gospodujocega zemljišca dejansko izvrševal služnost vec kot 20 let in (2.) da lastnik služece stvari temu ni nasprotoval. Potrebnost in koristnost služnosti nista pogoj za priposestvovanje stvarna služnost, ki je nastala s priposestvovanjem pa tudi ne more prenehati samo zato, ker ni nujno potrebna. V pravdi zaradi ugotovitve obstoja stvarne ...

Sodba nº Cp 1098/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 07, 2004

Temeljno pravilo, ki ga je sodišce dolžno spoštovati pri odlocanju o tem, katerem izmed staršev naj se mladoletni otrok zaupa v varstvo, vzgojo in oskrbo, je: kje bo za otrokove koristi bolje preskrbljeno. Pri tem mora sodišce upoštevati tako materialne dobrine, ki jih lahko starša zagotovita otroku, kot tudi njuno osebnostno primernost oziroma njuno sposobnost, da otroku nudita kar se da najboljše pogoje za zdrav custven razvoj. Dodelitev otroka enemu izmed njiju pa ne pomeni nikakršne negat...

July 06, 2004

Sklep nº I Cp 673/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 06, 2004

1.19. cl. Zakona o nepravdnem postopku sicer dopušca udeležbo v postopku tudi drugim osebam, katerih pravnih interes utegne biti s sodno odlocbo prizadet, vendar morajo ti v skladu z 20. cl. ZNP prijaviti udeležbo ali na naroku ali s pisno vlogo, o udeležbi pa sodišce odloci s sklepom. Pripravljana vloga je vložena že po zakljucenem naroku, zato ni zadošcala za to, da je prvostopenjsko sodišce Sklad štelo kot udeleženca v postopku v procesnem smislu. Vprašljiva je pravilnost udeležbe v materi...

Sklep nº I Cp 676/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 06, 2004

Sklep mora biti tak, da je na podlagi takega sklepa, ki nadomešca dogovor solastnikov o delitvi, mogoc vpis v zemljiško knjigo.

Sklep nº I Cp 677/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 06, 2004

Naceloma sme sodišce za zavarovanje nedenarne terjatve izdati vsako odredbo, s katero je mogoce doseci namen zavarovanja. Vendar pa vsebina zacasne odredbe ne more biti taka, da bi se z njo naložilo drugemu sodišcu, kako naj v drugi zadevi postopa.

Sodba nº I Cp 739/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 06, 2004

1. Toženec je skupaj s prvotno toženima prišel k tožniku, kjer mu je predocil, da so vsi trije poslani z namenom, da ga pretepejo, da so za to prejeli placilo s strani oseb, katerim je tožnik nasprotoval in mu nato grozili s požigom domacije in s fizicno likvidacijo, zaradi cesar je tožnik utemeljeno sklepal na resnost grožnje. Tožnik je bil v strahu tudi vec let po samem dogodku.

Sklep nº I Cpg 542/2003 of Gospodarski oddelek, July 06, 2004

Odškodninska odgovornost države za škodo, ki jo njen organ, za

Sklep nº I Cp 778/04 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 06, 2004

Za izdajo zamudne sodbe mora biti tudi izkazana utemeljenost tožbenega zahtevka na podlagi relevantnih dejstev v tožbenih navedbah. Ta morajo glede na postavljeni prepovedni tožbeni zahtevek konkretno zatrjevati, da je bilo posamicno škodno dejanje glede na naravo zahtevane prepovedi v bodoce, sploh opravljeno. Sklepcnost tožbenega zahtevka pa zahteva ustrezni opis prepovedi, da bo mogoca prisilna izvršba.

July 02, 2004

Sklep nº Cp 381/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 02, 2004

Domneva je, da je posest dobroverna. Kdaj je posest dobroverna doloca 72. cl. ZTLR. Zgolj dejstvo, da sta tožnici vedeli, da je bil isti tožnik dela parcele, za katerega trdita, da sta ga priposestvovala, še vedno vpisan v zemljiško knjigo, še ne pomeni, da nista bili dobroverni.

July 01, 2004

Sklep nº Cp 1884/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 01, 2004

Denarno nadomestilo je pravni standard, katerega vsebino ugotavlja sodišce primeroma in ob upoštevanju sodne prakse vrednosti nepremicnine, nacin in obseg poti ...). Pravnorelevantna merila za dolocanje denarnega nadomestila so škoda, ki nastaja za odmerjeno nepremicnino in zmanjšanje vrednosti obremenjene nepremicnine.

Sklep nº Cp 988/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 01, 2004

Sodišce domakne nepremicnino kupcu po koncani dražbi na prodajnem naroku, razen ce je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev po zakonu. V takem primeru je kasneje izdani sklep o domiku konstitutiven in domik objektivno nastopi šele z izdajo sklepa.

Sklep nº Cp 606/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 01, 2004

Kmetijski stroji so del kmetije, vendar ne njen sestavni del, temvec pritiklina k glavni stvari - kmetiji.

Sklep nº I Cpg 253/2003 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, July 01, 2004

Odlocitev sodišca prve stopnje, ki je ugodilo tako primarnemu kot tudi podrejenemu zahtevku, je napacna. S takšno odlocitvijo je sodišce prve stopnje povzrocilo, da je izrek sodbe nedolocen, zato je podana kršitev po 14. tc. 2. odst. 339. cl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Na tožeci stranki je dokazno breme glede obstoja shranjevalne pogodbe med pravdnima strankama.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners