Višja Sodišča: Opinions issued on August 2004

August 31, 2004

Sodba nº I Cp 496/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 31, 2004

J. O., ki je dne 10.4.1991 sklenila s svojim sinom A. darilno pogodbo, s katero mu je podarila svoj delež (do 1/2) na nepremicnini. S pravnomocno sodbo Okrajnega sodišca v K. je bilo razsojeno, da je ta pogodba nicna, ker je bilo ugotovljeno, da je bila J. O. poslovno nesposobna za sklenitev darilne pogodbe. A. O. je dne 10.4.1991, že pred vložitvijo tožbe v zadevi opr.št. P 464/91 (ta je bila vložena 8.8.1991), sporno nepremicnino podaril svoji hcerki D., nicna je tudi ta druga pogodba, ker ...

August 25, 2004

Sklep nº I Cp 746/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 25, 2004

Po 2.odst. 286.cl. ZPP sme stranka tudi na poznejših narokih za glavno obravnavo navajati nova dejstva in predlagati nove dokaze, ce jih brez svoje krivde ni mogla navesti na prvem naroku. Ce je drugacna izpoved izvedenca terjala dopolnitev dokaznega postopka, je obstajal opravicljiv razlog za poznejše predlaganje dokaza z zaslišanjem lececega zdravnika.

Sklep nº I Cp 812/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 25, 2004

Poškodovana vrata so postala za okolico nevarna. Šlo je namrec za velika, težka vrata, ki so prav zaradi okvare postala nevarna. Ko je tožnik potegnil zatic, so vrata prav zaradi okvare skocila in ga zadela v nogo tako, da ga je vrglo na tla. Zaradi velikosti in teže vrat in na drugi strani okvare, so se stekle okolišcine, zaradi katerih je sodišce prve stopnje utemeljeno sklepalo, da so v konkretnem primeru ta vrata predstavljala za tožnika nevarno stvar.

Sklep nº I Cp 799/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 25, 2004

Zemljiškoknjižno sodišce je dne 14.4.1999 na podlagi Pogodbe o uskladitvi zemljiškokjižnega stanja z dejanskim, dovolilo vknjižbo lastninske pravice na predlagatelja postopka, predlog za vpis pri parcelah pa zavrnilo. S štirimi posameznimi sklepi pa je pri zadnje navedenih štirih parcelah dovolilo vpis lastninske pravice. Tudi vsi navedeni so imeli z Obcino A. sklenjene pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, le da s kasnejšim datumom. V trenutku, ko je zemljiškoknjižno so...

Sklep nº III Cpg 57/2004 of Gospodarski oddelek, August 25, 2004

ZFPPod je dal prednost stecajnemu postopku pred postopkom izbrisa, ce je bil že vložen predlog za zacetek stecajnega postopka in po pozivu sodišca že založen predujem.

Sklep nº III Cp 1321/2004 of Civilni oddelek, August 25, 2004

Okolišcina, da je namesto prejeminika datum vrocitve zapisal vrocevalec pomeni, da vrocilnica, ki predstavlja javno listino, v tem delu ni pravilno izpolnjena, nikakor pa ne pomeni, da takšna vrocilnica ne more predstavljati enega izmed dokaznih sredstev za ugotavljanje datuma vrocitve.

August 18, 2004

Sklep nº Cp 1061/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 18, 2004

Zakon o izvršbi in zavarovanju ne doloca, komu mora stranka predlagati drugo dražbo, ali sodišcu ali izvršitelju. V obravnavani zadevi je upnik, tako izhaja iz vloge, predlog pravocasno posredoval izvršitelju. Tako ni mogoce šteti, da ni bila predlagana druga dražba. Nasprotno, ta je bila predlagana pravocasno in skladno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju.

Sklep nº III Cp 1047/2004 of Civilni oddelek, August 18, 2004

Kadar je stecajni postopek zacet nad upnikom, prekinitev izvršilnega postopka ni potrebna. Izvršilni postopek zaradi potrebe hitre in ucinkovite izvršbe v osnovi temelji na nacelu stroge formalne legalitete. Izvršilno sodišce zgolj formalno izvršuje, ne pa vsebinsko presoja sodne odlocbe, ki so izvršilni naslov za dovolitev izvršbe. Vse terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomocno sodno odlocbo (takoimenovane judikatne terjatve) zastarajo v desetih letih, tudi tiste, za katere zakon sicer d...

Sklep nº I Cp 542/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, August 18, 2004

Glede na to, da je bilo o isti stvari že pravnomocno razsojeno o obstoju terjatve in da je izkazano pravno nasledstvo, pravda v tej zadevi ni potrebna in tožba ni dovoljena in zato je prvostopno sodišce postopalo pravilno, ko je tožbo iz razloga, ker je o stvari že pravnomocno razsojeno, zavrglo (prvi odstavek 274. clena Zakona o pravdnem postopku - ZPP).

August 12, 2004

Sodba nº II Cp 265/2004 of Civilni oddelek, August 12, 2004

Eden od bistvenih pogojev za izlocitveni zahtevek potomca iz zapustnikovega premoženja po 32. clenu ZD je, da je bil z zapustnikom v takšni skupnosti, da sta skupaj delala, pridobivala oziroma da je bilo povecanje ali ohranitev zapustnikovega premoženja rezultat njunega skupnega delovanja. Res je sodna praksa zavzela stališce, da tega ni mogoce pogojevati s skupnim življenjem v ožjem smislu, torej ni nujen obstoj življenjske skupnosti zapustnika in potomca, vendar pa mora biti nedvomno njuno ...

August 11, 2004

Sklep nº III Cp 923/2004 of Civilni oddelek, August 11, 2004

Kadar upnik predlogu za izvršbo priloži izvršilni naslov, na katerem manjka potrdilo o izvršljivosti, mora sodišce od upnika zahtevati dopolnitev izvršilnega predloga, razen, ce gre za tak izvršilni naslov, o katerem je odlocalo sodišce, pri katerem se predlaga izvršba. Ce upnik pomanjkljivosti ne odpravi, sodišce predlog za izvršbo zavrže.

Sodba nº II Cp 479/2004 of Civilni oddelek, August 11, 2004

Ce kot pravilno sprejmemo predpostavko, da vsebina odškodninske

Sklep nº II Cp 1940/2004 of Civilni oddelek, August 11, 2004

Tožeca stranka lahko po izdaji zamudne sodbe zahteva vrnitev pravdnih

August 04, 2004

Sklep nº Cp 1971/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 04, 2004

Vpis spremembe družbenika v sodni register ima zgolj deklarativen ucinek, kar pomeni, da sprememba družbenika ucinkuje že pred vpisom v sodni register in neodvisno od njega.

Sodba nº Cp 627/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 04, 2004

Izvedenceva ugotovitev, da gre 60 % škodnih posledic pripisati obravnavanem škodnem dogodku, 40 % pa bolezenskemu stanju, je ugotovitev dejanske narave.

Sklep nº Cp 1222/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 04, 2004

Presoja utemeljenosti priglašene nagrade in stroškov za delo sodnega cenilca.

Sklep nº III Cp 954/2004 of Civilni oddelek, August 04, 2004

Sodišce prve stopnje ne sme dovoliti izvršbe na podlagi sodne odlocbe, ki ne vsebuje paricijskega roka, ker takšna odlocba še ni izvršljiva, temvec mora rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti najprej dolociti v sklepu o izvršbi ter odrediti izvršbo ob pogoju, da dolžnica v roku, ki ga je dolocilo, ne bo izpolnila svoje obveznosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners