Višja Sodišča: Opinions issued on September 2004

September 30, 2004

Sklep nº Cp 1034/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 30, 2004

Po 31. cl. ZNP se zoper sklep, izdan na prvi stopnji, smejo udeleženci pritožiti, ce z zakonom ni drugace doloceno. 36/II cl. ZNP mora sodišce, ko naloži stranki placilo predujma po I. odst. tega clena, v sklepu o odreditvi predujma opozoriti predlagatelja na to posledico. Ker v tej dolocbi ni doloceno, da zoper tak sklep ni pritožbe, to pomeni, da je ob pravilni uporabi 31. cl. ZNP zoper sklep dovoljena pritožba.

Sodba nº I Cpg 666/2003 of Gospodarski oddelek, September 30, 2004

Ker je zavarovanec tožece stranke pred oviro na cestišcu uspel

September 29, 2004

Sklep nº I Cpg 751/2004 of Gospodarski oddelek, September 29, 2004

Za intervencijo v civilnem sporu ne zadostuje ekonomski interes.

Sklep nº I Cp 1527/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Ce bi pomota pri vpisu lahko imela pravne posledice za dolocene

Sklep nº III Cp 1650/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Samo tista zasebna listina, na kateri je overjen podpis dolžnika, je verodostojna listina v smislu 23. clena ZIZ, na podlagi katere se lahko dovoli izvršba na podlagi verodostojne listine.

Sodba nº II Cp 734/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Novela SZ (Ur.l. RS, št. 21/04) je v 125. clenu predvidela, da imajo

Sodba nº II Cp 1066/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Menica je obligacijski posel, pravna oseba pa v pravnem prometu

Sklep nº II Cp 658/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Prenos s hipoteko zavarovane terjatve zaradi akcesorne narave

Sodba nº II Cp 375/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Presoja višine denarne odškodnine za telesne bolecine, strah in

Sodba nº I Cp 549/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Pritrditi je treba stališcu sodišca prve stopnje glede pravne

Sodba nº I Cp 390/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Tožencev prispevek v casopisu G. predstavlja kritiko, kritika pa

Sodba nº I Cp 1600/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Ce zahteva uporabnino za stanovanje lastnik tega stanovanja, je treba

Sklep nº I Cp 800/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Tožena stranka je vložila popoln predlog za obnovo postopka, saj je

Sklep nº I Cp 909/2004 of Civilni oddelek, September 29, 2004

Res je, kot je navedlo sodišce prve stopnje v izpodbijani sodbi, da

Sklep nº II Cp 777/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 29, 2004

Ureditev instituta zastaranja davcnih in drugih obveznosti, ki jih izterjuje davcni organ, drugacna od ureditve zastaranja obveznosti, ki izhajajo iz civilnopravnih razmerji oziroma razmerij, katerih udeleženci so med seboj v položaju prirejenosti, in ne v podrejenosti in nadrejenosti kot v obravnavanem primeru. Namen takšne ureditve zastaranja po ZDavP je v varstvu šibkejšega posameznika v razmerju do države. Zato morata davcni organ, kakor tudi sodišce ves cas postopka, tudi v postopku izvr...

September 28, 2004

Sodba nº Kp 144/2004 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, September 28, 2004

Ce je obtoženi spoznan za krivega kaznivega dejanja neupravicenega prometa z mamili po 1. odst. 196. cl. KZ, da je z namenom nadaljnje prodaje kupil mamilo ne da bi kaj mamila že prodal, ni mogoce sklepati, da pomeni zasežena gotovina že doseženo premoženjsko korist. Med krivdorekom in odvzemom premoženjske koristi tako obstaja nasprotje v samem sodbenem izreku.

Sklep nº II Cp 86/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 28, 2004

1. Upnica je v obravnavani zadevi izgubila pravico zahtevati prisilno izpolnitev dolžnikove obveznosti. Ob upoštevanju dejstva, da v obravnavanem primeru ne gre za tako nedenarno obveznost, ki jo lahko izpolni le dolžnik sam, kar pomeni, da gre za takoimenovano nadomestno dejanje, je jasno, da bi upnica lahko dosegla ucinkovito pravno varstvo s pravocasnim uveljavljanjem svoje terjatve v izvršilnem postopku v smislu 225. cl. Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Sodba nº I Cp 758/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 28, 2004

Sodišce prve stopnje je na podlagi kronološkega poteka dogodkov utemeljeno zakljucilo, da kakšnih nepravilnosti v postopkih upravnih organov ni bilo zaslediti. Glede na vse konkretne okolišcine se ni izkazalo, da bi organi tožene stranke zlonamerno zavlacevali s postopkom. Postopanje delavcev v organih tožene stranke ni bilo protipravno.

Sklep nº I Cp 729/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 28, 2004

1.Kako je sodišce prve stopnje obravnavalo pritožnico, iz sklepa ni razvidno, tega dela oporoke ni povzelo niti v zapisnik z zapušcinske obravnave niti v razloge sklepa in se do te oporociteljeve izjave ni izreklo. Sklep zato ni zmožen preizkusa.

Sklep nº I Cp 776/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 28, 2004

Škoda je posledica vec vzrokov. Na to vpliva ne le poklicna

September 24, 2004

Sklep nº Cp 1395/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 24, 2004

Sodišce 1. stopnje je prekinilo nepravdni postopek, ker je nasprotni udeleženec tekom tega postopka predlagal, da se kmetija katere solastnika sta Z sestro, zašciti po cl. 2, 3, in 4 ZDKG.

September 23, 2004

Sklep nº Cp 1331/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 23, 2004

Ce v zvezi z odobritvijo pravnega posla pritožbeni postopek še ni koncan, še niso izpolnjeni pogoji za izdajo sklepa o domiku nepremicnine.

Sklep nº I Cpg 758/2004 of Gospodarski oddelek, September 23, 2004

Za opredelitev položaja intervenienta je tako kljucna zatrjevana

September 22, 2004

Sklep nº Cp 1064/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 22, 2004

V pisni izdelavi sodbe ali sklepa mora sodišce navesti vse razloge za izdajo takšne odlocbe. Vsaka obrazložitev odlocitve sodišca mora imeti dva dela: opis dejanske podlage in obrazložitev v ožjem smislu. Sodišce mora nato poiskati v pravnem redu tisto abstraktno pravno normo, s katero je urejen dejanski stan, ki ga je ugotovilo. Uporaba pravnega pravila je v tem, da se dejansko stanje subsumira pod to pravilo. To mora sodišce povedati v razlogih sklepa. Stranka mora imeti možnost kontrole gl...

Sklep nº Cp 2003/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 22, 2004

Cilj posestnega varstva je doseci takšno stanje, kakršno je bilo pred posegom v posest. Ce se z motenjem dejansko posestno stanje ni spremenilo, ni potrebno naložiti vzpostavitve v prejšnje stanje, ker bo to vzpostavljeno v tistem trenutku, ko bo motilec z motilnim dejanjem prenehal. Posestnik bo torej varovan že s tem, da bo sodišce toženi stranki naložilo prepoved ponovnega motenja. V primerih posega v posestno stanje, s katerim se posestno stanje tudi spremeni, pa sama prepoved bodocih mot...

Sodba nº in sklep I Cpg 1159/2003 of Gospodarski oddelek, September 22, 2004

Pravno dejanje dolžnika ni izpodbojno, ce nima za posledico zmanjšanje stecajne mase.

Sklep nº I Cp 767/2004 of Civilni oddelek, September 22, 2004

Obravnavanje tožbe zaradi motenja posesti se omeji samo na ugotavljanje in dokazovanje dejstev zadnjega posestnega stanja in nastalega motenja. Izkljuceno je odlocanje o pravici do posesti, o pravni podlagi, poštenosti ali nepoštenosti posesti ali odškodninskih zahtevkih (426. clen ZPP). To nacelo in nacelo hitrosti postopka kažeta na namen posestnega varstva, ki je v zacasni ureditvi spornega razmerja. Vendar pa toženec lahko v postopku zaradi motenja posesti ugovarja, da je v drugem postopk...

Sodba nº II Cp 393/2004 of Civilni oddelek, September 22, 2004

1. Imetnik nevarne stvari, ki jo je poveril drugemu, da jo uporablja,

Sodba nº II Cp 546/2004 of Civilni oddelek, September 22, 2004

1. Presoja višine denarne odškodnine za telesne bolecine, duševne

Sklep nº I Cp 838/2004 of Civilni oddelek, September 22, 2004

Po dolocbi 151. cl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) pravdni stroški

Sklep nº II Cp 413/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 22, 2004

v primeru izterjave davcnih obveznosti zoper družbenika izbrisane družbe pri ugotavljanju pravocasnosti uveljavljanja terjatve po drugem odstavku 394. clena upoštevati tudi uveljavljanje terjatve zoper dolžnika (družbenika) v upravnem postopku.

September 21, 2004

Sklep nº I Cp 31/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 21, 2004

Po dolocbi 5. odst. 27. cl. ZFPPod v zvezi z 2. odst. 394. cl. ZGD lahko upniki uveljavljajo svoje terjatve do družbenikov iz sodnega registra izbrisane gospodarske družbe v enem letu po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra. Vendar pa ni v nobenem predpisu dolocen rok, v katerem bi morali družbeniki izbrisane gospodarske družbe uveljavljati terjatve družbe proti njenim dolžnikom. Gre za univerzalne pravne naslednike izbrisane gospodarske družbe in družbeniki vstopijo v vse njene pravice ...

Sklep nº in sodba I Cpg 713/2004 of Gospodarski oddelek, September 21, 2004

Pravnim osebam se vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni oziroma v poslovnem prostoru ali na sedežu (1. odst. 133. člena ZPP). Za pravilno vročitev torej ni potrebno, da se pisanje izroči izključnopooblaščeni osebi ali direktorju (zakonitemu zastopniku) pravne osebe, saj zadostuje že izročitev kateremu koli delavcu, ki se takrat nahaja v prostorih oziroma na sedežu pravne osebe. Pri tem pa izraza "delavec" ni treba razumeti dobesedno...

Sklep nº II Cpg 790/2004 of Gospodarski oddelek, September 21, 2004

Ni mogoče hkrati in z enako obrazložitvijo predlagati razveljavitve potrdila o izvršljivosti in vrnitve v prejšnje stanje. Navedena instituta se namreč med seboj izključujeta. Ker dolžnik v tej zadevi trdi, da mu sklep o izvršbi sploh ni bil vročen, ne more predlagati vrnitve v prejšnje stanje, saj bi to lahko storil le, če bi trdil, da je iz upravičenega vzroka zamudil rok za vložitev ugovora (1. odst. 116. člena ZPP), pri čemer se seveda predpostavlja, da mu je bil sklep o izvršbi vročen.

September 16, 2004

Sklep nº Cp 720/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 16, 2004

Niso podani pogoji za postopek po cl. 118 ZNP, ce med strankami obstoji sporazum (npr. sodna poravnava) o višini deležev na solastni stvari in o nacinu delitve (skupna prodaja).

Sklep nº I Cpg 553/04 of Gospodarski oddelek, September 16, 2004

V skladu s 1. odstavkom 208. clena ZPP, ki se smiselno uporablja tudi v postopku izvršbe (15. clen ZIZ) se postopek, ki je bil prekinjen zaradi zacetka stecajnega postopka, nadaljuje, ko ga stecajni upravitelj prevzame ali ko ga sodnik povabi naj to stori. V konkretnem primeru je stecajni upravitelj tožene stranke tudi postopek prevzel, s cimer se je prekinjeni postopek nadaljeval. Navedena ureditev tako kaže, da nadaljevanje prekinjenega postopka ni v nicemer odvisno od kakršnegakoli procesn...

Sodba nº I Cpg 533/2003 of Gospodarski oddelek, September 16, 2004

V kolikor se ugovor nanaša na nepravilno izpolnitev menice, ki jo je

September 15, 2004

Sodba nº Cp 811/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 15, 2004

Sodišce prve stopnje je v razlogih sodbe glede pravne podlage nepravilno navedlo, da ZOR v cl. 200 ne predvideva škode kot duševne bolecine zaradi takšnih neugodnosti. Po dolocbi cl. 200 ZOR se lahko prizna odškodnina za pretrpljene duševne bolecine zaradi kršitve pravice osebnosti in tudi strah kot samostojno obliko škode. Tako je pravna podlaga v cl. 200 ZOR. Osebnostne pravice so tiste pravice, ki varujejo clovekove osebnostne dobrine, cloveka, njegovo osebnost, clovek ima naravno pravico ...

Sodba nº Cp 544/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 15, 2004

Vozilo je bilo ob preizkušanju delovanja motorja v uporabi, tožnika, po ukazu katerega je prica vozilo le premaknila, pa je šteti za voznika, zato je podana odgovornost toženke iz A0 plus zavarovanja. Tožnik, ki je le za kratek cas prepustil opravljanje z vozilom drugemu, je ostal še naprej obratovalec, saj preizkusa delovanja motorja fizicno ni mogel izvesti tako, da bi sam hkrati tudi sedel za volanom.

Sklep nº I Cpg 1125/2003 of Gospodarski oddelek, September 15, 2004

Odlocilna je vsebina tega spora, to pa je odškodninski spor med gospodarsko družbo in njeno bivšo clanico uprave, za katero presojo bo, glede na trditveno podlago tožece stranke, da je tožena stranka med drugim kršila tudi statut tožece stranke in sklenila poroštveno pogodbo brez ustreznega soglasja nadzornega sveta, treba vsaj v tem delu uporabiti pravo gospodarskih družb, kar pomeni, da bo za spor potrebno uporabiti pravilo postopka v gospodarskih sporih.

Sklep nº I Kp 975/2004 of Kazenski oddelek, September 15, 2004

Smrt zasebnega tožilca (fizicne osebe) je moc enaciti s prenehanjem

Sklep nº I Kp 967/2004 of Kazenski oddelek, September 15, 2004

Upravicencem do pritožbe iz II. odst. 367. clena ZKP tece rok za

Sklep nº III Cp 1107/2004 of Civilni oddelek, September 15, 2004

1. Presoja dolžnicinega predloga za omejitev izvršbe pokaže, da dolžnica ni izkazala, da bo upnikova terjatev lahko poplacana zgolj iz denarnih sredstev na njenih racunih pri banki A. 2. Od uveljavitve novele ZIZ iz leta 2002 velja, da sodišce, ce upnik v osemdnevnem roku za odgovor na ugovor izjavi, da ugovoru nasprotuje, ugovor tretjega zavrne, vložnik ugovora pa lahko v roku 30 dni od pravnomocnosti sklepa o zavrnitvi ugovora zacne pravdo za ugotovitev, da izvršba na doloceni predmet ni do...

Sodba nº II Cp 1587/2004 of Civilni oddelek, September 15, 2004

Med medije ni mogoce uvrstiti tistih programskih vsebin, ki niso

Sklep nº I Cp 1783/2003 of Civilni oddelek, September 15, 2004

Kadar stranka ne izkaže upravicenega vzroka za zamudo pritožbenega

Sklep nº I Cp 1499/2004 of Civilni oddelek, September 15, 2004

Znacilnost procesnih predpisov je, da pricnejo veljati s trenutkom

Sklep nº I Cp 1348/2004 of Civilni oddelek, September 15, 2004

Aktivno legitimiran za tožbo na izpraznitev stanovanja zaradi

Sklep nº I Cp 1507/2004 of Civilni oddelek, September 15, 2004

Lokacijska informacija je potrdilo iz uradnih evidenc, ki vsebuje

September 14, 2004

Sodba nº Kp 237/2004 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, September 14, 2004

Ce je obtožba v novem sojenju, do katerega je prišlo zaradi razveljavitve prve obsodilne sodbe na podlagi obtoženceve pritožbe, spremenjena tako, da se obtožencu ocita povsem drugo kaznivo dejanje in sodišce 1. st. na podlagi tako spremenjene obtožbe izda obsodilno sodbo, gre za kršitev prepovedi po 305. cl. ZKP.

Sodba nº I Cp 753/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 14, 2004

Solidarna obveznost je ena obveznost in preneha s placilom enega od solidarnih dolžnikov ali pa s placilom delnih izpolnitev vecih, v obravnavanem primeru dveh solidarnih dolžnikov. Ce je zoper enega solidarnega dolžnika že izdana pravnomocna sodba, kot je bilo v tem primeru, nato pa se vodi postopek zoper drugega in so loceno obsojeni kot samostojni dolžniki obstaja nevarnost, da v izvršilnem postopku upnik doseže izvršbo zoper oba v celoti. Tako sodišce, ki sodi v zadevi pozneje, upošteva ž...

September 13, 2004

Sklep nº II Cp 1506/2004 of Civilni oddelek, September 13, 2004

Kljub pravnomocni in izvršljivi odlocbi, izdani v posestnem sporu, bo

September 09, 2004

Sklep nº I Cpg 11/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 09, 2004

Poimenovanje zastopnikov družbe z omejeno odgovornostjo z nazivom predsednik uprave oz. clan uprave oz. zastopnikov družbe z omejeno odgovornostjo z nazivom uprava lahko pripelje do popolne samovolje strank glede poimenovanja zastopnikov pri družbi z omejeno odgovornostjo, kar bi zanesljivo pripeljalo v pravnem prometu do zmede in do nejasnosti pri tretjih o tem, katero družbo zastopniki sploh zastopajo.

Sklep nº I Cpg 133/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 09, 2004

Potrjena prisilna poravnava sanira oblicne pomanjkljivosti prevzema

September 08, 2004

Sodba nº Cp 943/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 08, 2004

Pri škodi, povzroceni z neregistriranim in nezavarovanim vozilom, temelj za regresno zahtevo povzrocitelja ni v kršitvi splošnih zavarovalnih pogojih, saj z zavarovalnico ni bilo sklenjeno pogodbeno razmerje, temvec v zakonu, ki ureja obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Sklep nº Cp 1162/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 08, 2004

Ce sodišce meni, da tožba ne vsebuje obveznih sestavin po cl. 180 ZPP, mora v skladu z nacelom pomoci prava neuki stranki v sklepu, s katerim tožnika, ki nima pooblašcenca, pozove na popravo oz. dopolnitev tožbe, jasno navesti, zakaj šteje njegovo za nerazumljivo in katere so pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti.

Sodba nº I Cpg 920/2002 of Gospodarski oddelek, September 08, 2004

Sodišce prve stopnje je ugotovilo, da je prva tožena stranka prešla v

Sodba nº I Cp 850/2004 of Civilni oddelek, September 08, 2004

Kar se tice eksaktnosti podatkov o zmožnostih toženca, je sodišce

Sklep nº III Cp 1298/2004 of Civilni oddelek, September 08, 2004

Pritožba upnika pravilno opozarja, da za bodoce obcasne terjatve (kot je tudi terjatev obresti) iz pravnomocnih sodnih odlocb, ne velja desetletni zastaralni rok iz 1. odstavka 379. clena ZOR. Tudi obcasne terjatve, ki izvirajo iz pravnomocne sodne odlocbe, in zapadejo v bodoce, zastarajo v roku, dolocenem za zastaranje obcasnih terjatev (2. odstavek 379. clena ZOR). Zanje pa 1. odstavek 372. clena ZOR doloca, da zastarajo v treh letih.

Sklep nº II Cp 426/2004 of Civilni oddelek, September 08, 2004

Glede na obseg solastnega premoženja se je mogoce strinjati tudi s

Sklep nº I Cp 63/2003 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 08, 2004

Tožeca stranka s predpogodbo ni pridobila drugih upravicenj, kot da lahko zahteva sodno varstvo za sklenitev dogovorjene kupoprodajne pogodbe, nikakor pa ne na izstavitev ustrezne z.k. listine. Ker iz tožbenega zahtevka izhaja, da zahteva tožeca stranka izdajo z.k. listine, je že zato šteti na podlagi prej navedenega, da verjetnost takšnega zahtevka ni izkazana, kar ima lahko že samo po sebi za posledico, da niso podani predpisani pogoji za izdajo zacasne odredbe iz 272. clena ter tretjega in...

September 07, 2004

Sklep nº I Cp 1251/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 07, 2004

Tožeca stranka je izkazala, da je lastnica nepremicnine, kot izhaja iz izpiska iz zemljiške knjige, zato se domneva, da je stvar njena. Tožena stranka, ki trdi nasprotno, pa bi morala dokazati, da ima dolocena upravicenja na parceli, kar pa ji v tej fazi postopka ni uspelo. Sklicuje se na obligacijska razmerja med strankama, na podlagi katerih je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo na sporni parceli. Cetudi je tožena stranka gradbeno dovoljenje pridobila, to na stvarnopravna razmerja med...

Sodba nº I Cp 651/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 07, 2004

Procesna dolocba iz 12. tc. 2 odst. 339. cl. ZPP sankcionira oz. preprecuje ponovno odlocanje o istih zahtevkih med istima strankama. Tožbeni zahtevek pa je isti, kadar je temelj dveh zahtevkov isti in ce je ista tudi njegova vsebina. Kadar si stojita nasproti sklepcna in nesklepcna tožba, zahtevek na podlagi nesklepcne tožbe pa je bil zavrnjen, ni mogoce govoriti o pravnomocno razsojeni zadevi.

September 01, 2004

Sklep nº III Cp 1482/2004 of Civilni oddelek, September 01, 2004

V primeru, da je sklep o motenju posesti, ki tožencu nalaga kakšno dejanje, vrocen tožniku kasneje kot tožencu, lahko 30-dnevni rok po 429. cl. ZPP pricne teci šele od dneva vrocitve izvršilnega naslova tožniku, ceprav se je (tožencev) paricijski rok iztekel že pred tem.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners