Višja Sodišča: Opinions issued on January 2005

January 28, 2005

Sklep nº Cp 180/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 28, 2005

Ce je fizicna oseba v casu podržavljenja bila jugoslovanski državljan, v casu smrti pa tuj državljan, je upravicenec samo v primeru, ce tuja država slovenskim državljanom priznava pravice iz denacionalizacije.

January 27, 2005

Sodba nº Cp 1853/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 27, 2005

Povzrocitelj zmote je odškodninsko odgovoren za povzroceno škodo.

Sodba nº in sklep Cp 1282/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 27, 2005

Lastnik mopeda, ki zaradi visoke stopnje alkoholiziranosti ni bil zmožen reagirati na dogajanja v prometu, nosi vecji delež krivde za trcenje od voznika nasproti vozecega tovornega vozila.

Sodba nº I Cpg 92/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 27, 2005

Res je, da je bilo v 3. odst. 2. cl. ZOMZO izrecno doloceno, da se

Sklep nº II Cpg 1157/2004 of Gospodarski oddelek, January 27, 2005

ZPP kot obnovitveni razlog ureja primer, ko je bila opravljena osebna

Sklep nº I Cpg 1178/2003 of Gospodarski oddelek, January 27, 2005

Ugotovitev prvostopnega sodišca, da tožena stranka ni ponudila

Sklep nº I Cpg 1148/2003 of Gospodarski oddelek, January 27, 2005

Pritožbeni razlogi, iz katerih se lahko izpodbija zamudna sodba, so

Sklep nº I Cpg 839/2003 of Gospodarski oddelek, January 27, 2005

Prodajna pogodba, ki je sklenjena z namenom, da bi se poravnale

January 26, 2005

Sklep nº Cp 1958/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 26, 2005

Pri zdravniških posegih zdravnik ne ravna tako, kot je treba, kadar je poslabšanje zdravja posledica nepravilnega in nestrokovnega zdravnikovega ravnanja ali kadar je zdravnikovo ravnanje sicer strokovno popolnoma neoporecno, je pa kljub temu protipravno, ker zanj ni bilo bolnikovega soglasja.

Sodba nº Cpg 130/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 26, 2005

Ce pritožba zoper sodbo ni obrazložena, sodišce druge stopnje ne vzame v presojo naknadne obrazložitve oz. je ne upošteva, ce je bila ta obrazložitev poslana oz. vložena že po izteku roka za pritožbo zoper sodbo, tudi ce je bila pritožba sama pravocasno vložena.

Sklep nº III Cp 2623/2004 of Civilni oddelek, January 26, 2005

Od nadaljnjih izvršilnih stroškov ni potrebno placati sodne takse.

Sklep nº III Cp 4/2005 of Civilni oddelek, January 26, 2005

Da je izpolnjen pogoj iz 7. tocke 2. odst. 71. clena ZIZ, mora

Sklep nº II Cp 2078/2004 of Civilni oddelek, January 26, 2005

Za priposestvovanje lastninske pravice na nepremicnini po dolocbah

Sklep nº I Cp 2008/2004 of Civilni oddelek, January 26, 2005

Zgolj pavšalnega pritožbenega navajanja in še drugih stvari, ki naj

Sklep nº I Cp 1986/2004 of Civilni oddelek, January 26, 2005

Zahtevek za vrnitev daril je v zapušcinskem postopku mogoce

Sodba nº in sklep I Cp 161/2004 of Civilni oddelek, January 26, 2005

Ce ima samostojni podjetnik prokurista, lahko ta zanj veljavno sklepa

Sklep nº I Cp 1938/2004 of Civilni oddelek, January 26, 2005

Hitrost postopka zaradi motenja posesti je odvisna od narave

Sodba nº I Cp 1521/2004 of Civilni oddelek, January 26, 2005

Odškodninska odgovornost upravnika stavbe za škodo, ki jo utrpijo

Sodba nº in sklep I Cp 2053/2004 of Civilni oddelek, January 26, 2005

Za obveznosti družbe, ki ni uskladila kapitala in je zato prišlo do

Sodba nº I Cp 1962/2004 of Civilni oddelek, January 26, 2005

Toženec v pritožbi utemeljeno opozarja, da je sodišce prve stopnje

January 25, 2005

Sklep nº I Cp 1105/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 25, 2005

Za materialnopravni sklep, da je (ali ni) do prehoda premoženja prišlo, je potrebno ugotoviti, ali je poseg bil izvršen tudi na tožnicinem zemljišcu. Vprašanje meje je pomembno, saj bi se tako ugotovilo, kje je bil izvršen posek, ali tudi na zemljišcu, last tožnice. Ker tega prvostopenjsko sodišce ni ugotovilo, ni mogoca presoja, ali je materialno pravo pravilno uporabljeno.

Sodba nº I Cp 326/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 25, 2005

Tožena stranka se lahko razbremeni svoje odgovornosti le, ce dokaže, da prometnega znaka na kraju škodnega dogodka ni bilo potrebno postaviti in da je izpolnjevala vse obveznosti, ki prispevajo k cimvecji prometni varnosti na cesti. Na podlagi mnenja izvedenca lovske stroke je ugotovilo, da na kriticnem odseku ceste in v bližnji okolici trka ni stalnih prehodov jelenjadi (stecin), ki bi narekovali postavitev opozorilnih znakov na cesti. Posledicno temu zato ni obstajala obveznost prvotožene s...

Sklep nº I Cp 1272/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 25, 2005

Ocitno je sodišce prve stopnje ugibalo, ali lahko tožnik po poti nemoteno vozi, ni pa navedlo jasnih razlogov, ki bi jih bilo mogoce preizkusiti. Tožnik s svojim traktorjem ni peljal po sporni poti, da bi sodišce prve stopnje zanesljivo ugotovilo, da lahko po poti nemoteno vozi. Sodišce prve stopnje je nepopolno ugotovilo dejansko stanje in v posledici tega tudi napacno uporabilo materialno pravo.

Sklep nº I Cp 1179/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 25, 2005

Odgovor na tožbo je tožena stranka vložila priporoceno na pošto dne 20.3.2001. Ker je tožena stranka tožbo v odgovor prejela 14.3.2001, je torej njen odgovor na tožbo prispel na sodišce v okviru 30-dnevnega zakonskega roka, zato sodišce prve stopnje zamudne sodbe ne bi smelo izdati.

Sklep nº II Cp 361/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 25, 2005

Prisilna izterjava iz dolžnikovega nepremicnega premoženja, ki jo vodi sodišce, je po 81. cl. Zakona o davcnem postopku dovoljena le, ce davkov ni bilo mogoce izterjati iz dolžnikovih dohodkov in terjatev, niti iz njegovega premicnega premoženja. Predstavlja torej le nadaljevanje upravne izvršbe. Upnica je za izterjavo davcnega dolga od dolžnika M.B. uvedla v okviru tega roka postopek prisilne izterjave, zato je zakljucek sodišca prve stopnje, da je pri zavarovanju tega dolga v sodnem postopk...

Sodba nº I Cp 1129/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 25, 2005

Tožnik bi realizacijo svoje pravice iz zastavne pogodbe dosegel le s hipotekarno tožbo, po kateri je zastavitelj dolžan priznati upravicenost zastavnega upnika, da zahteva poplacilo svoje terjatve iz zastavljenih nepremicnin in dopustiti poplacilo zavarovane terjatve z izvršbo na nepremicnino. Hipotekarni upnik namrec od zastavitelja ne more zahtevati placila terjatve, temevec le sodno prodajo zastavljene stvari in poravnavo terjatve iz kupnine. S tožbo ni mogoce zahtevati od zastavitelja pla...

Sodba nº I Cp 1040/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 25, 2005

Ugotovljena dejstva, da je bilo dovoljenje za prevoze dano

January 20, 2005

Sklep nº Cp 2133/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 20, 2005

Ker tožeca stranka kljub pozivu sodišca v katerem je bila opozorjena na posledice, v naknadnem roku ni predložila dokaza o placilu sodne takse, je sodišce pravilno na podlagi cl. 105 a ZPP-B štelo, da je tožba umaknjena.

Sklep nº Cp 2124/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 20, 2005

S sklepom z dne 22.10.2004 je sodišce prve stopnje odlocalo o predlogu upnika za vrnitev v prejšnje stanje in ga kot nedovoljenega zavrglo. Ta odlocba je postala pravnomocna. Okolišcine, ki jih v pritožbi navaja upnik ne morejo biti opravicljiv razlog za to, da sodišce ne bi ravnalo v skladu z II. odst. 38. cl. ZIZ. Ker je bil sklep upniku pravilno vrocen in ker predujma v tem roku ni placal, je sodišce pravilno ustavilo izvršbo. Tudi ce je upnikovo zamudo povzrocila njegova žena to nima vpli...

Sklep nº Cp 1062/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 20, 2005

Toženca sta zatrjevala, da sta si z "menjalno pogodbo" obenem razdružila skupno premoženje tako, da je eden sprejel vrednost solastne nepremicnine v denarju in s tem poplacal svoje dolgove, drugi pa izkljucno lastninsko pravico na manjši stanovanjski hiši. Sodišce bi v dokaznem postopku moralo oceniti trditve tožencev in izvesti dokaze, ki sta jih ponudila, saj ne more šteti, da je bil tak dogovor ob sklepanju menjalne pogodbe nicen.

Sklep nº I Cpg 57/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 20, 2005

146. cl. ZPP ureja drugacno situacijo od obravnavane, saj

Sodba nº I Cpg 1038/2003 of Gospodarski oddelek, January 20, 2005

Da bi se glede roka izpolnitve obveznosti tožeci stranki lahko

Sklep nº II Cpg 1166/2004 of Gospodarski oddelek, January 20, 2005

Pritožbeno sodišce razume predlog iz 4. odstavka 178. clena ZIZ kot

Sklep nº I Cpg 1120/2003 of Gospodarski oddelek, January 20, 2005

Sodišce, ki odloca o ugovoru zoper placilni nalog, mora placilni

January 19, 2005

Sklep nº Cp 2111/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 19, 2005

Glede na predlagano izvršilno sredstvo (izvršba na placo dolžnika) in glede na nacin oprave izvršbe s tem izvršilnim sredstvom, kot ga opredeljujejo dolocbe 96. poglavja ZIZ, je navedba imena in naslova dolžnikovega dolžnika v predlogu za izvršbo nujna.

Sklep nº I Cpg 19/2003 of Gospodarski oddelek, January 19, 2005

O zaslužku, ki bi ga tožeca stranka lahko dosegla ob normalnem teku

Sklep nº IV Cpg 52/2004 of Gospodarski oddelek, January 19, 2005

Pritožnica ne izpodbija ugotovitve prvostopenjskega sodišca, da je

Sklep nº III Cpg 5/2005 of Gospodarski oddelek, January 19, 2005

Pri odlocanju o tem, ali naj se zacne postopek prisilne poravnave v

Sklep nº IV Cpg 47/2004 of Gospodarski oddelek, January 19, 2005

Po uradni dolžnosti pravilno izveden vpis pravnomocnega sklepa o

Sklep nº III Cp 2231/2004 of Civilni oddelek, January 19, 2005

Ce je bilo mnenje podano v skladu s pravili znanosti in stroke

January 18, 2005

Sodba nº Kp 396/2004 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 18, 2005

Ce izrece sodišce 2. stopnje oprostilno sodbo enemu sostorilcu kaznivega dejanja ropa po 2. in 1. odst. 213. cl. KZ, za drugega pa potrdilo sodbo sodišca 1. stopnje v odlocbo o krivdi, je dolžno po uradni dolžnosti spremeniti pravno opredelitev samo po 1. odst. 213. cl. KZ, ker je odpadel kvalifikatorni znak iz 3. odst. 213. cl. KZ.

January 17, 2005

Sklep nº Cp 1992/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 17, 2005

Ce je izvršba dovoljena na osnovi izvršilnega naslova, se sklep zaznamuje v z.k. pred pravnomocnostjo sklepa o izvršbi.

January 16, 2005

Sklep nº II Cpg 90/2005 of Gospodarski oddelek, January 16, 2005

Ker je oživela terjatev nastala pred dnevom zacetka stecajnega

January 13, 2005

Sklep nº I Cpg 49/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 13, 2005

Tožeca stranka je tožbo oblikovala tako, da uveljavlja od

Sklep nº III Cpg 1/2005 of Gospodarski oddelek, January 13, 2005

ZFPPod v 3. tc. 2. odst. 30. cl. tako izrecno doloca, da je razlog za

January 12, 2005

Sklep nº R 4/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 12, 2005

Dolocba cl. 78 ZIZ doloca krajevno pristojnost sodišca glede na izvršilno sredstvo in je izkljucna. Po dolocbi 3. tocke II. odstavka 99. cl. Zakona o sodišcih (ZS, Ur.l. RS št. 19/94, zadnja spr. in dopolnitev Ur.l. RS št. 73/2004) so v izvršilnih zadevah stvarno pristojna okrajna sodišca. Z dolocbo I. odst. 114. cl. ZS so dolocena okrajna sodišca in doloceno njihovo obmocje z dolocitvijo sodnega okraja. Z dolocbo II. odst. 114. cl. ZS pa je doloceno, da se za obmocje sodnega okraja šteje obm...

Sklep nº Cp 1516/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 12, 2005

ZPP, ki je zacel veljati 14.7.1999 je glede predloga za nadaljevanje postopka prinesel spremembo od ureditve po ZPP/77. Prej je bilo v cl. 217/2 doloceno, da stranka prej, preden ne pretecejo trije meseci od dneva, ko je nastalo mirovanje, ne more predlagati nadaljevanja postopka. Po spremenjeni dolocbi 2. odst. 210. cl., pa lahko stranka predlaga nadaljevanje pred pretekom 3 mesecev, vendar pa se postopek pred pretekom 3 mesecev ne sme nadaljevati.

Sodba nº I Cpg 426/2003 of Gospodarski oddelek, January 12, 2005

Ustavno sodišce je z odlocbo št. V-I-108/01-17 z dne 17.11.2002 v

Sklep nº III Cp 2496/2004 of Civilni oddelek, January 12, 2005

Tretji lahko vloži ugovor od izdaje sklepa o izvršbi in ne šele od

Sklep nº II Cp 2271/2004 of Civilni oddelek, January 12, 2005

Ker je denarni zahtevek le podrejeni, ne pa primarni, se vrednost

Sodba nº II Cp 1951/2004 of Civilni oddelek, January 12, 2005

Sodišce prve stopnje je svoje ugotovitve o izcrpanosti zavarovalne

Sklep nº II Cp 1341/2004 of Civilni oddelek, January 12, 2005

Glede pravne narave pogodbe o poravnavi z dne 22.7.2003 pritožbeno

Sklep nº I Cp 1907/2004 of Civilni oddelek, January 12, 2005

Za umik predloga ne velja nacelo vrstnega reda.

January 11, 2005

Sodba nº Kp 394/2004 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 11, 2005

Ker je dokazano, da obtoženi kot lececi zdravnik, odgovoren za zdravljenje pokojne oškodovanke, prakticno ni storil nicesar, da bi se ugotovil vzrok za mocno zvišano temperaturo, katero je napacno zdravil, je med opustitvami iz obtožbe in smrtjo pokojne oškodovanke izkazana neposredna vzrocna zveza. Prepozno ugotovljeni vzrok - sepsa je kljub poskusu zdravljenja povzrocil njeno smrt.

Sodba nº I Cp 1157/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 11, 2005

Odlocitev o tožencevi odgovornosti je sodišce oprlo na naslednje

Sodba nº I Cp 670/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 11, 2005

Zadolžnica je potrdilo, da se je stranka zavezala za doloceno denarno izpolnitev. Je torej pisna izjava dolžnika, da je upniku zavezan za doloceno izpolnitev. Bistveno pri poroštvu je, da se s poroštveno pogodbo porok nasproti upniku zavezuje, da bo izpolnil veljavno in zapadlo obveznost dolžnika, ce ta tega ne bo storil.

Sklep nº I Cpg 398/2004 of Gospodarski oddelek, January 11, 2005

Sodbe, s katero je odloceno, da se tožbeni zahtevek zavrne in se

January 07, 2005

Sklep nº Cp 1561/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 07, 2005

Za terjatve iz nezgodnega zavarovanja velja 3-letni zastaralni rok iz I. odst. 380. cl. ZOR, ali pa 5-letni po II. odst. 380. cl. ZOR. Dokazno breme je v primeru II. odst. na strani tožece stranke. Terjatev pa nastane šele takrat, ko so znani potrebni podatki, na podlagi katerih se lahko postavi višina zahtevka. Pri tem pa mora ravnati z vso skrbnostjo.

January 06, 2005

Sodba nº Cp 1539/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 06, 2005

Po dolocilu cl. 186 ZOR pricno teci zamudne obresti od trenutka, ko postane odškodninska obveznost cista. Ta trenutek je lahko razlicen od dneva nastanka škode.

Sodba nº Cp 1592/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 06, 2005

Negatorno tožbo je mogoce uperiti le zoper tretjega in ne zoper skupna lastnika drug proti drugemu.

Sodba nº Cp 1012/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 06, 2005

Tožeca stranka je za svoje trditve predlagala zaslišanje price A. B., ker pa ta prica na obravnavo ni prišla, je na glavni obravnavi 7. 3. 2001 ta dokazni predlog umaknila. Po tem umiku je toženec predlagal, da se ta prica zasliši in obenem povedal, da ta prica ve povedati le o ozadju dogodka, medtem ko dogodka ni videla. Sodišce prve stopnje je na zadnji glavni obravnavi štelo, da te price ni potrebno zaslišati, toženec pa takrat, ko je sodišce dokazni postopek zakljucilo ni izrecno zahteval...

Sodba nº I Cpg 25/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 06, 2005

V primeru, da pogodbo, iz katere izvira cedirana terjatev, spremlja tudi dogovor procesnega prava, velja ta, tudi za novega upnika - prevzemnika (cesionarja), ki mu je terjatev cedirana.

Sklep nº I Cpg 581/2003 of Gospodarski oddelek, January 06, 2005

Upravni odbor na sestanku dne 29.6.1998 ni bil pooblašcen za

January 05, 2005

Sklep nº Cp 2135/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 05, 2005

Zacasna odredba je v sporih varstva, vzgoje otrok lahko le nujen ukrep, ki ga je potrebno upoštevati takrat, ko se pokaže da varstvo zlasti otrok terja nujno ukrepanje že tekom postopka, to pa je takrat, ce se ugotovi, da bi s to zacasno odredbo otroku lahko nastala nepopravljiva ali nesorazmerno težka popravljiva škoda, ali da je prišlo do nasilja, da torej zaradi ogroženosti otroka izhaja nujnost, da se vprašanje varstva vzgoje uredi še pred nastalo odlocitvijo v sporu.

Sklep nº I Cp 1070/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 05, 2005

Ce je nepremicnina v skupni lastnini, se lahko obremeni le nepremicnina kot celota, kar izhaja že iz splošnih pravil o skupni lastnini, ko idealni delež posameznega skupnega lastnika ni vnaprej dolocen in zato s stvarjo lahko razpolagajo le vsi skupni lastniki skupaj.

Sklep nº III Cp 2525/2004 of Civilni oddelek, January 05, 2005

1. 5.3.2004 je izvršiteljica razpisala dve izvršilni dejanji, to je

Sodba nº in sklep II Cp 1314/2004 of Civilni oddelek, January 05, 2005

V obravnavani zadevi je bilo nesporno ugotovljeno, da do sklenitve

Sodba nº I Cp 2162/2004 of Civilni oddelek, January 05, 2005

Vrednost spornega predmeta, od katere je odvisna stvarna pristojnost,

Sklep nº I Cp 1905/2004 of Civilni oddelek, January 05, 2005

Ce je zapustnik v oporoki dolocil katere stvari gredo posameznim

Sklep nº I Cp 1626/2004 of Civilni oddelek, January 05, 2005

Asfaltiranje obstojece poti predstavlja vzdrževalna dela v smislu 1.

Sodba nº I Cp 742/2004 of Civilni oddelek, January 05, 2005

Pravnomocno je zavrnjen zahtevek na ugotovitev, da je najemno

January 04, 2005

Sklep nº I Cp 290/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 04, 2005

Tožeca stranka je zatrjevala, da pomeni pocetje tožencev s posegi v osebnostne pravice tožecih strank, vznemirjanje, grožnje s smrtjo in vdiranje v njuno lastnino ter povzrocanje škode zahtevek za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic. Gre torej za predmet zašcite po 134. cl. Obligacijskega zakonika - OZ. Predmet zašcite so torej nedotakljivost clovekove osebnosti. O zahtevi za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic pa odloca sodišce v pravdnem postopku.

Sodba nº I Cp 291/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 04, 2005

Zacetek triletnega zastaralnega roka je v predmetni zadevi bilo 23.3.1998, ko je sodba, s katero je bilo ugotovljeno, da je oporoka, ki jo je pokojni J.K. zapisal pri tožencu, neveljavna, postala pravnomocna. Takrat je tožeca stranka izvedela za storilca, ugotovljeno je bilo, da je toženec pri sestavi oporoke ravnal malomarno, in za škodo, to je da na podlagi oporoke tožeca stranka ne bo mogla dedovati.

January 03, 2005

Sklep nº Cp 2004/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 03, 2005

Oba dolžnika sta bila solidarno zavezana kar pomeni, da lahko upnik zahteva izpolnitev celotne obveznosti od enega ali drugega dolžnika. 399. cl. OZ doloca, da poravnava, ki jo je sklenil eden od solidarno zavezanih dolžnikov z upnikom, nima ucinka nasproti drugim dolžnikom.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners