Višja Sodišča: Opinions issued on February 2005

February 24, 2005

Sklep nº Cp 211/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 24, 2005

V obrazloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi, mora dolžnik navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje, sicer ugovor ni obrazložen in je tudi neutemeljen. Dolžnica v ugovoru teh pogojev ni izpolnila, saj ugovoru ni priložila nobenega dokaza, pavšalne navedbe o drugac. pog. dolocilih ni mogoce upoštevati.

Sklep nº Cp 312/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 24, 2005

Izvršiteljev obracun za delo in stroške ni preuranjen po opravljenem prvem rubežu, ki ni bil uspešen, saj je nadaljevanje izvršilnega postopka z opravo nadaljnjih izvršilnih dejanj v roku 1 leta od oprave prvega rubeža odvisno od strank (88. cl. ZIZ). S tem, ko je izvršitelj v obracunu citiral dolocbo 88. cl. ZIZ, je navedel tiste zakonsko dolocene okolišcine, ki utemeljujejo izdajo obracuna po prvem rubežu in je obracun sestavljen v skladu z dolocbo 2. odst. 61. cl. Pravilnika o opravljanju ...

Sodba nº I Cpg 93/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 24, 2005

Tožeca stranka je kot zavarovalnica placala svojemu zavarovancu, družbi C. d.d., terjatev iz naslova škode na unicenem blagu, na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe. Prav ima sodišce prve stopnje, da gre za situacijo po 6. odst. 380. cl. ZOR, ki doloca, da zacne teci zastaranje terjatve, ki jo ima zavarovalnica proti tretjemu, ki je odgovoren za nastanek zavarovalnega primera, takrat, ko zacne teci proti temu zastaranje zavarovanceve terjatve, in se tudi konca v enakem roku.

Sodba nº I Cpg 1371/2003 of Gospodarski oddelek, February 24, 2005

V obravnavanem primeru je pomembno, kot pravilno ugotavlja tudi

Sodba nº I Cpg 1169/2003 of Gospodarski oddelek, February 24, 2005

S tem v zvezi je po prepricanju pritožbenega sodišca zmotno stališce

Sodba nº I Cpg 1041/2003 of Gospodarski oddelek, February 24, 2005

Prvostopno sodišce je pravilno uporabilo pravilo o trditvenem in

February 23, 2005

Sodba nº I Cpg 1085/2004 of Gospodarski oddelek, February 23, 2005

Z dovoljeno izvršbo za izterjavo denarne terjatve, na dolžnikove

Sklep nº III Cpg 86/2004 of Gospodarski oddelek, February 23, 2005

Stecajni upnik kot stranka stecajnega postopka ima glede na dolocbe

Sklep nº I Cpg 141/2005 of Gospodarski oddelek, February 23, 2005

V primeru, ce se sodišce prve stopnje, ki odloca o zacasni odredbi v

Sklep nº I Kp 1502/2004 of Kazenski oddelek, February 23, 2005

Oceno, ali je vzrok, da zasebni tožilec ni prišel na glavno obranavo,

Sodba nº I Kp 1215/2004 of Kazenski oddelek, February 23, 2005

Za presojo, ali je storjeno kaznivo dejanje po II. odst. 253. cl. KZ,

Sklep nº I Kp 681/2004 of Kazenski oddelek, February 23, 2005

Podeljena imuniteta clanu Državnega sveta RS je okolišcina, ki

Sklep nº III Cp 2360/2004 of Civilni oddelek, February 23, 2005

Ce dolžnik vloži hkrati ugovor zoper sklep o izvršbi in še pritožbo

Sklep nº II Cp 1947/2004 of Civilni oddelek, February 23, 2005

Družbenik družbe, ki je bila izbrisana iz sodnega registra po Zakonu

Sodba nº II Cp 429/2005 of Civilni oddelek, February 23, 2005

Otrok od 7 do 14 leta neposredno odškodninsko odgovarja samo, ce

Sklep nº I Cp 1994/2004 of Civilni oddelek, February 23, 2005

Ker gre za spor na uveljavitev malih avtorskih pravic, gre za spor iz

Sodba nº I Cp 1152/2004 of Civilni oddelek, February 23, 2005

Solastnik, ki nima soglasja ostalih solastnikov za vlaganja v

Sklep nº I Cp 2040/2004 of Civilni oddelek, February 23, 2005

Izjava dedica, da sprejema dedišcino ali se ji odpoveduje mora biti v

Sklep nº I Cp 1443/2004 of Civilni oddelek, February 23, 2005

Sodišce prve stopnje prezre dolocilo 623. clena ZOR, po katerem je

February 22, 2005

Sodba nº I Cp 1131/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 22, 2005

1. Ker je izvedenka na vsa vprašanja tožene stranke pisno odgovorila, sodišcu prve stopnje ni bilo treba izvedenko še vabiti na obravnavo.

Sklep nº II Cp 388/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 22, 2005

Za izkaz nevarnosti je pomemben samo dolžnikov položaj in ne splošne razmere, ki vladajo na trgu in subjektivni obcutek dolžnika, ki je optimisticen.

Sklep nº I Cp 858/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 22, 2005

Toženi stranki sta torej, sicer res zastopani po istem pooblašcencu, povsem samostojno podali vsaka svoj odgovor na tožbo, tudi vlogo z dne 13.06.2003 je podala le drugotožena stranka zaradi umika tožbe. Zato glede teh opravil ni mogoce uporabiti 11.cl. OT, ampak le za zastopanje na naroku 26.05.2003 (ce pravdni stranki zastopa isti odvetnik, lahko uveljavlja zvišanje skupne cene opravil le za 10% za vsako nadaljnjo stranko po 11.cl. OT).

Sklep nº I Kp 1594/2004 of Kazenski oddelek, February 22, 2005

Oškodovanec kot tožilec je lahko samo tisti, ki je v opisu kaznivega

Sklep nº I Kp 224/2005 of Kazenski oddelek, February 22, 2005

Ko zavrže sodišce obtožni predlog po 1. tocki I. odst. 277. cl. ZKP,

Sodba nº I Kp 705/2004 of Kazenski oddelek, February 22, 2005

Zastrupitev oškodovanca s kajenjem marihuane, ceprav je sam predlagal

Sodba nº I Kp 680/2004 of Kazenski oddelek, February 22, 2005

Varnostni pregled po I. odst. 41. clena Zakona o policiji (ZPol) v

February 21, 2005

Sodba nº I Cp 558/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 21, 2005

V darilni pogodbi je ocitno zapisano, da celotna parcela pripade tožencu, zato je ta na podlagi vpisa v zemljiško knjigo postal lastnik parcele. Na podlagi sklenjega pravnega posla se lastninska pravica na nepremicnini pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo, zato tožnik, tudi ce so mu res nameravali starši podariti zemljišce pod in ob hlevu, lastnik tega zemljišca v letu 1986 ni mogel postati.

February 17, 2005

Sodba nº I Cpg 89/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 17, 2005

Po 452. cl. in 453. cl. ZPP velja dolžnost stranke, da

Sklep nº I Cpg 607/2004 of Gospodarski oddelek, February 17, 2005

Pritožbeno sodišce soglaša z izhodišcem prvostopnega sodišca glede

Sodba nº I Cpg 1111/2003 of Gospodarski oddelek, February 17, 2005

Prvostopno sodišce je s povzemanjem dolocb ZDDV zgolj pravilno

Sodba nº I Cpg 1164/2003 of Gospodarski oddelek, February 17, 2005

V kolikor sta se pogodbeni stranki pri opredelitvi pogodbenih

Sklep nº I Cpg 96/2005 of Gospodarski oddelek, February 17, 2005

Iz podatkov spisa izhaja, da je sodišce prve stopnje vrocilo upniku

Sklep nº I Kp 29/2005 of Kazenski oddelek, February 17, 2005

Starejšemu mladoletniku je bil v novem postopku namesto ustavitve

Sodba nº II Cp 1105/2004 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Dolocilo 16. clena ZOR vsebuje kot standard takšno skrbno in pazljivo

Sklep nº I Cp 225/2005 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Zemljiškoknjižno sodišce je prejelo obvestilo izvršilnega sodišca in

February 16, 2005

Sklep nº Cp 1806/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 16, 2005

Kadar izvršilni naslov dolžniku nalaga opustitev kakšnega ravnanja, se dolžnika k njegovi izvršitvi prisili z izrekom denarne kazni.

Sklep nº Cp 6/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 16, 2005

Razpolaganje tožnika, dokler je v okviru njegovega neosporavanega idealnega solastnega deleža, nima vpliva na pravni položaj toženke pri realni delitvi stvari.

Sklep nº Cp 2116/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 16, 2005

Sklep disciplinskega senata disciplinske komisije prve stopnje Odvetniške zbornice Slovenije ni izvršilni naslov za sodno izvršbo.

Sklep nº Cp 1684/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 16, 2005

Pravni interes za vložitev ugotovitvene tožbe je naceloma izkazan že z napotitvenim sklepom zapušcinskega sodišca.

Sklep nº Cp 237/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 16, 2005

Ce je sodišce sklenilo, da dokaza z zaslišanjem stranke ne bo izvedlo, potem strankinemu predlogu za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude naroka, ki se ga ni mogla osebno udeležiti (bila pa je zastopana po pooblašcencu), ni mogoce ugoditi. Zamuda namrec ni izkazana, neizvedbo dokaza z njenim zaslišanjem pa bo stranka lahko uveljavljala v pritožbi zoper koncno odlocbo.

Sodba nº Cp 1364/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 16, 2005

Sporna menica je avalirana menica, toženec pa je kot fizicna oseba dal aval oz. poroštvo trasantu za placilo menicne vsote, ker iz avala ni razvidno, za koga je dan (III. in IV. odst. 30. cl. Zakona o menici). Po dolocbi 32. cl. Zakona o menici toženec odgovarja za placilo menicnega zneska enako kot trasant, to je izdajatelj menice, za katerega je dal menicno poroštvo. Odgovornost avalista je samostojna in solidarna z odgovornostjo osebe, za katero je dan aval, kar pomeni, da lahko menicni up...

Sklep nº II Cpg 102/2005 of Gospodarski oddelek, February 16, 2005

Dejstvo, da je dolžnik na pošti prevzel sodno pošiljko že po izteku

Sklep nº IV Cpg 18/2005 of Gospodarski oddelek, February 16, 2005

ZFPPod ne omejuje dokaznih sredstev za dokazovanje trditev o

Sklep nº IV Cpg 10/2005 of Gospodarski oddelek, February 16, 2005

Družbenik bi lahko uspešno uveljavil pritožbeni razlog zmotne

Sklep nº IV Cpg 12/05 of Gospodarski oddelek, February 16, 2005

Družbenica bi lahko uspešno izpodbijala v zakonu doloceno domnevo

Sklep nº IV Cpg 8/05 of Gospodarski oddelek, February 16, 2005

Rok 15 dni, v katerem bi lahko ravnal po odredbi sodišca, je iztekel

Sklep nº I Kp 1001/2004 of Kazenski oddelek, February 16, 2005

Kaznivo dejanje zlorabe položaja po 244. clenu KZ je uvršcena v XXIV.

Sodba nº I Kp 887/2004 of Kazenski oddelek, February 16, 2005

ZKP doloca, da je sodba vezana na dejanje kot je opisano v obtožnem

Sklep nº III Cp 271/2005 of Civilni oddelek, February 16, 2005

Družbenik, ki je bil direktor družbe izbrisane iz registra na podlagi

Sklep nº III Cp 1600/2004 of Civilni oddelek, February 16, 2005

Upnik lahko vse do konca izvršilnega postopka spremeni predlog za

Sklep nº III Cp 434/2005 of Civilni oddelek, February 16, 2005

Kadar zapadlost terjatve ne izhaja že iz samega notarskega zapisa, je

Sklep nº II Cp 467/2005 of Civilni oddelek, February 16, 2005

Odraslemu clanu gospodinjstva je možno vrociti pošiljko, ki jo je

Sklep nº II Cp 2086/2004 of Civilni oddelek, February 16, 2005

Tudi premoženje, ki je bilo formalno (na podlagi kupoprodajne

Sklep nº I Cp 2111/2004 of Civilni oddelek, February 16, 2005

Sodišce prve stopnje je namrec ugotovilo nicnost sporne kupoprodajne

Sodba nº I Cp 1210/2004 of Civilni oddelek, February 16, 2005

Stranke morajo navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke,

February 15, 2005

Sodba nº Kp 32/2005 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 15, 2005

Sodišce 1. stopnje pri izbiri kazenske sankcije upošteva med drugim tudi dejanske posledice kaznivega dejanja, ce se tudi zaradi tega odloci za pogojno obsodbo, je okrožni državni tožilec ne more uspešno izpodbiti s kaznijo zapora, ce se ta sklicuje na posledice, ki bi oškodovancu utegnile nastati, ce se ne bi takoj ugotovila neresnicnost krive ovadbe.

Sodba nº Kp 29/2005 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 15, 2005

Ce zagovornik predlaga poleg znižanja izrecene kazni v pritožbi še izrek varnostnega ukrepa po 66. KZ, ki ga sodišce 1. stopnje v izpodbijani sodbi ni izreklo, bi pomenil izrek tega ukrepa na sodišcu 2. stopnje kršitev prepovedi iz 385. cl. ZKP. Izrek takšnega ukrepa bi mogel in smel predlagati v pritožbi samo državni tožilec.

Sklep nº Kp 23/2005 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 15, 2005

Ce obsojenka dokazuje krivi izpovedbi obremenilnih pric v obnovitvenem postopku samo s ponovnim zaslišanjem istih pric, kazenski pregon zoper njiju pa zaradi poteka casa ni vec mogoc, in obe prici vztrajata pri izpovedbi iz rednega postopka, s takšno zahtevo ne more uspeti. Drugih razlogov, ki bi potrjevali krivi izpovedbi, pa ni niti predlagala.

Sodba nº Kp 22/2005 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 15, 2005

Ce je sodišce 1. stopnje pri odmeri kazni izrecno upoštevalo olajševalne okolišcine, na katere se sklicujeta pritožnika, in ki naj bi povzrocile znižanje kazni, pritožbama ni mogoce ugoditi, saj ne gre za nove olajševalne okolišcine.

Sodba nº I Cp 1095/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 15, 2005

Izkazana je prepustitev v nadzorstvo in oblast in torej izrocitev darovane stvari, v kar sta obdarjenca tudi privolila. Darilo kot realen kontrakt je zato nastalo (pr. pravila. par. 938 in nasl. ODZ).

Sodba nº I Cp 115/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 15, 2005

1.Predlog toženca za drugega izvedenca ni temeljil na utemeljenih razlogih, zgolj upanje stranke, da bo izvedensko mnenje drugega izvedenca zanj bolj ugodno, pa postavitve novega izvedenca ni opravicevalo.

Sklep nº I Cp 1080/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 15, 2005

Formalna zahteva zemljiškoknjižnega prava je tudi ta, da

Sodba nº I Cp 538/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 15, 2005

Oporoka je enostranska preklicna izjava volje zapustnika, s katero ta razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Poslednja volja mora biti dolocena in razumljiva. Zapis v pismu je nejasen, kajti dedici v pismu niso poimenovani, niso navedena sorodstvena razmerja, skratka, v pismu ni podatkov na podlagi katerih se da ugotoviti, kdo so (primerjaj 83.cl. ZD). Podatki o dedicih morajo biti v oporoki tako dolocni, da je mogoca njihova identifikacija.

Sodba nº I Cp 376/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 15, 2005

Predlog za sklenitev pogodbe je ponudba samo, ce izraža voljo predlagatelja, da je v primeru sprejetja zavezan oziroma izražati mora predlagateljevo voljo, da želi zgolj na podlagi tega predloga skleniti pogodbo. V primeru, ko zakon nalaga obveznost skleniti pogodbo, ta nadomesti voljo strank, zato tudi po oceni pritožbenega sodišca osnutek pogodbe z vsemi sestavinami, ki ga je na zahtevo tožnice za odkup stanovanja pripravila tožena stranka, nima znacaja ponudbe.

Sklep nº I Cpg 84/2005 of Gospodarski oddelek, February 15, 2005

V dolocbah ZGD ni dolocb, po katerih bi bili družbeniki avtomaticno

February 11, 2005

Sklep nº II Cpg 1193/2004 of Gospodarski oddelek, February 11, 2005

Iz teh dolžnikov navedb po oceni pritožbenega sodišca izhaja, da

Sklep nº III Cpg 109/2004 of Gospodarski oddelek, February 11, 2005

Pritožnik utemeljeno opozarja na dolocilo 3. odstavka 144. clena

Sklep nº II Cpg 907/2004 of Gospodarski oddelek, February 11, 2005

Ker poslovni prostor, ki bi ga moral dolžnik po izvršilnem naslovu

Sklep nº I Cpg 1065/2004 of Gospodarski oddelek, February 11, 2005

Takšni zakljucki prvostopnega sodišca pa so preuranjeni. Ugotovitve

Sklep nº I Cpg 631/2004 of Gospodarski oddelek, February 11, 2005

Po dolocilu 5. odstavka 168. clena Zakona o pravdnem postopku ( v

Sklep nº I Cpg 52/2005 of Gospodarski oddelek, February 11, 2005

Pravdni postopek je bil tako po sili zakona prekinjen, v skladu z

February 10, 2005

Sklep nº Cp 1993/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 10, 2005

Upravna odlocba, ki je lahko podlaga za zaznambo prepovedi na podlagi 159. clena ZGO-1, mora biti zgolj izvršljiva.

Sklep nº Cp 1908/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 10, 2005

Kadar gre za izvršbo obveznosti kaj storiti, dopustiti ali opustiti, sodišce ne more upnika pozivati na dopolnitev izvršilnega predloga s primernim izvršilnim sredstvom po 30. clenu ZIZ, saj to dolocilo ureja le sredstva izvršbe za poplacilo denarne terjatve.

Sklep nº Cp 170/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 10, 2005

Kadar dolžnik, ki je menicni zavezanec na podlagi menice, zoper sklep o izvršbi ne navede pravno pomembnih ugovorov po menicnem pravu, ki bi imelo za posledico zavrnitev zahtevka, ce bi se izkazali za resnicne, oziroma zanje ne predloži ustreznih dokazov, je njegov ugovor treba šteti za neobrazložen.

Sodba nº Cp 2057/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 10, 2005

S tožbo za nedopustnost izvršbe ni mogoce izpodbijati materialno pravne nepravilnosti pravnomocne odlocbe, ki predstavlja izvršilni naslov.

February 09, 2005

Sodba nº I Cp 1172/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 09, 2005

Prvostopenjsko sodišce je pravilno upoštevalo le tiste nevšecnosti v

Sodba nº I Cp 363/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 09, 2005

Tožeca stranka je tekom celotnega postopka zatrjevala, da je zgradila na zemljišcu, last J.K. z njegovim dovoljenjem garažo in zato uveljavljata lastninsko pravico na podlagi gradnje na tujem svetu. Na takšnem temelju pa lastninske pravice po samem zakonu ne more pridobiti. Pravna pravila 418.paragrafa ODZ in sedaj tudi dolocbe 24. in 25.cl. ZTLR ne poznajo originarne pridobitve lastninske pravice z gradnjo na podlagi "soglasja". Originaren nacin pridobitve lastninske pravice zahteva dobro ve...

Sklep nº I Cp 1197/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 09, 2005

Odlocitev sodišca prve stopnje je pravilna, saj ta temelji na pravilni oceni premoženjskega stanja pritožnika in njegove družine, kot to doloca 5. odst. 168. cl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s cl. 37 Zakona o nepravdnem postopku (ZNP) in 2. odst. 120. cl. Zakona o zemljiški knjigi - ZZK-1.

Sodba nº I Cp 975/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 09, 2005

Ker je tožena stranka, ko je zavrnila tožnikovo prošnjo za sprejem v clanstvo, ravnala v skladu z 58. cl. ZVGLD in Pravili LD, in obstoji razlog za nesprejem v clanstvo, njeno ravnanje ni protipravno.

Sklep nº I Cp 1030/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 09, 2005

Tudi pri vrednosti zahtevka nad 100.000 tock, ko je taksa

Sodba nº I Cp 1211/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 09, 2005

V pozivu, naj na tožbo odgovori, je bil toženec izrecno

Sodba nº I Cp 762/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 09, 2005

Pritožnica v postopku pred sodišcem prve stopnje ni nikoli zatrjevala, da za dolgove zapustnika odgovarja omejeno, zato je neutemeljen ocitek o zmotni uporabi dolocbe 142.cl. ZD. Toženka bi morala že pred prvostopenjskim sodišcem uveljavljati omejitev odgovornosti za dolgove. Navedbe, ki jih je v zvezi s tem podala v pritožbi, so nedopustne pritožbene novote.

Sodba nº I Kp 1612/2004 of Kazenski oddelek, February 09, 2005

Za kazniva dejanja, za katera je v Kazenskem zakoniku doloceno, da se

Sklep nº I Kp 91/2005 of Kazenski oddelek, February 09, 2005

Denarja, ki je bil zasežen in ni v nobeni povezavi s kaznivim

Sklep nº II Cp 1041/2004 of Civilni oddelek, February 09, 2005

Prici X in Y je tožeca stranka predlagala na enem od kasnejših

Sodba nº II Cp 2104/04 of Civilni oddelek, February 09, 2005

Organizacija ne odgovarja delavcu za škodo, ki mu je nastala, ko ga

Sodba nº in sklep II Cp 2163/2004 of Civilni oddelek, February 09, 2005

V primeru, ko izvedenec oceni škodo na podlagi cen, veljavnih v

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners