Višja Sodišča: Opinions issued on February 2005

February 09, 2005

Sodba nº II Cp 2028/2004 of Civilni oddelek, February 09, 2005

Na podlagi odlocbe Ustavnega sodišca Republike Slovenije, štev.

Sklep nº I Cp 2158/2004 of Civilni oddelek, February 09, 2005

Ce hoce tožeca stranka uspešno terjati povrnitev pravdnih stroškov,

February 07, 2005

Sklep nº III Cp 6122/2005 of Civilni oddelek, February 07, 2005

Ker je od cenitve do izdaje sklepa o ugotovitvi vrednosti

February 03, 2005

Sklep nº III Cpg 9/2005 of Gospodarski oddelek, February 03, 2005

Pravica do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali

Sodba nº III Cpg 8/2005 of Gospodarski oddelek, February 03, 2005

Upnik kot pooblašceni predlagatelj ustavitve postopka prisilne

Sodba nº in sklep I Kp 1011/2004 of Kazenski oddelek, February 03, 2005

Sodišce prve stopnje je med glavno obravnavo ob presoji dokaznega

Sklep nº I Kp 1010/2004 of Kazenski oddelek, February 03, 2005

Pravilna je ocena sodišca prve stopnje v izpodbijanem sklepu, da je

Sklep nº I Kp 1009/2004 of Kazenski oddelek, February 03, 2005

Sodišce prve stopnje je pravilno ocenilo, da je obtožencev zagovornik

Sklep nº I Kp 1011/2004 of Kazenski oddelek, February 03, 2005

Obtožencev zagovornik je v svoji pritožbi in v izvajanjih na javni

February 02, 2005

Sklep nº Cp 2108/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 02, 2005

Dolžnik je svojo terjatev poravnal po izdaji zacasne odredbe in tekom postopka ni dokazal, da bi bila le-ta neutemeljena, zato mora upnici povrniti stroške, ki so ji nastali s postopkom zavarovanja, na podlagi 158. clena ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ.

Sklep nº Cp 495/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 02, 2005

Upnik praviloma ni stranka zapušcinskega postopka, razen v primeru, kadar predlaga locitev zapušcine od dedicevega premoženja, saj sodišce v zapušcinskem postopku ne odloca o njihovih pravicah in terjatvah, temvec jih je upnik prisiljen uveljavljati v pravdnem postopku. To pomeni, da ima upnik pravico vlagati pravna sredstva v zapušcinskem postopku le zoper odlocitve sodišca o locitvi zapušcine od dedicevega premoženja, medtem ko preostalih odlocb ne more izpodbijati in ga le-te tudi ne vežejo.

Sklep nº Cp 1654/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 02, 2005

Izvršilno sodišce je vezano na upnikov predlog za nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom in bi moralo izvršbo nadaljevati na dolžnikova denarna sredstva na treh racunih, kot jih je predlagal upnik (34. cl. Zakona o izvršbi in zavarovanju). Z izpodbijanim sklepom je zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja preuranjeno ustavilo izvršbo na dolžnikova denarna sredstva.

Sklep nº Cp 1494/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 02, 2005

Iz tožbenih navedb ni mogoce ugotoviti, kakšna je višina tožnikove terjatve, ki jo iztožuje. Razvidno je le, da iztožuje neplacane najemnine in stroške elektrike, ogrevanja, komunale, cišcenja. Pri tem pa ni jasno, za kolikšno obdobje toženka dolguje neplacano najemnino, in ni jasno, za kakšno obdobje dolguje stroške.

Sklep nº I R 3/2005 of Gospodarski oddelek, February 02, 2005

O pristopu k že zaceti izvršbi na dolžnikovih nepremicninah je po

Sklep nº I Kp 1566/2004 of Kazenski oddelek, February 02, 2005

Pri zasegu predmetov po 220. cl. ZKP gre vedno za zacasen ukrep, ne

Sklep nº I Kp 1451/2004 of Kazenski oddelek, February 02, 2005

Delno placilo obveznosti naložene v izreceni pogojni obsodbi še ne

Sodba nº I Kp 1740/2004 of Kazenski oddelek, February 02, 2005

V kolikor je podana casovna kontinuiteta in so dejanja storjena na

Sklep nº III Cp 1728/04 of Civilni oddelek, February 02, 2005

Družbenica, katere poslovni delež je v casu izbrisa družbe iz sodnega

Sklep nº II Cp 899/2004 of Civilni oddelek, February 02, 2005

Umik tožbe je jasna, nedvoumna in nepogojna izjava tožece stranke, da

Sklep nº II Cp 2058/2004 of Civilni oddelek, February 02, 2005

Upoštevaje dolocbo 1. odst. 337. clena ZPP, ki se glede na dolocbo

Sodba nº I Cp 2030/2004 of Civilni oddelek, February 02, 2005

Duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti zajemajo

February 01, 2005

Sodba nº Kp 4/2005 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 01, 2005

Ce se obtoženec v pritožbi sklicuje, da mu obtožnica sploh ni bila vrocena, tak ugovor pa je vložil že na glavni obravnavi, ko je hkrati izjavil, naj se glavna obravnava po prebrani obtožnici nadaljuje, ko se je ugotovilo, da je bila obtožnica ob pravilnem ravnanju vrocevalca vrocena njegovi ženi v skladu s 1. odst. 119. cl. ZKP, te pritožbene navedbe ni mogoce šteti kot bistvene kršitve dolocb kazenskega postopka.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners