Višja Sodišča: Opinions issued on March 2005

March 30, 2005

Sklep nº Cp 577/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 30, 2005

Glede dejstev za obstoj pogojev za izdajo zacasne odredbe je sodna praksa namrec dokaj stroga. Tožnik jih mora izkazati že v samem predlogu za izdajo zacasne odredbe (ker v tej fazi postopka še ni kontradiktornega odlocanja), pri cemer ne zadošca, da je nevarnost izkazana zgolj objektivno. Objektivno slabo financno stanje dolžnika (prezadolženost) in s tem objektivno slabše možnosti za kasnejšo izterjavo namrec same po sebi ne pomenijo tožencevega aktivnega onemogocanja izterjave. Takšno akti...

Sklep nº II Cp 569/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 30, 2005

Da ima upnik status tujca, dolžnik ni niti zatrjeval, ampak je le povedal, da stanuje v Berlinu in da v Sloveniji ni zaposlen in nima drugih rednih dohodkov. Sodišce prve stopnje je torej mimo zatrjevanja dolžnika in mimo spisovnih podatkov zakljucilo, da ima upnik status tujca, kar je nepravilno. Nezaupljiv odnos med strankama pa kot pravilno navaja upnik v pritožbi, ni izkaz nenadomestljive škode.

Sodba nº I Kp 57/2005 of Kazenski oddelek, March 30, 2005

Za opis kaznivega dejanja goljufije ne zadostuje, da so v opisu

Sodba nº II Cp 1079/2004 of Civilni oddelek, March 30, 2005

Glede tožnikove pritožbene trditve, da se njegov vložek v poslovni

Sklep nº II Cp 1875/2004 of Civilni oddelek, March 30, 2005

V skladu z dolocilom 2. odst. 74. clena Zakona o denacionalizaciji bo

Sklep nº III Cp 1467/2004 of Civilni oddelek, March 30, 2005

Izvršilni naslov je primeren za izvršbo, ce je v njem terjatev

March 29, 2005

Sklep nº I Cp 200/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 29, 2005

Izvedenec v dolocenih rokih mnenja ni izdelal kljub trem urgencam. Sodišcu je, kot sam trdi, le enkrat sporocil zadržke, odobren naj bi mu bil rok še 30 dni, pa tudi v tem roku mnenja ni izdelal in tudi ne potem, po izteku tega roka, obvestil sodišca o morebitnih zadržkih, zato je bila potrebna še tretja urgenca, nakar je sodišce utemeljeno izreklo denarno kazen.

Sklep nº I Cp 898/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 29, 2005

Sodišce prve stopnje je prezrlo, da se je tožnik v tožbi in tekom postopka skliceval na solidarno odgovornost toženih strank kot narocnika in izvajalca del. Pravna podlaga za solidarno odgovornost narocnika z izvajalcem za tisto škodo, za katero odgovarja izvajalec po dolocilih, ki urejajo odškodninsko odgovornost, je v 207.cl. Zakona o obligacijskih razmerjih, ki doloca, da narocnik in izvajalec del na nepremicnini odgovarjata solidarno tretjemu za škodo, ki sta mu jo povzrocila v zvezi z iz...

March 24, 2005

Sklep nº Cp 1488/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 24, 2005

Kadar v primeru razdrtja pogodbe o leasingu leasingodajalec dolg leasingojemalca obracuna na podlagi pogodbenega dolocila, ki pa je za leasingojemalca manj ugoden kakor dolocila 132. in 549. clena ZOR, je treba na podlagi 551. clena ZOR to pogodbeno dolocilo šteti za nicno. Po 549. clenu ZOR (in tudi 132. clenu istega zakona) so namrec posledice razdrtja pogodbe izrecno predvidene, po teh dolocbah pa sta stranki z razdrtjem pogodbe prosti svojih obveznosti (razen obveznosti, zapadlih do tega ...

Sodba nº Cp 1174/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 24, 2005

Obvestilo tožniku, v katerem je bil obvešcen o pravici od odkupa stanovanja pod ugodnejšimi pogoji SZ, lastnik pa si ni pridržal pravice, da šele po vloženi zahtevi za odkup preveri, ali tožnik sploh izpolnjuje pogoje za takšen odkup, je treba šteti kot zavezujoco ponudbo lastnika za sklenitev prodajne pogodbe.

Sodba nº Cp 1339/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 24, 2005

Ce stopnice niso bile mokre in spolzke ob njihovi normalni rabi, temvec so takšne postale šele zaradi ravnanja oškodovanke, jih ni mogoce šteti za nevarno stvar.

Sklep nº Cp 137/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 24, 2005

Denacionalizacijski postopek je po svojih znacilnostih in po svoji naravi najbližje razlastitvenemu postopku kot vrsti nepravdnega postopka, kar v zvezi s stroškovno odlocitvijo terja smiselno uporabo 104. clena ZNP.

Sklep nº I Cpg 339/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 24, 2005

Upnik ni prijavil svoje terjatve v stecajnem postopku, sklicujoc se na pravnomocni sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ampak se je v svoji prijavi terjatve skliceval na listine, ki niso izvršilni naslov, tako da uporaba 3. odst. 144. cl. ZPPSL ni prihajala v poštev, ampak je prihajal v poštev 1. odst. 144. cl. ZPPSL, torej napotitev upnika na pravdo za ugotovitev obstoja prijavljene terjatve, kar je bilo tudi storjeno z izpodbijanim sklepom.

Sodba nº I Cpg 689/2003 of Gospodarski oddelek, March 24, 2005

Tožena stranka je prošnjo za preklic naroka poslala sodišču po telefaksu. Prav na to številko telefaksa je nato sodišče prve stopnje toženi stranki uspešno poslalo obvestilo, kdaj in kje se bo naslednji narok opravil. S tem, ko je toženo stranko obvestilo po telefaksu, ni postopalo nezakonito (2. odstavek 487. člena ZPP). Že ob priliki prvega vabljenja na glavno obravnavo je namreč strankam poslalo vabilo z opozorilom na zakonite posledice izostanka (3. odst. 113. člena ZPP). Na ta način je b...

Sodba nº I Cpg 1417/2003 of Gospodarski oddelek, March 24, 2005

Ker so pogoji za pobot v obravnavanem primeru nastali šele, ko so v

Sklep nº I Cpg 208/2005 of Gospodarski oddelek, March 24, 2005

Tožeci stranki sta v utemeljitvi tega pogoja za izdajo zacasne

Sklep nº III Cpg 19/05 of Gospodarski oddelek, March 24, 2005

Pritožnika R d.o.o., M. in G. d.o.o., Maribor kot nova lastnika

Sklep nº I Cpg 530/2004 of Gospodarski oddelek, March 24, 2005

Pritožbeno sodišce ugotavlja, da je z izpodbijanim sklepom sodišce

Sklep nº III Cpg 16/2005 of Gospodarski oddelek, March 24, 2005

S cimer je podano neskladje med razlogi prvostopnega sodišca in

Sklep nº I Cpg 929/2003 of Gospodarski oddelek, March 24, 2005

S tem, ko je sodišce prve stopnje ugotovilo, da je tožena stranka

Sklep nº I Cpg 1085/2003 of Gospodarski oddelek, March 24, 2005

Na podlagi 2. odst. 190. clena ZPP pa more tisti prevzemnik terjatve,

Sodba nº I Cpg 990/2003 of Gospodarski oddelek, March 24, 2005

Narocitelj v skladu z dolocilom 761. clena ZOR dolguje prevzemniku

Sklep nº I Kp 1295/2004 of Kazenski oddelek, March 24, 2005

Sodišce ne bi smelo zakljuciti glavne obravnave brez zaslišanja obeh

Sklep nº I Kp 481/2004 of Kazenski oddelek, March 24, 2005

Neprepricljivo in v nasprotju s podatki kazenskega spisa je stališce

March 23, 2005

Sklep nº Cp 1639/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 23, 2005

Sodišce v postopku izvršbe ne sme presojati utemeljenosti izvršilnega naslova ali ga celo spreminjati, temvec le dovoli izvršbo na predlog upnika, ki mora biti identicen obveznosti dolžnika, kot to izhaja iz izvršilnega naslova (cl. 17 in 20 ZIZ). Na dolžnikov ugovor pa presoja utemeljenost ugovornih navedb na podlagi dolocbe 55. cl. ZIZ.

Sodba nº II Cp 89/2005 of Civilni oddelek, March 23, 2005

Zamudne obresti od premoženjske škode je zavarovalnica dolžna placati

Sklep nº II Cp 1610/2004 of Civilni oddelek, March 23, 2005

Sodišce prve stopnje storilo napako, ko je v sklepu z dne 12.11.1999 zapisalo, da zoper sklep o ustavitvi postopka zaradi neplacila sodne takse za tožbo ni pritožbe. Ce bi se tožeca stranka zoper sklep kljub temu pritožila, bi bila takšna pritožba ne glede na napacen pravni pouk dopustna. Vendar pa tožeca stranka tega ni storila. Predložitve potrdila o placilu sodne takse tudi po vsebini ni mogoce šteti za pritožbo zoper sklep. V tem svojem dopisu namrec tožeca stranka obvešca sodišce, da je ...

Sklep nº III Cp 33/2005 of Civilni oddelek, March 23, 2005

Ustavno sodišce je ugotovilo neskladje dolocbe 2. odstavka 189. clena

March 22, 2005

Sodba nº I Cp 506/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 22, 2005

Cesta sama po sebi ni nevarna stvar. Vprašanje pa je, ali je cesta, na kateri je razlit oljni madež, postala nevarna stvar. Oljni madež na cesti je nastal zaradi nepravilne uporabe ceste in vzrok škode v tem primeru ni cesta, ampak oljni madež, ki je nastal zaradi nepravilne uporabe ceste. Za nevarno stvar ne gre v primeru, ko stvar v nacelu ni nevarna, ta pa postane šele z nepravilno uporabo, ki ni v skladu z namenom in uporabo.

Sklep nº I Cp 308/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 22, 2005

Toženka se pravilnemu vabilu, v katerem je bila opozorjena na izvedbo dokaza z zaslišanjem kot stranke, ni odzvala in šele na glavni obravnavi je njen pooblašcenec predlagal preložitev z navedbo, da se obravnave ni mogla udeležiti iz zdravstvenih razlogov. V primeru, ce bi bilo toženkino stanje res takšno, da bi sodišce moralo slediti predlogu njenega pooblašcenca in preložiti glavno obravnavo zaradi izvedbe dokaza z njenim zaslišanjem, s tem ne bi bili izpolnjeni pogoji za vrnitev v prejšnje...

Sklep nº I Cpg 308/2003 of Gospodarski oddelek, March 22, 2005

Glavna obravnava je obligatorna institucija pravdnega postopka.

Sklep nº I Kp 190/2005 of Kazenski oddelek, March 22, 2005

In ce prica izrecno izjavi, da ni v privilegiranem razmerju z

March 17, 2005

Sklep nº II Cpg 196/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 17, 2005

V izvršilnem naslovu, na katerega se sklicuje upnik, je tocno naveden nacin poravnave obveznosti dolžnika do upnika (tj. s pobotom s koncesijsko dajatvijo od posebnih iger na sreco), in le za takšen nacin poravnave obveznosti bi bil predmetni notarski zapis izvršilni naslov, ne more pa to biti za poravnavo iz sredstev, ki jih je upnik uveljavljal v predlogu za izvršbo.

Sklep nº I Cpg 116/2005 of Gospodarski oddelek, March 17, 2005

Upnik oz. v konkretnem primeru tožnik bi za utemeljitev predlagane

Sklep nº I Cpg 1332/03 of Gospodarski oddelek, March 17, 2005

Tožeca stranka je tožbeni zahtevek glede na ugovorne navedbe tožene

Sklep nº I Cpg 1329/2003 of Gospodarski oddelek, March 17, 2005

Temelj pogodbene obveznosti vidi tožeca stranka v pogodbenem

Sodba nº I Cpg 1402/2003 of Gospodarski oddelek, March 17, 2005

Ob priznanju placila racuna, izstavljenega v višini pogodbeno

Sklep nº I Cpg 172/2005 of Gospodarski oddelek, March 17, 2005

V postopku zavarovanja je tako treba izhajati iz predpostavke, da

Sklep nº I Cpg 134/2004 of Gospodarski oddelek, March 17, 2005

Terjatev iz naslova pogodbene kazni zaradi nepravocasno izpolnjene

Sodba nº I Cpg 1260/2003 of Gospodarski oddelek, March 17, 2005

V zagotovilu tožene stranke o neobstoju ustnih dogovorov, kakršno

Sklep nº III Cpg 24/2005 of Gospodarski oddelek, March 17, 2005

V stecajnem postopku podrejeno prijavljena terjatev je prijavljena

Sklep nº I Cpg 1343/2003 of Gospodarski oddelek, March 17, 2005

V skladu s 1. odst. 78. clena ZPP zastopa stranko, ki nima pravdne

Sklep nº I Cpg 592/2003 of Gospodarski oddelek, March 17, 2005

Iz podatkov spisa je razvidno, da sodišce prve stopnje toženi stranki

Sodba nº I Kp 235/2005 of Kazenski oddelek, March 17, 2005

Neutemeljena je ocena obtožencevega zagovornika, da obtožencu v

Sodba nº I Cp 2220/2004 of Civilni oddelek, March 17, 2005

Pritožnica se sklicuje tudi na to, da se ni uresnicil namen oziroma

March 16, 2005

Sklep nº I Cpg 162/2003 of Gospodarski oddelek, March 16, 2005

Tožena stranka je upravicena do povrnitve ustreznega dela stroškov,

Sodba nº in sklep I Cpg 287/2003 of Gospodarski oddelek, March 16, 2005

Materialnopravno zmotno je tudi pritožbeno stališce, da je pogodba o

Sklep nº I Kp 354/2005 of Kazenski oddelek, March 16, 2005

Zakoniti zastopnik zasebnega tožilca ni povzrocil stroškov z

Sodba nº I Kp 1004/2004 of Kazenski oddelek, March 16, 2005

Ugotovljena vrednost vzetih predmetov, ki izvirajo iz kaznivega

Sodba nº I Kp 147/2005 of Kazenski oddelek, March 16, 2005

Prijetje za rame in porivanje starejše oškodovanke, da le ta pade in

Sklep nº III Cp 169/2005 of Civilni oddelek, March 16, 2005

Prenos deleža družbenika d.o.o. na preostalega družbenika ima ucinek

Sodba nº II Cp 902/2004 of Civilni oddelek, March 16, 2005

Pravni prednici prvega tožnika je pokojni z darilno pogodbo podaril

Sodba nº II Cp 1853/2004 of Civilni oddelek, March 16, 2005

Tožeca stranka sugerira, da bi moralo sodišce prve stopnje v zvezi z

March 15, 2005

Sklep nº I Cp 76/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 15, 2005

Podatka o tem, ali je bila s strani obcinskega organa

Sklep nº I Cp 205/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 15, 2005

Višina odškodnine ne more biti predmet vmesne odlocbe v

Sklep nº II Cp 9/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 15, 2005

Sklep o placilu sodnih penalov ni sklep o izvršbi, zoper ta

Sklep nº I Cp 748/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 15, 2005

Od odgovora na vprašanje, ali je (ni) toženec pridobil solastninsko pravico na sporni stanovanjski hiši, je zato odvisno, ali toženec le-to uporablja nezakonito, brez pravnega naslova. Ce so se v družinski skupnosti pogovarjali o gradnji in pri gradnji vsi sodelovali, to pomeni, da so s takim ravnanjem izrazili sporazum o skupni gradnji. Bistvo takega sporazuma pa je, da taka gradnja sama po sebi predpostavlja, da bodo lastninsko pravico pridobili vsi sodelujoci, tudi toženec. Ko gre za clane...

Sodba nº I Cpg 1264/03 of Gospodarski oddelek, March 15, 2005

Pogodba o delu je obligacija rezultata.

March 11, 2005

Sodba nº Cp 1714/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 11, 2005

Tožnica je bila ob izgubi oceta stara 7 let in je bila najmlajši otrok v družini. Dokazana je bila velika navezanost in zaradi tega hude duševne bolecine. Pravicna odškodnina znaša 2,800.000,00 SIT.

March 10, 2005

Sklep nº I Cpg 153/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 10, 2005

V tej pravdi je tožeca stranka izpodbijala sedem pravnih dejanj, pogodb o asignaciji z razlicnimi datumi in za razlicne zneske (od katerih nobeden ne presega zneska 5.000.000,00 SIT). Pa ceprav tožena stranka opozarja, da vse obveznosti tožece stranke, ki jih je ta izpolnila s sklenitvijo navedenih asignacijskih pogodb, izhajajo iz istega temelja, iz pogodbe o dobavi elektricne energije, ki sta jo sklenili pravdni stranki, se zahtevki tožece stranke ne opirajo na isto dejansko podlago, zaradi...

Sodba nº I Kp 1068/2004 of Kazenski oddelek, March 10, 2005

Storilcu malomarnostnega kaznivega dejanja je mogoce odpustiti kazen

Sodba nº I Kp 1212/2004 of Kazenski oddelek, March 10, 2005

Zaradi prekvalifikacije kvalificirane oblike kaznivega dejanja v

Sklep nº II Cp 627/2005 of Civilni oddelek, March 10, 2005

Dedici tožnika so pravdna stranka od njegove smrti dalje.

Sklep nº I Cp 1884/2004 of Civilni oddelek, March 10, 2005

1. O dolžnosti upravicenca razlastitve, da zagotovi drugo enakovredno

March 09, 2005

Sklep nº Cp 29/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 09, 2005

Upnik, ki razpolaga z izvršilnim naslovom, je dolžan sam poiskati podatke o dolžniku in njegovem premoženju (4. in 5. odstavek 40. clena ZIZ).

Sklep nº Cp 2155/2004 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 09, 2005

V primerjavi s prej veljavnim Pravilnikom (Ur.l. RS, št. 32/2000) novi Pravilnik (Ur.l. RS, št. 18/2003) primera, ko je izvršitelj že razpisal opravo dejanja rubeža in je bilo nato preklicano, ne vrednoti vec.

Sodba nº I Cpg 178/2003 of Gospodarski oddelek, March 09, 2005

Pritožnica je v pritožbi prvic ugovarjala zgrešeno aktivno

Sodba nº I Kp 1050/2004 of Kazenski oddelek, March 09, 2005

Zakonski opis kaznivega dejanja zbujanje narodnostnega, rasnega ali

Sklep nº III Cp 1995/04 of Civilni oddelek, March 09, 2005

Kadar družbeniki izbrisane družbe po 1. odstavku 37. clena ZFPPod

Sklep nº II Cp 699/2004 of Civilni oddelek, March 09, 2005

Nesporna so tista dejstva, ki jih obe stranki priznavata - teh tudi

Sodba nº II Cp 1281/2004 of Civilni oddelek, March 09, 2005

Po dolocilu 1. odstavka 98. clena ZPP mora stranka predložiti

Sodba nº II Cp 1355/2004 of Civilni oddelek, March 09, 2005

Pogodbena kazen olajšuje položaj pogodbi zvesti stranki, saj ji ni

Sklep nº II Cp 2305/2004 of Civilni oddelek, March 09, 2005

Obnovo postopka v primeru zamudne sodbe ni mogoce vezati na

Sklep nº II Cp 1037/2004 of Civilni oddelek, March 09, 2005

Zamudne obresti od nepremoženjske škode gredo tožeci stranki od dne,

Sodba nº I Cp 751/2004 of Civilni oddelek, March 09, 2005

V obravnavanem primeru je sodišce prve stopnje pri dolocanju pravicne

Sklep nº III Cp 2009/2005 of Civilni oddelek, March 09, 2005

Ce izvršitelj niti ne poskusi opraviti rubeža, ker dolžnika ni doma,

March 08, 2005

Sklep nº Kp 50/2005 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, March 08, 2005

Ce je neprištevni storilec storil v neprištevnem stanju sorazmerno blaga kazniva dejanja, in izvedenec psihiater ugotovi, da obstaja možnost ponavljanja takšnih kaznivih dejanj in agresivno obnašanje v konkretnih situacijah, s tem ni ugotovljena možnost ponavljanja hujših kaznivih dejanj. Zato ni pogojev za izrek tega varnostnega ukrepa.

Sodba nº Kp 63/2005 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, March 08, 2005

Ni vsaka besedna grožnja tudi resna. Ta mora biti takšna, da jo je storilec tudi objektivno zmožen uresniciti. Ker je ugotovljeno, da obdolženec, ki je oškodovancu grozil z ustrelitvijo, sploh nima strelnega orožja, ko tudi ni naredil nicesar, kar bi kazalo na namen uresnicitve ogrožanja, ne gre za resno grožnjo.

Sklep nº I Cp 1237/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 08, 2005

1. Pritožbo je toženec vložil zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen njegov predlog za oprostitev placila sodnih taks. V takem postopku pa placilo sodne takse ni predvideno.

Sklep nº I Cp 909/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 08, 2005

1. Tožbo je mogoce vložiti tudi proti univerzalnemu pravnemu nasledniku osebe, ki je neupraviceno posegla v posest.

Sodba nº I Cp 1273/2003 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 08, 2005

Upoštevaje vse specificne okolišcine tega primera je po mnenju pritožbenega sodišca utemeljen sklep, da ta vmesna kratkotrajna zveza ni pomenila pretrganja zveze tožnice s pokojnim in mu pri casovnem trajanju zveze s tožnico ni dalo posebne teže. Okolišcine, v katerih dolocena zveza obstaja, so lahko zelo razlicne. Sodišce jih ugotavlja za vsak konkreten primer posebej. Odnosi, ki so veljali v tej zvezi, so pac posledica osebnih lastnosti obeh partnerjev.Za pravno priznanje zunajzakonske skup...

Sodba nº I Cpg 93/2004 of Gospodarski oddelek, March 08, 2005

Tožeca stranka si je namrec splošno odškodninsko odgovornost napram

Sodba nº I Cpg 172/2004 of Gospodarski oddelek, March 08, 2005

Iz listine, na katero se je tožeca stranka v naraciji tožbenega

Sklep nº I Kp 266/2005 of Kazenski oddelek, March 08, 2005

Le v primeru, da ni spora med obdolžencem in oškodovancem lahko

March 06, 2005

Sklep nº I Cp 303/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 06, 2005

Iz dolocb 181. cl. ZPP izhaja, da glede na zapadlost dajatvenega zahtevka ugotovitvena tožba ni dovoljena. Ce so izpolnjene predpostavke iz 3. odst. 181. cl. ZPP, to je, ce je odlocitev odvisna od obstoja nekega pravnega razmerja, lahko tožeca stranka v tožbi postavi ugotovitveni zahtevek o obstoju tega pravnega razmerja in posebej dajatveni zahtevek, lahko pa postavi tudi samo dajatveni zahtevek, saj tudi ta zagotavlja ugotovitev obstoja celotnega materialnopravnega razmerja, ki je kot temel...

March 03, 2005

Sklep nº I Cpg 116/2004 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 03, 2005

Dolocilo, da se mora firma družbe jasno razlikovati od firme drugih družb pomeni, da mora biti izkljucena kakršnakoli možnost zamenljivosti firme ene družbe s firmo druge družbe. Predmet presoje je, ali se firma družbe jasno razlikuje od firme drugih družb, ne le firma kot celota, ampak tudi njen posamezen del, in v konkretnem primeru je takšen del fantazijski dodatek, ta pa se ne razlikuje v zadostni meri od že vpisanega.

Sodba nº I Cpg 960/2003 of Gospodarski oddelek, March 03, 2005

Samo zato, ker je listina, ki jo sodnica uporabi v dokaznem postopku,

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners