Višja Sodišča: Opinions issued on December 2006

December 28, 2006

Sklep nº I Cp 1674/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 28, 2006

Iz določbe 2. in 4. odst. 146. čl. ZPP izhaja, da mora toženi stranki sodišče, ko gre za primer, da je le-ta v tujini in nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, naložiti ob prvi vročitvi pisanj, da imenuje pooblaščenca za sprejemanje pisem. Šele če tožena stranka po tem pozivu pooblaščenca ne imenuje, ga imenuje na njene stroške sodišče in naloži tožeči stranki, da te stroške založi.

Sklep nº I Cp 1446/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 28, 2006

Če gre za procesno napako pri ugotavljanju dejanskega stanja, je po veljavnih določbah ZPP možna samo razveljavitev odločbe in ponovitev postopka pred sodiščem prve stopnje.

December 22, 2006

Sklep nº PRp 626/2006 of Višje sodišče v Celju, Oddelek za prekrške, December 22, 2006

V postopku določitve uklonilnega zapora prvostopno sodišče odloči o zavrnitvi ugovora proti sklepu o določitvi uklonilnega zapora s sklepom in ne s sodbo o prekršku, saj postopek določitve uklonilnega zapora ni več postopek o prekršku, zaradi česar tudi ni podlage za izrekanje o stroških postopka - povprečnini. 

Sklep nº I Cpg 145/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 22, 2006

Umik tožbe je torej pričel učinkovati že dan pred izdajo zamudne sodbe in je povzročil končanje pravdnega postopka, sklep o ustavitvi postopka, ki ga sodišče v takšnem primeru izda na podlagi 3. odst. 188. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) pa je le deklaratorne narave.

December 21, 2006

Sklep nº I Cp 821/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 21, 2006

Nadomestna vročitev sklepa o izvršbi odraslemu članu gospodinjstva sicer ni bila skladna z določili 142. člena ZPP, toda ob pritožbeno neprerekanem dejstvu, da je dolžnik sklep o izvršbi dejansko osebno prejel od svoje zunajzakonske partnerke, je bil namen osebne vročitve, ki je v tem, da se naslovnih dejansko seznani s pisanjem oz. s potekom sodnega postopka ter s procesnimi dejanji nasprotne stranke in sodišča, dosežen. 

Sklep nº I Cp 1025/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 21, 2006

Sodišče prve stopnje se ni ukvarjalo z vprašanjem, ali je bil protest čeka sploh potreben za nastanek terjatve. Če namreč tak protest za nastanek terjatve ni bil potreben, potem ima lahko tudi neprotestiran ček lastnost verodostojne listine. Odgovor na vprašanje, kdaj je protest čeka potreben za nastanek terjatve, dajejo pravila čekovnega prava.

Sklep nº I Cpg 1097/2006 of Gospodarski oddelek, December 21, 2006

Družbenik, ki sklicuje skupščino z uveljavljanjem pravice manjšinskega družbenika, tako sam po sebi izključuje možnost, da bi ta isti družbenik nastopal kot poslovodja družbe. 

Sodba nº I Cp 71/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 2006

Res je, da tožena stranka na prvem naroku po uveljavitvi novele ZPP v letu 1999 ni predlagala izvedbe tega dokaza, kot je to določeno v 3. odst. 499. čl. ZPP. Vendar pa je navedeno določilo potrebno razlagati tudi z določbo 2. odst. 286. čl. ZPP, po kateri stranke lahko tudi na poznejših narokih za glavno obravnavo navajajo nova dejstva in predlagajo nove dokaze, vendar le, če jih brez svoje krivde niso mogle navesti na prvem naroku.

Sklep nº III Cpg 99/2006 of Gospodarski oddelek, December 21, 2006

Stališce, da ZFPPod kot kasnejši in specialni zakon ni derogiral 99. clena ZPPSL, je sprejelo tudi V.s. RS v sklepu ... z dne 23.3.2004.

December 20, 2006

Sklep nº I Cp 1750/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 20, 2006

Predlog za priznanje stroškov, v katerem upnik ni specificiral posamezne vrste stroškov, povračilo katerih zahteva, in njihove višine, ampak se je skliceval na obračune izvršitelja (ki so v spisu), ni neopredeljena zahteva za povračilo stroškov v smislu 163. člena ZPP. 

Sklep nº I Cp 2475/2006 of Civilni oddelek, December 20, 2006

ZSKZ v 2. odstavku 3. člena določa, da se za prenos tistih kmetijskih zemljišč in gozdov z zadruge na RS, ki jih je zadruga pridobila na neodplačen način, so pa po samem zakonu postali last RS, smiselno uporablja Navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč od družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79). To navodilo res v 2. odstavku 3. člena določa, da overitev pogodbe o prenosu ni potrebna, vendar smiselna uporaba navodi...

Sklep nº I Kp 1611/2006 of Kazenski oddelek, December 20, 2006

Skladno z določilom 409. člena ZKP se sme, če je bila zahteva za preiskavo s pravnomočnim sklepom zunajobravnavnega senata zavrnjena iz vsebinskega oziroma materialno pravnega razloga – da iz dokaznega gradiva, ki ga je predložil tožilec, ni izhajal utemeljen sum, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, na zahtevo upravičenega tožilca kazenski postopek znova uvesti, če se predložijo novi dokazi, na podlagi katerih se senat (6. odstavek 25. člena ZKP) lahko prepriča, da so izpolnjeni pogoji z...

Sodba nº in sklep II Cp 5400/2006 of Civilni oddelek, December 20, 2006

Iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da prostor, kjer je prišlo do škodnega dogodka, uporabljajo tovorna vozila za dovoz in odvoz kurilnega olja oziroma goriva. Po oceni pritožbenega sodišca je zemljišce, na katerem je prišlo do škodnega dogodka, mogoce šteti za nekategorizirano cesto, promet pa je dopusten na nacin in pod pogoji, ki jih je dolocil lastnik, tj. bencinski servis - tožnikov delodajalec, kar posledicno pomeni, da gre za prometno nesreco in torej nastopi zavarovalni primer,...

December 19, 2006

Sklep nº I Cp 1783/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

Pravdna stranka v obravnavani zadevi so tožnikovi dediči in so namesto njega vstopili v pravdo v trenutku smrti po sili zakona. 

Sodba nº I Cp 560/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

Izdano soglasje, kot podlaga za nastanek stvarne služnosti, obligacijsko-pravno ne more zavezovati toženih strank. Pri izdaji soglasja niso sodelovali, so pa kasneje pridobili lastninsko pravico na bremen prosti nepremičnini, ki je predmet soglasja.

Sodba nº I Cp 1332/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo pri zvinu vratne hrbtenice in v njegovi posledici posttravmatske stresne motnje. 

Sklep nº I Cp 1530/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

Kot razlog za uporabo 5.čl. ZDen je nedvomno šteti tudi zgolj grožnje z oblastnim ravnanjem, da bo v primeru upiranja lastniku odvzeto premoženje z razlastitvijo brez nadomestila. 

Sklep nº I Cp 557/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

Sodišče bi moralo presojati vsak dokaz posebej in vse dokaze skupaj. Tako pa je iz obrazložitve izpodbijane sodbe razvidno, da je sodišče prve stopnje sicer presojalo posamezne dokaze, ni pa presodilo vseh dokazov skupaj.

Sklep nº II Cp 1345/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

1. odst. 11. člena ZST ne omenja pravnih oseb, ustanovljenih s strani lokalnih samoupravnih skupnosti, zato se taksna oprostitev, določena za lokalne samoupravne skupnosti, nanje ne more raztezati. 

Sklep nº I Cp 1737/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

Glavno vodilo pri odločanju o začasnih odredbah v razmerjih med starši in otroki je otrokova korist in jo sodišče izda, če ugotovi, da bi brez začasne odredbe lahko nastala otroku nepopravljiva ali težko popravljiva škoda. Kot pravica staršev in otroka pridejo namreč stiki načeloma v poštev v vseh situacijah, v katerih živi otrok ločeno od enega ali od obeh staršev, ne glede na razlog, ki je pripeljal do ločenega življenja. 

Sklep nº I Cp 1650/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

Ni dovolj, da stranka plača sodno takso, kot zatrjuje tožnica, da je storila, ampak mora dokazilo o plačilu sodne takse tudi predložiti sodišču, niti ni dolžnost sodišča, da opravi poizvedbe, ali je bila sodna taksa plačana. 

Sklep nº I Cp 1190/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

Tožeča stranka je predlog utemeljevala s tem, da naj bi ji taka začasna odredba služila za podlago v drugem (inšpekcijskem) postopku. S tem pa tožena stranka nima nobene zveze, saj inšpekcijski postopek vodi upravna enota. Zato v obravnavanem primeru ne gre za takšno začasno odredbo, s katero bi bilo potrebno zavarovati bodočo terjatev, ki jo bo tožeča stranka po pričakovanju na podlagi sodbe v tej pravdi pridobila zoper toženo.

Sklep nº I Cp 917/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

Ker pa je tožeča stranka ob vložitvi tožbe že plačala takso v višini 1.319 točk, je dolžna za zvišani zahtevek plačati le še razliko med 1.579 točkami in 1.319 točkami, kar znese 260 točk. Sodišče prve stopnje je torej nepravilno odmerilo sodno takso od razlike med prvotno uveljavljenim in zvišanim tožbenim zahtevkom kot da gre za nov samostojni tožbeni zahtevek.

Sodba nº I Cp 560/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2006

13. tožena stranka je tožeči stranki 19.6.1997 izdala soglasje, s katerim je dovolila souporabo prehoda. 13. toženka je bila tudi zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine s parc. št. 1251. Hkrati pa omenjeno soglasje, kot podlaga za nastanek stvarne služnosti, obligacijsko pravno ne more zavezovati toženih strank. Pri izdaji soglasja niso sodelovali, so pa kasneje pridobili lastninsko pravico na bremen prosti nepremičnini, ki je predmet soglasja. Da bi takšno soglasje sploh lahko nudilo pravno ...

December 18, 2006

Sklep nº I Cp 1356/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 18, 2006

Čeprav se odškodninski zahtevek in zahtevek za uporabo tuje stvari načeloma ne izključujeta, pa se zahtevka, ki ju je v tej zadevi iztoževala tožnica za isto obdobje enkrat pod pravno podlago neupravičene obogatitve, drugič pa kot odškodnino, izključujeta. 

December 15, 2006

Sklep nº I Cpg 64/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Institut napovedi pritožbe ne velja le v postopku v sporih majhne vrednosti ampak tudi v postopkih za izdajo plačilnega naloga, ne glede na vrednost spora. 

Sodba nº I Cpg 73/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Toženec je imel ves čas postopka pooblaščenca, ki je v postopku tudi sodeloval, tako da ni mogoče govoriti o tem, da tožencu ni bilo omogočeno sodelovanje v postopku. 

Sklep nº II Cpg 212/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Dolžnik je v ugovoru zoper sklep o izvršbi navajal, da obstaja njegova nasprotna terjatev, vendar pa ni določno navedel zneska, glede katerega je opravljal pobot. Tak ugovor ne more biti obrazložen in s tem tudi ne utemeljen. 

Sklep nº II Cpg 217/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Sodišče prve stopnje je delno ustavilo izvršbo za plačani znesek 57.842,00 SIT na podlagi upnikovega umika predloga za izvršbo. Glede na tako ravnanje upnika in odločitev sodišča prve stopnje, položaj dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku ne bi mogel biti bolj ugoden. Pritožnik torej za vložitev take pritožbe nima pravnega interesa. 

Sklep nº PRp 185/2006 of Višje sodišče v Celju, Oddelek za prekrške, December 15, 2006

Če sodba nima razlogov o odločilnih pravnorelevantnih dejstvih, je ni mogoče preizkusiti. 

Sodba nº PRp 197/2006 of Višje sodišče v Celju, Oddelek za prekrške, December 15, 2006

Če je prekršek mogoče izvršiti z dvema izvršitvenima dejanjema, mora biti iz izreka razvidno, katero od možnih izvršitvenih dejanj se očita obdolžencu. 

Sodba nº I Cpg 219/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Po 15. členu ZHKS za svoje obveznosti odgovarja hranilnokreditna služba z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Če sredstva hranilnokreditne službe ne zadoščajo za poravnavo njenih obveznosti, odgovarjajo po določbah 2.odst.15.čl. ZHKS za obveznosti ustanoviteljice hranilnokreditne službe s svojimi sredstvi solidarno in neomejeno. To pa pomeni, da so se hranilnokreditne službe organizirale v organizacijski obliki družb z neomejeno odgovornostjo. 

Sklep nº II Cpg 214/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Dolžnik ob zatrjevanju pravno pomembnih dejstev, ki bi sicer imele lahko za posledico zavrnitev tožbenega zahtevka, če bi se izkazala za resnična, za ta dejstva ni predložil ustreznih dokazov. 

Sklep nº II Cpg 208/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Pritožbena navedba, da bi moralo sodišče dolžniku vročiti odgovor upnika na njegov ugovor, nima podlage v veljavni zakonodaji. 

Sklep nº II Cpg 203/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Dolžnik mora v predlogu za prenehanje začasne odredbe zatrjevati poznejše spremembe okoliščin, zaradi katerih je bila začasna odredba izdana, in to do te mere, da odredba ni več potrebna; to povsem jasno izhaja iz 2. odst. 278. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).

Sklep nº I Cpg 245/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Skladno z 2. odst. 267. čl. ZGD lahko sodišče odpokliče člana nadzornega sveta iz utemeljenih razlogov. Ravnanje člana nadzornega sveta, katerega odpoklic se predlaga, v zvezi z njegovim delom oz. članstvom v nadzornem svetu, mora biti torej v zvezi z delovanjem v okviru pristojnosti nadzornega sveta.

Sklep nº I Cpg 332/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Po mnenju pritožbenega sodišča v predmetnem primeru ne gre za dejansko stanje kot ga ima v mislih določilo 138. čl. ZPPSL. Po tem določilu se šteje za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic za sklenitev prisilne poravnave, da so bile prijavljene tudi v stečajnem postopku. Vendar pa to določilo velja le v primeru, ko se je po začetku postopka za prisilno poravnavo nadaljeval stečajni postopek po uradni dolžnosti, ne pa tudi v primeru, ko je do ustavitve postopka za prisilno poravnavo prišlo...

Sklep nº I Cpg 91/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Dejanske navedbe, ki jih ponuja toženec v predmetni pravdi, ne pomenijo, da je tožena stranka ugovarjala terjatvi tožeče stranke v pobot svojo nasprotno terjatev iz drugega posla, ampak je šlo za to, da je toženec, namesto da bi mu tožeča stranka plačala računa v zneskih 33.810 in 34.875 DEM, pri tožniku kupil blago, ki je predmet vtoževanih računov. To pa pomeni, da je prišlo do nadomestne izpolnitve po 308. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), kar pa pomeni, da tožeča stranka terjatv...

Sodba nº I Cpg 148/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

Z izjavo tožeče stranke, da od pogodbe odstopa, je prišlo do razveze le-te. To pa ima za posledico, kot je pravilno ugotovilo tudi sodišče prve stopnje, da je bila tožena stranka za sredstva, ki jih je prejela glede na podlago, ki se ni uresničila oz. je kasneje odpadla, neupravičeno obogatena.

Sodba nº I Cpg 136/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 15, 2006

S tem, ko sta toženi stranki le pavšalno prerekali navedbe tožeče stranke v tožbi „v celoti“, pač ni mogoče trditi, da sta uveljavljali njegov morebitni soprispevek pri škodnem dogodku.

December 14, 2006

Sklep nº Cp 370/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 14, 2006

Če sodišče opravi fizično delitev pomeni, da mora opraviti delitev na tak način, da vsak od solastnikov postane izključni lastnik, saj v nasprotnem primeru delitev ne bi bila smiselna. Pri fizični delitvi sodišče s sklepom odloči o pridobitvi izključne lastninske pravice za vsakega solastnika, ki mu pripade nov osamosvojeni del prej ene stvari. Takšna delitev, kot jo je opravilo sodišče, ni delitev skupnega premoženja, saj je še vedno ostalo solastninsko razmerje. 

Sodba nº Cp 407/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 14, 2006

Presoja dobrovernosti pridobiteljev s služnostno pravico obremenjene nepremičnine. 

Sodba nº I Cp 5240/2006 of Civilni oddelek, December 14, 2006

Dejstvo, da parkirno mesto v kupoprodajni pogodbi ni izrecno navedeno, še ne pomeni, da ne gre za sestavni del stanovanja, ki ga je tožeča stranka prodala tožencu. Dokazni postopek je pokazal, da je tožeča stranka parkirno mesto prodala skupaj s stanovanjem, zato je njen tožbeni zahtevek neutemeljen. 

Sklep nº I Cpg 948/2006 of Gospodarski oddelek, December 14, 2006

V primeru umika vloge, za katero je bila plačana sodna taksa, preden je sodišče razpisalo narok za glavno obravnavo, 2. odstavek 32.a člena ZST predvideva vračilo polovice takse, ki je bila plačana v skladu z ZST. Iz samega besedila tega določila izhaja, da je do vračila polovice plačane sodne takse upravičena stranka, ki je vlogo umaknila. 

Sodba nº I Cpg 1018/2006 of Gospodarski oddelek, December 14, 2006

Neobstoj pogoja iz 4. točke 1. odstavka 318. člena ZPP bi tožena stranka lahko utemeljila, če bi izkazala direktno nasprotje med dejansko podlago, ki ga je iz tožbe povzelo prvostopenjsko sodišče in samim dokazom, ki ga je ponudila tožeča stranka. Takšno nasprotje bi bilo torej podano, če bi dokazi, ki jih je ponudila tožeča stranka, sami po sebi tožbeno podlago izključevali. To bi bilo podano, če bi se tožeča stranka na primer sklicevala na pogodbeno razmerje med pravdnima strankama, iz pred...

Sklep nº I Kp 796/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, December 14, 2006

Izjava o napovedi pritožbe mora biti jasno izražena in mnenja ni dovoljeno sklepati na podlagi strokovnih mnenj pred razglasitvijo ali na podlagi njenih reakcij po razglašeni sodbi.

Sodba nº I Cpg 625/2006 of Gospodarski oddelek, December 14, 2006

Materialnopravno zmotno je izhodišce prvostopenjskega sodišca, da je zakonska ureditev Zakona o gospodarskih družbah (250. clen ZGD-C), ki je veljala v casu sklenitve pogodbe med pravdnima strankama in je urejala pravico do odpravnine zaradi predcasnega odpoklica, sama po sebi izkljucevala morebitne zahtevke iz naslova škode, ki naj bi nastala clanu uprave zaradi predcasnega odpoklica clana uprave. Navedena dolocba namrec ni izkljucevala uporabe dolocbe 2. odstavka 765. clena ZOR in v tem okv...

December 13, 2006

Sklep nº I Kp 1652/2006 of Kazenski oddelek, December 13, 2006

Ker je sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu navedlo le, da se iz spisa izločijo listine na določenih listovnih številkah, ne da bi navedlo, katere listine so to in na podlagi katere zakonske določbe, in iz katerih razlogov, odločbe sploh ni mogoče preizkusiti. Le obrazložena sodna odločba je neločljiv del poštenega postopka. 

Sklep nº I Cp 1586/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 13, 2006

Odgovornost družbenikov izbrisane družbe se domneva po zakonu. Pasivnost mora dokazovati družbenik, to je dolžnik in ne upnik.

Sklep nº Cp 957/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 13, 2006

Materialnopravno podlago za odločitev o upravičenosti zavarovanca do zavarovalnine iz sklenjenega nezgodnega zavarovanja predstavljajo zavarovalna pogodba ter pogoji, ki so običajno njen sestavni del, pri čemer so takšni pogoji praviloma navedeni v zavarovalni polici. 

Sklep nº III Cp 6737/2006 of Civilni oddelek, December 13, 2006

Preden zavezanec ne izve za taksno obveznost, predlog za oprostitev plačila sodnih taks ne more biti prepozen. 

Sklep nº I Cpg 903/2005 of Gospodarski oddelek, December 13, 2006

Obstoj obveznosti izpolnitve pogodbe ene stranke iz dvostranske pogodbe je odvisen tudi od tega ali druga stranka izpolnjuje oziroma ali je pripravljena izpolnjevati svoje obveznosti, razen če je postala izpolnitev obveznosti ene stranke v dvostranski pogodbi nemogoča zaradi dogodka, za katerega odgovarja druga stranka. 

Sklep nº IV Cpg 106/2006 of Gospodarski oddelek, December 13, 2006

Niti ZJRS, niti kak drug zakon ne nalaga že registriranim pravnim osebam uskladitev njihovih firm z ZJRS. Edina izjema je 33. čl. ZJRS, ki predpisuje uskladitev poimenovanja že registriranih pravnih oseb z določbami njegovega 17. čl., kadar želi pravna oseba po uveljavitvi tega zakona vpisati v sodni register spremembo svoje firme.

Sodba nº I Cpg 601/2005 of Gospodarski oddelek, December 13, 2006

Pritožnica zmotno meni, da je bila pogodba avtomatično prekinjena že s tem, ko sama kot leasingojemalec ni plačala dveh anuitet oziroma leasing obrokov. Če bi takšna njena razlaga obveljala, bi bil izjalovljen namen poroštva, to pa je prav zaveza poroka, da plača upniku veljavno in zapadlo obveznost njegovega dolžnika, če slednji tega ne bi storil (997. člen ZOR). Šele v primeru neplačila glavnega dolžnika namreč pri poroštvu oživi porokova obveznost do upnika. Drugače povedano: če bi glavni ...

Sodba nº Kp 375/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, December 13, 2006

Ne drži pritožnikova razlaga, da je mogoče prikrito stvar kupiti le od storilca temeljnega kaznivega dejanja, saj za obstoj kaznivega dejanja prikrivanja ni potrebno, da bi bil storilec temeljnega kaznivega dejanja sploh obsojen in je torej lahko celo še neznan. V takšnem primeru bi po pritožnikovi razlagi z nakupom s kaznivim dejanjem pridobljene stvari ne bilo mogoče storiti kaznivega dejanja prikrivanja, medtem ko bi to bilo mogoče z vsakim drugim prikrivalčevim načinom pridobitve te iste ...

Sodba nº I Cp 474/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 13, 2006

Na stvari, ki je družbena lastnina, se lastninska pravica ni mogla priposestvovati (29. člen ZTLR).

Sklep nº I Cp 705/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 13, 2006

1. Navedba tožeče stranke, da »tožbeni zahtevek razširja na pravne prednike (dediče) S.B., v kolikor to niso že ostale tožene stranke«, ni razumljiva in je nepopolna, zato bi moralo sodišče prve stopnje postopati po 108. členu ZPP in od tožeče stranke zahtevati, da tako vlogo popravi in dopolni.

Sklep nº IV Cpg 112/2006 of Gospodarski oddelek, December 13, 2006

ZGD v 533.m clenu posebej ureja varstvo upnikov in imetnikov posebnih pravic v primeru statusne spremembe zaradi oddelitve dela premoženja prenosne družbe na prevzemno družbo, kar je sicer bil bil predmet tega postopka. To pa pomeni, da imajo upniki možnost v okviru navedene dolocbe ZGD zavarovati svoje terjatve, ki jih imajo do prenosne družbe. Zato njihova udeležba v registrskem postopku v zvezi s statusnimi spremembami zaradi oddelitve dela premoženja ni dovoljena.

Sodba nº II Cp 3323/2006 of Civilni oddelek, December 13, 2006

Toženec, ki je sicer nedvomno usmrtil tožnikova psa, tega ni storil z namenom, da bi tožniku povzrocil škodo, zato ob dejstvu, da je svoje dejanje (škodni dogodek) povzrocil kot delavec, ni odškodninsko odgovoren.

Sklep nº II Cp 5152/2006 of Civilni oddelek, December 13, 2006

Za odlocanje v odškodninskem sporu med oškodovancem, ki mu je škoda nastala na delu ali v zvezi z delom in zavarovalnico (delodajalec ni tožen), je pristojno redno sodišce.

Sodba nº II Cp 4854/2006 of Civilni oddelek, December 13, 2006

Glede na ugovor tožene stranke, da gre za namešceno nesreco (zavarovalniško goljufijo), ne zadošca, da tožnik dokaže le, da je do prometne nesrece prišlo, ampak tudi, da je do nje prišlo na doloceno zatrjevan nacin. V dokaznem postopku se zato preverjajo tožbene navedbe glede poteka prometne nezgode NE samo s stališca kdo je odgovoren za nastanek prometne nezgode, ampak TUDI s stališca, ali je do nje prišlo na tocno zatrjevan nacin. Ce so med zatrjevanjem tožnika in ugotovitvami sodišca taka ...

December 12, 2006

Sklep nº I Cp 180/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Po 3. odst. 71. čl. ZKZ komasacijski udeleženci postanejo lastniki zemljišča z vpisom pravnomočne odločbe o novi razdelitvi zemljišča v zemljiško knjigo.

Sklep nº I Cp 1599/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih v 44. čl. določa, da je vrednost točke enaka vsakokratni veljavni vrednosti točke po Odvetniški tarifi, torej sedaj 110,00 SIT, sodišče je zato pri odmeri nagrade pravilno upoštevalo to vrednost, gre za znesek v brutto višini, saj je za plačnika odločilen zmnožek, ki ga je dolžan plačati. 

Sklep nº II Cp 1688/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Po določbi 4. odst. 189.čl. ZIZ je ponudnik, ki je ponudil na dražbi najvišjo ceno, in ki mu je domaknjena nepremičnina, v primeru iz 200.a čl. tega zakona dolžan dati izjavo ali je z upnikom povezana oseba po določbi 200.b čl. tega zakona. Primer iz 200.a čl. pa v konkretni zadevi ni podan, saj je nepremičnina prodana za višji znesek od izklicne cene, torej od ugotovljene vrednosti. 

Sklep nº I Cp 1216/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Tožba zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene na podlagi pravnega posla, ni takšno procesno dejanje, ki se zaznamuje v zemljiški knjigi. 

Sklep nº I Cp 1666/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

S tožbo v zadevi P predlagatelja zahtevata, da sodišče ugotovi, da je bila pogodba o dosmrtnem preživljanju med njunim pokojnim očetom in toženko fiktivna in simuliran pravni posel, da gre dejansko za darilno pogodbo ter da mora toženka darilo vrniti v zapuščino. Gre za obligacijskopravni spor, na podlagi zahtevkov iz tožbe bi namreč kvečjemu nastala obveznost vrnitve darila v zapuščino. 

Sklep nº II Cp 1458/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Nepremičnina, kjer ima dolžnik le registriran sedež svoje dejavnosti ni predmet, ki ga je potrebno iz izvršbe izvzeti (primerjaj 80. čl. ZIZ).

Sodba nº I Cp 1145/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Tožena stranka ni privolila v spremembo tožbe, vendar to še ne pomeni, da sodišče spremembe ne bi smelo dovoliti, nasprotno, iz 1. odstavka 185. člena ZPP izhaja, da sodišče dovoli spremembo tožbe tudi kadar toženec tej spremembi nasprotuje, če oceni, da je to smotrno za dokončno ureditev razmerij med strankama. Ni dvoma, da je sodišče prve stopnje tako ravnalo, čeprav o tem ni sprejelo posebnega (procesna) sklepa. Ta pomanjkljivost pa ni take narave, da bi vplivala na zakonitost in pravilnos...

Sodba nº in sklep I Cp 375/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Dolžnost sodišča glede materialno pravdnega vodstva v smislu 285. člena ZPP je, da med drugim na obravnavi skrbi, da se dopolnijo nepopolne navedbe strank o pomembnih dejstvih in ponudijo ali dopolnijo dokazila, ki se nanašajo na navedbe strank. Namen teh dejanj je, da se ugotovi sporen dejanski stan in sporno pravno razmerje, pomembno za odločbo. Gre tako za (tudi v smislu določb 284. člena ZPP) odpravo pomanjkljivosti glede trditev tožeče in pa tudi tožene stranke. 

Sklep nº I Cp 375/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Če sodišče izda začasno odredbo in z njo prepove lastniku odtujitev ali obremenitev nepremičnine, je posledica take odredbe omejitev dolžnikove razpolagalne sposobnosti. 

Sodba nº I Cp 1186/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Določba 379. čl. ZOR je upoštevana za vse terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo in zanje velja desetletni zastaralni rok. Ta rok pa ne velja za toženko, kajti toženka je k dolgu pristopila pred tem, ko je tožeča stranka zoper glavno dolžnico dosegla izvršilni naslov. Za toženo stranko, kot je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo velja triletni zastaralni rok. 

Sklep nº I Cp 733/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Pojem najemnine ni le ekonomske narave (ta je v domeni izvedenca), pač pa tudi pravne, pri čemer je glede na sprejeto stališče sodne prakse uporabnina enaka znesku povprečne tržne najemnine za uporabljeno stvar. Tožnik po nasprotni tožbi bi lahko v primeru, če bi svoj delež nepremičnine oddal, zanj dobil profitno najemnino. Enako bi toženka po nasprotni tožbi, če bi želela najeti tak del stanovanjske hiše kot ga predstavlja tožnikov del, morala zanj plačati profitno najemnino.

Sklep nº II Cp 2863/06 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR se, če se plačuje s posredovanjem banke ali druge organizacije, pri kateri ima upnik račun, šteje, da je dolg poravnan, ko prispe banki, pri kateri ima upnik račun, denarno nakazilo v dobro upnika. Glede na takšno zakonsko določilo pa je bil dolg poravnan 06.11.2000 in je zato zmoten zaključek sodišča prve stopnje, da je bila upnikova terjatev poravnana z dnem, ko je dolžnica dala svoji službi nalog za izpla...

Sklep nº in sodba I Cp 2588/05 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Glede na nesporno dejstvo, da je bila tožnica ob nesreči stara šele 8 let pa je zmoten zaključek sodišča prve stopnje, da samo zato nima pravice do denarne rente. Sodišče prve stopnje ugotavlja, da je tožnica pridobila srednješolsko izobrazbo in je jasno, da jo je pridobila po in ne pred nesrečo, saj je bila takrat stara 8 let. Ugotovitve sodišča, da se je tožnica z veliko težavo po oceni zadostno usposobila za strojepisje, torej ne pomeni, da bi se tožnica v kolikor nesreče ne bi bilo, prav ...

Sklep nº II Cp 2882/06 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Kazen v višini 300.000,00 SIT je po stališču pritožbenega sodišča prej prenizka kot previsoka za 3-letno uspešno izmikanje cenitvi nepremičnine v izvršilnem postopku, ki teče na podlagi izvršilnega naslova, sodbe, ki je postala pravnomočna 11.06.2002, vendar pritožbeno sodišče zaradi načela prepovedi reformatio in peius kazni ni moglo zvišati (359. člen v zvezi s 366. členom ZPP in členom 15 ZIZ). 

Sklep nº I Cp 1746/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Po določbi 98.čl. Zakona o zemljiški knjigi zemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžnosti odloči o zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine oziroma pravice na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi začasne odredbe, izdane v zavarovanje denarne oziroma nedenarne terjatve proti zemljiškoknjižnemu lastniku oziroma imetniku drugih stvarnih pravic, ki so predmet začasne odredbe.

Sodba nº I Cp 1120/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Ugovor zastaranja s potrebno trditveno podlago bi toženec lahko podal že v odgovoru na tožbo.

Sodba nº I Cp 1307/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Tožnik se je poškodoval na delovnem mestu v okviru svojega delovnega področja, ko je opravljal dela za tuj račun, to je za toženo stranko. Taka ugotovitev zadošča za nadaljnji sklep, da je bila tožena stranka kot delodajalec dolžna poskrbeti za tožnikovo varnost pri delu in v nadaljevanju, da je odgovorna za nastalo škodo.

Sodba nº I Cp 1713/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Določitev višine preživnine za otroka – porazdelitev bremena preživljanja med oba starša.

Sklep nº I Cp 1634/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Tožeča stranka utemeljeno graja sklep sodišča prve stopnje tožeča stranka glede odločitve o ugovoru pasivne legitimacije toženih strank. Tudi če drži, da je do dejanja prvotožene stranke prišlo brez predhodnega dogovora, je pasivna legitimacija ostalih treh toženih strank podana, saj se od dejanja niso ogradile, dejanje pa je bilo storjeno v njihovo korist. Pri tem ni pomembno, ali so tudi same odstranile ograjo, pač pa dejstvo, razvidno iz omenjenega odgovora pooblaščenca, da so poleg prvoto...

Sklep nº I Cp 1102/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Že zaradi tega so pritožnikove navedbe v pritožbenem postopku uveljavljene prepozno, saj ni izkazal nobenega pravno relevantnega razloga, ki bi v smislu prej navedene procesne določbe omogočalo upoštevanje v pritožbi prvič navedenih dejstev.

Sklep nº II Cp 1654/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Podlaga za izvršbo po 4. odst. 225. člena ZIZ je pravnomočen dokončen sklep o višini stroškov iz 3. odst. 225. člena ZIZ.

Sklep nº I Cp 1271/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2006

Pritožba zoper sodno odločbo je devolutivno pravno sredstvo, o katerem odloča sodišče druge stopnje v senatu treh višjih sodnikov. Če odloči o njej sodišče prve stopnje, stori s tem absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 1. točke 2. odst. 339. člena ZPP.

December 11, 2006

Sodba nº I Cp 1051/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2006

Lastnoročen podpis prodajalke je ugotovljen z javno listino. Dokazna vrednost takšne listine je višja od dokazne vrednosti zasebne listine. 

Sklep nº II Cp 1615/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2006

V sklepu o poplačilu upnikov in drugih oseb, ki uveljavljajo pravice do poplačila, lahko sodišče upošteva samo tiste terjatve, glede katerih je sklep o izvršbi postal pravnomočen najkasneje na dan razdelitvenega naroka (3.odst. 208.čl. ZIZ). Ta pogoj morajo izpolnjevati tudi terjatve oseb iz 3.tč. 1.odst. 197.čl. ZIZ. Terjatve teh oseb so privilegirane samo toliko, da imajo prednost pri poplačilu pred upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo nepremičninsko izvršbo.

December 08, 2006

Sklep nº III Kp 88/2006 of Kazenski oddelek, December 08, 2006

Bistvena kršitev določb kazenskega postopka po 1. točki 1. odst. 371. člena ZKP je podana, če je bilo sodišče nepravilno sestavljeno ali če je pri izrekanju sodbe sodeloval sodnik ali sodnik porotnik, ki ni sodeloval na glavni obravnavi ali je bil s pravnomočno odločbo izločen iz sojenja. Nepravilna sestava senata torej pomeni, da senat ni bil sestavljen tako, kot zahteva zakon, nepravilna sestava senata pa je seveda tudi takrat, kadar je nepravilno številčno razmerje med sodniki in sodniki p...

Sklep nº PRp 276/2006 of Višje sodišče v Celju, Oddelek za prekrške, December 08, 2006

V obravnavani zadevi je po mnenju pritožbenega sodišča, sodišče prve stopnje premalo pozornosti posvetilo dejstvu ali je obdolženec kritičnega dne potem, ko mu je policist odredil preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom, sploh pihal v elektronski alkotest, torej sodišče prve stopnje ni nedvomno ugotovilo ali obdolženec sploh ni pihal v elektronski alkotest ali pa je začel pihati vanj, pa je s tem početjem predčasno prekinil sam. Kljub različnim izpovedbam prič M. in G. o tem dejs...

December 07, 2006

Sodba nº in sklep I Cpg 105/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 07, 2006

Družbeniška tožba po ZGD-F pravno ni bila urejena, omenja pa jo pravna teorija. Pravni teoretiki menijo, da je uporaba take tožbe dopustna, vendar pa enotno zagovarjajo stališče, da je ta tožba le pomožno sredstvo posameznega družbenika oziroma izjemno ter subsidiarno, ki ga je mogoče uveljaviti šele, ko je družbenik izčrpal vsa redna sredstva. 

Sklep nº II Cpg 162/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 07, 2006

V obravnavanem primeru je šlo za vročanje pisanja dolžniku, ki je pravna oseba in za katero velja 133. čl. ZPP, ki določa, da se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni oz. v poslovnem prostoru ali na sedežu. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners