Višja Sodišča: Opinions issued on April 2006

April 26, 2006

Sklep nº I Cp 1061/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 26, 2006

Pravnomocnost sklepa o dedovanju ni ovira, da uveljavljata nasprotni udeleženki svoje pravice v posebni pravdi.

April 25, 2006

Sklep nº Cp 97/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 25, 2006

Kaj je sprememba tožbe, pove 184. cl. ZPP:

Sodba nº Cp 307/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 25, 2006

Tudi za kolesarja velja dolocba 94. clena ZTVCP, da so dolžni imeti varnostno razdaljo.

Sodba nº I Cp 1304/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 25, 2006

Plitek 3 cm izrez, manjša neravnina ne more predstavljati povecane nevarnosti, za katero bi bila tožena stranka objektivno odgovorna. Po 207. clenu ZOR narocnik in izvajalec del na nepremicnini odgovarjata solidarno tretjemu za škodo, ki sta mu jo povzrocila z izvajanjem teh del.

Sklep nº II Cp 47/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 25, 2006

Rok za sporocitev podatkov je bil dejansko podaljšan za 6 mesecev.

Sklep nº II Cp 35/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 25, 2006

Terjatev nastane že takrat, ko upnik pridobi pravico od dolžnika zahtevati njeno izpolnitev.

Sodba nº in sklep I Cp 542/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 25, 2006

Po zakljucku stecajnega postopka upniki, ki svojih terjatev iz stecaja niso dobili v celoti poplacanih ali pa jih v stecaju sploh niso prijavili, ne morejo od nekdanjega samostojnega podjetnika nicesar vec zahtevati.

Sklep nº I Cp 1457/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 25, 2006

Ce bi sodišce tožeci stranki v obravnavanem posestnem sporu nudilo posestno varstvo, bi v izvršilnem postopku nujno prišlo do situacije, ko bi bilo potrebno izvršiti dve povsem nasprotujoci si sodni odlocbi, zato je prav, da je sodišce dalo prednost tisti, ki je bila izdana v petitorni pravdi in zakljucena pred posestno.

Sklep nº I Cp 1029/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 25, 2006

Zakon o vodah, ki je bil sprejet v letu 2002 (Ur. l. RS 67/02) daje jasen odgovor o tem, kdo je lastnik morja. Da je to država, izhaja iz 2. odst. 28. cl. tega zakona. Del sporne parcele, ki je v naravi morje (morje je bilo tudi pred nasipavanjem) pa že po logiki stvari ne more biti (nezazidano) stavbno zemljišce.

Sodba nº I Cpg 604/2006 of Gospodarski oddelek, April 25, 2006

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-A) je bila opuščena dolžnost sodišča, da tožnika pozove k odpravi nesklepčnosti tožbe. V primeru, to je kadar v tožbi zatrjevana dejstva ne pogojujejo utemeljenosti tožbenega zahtevka, če bi se izkazala za resnična, se takšne tožbe ne vrača v popravo, saj gre za materialno pomanjkljivost (ne pa formalno), ter sodišče prve stopnje brez nadaljnjega izda sodbo, s katero tožbeni zahtevek zavrne.

Sklep nº III Cp 5855/2005 of Civilni oddelek, April 25, 2006

Sodišce zavrže kasnejši ugovor po izteku roka, ce temelji na

Sklep nº II Cp 2171/2006 of Civilni oddelek, April 25, 2006

Toženka je v predlogu za obnovo postopka navajala, da je bila tudi v casu prejema sodbe zaradi duševne motnje pravdno nesposobna. Odlocanje o pravocasnosti predloga za obnovo postopka je tako odvisna od vprašanja, ali je bila toženka v casu prejema sodbe pravdno sposobna, saj rok za vložitev predloga za obnovo postopka ne more zaceti teci, dokler oseba, ki je v postopku ni zastopal zakoniti zastopnik, ne postane pravdno sposobna oz. sodba ni vrocena zakonitemu zastopniku, saj pravdno nesposob...

April 21, 2006

Sklep nº I Cp 264/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 21, 2006

Sodišce prve stopnje je pravilno odlocilo, da stroški, ki jih je za potrditev pravnomocnosti priglasil upnik, niso bili potrebni.

Sklep nº Cp 274/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 21, 2006

O oderuški pogodbi govorimo takrat, ko se za nesorazmerno obremenitev ene pogodbene stranke izkoristi njen šibkejši položaj ali lastnost. Bistven objektivni element oderuštva je nesorazmerje, to pa se mora opreti na neko primerljivost. Oderuštvo je najhujši poseg v nacelo enakovrednosti dajatev, ki je uzakonjeno v 15. cl. ZOR ter pri tem ne gre le za zašcito interesa prikrajšane stranke, ampak tudi za zašcito javnega interesa. Zato so pravne posledice oderuštva strožje kot pa na primer pri ce...

Sklep nº Cp 12/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 21, 2006

Zamudna sodba po 318. cl. ZPP se izda, kadar tožena stranka, ki je pravilno prejela tožbo, v roku 30 dni od vrocitve, ne odgovori na tožbo. Znacilnost instituta zamudne sodbe je, da je urejen v poglavju ZPP, ki ureja postopek v fazi priprav za glavno obravnavo. To pa pomeni, da sodišce izda zamudno sodbo v tej fazi postopka in da je ne more izdati kasneje, ko o zahtevku že meritorno odloca, izvaja dokaze in celo izda sodbo.

Sodba nº I Cpg 572/2005 of Gospodarski oddelek, April 21, 2006

Pravica do povracila stroškov, to je terjatev, ki se nanaša na

Sklep nº III Cpg 28/2006 of Gospodarski oddelek, April 21, 2006

Odlocitev o potrditvi predracuna stroškov ne spada v okvir odlocitev,

Sodba nº I Kp 1298/2006 of Kazenski oddelek, April 21, 2006

Nepravilni so zaključki sodišča prve stopnje, češ da 2. odst. 253. čl. KZ z besedo „si“ sankcionira zgolj pridobitev premoženjske koristi z zlorabo kreditne ali bančne kartice storilcu osebno. Temeljna oblika kaznivega dejanja je določena v prvem odstavku 253. čl. KZ, ki določa tudi obliko krivde (obarvani naklep), v 2. odst. pa je inkriminirana zgolj drugačna izvršitvena oblika, kar je jasno razvidno iz besedila „enako se kaznuje, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka uporabi...“. Pravilnost...

April 20, 2006

Sklep nº I Cp 563/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 20, 2006

V izvršilnem postopku, v katerem se izterjuje preživninska terjatev, sta placila sodne takse oprošcena tako upnik kot tudi dolžnik.

Sklep nº Cp 1743/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 20, 2006

Zastaralni rok po pretrganju zastaranja (vložitev predloga za izvršbo) zacne znova teci od dneva koncanja postopka, zacetega z zahtevo za prisilno izvršbo ali zavarovanje.

Sklep nº Cp 523/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 20, 2006

Iz tožbenih trditev in zahtevka tožece stranke izhaja, da je tožnik zahteval odškodnino za negmotno škodo v višini 2,000.000,00 SIT in povrnitev gmotne škode v višini 56.228,00 SIT. Zato je sodišce prve stopnje pravilno odlocilo, da gre za dva zahtevka in da se zahtevki ne opirajo na isto dejansko in pravno podlago, ampak imajo zahtevki v tožbi razlicno podlago, zato se doloci pristojnost po vrednosti vsakega posameznega zahtevka. Premoženjska in nepremoženjska škoda imata razlicno dejansko i...

Sklep nº Cp 364/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 20, 2006

Sodišce prve stopnje v razlogih sklepa ni obrazložilo, zakaj je odlocitev o stroških postopka, ki so nastali zaradi predloga za vrnitev v prejšnje stanje, pridržalo za koncno odlocbo. Pri svoji odlocitvi sodišce ni upoštevalo dolocbe VI. odst. 163. cl. ZPP, kjer je doloceno, da lahko sodišce med postopkom odloci o stroških s posebnim sklepom tedaj, kadar pravica do povracila stroškov ni odvisna od odlocbe o glavni stvari.

Sklep nº II Cpg 9/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 20, 2006

Dolžnik bi moral, da bi bil njegov ugovor utemeljen, predložiti oziroma najmanj predlagati dokaze za svojo trditev, da je delo opravljal le en kvalificiran delavec in da je tudi zatrjevani nekvalitetni izvedbi ugovarjal.

Sklep nº I Kp 1367/2005 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Kaznivo dejanje po cl. 244/I KZ je podano kadar niso podani znaki

Sklep nº II Cp 6482/2005 of Civilni oddelek, April 20, 2006

SPZ je opustil konstrukcijo posesti pravice in na tej podlagi varstvo služnosti ni vec mogoce. Prav tako ni mogoce posestno varstvo negativne služnosti na podlagi

April 19, 2006

Sklep nº II Cp 1617/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 19, 2006

Ustavna pritožba ni razlog, ki bi prepreceval izvršbo v smislu 55. clena ZIZ.

Sklep nº II Cp 1668/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 19, 2006

Vložitev predloga za obnovo postopka ni pogoj za zaustavitev izvršilnega postopka, pac pa je to ena od situacij, v katerih je možen odlog izvršbe, seveda pod pogojem, da dolžnik izkaže za verjeten nastanek nenadomestljive škode.

Sklep nº II Cp 1707/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 19, 2006

Glede na to, da se je sodišce prve stopnje samo prepricalo, da je naslov dolžnikovega dolžnika nespremenjen, bi sodišce prve stopnje moralo šteti, da je bila vrocitev sklepa o izvršbi opravljena dne 22.01.2004, ko je bilo pušceno drugo obvestilo o prispelem pismu.

Sklep nº II Cp 1669/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 19, 2006

Sodišce prve stopnje je nepravilno uporabilo 42. clen ZIZ, ki doloca, da ce je predlog za izvršbo vložen pri sodišcu, ki o terjatvi ni odlocalo na prvi stopnji, mu je treba priložiti izvršilni naslov v izvirniku ali overjenem prepisu, na katerem je potrdilo o izvršljivosti. V predmetnem izvršilnem postopku je namrec o terjatvi odlocalo isto sodišce in s sodbo, ki predstavlja izvršilni naslov, nedvomno razpolaga.

Sklep nº I Cp 602/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 19, 2006

Uveljavljanje pravice do nujnega deleža je v dispoziciji upravicencev in tega sodišce po uradni dolžnosti ne upošteva, pac pa le njihovo zahtevo (40. cl. ZD). Vendar pa gre za dedno pravico in lahko dedic tak zahtevek uveljavi do konca zapušcinskega postopka, saj ga, ce v zapušcinskem postopku sodeluje, pravnomocen sklep o dedovanju veže (220. cl. ZD). Zapustnikova hci je zahtevo po nujnem deležu postavila šele v pritožbi, toda še vedno tekom zapušcinskega postopka.

Sklep nº I Cp 302/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 19, 2006

Izpolnjevanje preživninske obveznosti je mogoce zahtevati le za naprej. To izvira iz same narave preživninske obveznosti, katere vsebina je zagotavljanje pogojev za življenjsko eksistenco in zdrav, uspešen razvoj, kar pomeni kritje tekocih stroškov za hrano, stanovanje, obleko in drugo, za vzgojo, šolanje, strokovno izobrazbo,...

Sklep nº II Cpg 241/2006 of Gospodarski oddelek, April 19, 2006

Ce dolžnik obrazloženo izpodbija sklep o izvršbi na podlagi

Sodba nº I Cp 1972/2006 of Civilni oddelek, April 19, 2006

Ker je bila tožena stranka zadolžena za vzdrževanje in varstvo

April 18, 2006

Sodba nº I Cp 1279/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 18, 2006

Po 1.odst. 43.cl. ZD ni treba, da je razdedinjenje izraženo z besedo. Razdedinjenje je civilnopravna sankcija zaradi hujšega zanemarjanja zakonskih ali moralnih obveznosti dedica do zapustnika.

Sodba nº in sklep I Cp 1278/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 18, 2006

Na podlagi pravnega posla se stvarna služnost pridobi z vpisom v javno knjigo ali na drug ustrezen nacin, ki ga doloca zakon.

April 16, 2006

Sklep nº Cp 1640/2003 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 16, 2006

Nedvomno je tožeca stranka uspela dokazati, da ji je nastala škoda. Ostalih elementov, da škoda izvira iz nedopustnega ravnanja tožene stranke in da obstaja vzrocna zveza med nastalo škodo in njenim nedopustnim ravnanjem in da obstaja odgovornost na strani povzrocitelja škode, pa sodišce ni pravilno ugotovilo. Po teoriji o adekvatni vzrocnosti je mogoce kot pravno upošteven vzrok šteti tiste okolišcine, ki po rednem teku stvari pripeljejo do škodne posledice. Stranka odgovarja za normalne pos...

April 14, 2006

Sklep nº I Cp 1075/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 14, 2006

Sodišce prve stopnje je tožeco stranko v pravnem pouku pravilno poucilo, da zoper sklep, ki je bil glede sodne takse za tožbo izdan na zahtevo tožnikov, v skladu z 2. odst. 27. clena Zakona o sodnih taksah (ZST) ni posebne pritožbe.

Sklep nº II Cpg 3/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 14, 2006

Sodišce je svojo odlocitev predvsem utemeljilo na tem, da ima dolžnik nepremicno premoženje, ki ni zanemarljive vrednosti in prav to je tisti razlog, ki opravicuje sklep, da dolžnik ima premoženje. To dejstvo pa izkljucuje možnost njegove oprostitve placila stroškov postopka.

Sklep nº II Cpg 37/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 14, 2006

Pravno pa ni upošteven niti ugovorni razlog, da upnikova terjatev še ni dospela, kolikor se nanaša na sklep o izdani predhodni odredbi oz. na sklep o zavrnitvi ugovora dolžnika zoper predhodno odredbo. Kot pravilno ugotavlja sodišče prve stopnje, so bili podani pogoji za izdajo prehodne odredbe po 257. čl. ZIZ. Ugovor, da upnikova terjatev še ni dospela, pa kot pravilno ugotavlja sodišče prve stopnje, ni pravno upošteven, saj je podlaga za izdano predhodno odredbo prav nepravnomočen in zato š...

Sklep nº II Cpg 38/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 14, 2006

Trditev dolžnika, da terjatev ni zapadla v plačilo, ki niti ni dokazno podprta, ni upoštevna, ker je podlaga za izdano predhodno odredbo nepravnomočni in zato še neizvršljiv sklep o izvršbi.

Sodba nº I Cpg 300/2005 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 14, 2006

Ob tem, da sodišče druge stopnje sicer priznava tožniku določeno posredovalno vlogo, pa je predvsem materialnopravno utemeljen zaključek sodišča prve stopnje, da predmet obravnavanega tožbenega zahtevka niso posredovalne provizije za sklenitev nezgodnega zavarovanja članov Kluba naročnikov, ampak le zastopniške provizije. Tožeča stranka torej pri nezgodnih zavarovanjih s tožbo uveljavlja plačilo zastopniških provizij, kot zastopnik pa gotovo ni nastopala, saj za kaj takega ni imela pooblastil...

Sklep nº II Cpg 43/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 14, 2006

Tudi po mnenju pritožbenega sodišča je treba ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi označiti kot obrazložen in s tem utemeljen. Dolžnik je namreč res zatrjeval, da terjatev upnika v zatrjevani višini ne obstoji, ker upnik ni opravil storitev, katerih vrednost iztožuje. Zatrjeval je torej negativno dejstvo, ki ga sam ni dolžan dokazovati, ampak mora obstoj terjatve, to je obstoj pravnega razmerja po temelju in višini, dokazati upnik sam.

Sodba nº I Cpg 13/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 14, 2006

Po mnenju pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje tudi v materialnopravnem pogledu pravilno zaključilo, da tožena stranka s tem, ko je sklenila pogodbo s cestnim podjetjem o vzdrževanju cest, ni prenesla odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi slabega vzdrževanja, na cestno podjetje, ampak glede na izrecne določbe Zakona o javnih cestah ostaja sama odgovorna za škodo, ki zaradi slabega vzdrževanja nastane. Pogodba, sklenjena med toženo stranko in cestnim podjetjem, ureja le razmerje med...

Sodba nº I Cp 602/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 14, 2006

ZMed v 1. odstavku 26. člena določa, da ima vsakdo pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim je bila prizadeta njegova pravica. Zato je ugotovitev sodišča prve stopnje, da je tožnik aktivno legitimiran v tej pravdi, pravilna.

Sodba nº I Kp 1230/2005 of Kazenski oddelek, April 14, 2006

Prepoznava po fotografijah na PP v predkazenskem postopku je lahko ob

April 13, 2006

Sklep nº Cp 372/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 13, 2006

Dolžnik ima pravico izbire vse do izrocitve enega od dolgovanih predmetov v izvršilnem postopku (405. clen ZOR) samo takrat kadar med strankami ni dogovorjeno kaj drugega. V vseh ostalih primerih pa je treba izhajati iz pogodbene volje strank.

Sklep nº Cp 2200/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 13, 2006

Ker je bila ustavitev izvršbe vezana na neplacilo predujma, bi moralo prvostopno sodišce pred izdajo izpodbijanega sklepa preveriti, ali je bil predujem nakazan na racun sodišca ali ne.

Sklep nº Cp 2043/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 13, 2006

Ce je bil ugovor tretjega pravnomocno zavrnjen, potem mora tretja udeleženka upniku povrniti stroške, ki so mu nastali zaradi odgovora na njen ugovor ne glede na to, da je kasneje v pravdi na nedopustnost izvršbe uspela.

Sodba nº I Cpg 77/2005 of Gospodarski oddelek, April 13, 2006

Po dolocilih ZVZZ mora zavod, ce ugotovi, da je nastala škoda

Sodba nº I Cpg 926/2005 of Gospodarski oddelek, April 13, 2006

S strani tožece stranke predložen dopis tožene stranke z dne

Sklep nº II Cpg 1137/2005 of Gospodarski oddelek, April 13, 2006

Sodišce dovoli izvršbo po predlogu, v katerem upnik izrazi terjatev v

April 12, 2006

Sodba nº Cp 678/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 12, 2006

Tožnik je dal osebni avtomobil popraviti in s placilom racuna je zapadla njegova terjatev do tožene stranke. Zato mu ne morejo iti zamudne obresti od dneva škodnega dogodka.

Sklep nº II Cp 1452/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 12, 2006

1.V pravni teoriji je sedaj sprejeto jasno stališce, da postane odlocba druge stopnje pravnomocna z izdajo sodbe na drugi stopnji. Za sodbo je namrec bistveno, da je pravnomocna tedaj, ko je ni mogoce vec izpodbijati. Nastop pravnomocnosti, ko stranka sodbe ne more vec izpodbijati z rednim pravnim sredstvom, ne more biti odvisen od vrocitve sodne odlocbe zadnji stranki, pa ceprav ima sodba nasproti strankam ucinek šele od dneva, ko jim je vrocena. Vrocitev sodbe stranki je pomembna tedaj, ko ...

Sklep nº II Cpg 1129/2005 of Gospodarski oddelek, April 12, 2006

Glede na 17. tocko obrazložitve odlocbe Ustavnega sodišca z opravilno

Sodba nº I Cpg 195/2004 of Gospodarski oddelek, April 12, 2006

Tožena stranka v pritožbi neutemeljeno prvostopenjskemu sodišcu ocita

Sklep nº III Cp 1783/2006 of Civilni oddelek, April 12, 2006

Ustavno sodišce Republike Slovenije je z odlocbo št. U-I-300/04

Sklep nº III Cp 6063/2005 of Civilni oddelek, April 12, 2006

Uredba sveta ES št. 44/2001, ki ureja vprašanje priznanja in

Sklep nº III Cp 1775/06 of Civilni oddelek, April 12, 2006

Ce na javni dražbi ni prodana celotna nepremicnina, ampak le njen

Sklep nº II Cp 5686/2005 of Civilni oddelek, April 12, 2006

Upoštevajoc 12. clen Pogodbe, slovenska sodišca za državljane držav clanic EU oziroma pravne osebe s sedežem v državi clanice EU ne smejo vec zahtevati placila tožniške varšcine, kadar ti tožijo državljane Slovenije oziroma državljane drugih držav clanic EU oziroma pravne osebe s sedežem v Sloveniji ali v drugi državi clanici EU.

Sodba nº in sklep I Cp 1853/2006 of Civilni oddelek, April 12, 2006

Polaganje linoleja z vnetljivim lepilom ni nevarna dejavnost, temvec

Sodba nº I Cp 1352/2006 of Civilni oddelek, April 12, 2006

V zvezi z lisicenjem vozila je lastnik, ce ta ni obenem tudi voznik,

Sodba nº I Cp 4491/2005 of Civilni oddelek, April 12, 2006

Sklenitev najemne pogodbe za stanovanje za dolocen cas v nasprotju s

Sklep nº III Cp 1054/2006 of Civilni oddelek, April 12, 2006

Dolžnikovi notranji razlogi (bolezen), zaradi katerih ni sprejemal

Sklep nº II Cp 971/2006 of Civilni oddelek, April 12, 2006

Sodna praksa je sprejela razlago, po kateri kot stavbna zemljišca poleg zazidanih zemljišc šteje še tista zemljišca, na katerih je bila glede na takratno stopnjo urbanizacije možna dolocena vrsta gradnje, to pa so zemljišca, ki so bila v planih že opredeljena kot gradbena oz. je sprememba namembnosti iz kmetijskih v stavbna vsebovana v predpisu, na podlagi katerega so bila podržavljena. V konkretnem primeru pa je šlo za prenos zemljišc s prisilno sklenjeno pogodbo, vendar iz nje izhaja, da so...

Sklep nº II Cp 939/2006 of Civilni oddelek, April 12, 2006

ZZK-1 predložitev potrdila pristojnega davcnega organa o placilu davka na promet nepremicnin v smislu 37. clena ZZK-1 veže le na zemljiškoknjižno dovolilo v zvezi s pravnim poslom, iz katerega izhaja obveznost prenesti lastninsko pravico, torej v primeru pravnoposlovne pridobitve lastninske pravice, in predložitve takšnega potrdila ne veže na primere, ko je predlagana vknjižba le deklaratorne narave zaradi izvirne pridobitve lastninske pravice na podlagi listine iz 3. tocke 1. odstavka 40. cl...

Sklep nº IV Cp 1669/2006 of Civilni oddelek, April 12, 2006

Glede na to, da dolžnik ugovoru ni predložil nobenega dokaza, da ni sprožil pravde zaradi nedopustnosti izvršbe, v kateri bi lahko dokazoval prenehanje terjatve iz izvršilnega naslova tudi z izjavo pric ter njunim zaslišanjem, kar je v izvršilnem postopku predlagal prepozno, je sodišce prve stopnje dolžnikov ugovor pravilno zavrnilo. Tudi po oceni pritožbenega sodišca dolžnik ni dokazal obstoja dogovora o drugacni izpolnitvi preživninske obveznosti (namesto v denarju naturalno).

April 11, 2006

Sklep nº I Cp 1242/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 11, 2006

Dolocba 2. odst. 169. clena ZPP (podobno doloca tudi 3. odst. 13. clena Zakona o sodnih taksah - ZST) doloca, kaj je potrebno predlogu za oprostitev predložiti. Ker obe citirani dolocbi ZPP in ZST dolocata, da je stranka dolžna predlogu za oprostitev placila taks predložiti ustrezne listine, sodišcu prve stopnje ni bilo treba postopati po dolocbah 108. clena ZPP, ki doloca, da sodišce zahteva od vložnika, da mora vlogo popraviti ali dopolniti, ce je nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je t...

Sklep nº I Cp 486/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 11, 2006

Pritožnica ima status udeleženke v postopku, saj je izkazala, da utegne biti zaradi vpisa njen pravni interes prizadet (4. tc. 132. cl. ZZK-1). V primeru smrti stranke se postopek prekine, saj pooblašcenca v tem zemljiškoknjižnem postopku ni imel. Prekinitev postopka je tudi nujna, saj je dedic umrl v casu, ko je tekel rok za pravno sredstvo, ugovor.

Sklep nº II Cp 1319/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 11, 2006

Ker lahko sodišce v skladu z navedenim dolocilom rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti doloci le v sklepu o izvršbi, sodišce prve stopnje, kot pravilno opozarja tudi pritožba, v navedenem dolocilu ni imelo podlage za dolocitev paricijskega roka v posebnem - sedaj izpodbijanem sklepu in je zato le ta nezakonit.

Sklep nº II Cp 1389/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 11, 2006

Delodajalec in organizacija za placilni promet morata poznati omejitve izvršbe iz 101. in 102. clena ZIZ in pri izvrševanju sklepa paziti, da bodo omejitve iz 101. in 102. clena ZIZ spoštovane. Sodišce pa ni dolžno v svojem sklepu obrazlagati, na kakšen nacin bo organizacija za placilni promet dolocila, katere prilive, ki bodo prispeli na transakcijski racun dolžnice, je potrebno zarubiti in do kakšne višine oziroma kako se bo locilo tiste prilive, ki so že ustrezno zmanjšani zaradi rubeža na...

Sklep nº I Cp 1689/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 11, 2006

Neupravicena pridobitev (214. cl. ZOR). Bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka (14. tc. 2 odst. 339. cl. ZPP). Do spornih vprašanj, pravnopomembnih za odlocitev, se mora v razlogih sodbe opredeliti sodišce.

Sklep nº I Cp 1405/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 11, 2006

Na podlagi 10. tc. 394. cl. ZPP se postopek, ki je s sodno odlocbo pravnomocno koncan, lahko na predlog stranke obnovi, ce zve stranka za nova dejstva ali najde ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bila lahko izdana zanjo ugodnejša odlocba, ce bi bila ta dejstva oz. ce bi bili ti dokazi uporabljeni v prejšnjem postopku. Z vrocitvijo pritožbenega sklepa so podatki iz dohodne štampiljke na izvodu pritožbe, ki jo ima tožnikov pooblašcenec, dobili pomen novega dokaza v...

Sodba nº I Cp 1264/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 11, 2006

Triletni otrok, 3. odst. 177. clena ZOR, objektivna odgovornosti avtomobilista, ravnanje oškodovanke na drugi strani, višine odškodnine za nepremoženjsko škodo, 200. clen ZOR.

Sklep nº I Cp 501/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 11, 2006

Pomen izvedenskega mnenja je v strokovnosti odgovorov na zastavljena vprašanja in tudi vecji objektivnosti odgovorov o pravno pomembnih dejstvih. Podlaga v mnenju izvedenca so njegove strokovne ugotovitve o poškodbah in s pomocjo stroke in izkušenj izvedenec sklepa o posledicah.

Sklep nº I Cp 1063/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 11, 2006

Eden od pogojev za izdajo zamudne sodbe je tudi sklepcnost tožbenega zahtevka: utemeljenost tožbenega zahtevka mora izhajati iz dejstev, ki so navedena v tožbi (3. tc. 1. odst. 318. cl. ZPP) in glede katerih se šteje, ce je toženec pasiven, da priznava njihovo resnicnost. Tožnik zahteva placilo odškodnine. Sodišce prve stopnje je le ugotovilo, da je izpolnjen pogoj iz 3. tc. 1. odst. 318. cl. ZPP, torej, da iz dejstev, ki so navedena v tožbi, izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka. Izpodbijan...

Sodba nº PRp 453/2006 of Oddelek za prekrške, April 11, 2006

Ce je upoštevanje temeljnih predpisov o varnosti cestnega prometa mogoce zagotoviti le z odvzemom motornega vozila, s katerim storilec istovrstne težje prekrške stalno ponavlja, je izrek sankcije odvzema predmeta, ki se uporablja za prekrške, utemeljen.

April 07, 2006

Sodba nº I Cp 832/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 07, 2006

Tožnikovo ravnanje je bil tisti zacetni in tudi odlocilni vzrok, da je prišlo do prometne nesrece. Pri vožnji zavarovanke tožene stranke ni našlo nobene nepravilnosti. Tožena stranka je odgovorna za to nesreco na podlagi objektivne odgovornosti, ker je motorno vozilo v razmerju do pešca nevarna stvar. Ker se je nesreca pripetila v bližini osnovne šole v casu zakljucka pouka, ko so na obeh straneh ceste stali otroci, zato takšen dogodek za voznika ni mogel biti nepricakovan.

Sklep nº I Cp 907/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 07, 2006

Sodišce je višino uporabnine izracunalo iz sedanje vrednosti nepremicnine, torej z upoštevanjem investicijskega vzdrževanja sporne nepremicnine. Ce mora toženka placati uporabnino od vrednosti nepremicnine, ki je vecja tudi zaradi njenih vlaganj v okviru investicijskega vzdrževanja, ne drži pritožbena navedba, da tožeca stranka od teh vlaganj nima nobene koristi.

Sklep nº I Cp 955/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 07, 2006

Nekdo se lahko izmakne ugotavljanju alkoholiziranosti tudi tako, da ne sodeluje pravilno pri pihanju v elektronsko aparaturo. V primeru, da je zavestno dvakrat pihal mimo ustnika tako, da elektronski alkotest njegovega izdihanega zraka niti ni zaznal in je policist nepravilno uporabo alkotesta zapisal v zapisniku, pa se toženec tudi ne more uspešno sklicevati na to, da je od policista zahteval, naj ga odpelje na odvzem krvi.

April 06, 2006

Sklep nº Cp 1904/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 06, 2006

52. clen ZIZ se nanaša na odpravo nepravilnosti v fazi opravljanja izvršbe, torej v fazi dejanske realizacije izvršilnih dejanj, ne more pa se na njegovi podlagi posegati v fazo dovolitve izvršbe oziroma nadaljevanja izvršbe z novim izvršilnim sredstvom. Pravni sredstvi, namenjeni odpravi nepravilnosti v tej fazi postopka, sta ugovor in pritožba, kot to izhaja iz 9. clena ZIZ. Tudi sicer 52. clen ZIZ jasno doloca, da se lahko na podlagi tega zakonskega dolocila odpravijo samo tiste nepravilno...

Sklep nº Cp 2141/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 06, 2006

Za rubež, ki ga je izvršitelj razpisal, nato pa ga zaradi upnikovega preklica ni izvedel, izvršitelju pripada nagrada v višini 25% placila, ki bi mu sicer pripadalo za opravo rubeža po tar. št. 1 pravilnika.

Sklep nº Cp 2093/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 06, 2006

Ugovor zastaranja je ugovor materialnega prava in zanj dolžniku ni bilo treba predložiti dokazov, saj za zastaranje pravno relevantne okolišcine (zapadlost terjatve, datum vložitve izvršilnega predloga ipd.) izhajajo iz listin, ki se v spisu že nahajajo.

Sklep nº Cp 2061/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 06, 2006

Ugovor zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novim izvršilnim sredstvom bi bil utemeljen, le ce bi bila izvršba nadaljevana s sredstvom, ki ga zakon ne predvideva, ali na predmetih, ki so iz izvršbe izvzeti ali ne morejo biti predmet izvršbe, za kar pa ni šlo v konkretnem primeru.

Sklep nº Cp 1655/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 06, 2006

Varšcine za predvideno prodajo zarubljenih stvari, ce bi se izkazalo, da je bil rubež izvršen, izvršitelj od upnika ne more terjati pogojno, temvec lahko v primeru uspešno opravljenega rubeža od njega ponovno zahteva varšcino za opravo nadaljnjih izvršilnih dejanj.

Sodba nº I Cpg 10/2005 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 06, 2006

Že zgolj dejstvo, da je tožena stranka vracilo kredita podaljšala še preden je bila zacasna odredba sploh predlagana ne omogoca sklepanja, da je bil kredit podaljšan zaradi izdane zacasne odredbe.

Sklep nº I Cpg 1035/2005 of Gospodarski oddelek, April 06, 2006

Glede na navedeno predstavlja dolžnikovo nakazovanje posameznih

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners