Višja Sodišča: Opinions issued on May 2006

May 31, 2006

Sodba nº Cp 1272/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 31, 2006

Povecano škodno nevarnost predstavlja spust vojakov po strmem pobocju, v hitrem tempu, s polno vojaško opremo po spolzkem terenu z obrabljenimi podplati na cevljih.

Sklep nº Kp 71/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, May 31, 2006

V zvezi z utemeljenim sumom pritožnik povsem utemeljeno opozarja, da preiskovalna sodnica ni mogla preveriti zatrjevanega utemeljenega suma, saj je policija v predlogu za izdajo odredbe sum utemeljevala zgolj z navedbo zanesljivih podatkov oz. da utemeljen sum izvira iz zanesljivih podatkov, ki jih je pridobila policija. Nobenega dvoma ni, da tako posplošena navedba, ne da bi bila podrobneje konkretizirana, ne omogoca njenega preizkusa, saj ni jasno, kje, kdaj in od koga je policija prišla do...

Sodba nº II Cp 6290/2005 of Civilni oddelek, May 31, 2006

višina odškodnine - 67 letni oškodovanec

Sklep nº R 572/2006 of Civilni oddelek, May 31, 2006

Ker mora po dolocbi 168. cl. ZIZ upnik izkazati, da je dolžnik lastnik nepremicnin, predstavlja presoja o tem, ali je upnik izkazal lastništvo dolžnika na nepremicninah, odlocitev o utemeljenosti ali neutemeljenosti izvršilnega predloga. To pa ni vec predhoden preizkus predloga za izvršbo.

May 30, 2006

Sodba nº I Cp 1662/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 30, 2006

Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu (1. odst. 66. clena Stvarnopravnega zakonika - SPZ), ne more pa solastnik zahtevati od drugega solastnika, ki ima solastno stvar v posesti in jo uporablja, soposesti in souporabe cele stvari, ce solastna stvar glede posesti in uporabe med solastniki ni razdeljena.

Sklep nº I Cp 1661/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 30, 2006

V tem postopku ni mogoce priznati strošek za placilo sodne takse za opravljeno zaznambo sklepa o izvršbi. Gre za strošek, vezan na usodo izvršilnega postopka. Kdo bo v koncni fazi trpel ta strošek, je namrec odvisno od utemeljenosti izvršilnega postopka.

Sodba nº I Cp 502/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 30, 2006

Tožnica je zahtevala varstvo lastninske pravice z negatorno tožbo po 42. clenu ZTLR. Pasivno legitimirana je lahko vsaka oseba, ki vznemirja lastnika (ali domnevnega lastnika), poleg neposrednega motilca lahko tudi tisti, ki je nekomu drugemu narocil, naj vznemirja lastnika ali domnevnega lastnika v njegovi pravici, ali pa tisti, ki ima od takšnega vznemirjanja korist in je podana njegova odobritev oz. soglasje.

Sodba nº I Cp 689/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 30, 2006

Azbestno-cementna proizvodnja je nevarna dejavnost v smislu dolocbe 173. clena ZOR, enako dolocbo pa ima tudi sedaj veljavni 149. clen OZ. Višina odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I Cp 665/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 30, 2006

Sodišce prve stopnje je postavilo skrbnika zapušcine,

Sodba nº I Cp 1590/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 30, 2006

Odlocitev sodišca prve stopnje, da prizna tožeci stranki

May 29, 2006

Sklep nº II Cpg 122/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 29, 2006

Sklepu o nadaljevanju prekinjenega izvršilnega postopka ni

Sklep nº II Cpg 133/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 29, 2006

Pri dolžnikovi reklamaciji gre za grajanje napak na prejetem blagu,

Sklep nº II Cpg 128/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 29, 2006

Šele pri odlocanju o ugovoru dolžnikov bo treba upoštevati bistvo

Sklep nº II Cpg 120/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 29, 2006

Ce zastavni upnik s pogodbo ni prevzel nobene obveznosti (do upnika),

Sklep nº II Cpg 119/06 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 29, 2006

Po clenu 3/1 Zakona o gospodarskih družbah - ZGD družba pridobi

Sklep nº II Cpg 113/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 29, 2006

Šele pri odlocanju o ugovoru dolžnikov bo treba upoštevati bistvo

Sklep nº II Cpg 112/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 29, 2006

O vseh ugovornih trditvah glede (ne)prehoda obveznosti iz prvotnega

Sklep nº II Cpg 108/06 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 29, 2006

Šele pri odlocanju o ugovoru dolžnikov bo treba upoštevati bistvo

Sklep nº II Cpg 109/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 29, 2006

Šele pri odlocanju o ugovoru dolžnikov bo treba upoštevati bistvo

May 26, 2006

Sklep nº I Cp 1362/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 26, 2006

Stranska intervenientka je zgolj pomocnica stranke, ki lahko opravlja vsa pravdna dejanja, vendar v korist stranke, ki se ji je pridružila. Po dolocbi 201. clena ZPP ima stranski intervenient, ko se pridruži stranki, pravico dajati predloge in opravljati vsa druga pravdna dejanja v rokih, v katerih bi to lahko storila stranka, ki se ji je pridružil, zato mora sodišce intervenientu tudi dejansko dati vse možnosti, da sodeluje v postopku.

Sklep nº I Cp 1312/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 26, 2006

Ker ni sporno, da prodajna pogodba ni bila sklenjena v pisni obliki, do prepisa lastninske pravice v zemljiški knjigi ni prišlo na podlagi prodajne, ampak darilne pogodbe, je nesmiselno stališce sodišca prve stopnje v izpodbijani sodbi, da bi morala tožnica zahtevati razveljavitev prodajne pogodbe.

Sklep nº II Cpg 45/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 26, 2006

Za prekinitev postopka zadostuje že ugotovitev, da je pravna oseba prenehala obstajati. V postopku za vpis v sodni register vrnitev v prejšnje stanje ni dovoljena.

May 25, 2006

Sklep nº Cp 504/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 25, 2006

Sodišce prve stopnje je bilo dolžno ugotavljati oškodovancevo (tožencevo) poštenost v vsem obdobju, od kar je prejel placilo odškodnine do tedaj, ko je placilo postalo neutemeljeno in je bila zahtevana vrnitev prevec placane odškodnine. Ce je bil toženec obvešcen (ali bi moral biti obvešcen po svojem odvetniku) o vložitvi revizije in je vedel (ali bi moral vedeti), da je zavarovalnica placala odškodnino zato, ker ji je tako narekoval pravni red, a je hkrati vložila izredno pravno sredstvo, bo...

Sodba nº Cp 1029/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 25, 2006

Na podlagi dejanskega stanja, ki ga je ugotovilo sodišce prve stopnje je sodišce prve stopnje tudi pravilno zakljucilo in v razlogih sodbe obširno obrazložilo svojo odlocitev, pri tem pa se pravilno oprlo na Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni obcini Celje. 28. cl. tega odloka nalaga uporabniku storitev oziroma upravljalcu zgradbe pravocasno posredovanje podatkov, ki vplivajo na obseg odvoza smeti ali na obveznost njihovega placevanja tožeci stranki. Ta dolocba pomeni, da tožeca s...

Sklep nº I Cpg 717/2005 of Gospodarski oddelek, May 25, 2006

Obveznost iz pogodbe nastane s podano izjavo volje pogodbenih strank

Sklep nº I Cpg 574/2005 of Gospodarski oddelek, May 25, 2006

Prvostopenjsko sodišce je sporno dolocilo pogodbe razlagalo z uporabo

Sklep nº II Cpg 359/06 of Gospodarski oddelek, May 25, 2006

Sklep o zacasni odredbi je kot vrsta sodne odlocbe lahko izvršilni

Sklep nº I Kp 608/2006 of Kazenski oddelek, May 25, 2006

Kaznivi dejanji lažnega stecaja po cl. 232 KZ in oškodovanje upnikov

May 24, 2006

Sklep nº Cp 468/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 24, 2006

Trditveno in dokazno breme, da je šola, pod nadzorstvom katere je bil mladoletnik, opravljala dolžno nadzorstvo ali da bi škoda nastala tudi pri skrbnem nadzorstvu, je na strani šole, ki lahko le na ta nacin (ce dokaže takšna zatrjevana dejstva (ovrže domnevo, da je do škode prišlo, ker mladoletnik ni bil pod skrbnim nadzorstvom šole in se s tem reši svoje odgovornosti.

Sodba nº Kp 189/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, May 24, 2006

S pojmom spolnih dejanj, ki niso spolno obcevanje, se štejejo vsa tista dejanja, kjer gre za zadovoljevanje spolnega nagona na telesu oškodovanca ter ne pomenijo spolnega obcevanja, pri cemer za obstoj teh dejanj zadostuje že to, da se storilec pri njih spolno vzdraži. Otipavanje deklice v obravnavanem kazenskem postopku je prav mogoce šteti kot spolno dejanje, ocitno pa je tudi, da se je obtoženec pri tem, ko je segel otroku pod spodnje hlacke in jo otipaval tudi spolno vzdražil, saj ni najt...

Sodba nº I Cpg 291/2004 of Gospodarski oddelek, May 24, 2006

Pogodba, ki jo sklene oseba, ki nima pravne sposobnosti, pa nima

Sodba nº I Cpg 413/2004 of Gospodarski oddelek, May 24, 2006

Sodišce je dolžno presojati dejansko stanje z vseh možnih pravnih

Sodba nº I Kp 1264/2005 of Kazenski oddelek, May 24, 2006

Ker sta policista obtoženca ustavila zarai kontrol prometa, niso bili

Sklep nº III Cp 677/2006 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Pri izvršbi na letalo je treba primarno uporabiti dolocbe Zakona o

Sklep nº III Cp 1116/2006 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Dolžnik v ugovoru zoper sklep o nadaljevanju izvršbe zoper

Sklep nº II Cp 6320/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Glede na to, da ima stanovanjska hiša nesporno le ena vhodna vrata, skozi katera se lahko pride v hišo, in da imajo poleg tožnika le še vsi trije toženci kljuc kljucavnice vhodnih vrat, je tožbeni zahtevek tožnika utemeljen zoper vse tri tožence, ceprav se ne da ugotoviti, kdo od tožencev je obravnavanega dne z notranje strani vrat pustil kljuc v kljucavnici. Ne glede na to, kdo od tožencev je izvršil motilno dejanje (in je že iz tega razloga zahtevek zoper njega utemeljen), pa sta ostala dva...

Sklep nº III Cp 585/2006 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Upnik je prehod terjatve dokazal z notarsko overjenimi odstopnimi pogodbami terjatve, s cimer je zadostil vsem zahtevanim pogojem ZIZ, zato je aktivno legitimiran v tem izvršilnem postopku, neutemeljen pa je dolžnikov pritožbeni pomislek, da bi morala višina odstopljene terjatve ustrezati višini terjatve, ki jo upnik izterjuje v tem postopku. Ta ugovor bi bil pravno relevanten le, ce bi bila odstopljena terjatev nižja od izterjevane.

Sklep nº IV Cp 1435/2006 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Pravna narava zakonskih sporov ter sporov iz razmerij med starši in otroki onemogoca brezpogojno uporabo splošnih pravil o povrnitvi pravdnih stroškov, pri katerih velja kot osnovni kriterij za njihovo povrnitev kriterij uspeha.

May 23, 2006

Sklep nº I Cp 395/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 23, 2006

Ucinkovitost tega obnovitvenega razloga po 10. tocki 1. odst. 394. clena ZPP je zagotovljena v 2. odst. 395. clena ZPP, z nacelom subsidiarnosti.

Sodba nº I Cp 399/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 23, 2006

Na dobro vero v pravnem prometu se lahko sklicuje le tisti, ki je pridobil zastavno pravico na pogodbeni podlagi.

Sklep nº I Cp 883/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 23, 2006

Konkretnih okolišcin v zvezi s silo, grožnjo oz. zvijaco sodišce prve stopnje ni ugotovilo. Zgolj dejstvo, da je bilo placilo domske oskrbe oz. odpis davkov pogojevan z izrocitvijo premoženja, pa še ne kaže na obstoj elementov iz 5. clena ZDen. Predpisi so dopušcali tedaj poravnavo davšcin z izrocitvijo zemljišca, seveda pa le, ce gre za svobodno voljo tudi davcnega zavezanca. Svobodna volja mora biti seveda podana tudi, ko gre za odlocitev o prepustitvi premoženja v zameno za placilo domske ...

Sklep nº II Cp 1728/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 23, 2006

V obravnavani zadevi pravna podlaga odlocitve o stroških ni 6. odst. 38. cl. ZIZ, temvec dolocilo 154. cl. ZPP, ki se v tem postopku smiselno uporablja na podlagi 15. cl. ZIZ. Za upnico ustavitev izvršilnega postopka v konkretnem primeru predstavlja procesni neuspeh, gre za situacijo, ki je enaka tisti, ki jo obravnava 1. odst. 154. cl. ZPP.

Sodba nº I Cp 488/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 23, 2006

ZDKG je prisilni predpis, ki ga mora sodišce uporabiti v primeru, kadar je predmet dedovanja zašcitena kmetija. Vprašanje izlocitvenega zahtevka potomca iz zapušcine ureja 20. cl. ZDKG. Upravicencu gre polna vrednost izlocenega dela (deleža), toda ne v naravi, temvec v denarju.

Sklep nº I Cp 709/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 23, 2006

Stališče toženih strank, da je pogodbena predkupna pravica dogovorjena med toženima strankama z najemno pogodbo, močnejša od zakonske predkupne pravice tožnika, ki jo ima na podlagi določbe 124. člena Stvarnopravnega zakonika, je napačno.

Sklep nº I Cpg 379/2006 of Gospodarski oddelek, May 23, 2006

Odvetnik ni podjetnik iz 7. odst. 1. člena ZGD. Zato tudi ne more imeti položaja samostojnega podjetnika posameznika iz 2. točke 1. odst. 481. člena ZPP.

Sodba nº I Cpg 613/2004 of Gospodarski oddelek, May 23, 2006

Sodišče druge stopnje se v celoti strinja z razlogi, s katerimi je sodišče prve stopnje zaključilo, da je podana odškodninska odgovornost drugotože stranke (notarke). V zvezi s tem je pomembna zlasti ugotovitev, da iz vsebine notarskega zapisa (z dne 10.12.1997) ni razvidno, da bi drugotožena stranka pogodbeni stranki opozorila, da prodajalka ni lastnica predmeta prodajne pogodbe in da bo imela predmetna pogodba zato take pomanjkljivosti, da bo izpodbojna. Ta ugotovitev temelji na dejstvu, da...

Sodba nº I Cp 1982/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 23, 2006

Prisojena odškodnina tožniku za duševne bolecine zaradi

May 22, 2006

Sodba nº I Cpg 32/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 22, 2006

Višje placilo od v pogodbi o delu dogovorjenega izracuna z izrecnim

May 18, 2006

Sodba nº I Cpg 158/2005 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 18, 2006

Rok, ki je dolocen v 1. odst. 323. cl. ZPP in po katerem mora biti pisno izdelana sodba v 30-ih dneh od izdaje, je instrukcijski rok in kršitev te zakonske dolocbe ni uvršcena med absolutno bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka.

Sklep nº II Cpg 34/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 18, 2006

Izvršbo proti osebno odgovornemu družbeniku ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) v 25. cl.. Po navedeni zakonski dolocbi pa lahko sodišce na upnikov predlog dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova.

Sklep nº II Cpg 33/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 18, 2006

Iz ugovora izhaja, da dolžnica dejansko zatrjuje, da je s tretjim družbo, M. d.o.o., sklenila pogodbo o prevzemu dolga. Da bi pogodba o prevzemu dolga ucinkovala tudi v razmerju z upnikom, bi morala dolžnica izkazati, da je vanjo upnik privolil.

Sklep nº I Cpg 87/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 18, 2006

Pravno napacno je po oceni pritožbenega sodišca stališce, da se tudi nacin izplacevanja akontacij nagrade, kot je bil uveljavljen šele leta 2002, uporabi kot poracunavanje za nazaj, vse od leta 1996.

Sodba nº I Cpg 228/2005 of Gospodarski oddelek, May 18, 2006

Izhodišce presoje pritožbenega sodišca je zato, da je obravnavano

Sodba nº I Kp 1574/2005 of Kazenski oddelek, May 18, 2006

Spolno dejanje je podano, kadar pride do dotikanja teles med

Sklep nº IV Cp 2631/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Za odlocanje o stikih z otroki, ki so v rejništvu, je pristojno

Sodba nº II Cp 5746/2005 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Ker ni zakonske obveznosti sklenitve najemne pogodbe z novim

May 17, 2006

Sodba nº Cp 1104/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 17, 2006

Pogoj za izpodbijanje je podan, ce ob zapadlosti ni placana celotna terjatev.

Sklep nº Cp 691/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 17, 2006

Ce tožeca stranka zahteva izkljucitev tožene stranke kot etažnega lastnika in prodajo njegovega stanovanja, je takšen tožbeni zahtevek v skladu z II. odstavkom 12. clena SPZ, ki uzakonja pravico etažnih lastnikov pod dolocenimi pogoji vložiti izkljucitveno tožbo.

Sklep nº Kp 87/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, May 17, 2006

Ker je s povratnico izkazano, da je obsojenec sodbo prejel, sodišce prve stopnje predlaganega dokaza z grafologom, ni bilo dolžno izvesti. Kolikor pa pritožnica meni, da vrnjena vrocilnica ni pravilna oz. da ne izkazuje prave vrocitve, je potrebno pojasniti, da je dokazno breme na strani tistega, ki takšno nepravilnost zatrjuje.

Sklep nº III Cp 28/06 of Civilni oddelek, May 17, 2006

Pridobitev informacije o tem, kdaj in kje bo naslovnik dosegljiv, ni

Sklep nº I Cp 4886/2005 of Civilni oddelek, May 17, 2006

Dokazno breme o tem, da prici nista bili navzoci pri zapisu oporoke,

Sklep nº I Cp 3756/2005 of Civilni oddelek, May 17, 2006

Fikcija vrocitve ima le tiste pravne posledice, ki izhajajo iz izreka

Sklep nº II Cp 918/2006 of Civilni oddelek, May 17, 2006

Zadnja mirna posest je pravni standard in je potrebno njegovo vsebino

May 16, 2006

Sodba nº Cpg 230/2006 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, May 16, 2006

Poravnava je sestavljena iz dveh neodvisnih delov, zato je poravnava le delno nična. Del poravnave je ničen zaradi kršitve določbe čl. 255 ZGD, ki v 1. odst. določa, da se vložki ne smejo vrniti in ne obrestovati.

Sklep nº II Cp 136/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 16, 2006

Zapadlost terjatve v konkretnem primeru ne izhaja iz posojilne pogodbe oziroma notarskega zapisa, ampak je odvisna od bodocih, negotovih dejstev (neredno placevanje in odstop od pogodbe) in v takšnem primeru sam notarski zapis ne izkazuje nastopa zapadlosti. V takšnem primeru se zapadlost ne more dokazovati le z navedbo o nerednem poravnavanju obveznosti s strani dolžnika, opominom z ucinkom odstopa ter vrocilnico z nevroceno pisemsko pošiljko, pac pa bi moral upnik zapadlost dokazovati na na...

Sodba nº I Cp 143/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 16, 2006

Razžalitev casti in dobrega imena ni namrec samo v dolocenem pisnem ali verbalnem napadu na oškodovanca (torej pisno ali ustno), ampak tudi na primer s klofuto ali drugo gesto, ali tudi s pretepom, kot v obravnavanem primeru, kar je za tožnika predstavljalo razžalitev in je predstavljalo protipravno dejanje tudi v objektivnem pogledu.

Sklep nº II Cp 350/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 16, 2006

Pravno varovani interes upnika je v izvršitvi s sodno odlocbo ugotovljene obveznosti, zato upnika pri uporabi pravice iz 269. clena OZ omejuje nacelo prepovedi zlorabe pravic (7. clen OZ).

Sklep nº I Cp 1651/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 16, 2006

Pogodba o dosmrtnem preživljanju. Pravni standard omajanega skupnega življenja pomeni nevzdržno stanje v objektivnem in subjektivnem smislu.

Sklep nº I Cp 1288/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 16, 2006

Taka ugotovitev prvostopenjskega sodišca ima lahko za posledico kvecjemu drugacen materialnopravni zakljucek, in sicer, ne da je bila pogodba fiktivna, temvec, da je izpolnjevala svojo osnovno funkcijo.

Sklep nº I Cp 318/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 16, 2006

Postopek, ki je bil prekinjen zaradi pravnih posledic zacetka stecajnega postopka zoper toženo stranko, sodišce nadaljuje, ko ga stecajni upravitelj prevzame ali ko ga sodnik povabi, naj to stori. Gre torej za procesni sklep, ki ga je sodišce prve stopnje izdalo po slovenskem zakonu, po katerem mora postopek voditi. Zato dolocbi 185. in 186. clena Zakona o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji, po katerih je potrebno odlocbe tujih sodišc, izdane v postopku prisilne poravnave zoper dolžni...

Sodba nº I Cp 26/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 16, 2006

Višina odškodnine za negmotno škodo. Azbestno obolenje, plaki parietalne plevre,.

Sklep nº II Cp 1557/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 16, 2006

Okrajno sodišce v K. ni upnik oziroma stranka postopka. Uporaba dolocbe 38. c. clena ZIZ, po kateri upnik, v primeru ce z obracunom izvršitelja ne soglaša, v osmih dneh pri izvršitelju vloži zahtevo, da o obracunu odloci sodišce, ne pride v poštev.

Sklep nº II Cp 1603/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 16, 2006

Zakonske zamudne obresti se obracunavajo na konformni nacin vse do 28.6.2003, ko je pricel veljati sedaj veljavni Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1).

Sklep nº I Cp 592/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 16, 2006

Sodišce prve stopnje, preden o stroških odloci po prostem preudarku, mora upoštevati rezultat postopka in vse okolišcine primera, da lahko pravilno uporabi prosti preudarek.

Sklep nº I Cpg 229/2006 of Gospodarski oddelek, May 16, 2006

Iz tožbene naracije je razvidno, da tožnik uveljavlja denarno

Sklep nº PRp 715/2006 of Oddelek za prekrške, May 16, 2006

Po takšnem pregledu pritožbeno sodišce ugotavlja, da storilceva pritožba ni dovoljena glede na dolocilo drugega odstavka 161. clena ZP-1.Ugotavlja namrec, da je sodišce prve stopnje odlocalo na podlagi zahteve za sodno varstvo, ki jo je storilec vložil proti odlocitvi prekrškovnega organa o zavrženju zahteve za sodno varstvo kot prepozno vložene. S takšno sodbo sodišce ni odlocalo niti o primeru iz prvega odstavka 66. clena ZP-1, po katerem bi bila dovoljena pritožba iz vseh razlogov navedeni...

Sklep nº I Cp 202/04 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 16, 2006

S tem v zvezi je pritrditi sodišcu prve stopnje, da je v obravnavanem

May 15, 2006

Sklep nº Cpg 142/2004 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, May 15, 2006

Ker pooblašcenec (tožece) stranke v pravdnem postopku nedvomno ni (pravdna) stranka in zato nima pravice vložiti pritožbo, je pritožba, ki jo je podpisal in vložil v svojem imenu in zase, ne pa v imenu in za (tožeco) stranko, ki jo zastopa v pravdnem postopku, nedovoljena.

May 12, 2006

Sklep nº III Cpg 30/2006 of Gospodarski oddelek, May 12, 2006

Po oceni pritožbenega sodišca zgoraj navedeno zdravniško potrdilo

Sklep nº I Cpg 31/2006 of Gospodarski oddelek, May 12, 2006

V situaciji, ko je bil postopek po že vloženi tožbi po samem zakonu

May 11, 2006

Sklep nº Cp 778/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 11, 2006

Kadar ima pravdna stranka pripombo na podano pisno izdelano izvedeniško mnenje in terja pojasnilo o posamezni okolišcini, ki je pravno pomembna za rešitev spora,kar lahko povzroci dvom v popolnost ali pravilnost mnenja, je dopolnitev mnenja ali pa dodatno zaslišanje izvedenca neizogibno potrebno. Zavrnitev takšnega dokaznega predloga pomeni kršitev dolocil o dokazovanju z izvedenci. Primarno je ustno zaslišanje izvedenca, saj je le tako moc udejaniti nacelo kontradiktornosti, ko mora stranki ...

Sklep nº Cp 651/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 11, 2006

Za pravilno izvedbo dokaza z zaslišanjem strank je potrebno zaslišati obe pravdni stranki, razen ce so podane okolišcine iz 258. clena ZPP.

Sklep nº Cp 1069/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 11, 2006

Stališca sodne prakse o tem, kaj je nadzorstvo in varstvo psa so strnjena v ugotovitvi, da mora biti nadzorstvo in varstvo prilagojeno vsaki situaciji, ki jo je tisti, ki psa redi, mogel in moral predvideti.

Sodba nº Cp 580/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 11, 2006

Tožnik je utrpel hudo telesno poškodbo,prelom diafize desne stegnenice in desne golenice, Segondov odlom zunanjega kondila desne golenice in raztrganino posterolateralnega dela sklepne kapsule in zadnje križne vezi desnega kolena. Glede na ugotovljeno dejansko stanje, ki je pritožbeno neizpodbijano, je primerna odškodnina za fizicne bolecine in neugodnosti v zvezi z zdravljenjem 3,000.000,00 SIT in za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti 3,000.000,00 SIT.

Sodba nº Cp 641/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 11, 2006

Ob obširnih razlogih v sodbi sodišca prve stopnje pa je pritožbeno sodišce zakljucilo, da je sodišce prve stopnje popolno in pravilno ugotovilo dejansko stanje in ocenilo vse pravno relevantne dokaze, nekoliko nepravilno pa uporabilo materialno pravo, dolocbo II. odst. 123. cl. ZZZDR in dolocilo nekoliko previsoko preživnino glede na toženceve dohodke. Premalo je upoštevalo, da je tožnica polnoletna in da je dolžnost preživljanja polnoletnih otrok nekoliko drugacna kot pa mladoletnih. Starši ...

Sklep nº I Cp 585/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 11, 2006

Kako se doloci vrednost zahtevka v sporih o pravici do preživnine ali o terjatvi posameznih zneskov zakonite preživnine, doloca 19. clen ZST.

Sklep nº II Cp 48/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 11, 2006

Preživninska terjatev je obcasna terjatev, ki v skladu z 2. odst. 379. clena ZOR zastara v treh letih od zapadlosti vsake posamezne terjatve, pa ceprav temelji na sodni odlocbi. V predmetnem izvršilnem postopku namrec navedena kazenska sodba ni izvršilni naslov. Izvršbo pa sodišce prve stopnje dovoli na podlagi izvršilnega naslova, opredeljenega v predlogu za izvršbo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners