Višja Sodišča: Opinions issued on June 2006

June 29, 2006

Sklep nº I Cp 457/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 29, 2006

Sodišce prve stopnje dolžnikovega ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ne bi smelo zavrniti kot neobrazloženega, ker je bil vložen še v casu veljavnosti V. odstavka 55.a clena ZIP, po katerem dolžniku takšnega ugovora ni bilo treba obrazložiti (razen ce je šlo za ugovor po izteku roka).

Sklep nº I Cp 581/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 29, 2006

Sodišce prve stopnje po uveljavitvi ZIZ-A ne bi smelo vec zavreci upnikovega predloga za izvršbo kot nepopolnega, ker v njem ni navedel podatkov o organizaciji za placilni promet, pri kateri ima dolžnik denarna sredstva, in številke racuna. Tega mu po spremembi III. odstavka 40. clena ZIZ ni vec treba storiti, kadar izvršbo predlaga na podlagi verodostojne listine, tako spremenjena dolocba ZIZ pa se po I. odstavku 122. clena ZIZ-A uporablja tudi v postopkih, v katerih je bil predlog za izvršb...

Sklep nº I Cp 390/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 29, 2006

Ker je dolžnik v vlogi zatrjeval slabo premoženjsko stanje in trditvam priložil listinske dokaze, ki se sicer zahtevajo za taksno oprostitev, bi prvostopno sodišce to njegovo vlogo, ceprav oprostitve placila sodnih taks ni izrecno predlagal, glede na njeno vsebino, predložene listine in dejstvo, da gre za stranko, ki v izvršilnem postopku ni zastopana po odvetniku, moralo upoštevati tudi kot predlog za oprostitev placila sodnih taks.

Sklep nº I Cp 406/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 29, 2006

Ce je upnica razširitev izvršbe na dolžnicino placo predlagala v roku dveh tednov po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnicino dobroimetje na racunih pri organizacijah za placilni promet oziroma v roku enega meseca po vložitvi izvršilnega predloga, ne da bi pri tem utemeljila potrebnost svojega ravnanja, ji dolžnica ni dolžna povrniti stroškov, ki so ji zaradi takega ravnanja nastali.

Sklep nº I Cp 658/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 29, 2006

Izvršitelju na podlagi IV. odstavka tar. št. 1 Pravilnika pripada 25% placila po tej tar. št., ce je rubež neizveden iz razloga na strani upnika, dolžnika ali tretje osebe. V konkretnem primeru je upnik v zahtevi, da o izvršiteljevem obracunu odloci sodišce, zatrjeval, da za preklic rubeža ni odgovoren, ker je bil izvršilni postopek s sklepom sodišca ustavljen že dne 19.12.2003, zato je upnik takoj po razpisu rubeža za dne 07.04.2004 zgolj obvestil izvršitelja o ustavitvi postopka, ki je rube...

June 28, 2006

Sklep nº Kp 166/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, June 28, 2006

1. Upoštevaje, da je prvostopenjsko sodišce v izreku izpodbijanega sklepa navedlo, da se zacasno zavarovanje, skladno s 1. odst. 502.c cl. ZKP podaljšuje in odreja nov nacin zavarovanja, bi moralo sodišce skladno s 1. in 2. odst. 502.c cl. ZKP pred odlocitvijo poslati predlog okrožnega državnega tožilstva o teh ukrepih, ostalim udeležencem, da se o njem izjavijo in dolociti primeren rok za odgovor. Poleg tega pa bi moralo prvostopenjsko sodišce ob odreditvi novega nacina zavarovanja odlociti ...

Sklep nº Kp 288/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, June 28, 2006

1. Napoved pritožbe zoper sklep o izreku vzgojnega ukrepa v postopku proti mladoletnikom ni potrebna. V postopku proti mladoletnikom je edina odlocba, kjer je potrebna napoved pritožbe sodba, s katero senat mladoletniku izrece denarno kazen, medtem, ko zoper sodbo o izreku mladoletniškega zapora napoved pritožbe ni potrebna (1. odst. 451. clena v zvezi s 4. odst. 368. clena ZKP), prav tako pa ni potrebna pritožba tudi zoper sklepe, vkljucno s sklepi, s katerimi sodišce za mladoletnike le-tem ...

Sklep nº IV Cpg 35/2006 of Gospodarski oddelek, June 28, 2006

Določbe ZSReg niso samostojni pravni temelj za vpis podatkov. Pravni temelj za vpis subjektov in podatkov o njih je vsebovan v posameznih zakonih, ki urejajo položaj le-teh. To pa pomeni, da Uredba sveta Evropske skupnosti, št. 1346/2000 z dne 29.5.2000 o postopkih v primeru insolventnosti tudi predstavlja takšen materialni predpis, saj predpisuje obveznost vpisovanja določenih podatkov v sodni register.

Sklep nº IV Cpg 35/2006 of Gospodarski oddelek, June 28, 2006

Dolocbe ZSReg niso samostojni pravni temelj za vpis podatkov. Pravni temelj za vpis subjektov in podatkov o njih je vsebovan v posameznih zakonih, ki urejajo položaj le-teh. To pa pomeni, da Uredba sveta Evropske skupnosti, št. 1346/2000 z dne 29.5.2000 o postopkih v primeru insolventnosti tudi predstavlja takšen materialni predpis, saj predpisuje obveznost vpisovanja dolocenih podatkov v sodni register.

Sklep nº I Cpg 864/2005 of Gospodarski oddelek, June 28, 2006

Z uveljavitvijo ZDS-F je torej bila za pobiranje in izterjevanje obveznega clanskega prispevka predpisana upravna pot, zato ni bilo mogoce vec zaceti postopka pred sodišcem.

Sklep nº I Cpg 349/2005 of Gospodarski oddelek, June 28, 2006

Družbena pogodba ustvarja in ureja pravna razmerja (pravice in obveznosti) med družbeniki ter med družbo in družbeniki, kar kaže, da je zakljucek prvostopenjskega sodišca, da tožece stranke s tožbenim zahtevkom na ugotovitev obstoja družbene pogodbe zahtevajo ugotovitev obstoja dejstva, zmoten.

Sklep nº I Cpg 505/2006 of Gospodarski oddelek, June 28, 2006

Ali dolocen poseg, dolocena kršitev moralnih avtorskih pravic lahko

Sklep nº IV Cpg 83/2006 of Gospodarski oddelek, June 28, 2006

Sodna praksa pa je krog upravicenih informatorjev sodišca o nastopu

Sodba nº I Kp 176/2006 of Kazenski oddelek, June 28, 2006

Obtoženec je zavrnil kreditno kartico gospodarske družbe, katere

Sklep nº I Cp 1747/2006 of Civilni oddelek, June 28, 2006

Pri zamudi naroka praviloma zacne rok za vložitev predloga za vrnitev

Sklep nº IV Cp 3095/2006 of Civilni oddelek, June 28, 2006

V postopku izvršbe se smiselno uporabljajo dolocbe o pravnomocnosti.

Sodba nº IV Cp 2892/2006 of Civilni oddelek, June 28, 2006

V danem primeru sta pravdni stranki s sodno poravnavo z dne 10.1.2006 (med drugim tudi) koncali spor o zahtevku na znižanje preživnine zaradi spremenjenih okolišcin. V tocki 3. c sta se dogovorili, da se tožnik odpoveduje tožbenemu zahtevku za cas do 1.1.2005, od 1.1.2005 pa umika tožbo. Vsebina sklenjene sodne poravnave v tocki 3. c izreka pokaže, da se casovne meje pravnomocnosti raztezajo na dan 1.1.2005, do katerega se je tožnik odpovedal zahtevku za znižanje preživnine. Zato tožnik v tej...

Sklep nº III Cp 3184/2006 of Civilni oddelek, June 28, 2006

Neutemeljeno je pritožbeno stališce, da bi v obravnavanem primeru moralo sodišce upoštevati odlocbo Ustavnega sodišca RS, opr. št. U-I-300/04-25 z dne 2.3.2006, s katero je razveljavilo 1060. clen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01, v nadaljevanju OZ), kolikor se za zamudne obresti iz obligacijskih razmerij, nastalih pred njegovo uveljavitvijo, ki tecejo po 1.1.2002, uporablja 277. clen ZOR, ceprav so že dosegle ali presegle glavnico. Zakon o ustavnem sodišcu (Ur. l. RS, št. 15/94 ...

June 23, 2006

Sodba nº I Cp 2145/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 23, 2006

Po že obrazloženem pomanjkanju tožencevega pravnega

Sodba nº I Kp 828/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, June 23, 2006

Zdravnik clan invalidske komisije ali zdravnik izvedenec zavoda,

June 22, 2006

Sodba nº Cp 1134/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 22, 2006

Upravnikov zahtevek na povrnitev stroškov upravljanja, ki jih je ta vplacal posameznim distributerjem na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljanja, zastara v splošnem petletnem zastaralnem roku.

Sklep nº II Cpg 109/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 22, 2006

Ce dolžnik zatrjuje, da je dejansko terjatev upnika prenehala za višji znesek, kot pa je znesek, za katerega je upnik umaknil izvršilni predlog, bo moral to uveljavljati s posebnim ugovorom po izteku roka (56. cl. ZIZ), o katerem pa odloca sodišce prve stopnje samo.

Sklep nº II Cpg 110/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 22, 2006

Dolžnik prereka nastanek pravnega razmerja, iz katerega izvira izstavljena verodostojna listina. Zatrjuje torej negativno dejstvo, ki ga sam ni dolžan dokazovati. Dokaz, da je pravno razmerje nastalo, bremeni upnika samega.

Sklep nº I Cpg 51/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 22, 2006

Ce tožena stranka ne placa takse za odgovor na tožbo, se ta odgovor vseeno obravnava. Obratno pa se v primeru, ce tožeca stranka ne placa takse za tožbo, tožba šteje za umaknjeno.

Sklep nº I Cpg 213/2005 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 22, 2006

Predvsem pritožbeno sodišce meni, da sodišce prve stopnje ni kršilo postopka s tem, ko je samo ugotavljalo utemeljenost pobotnega ugovora tožene stranke glede placila pogodbene kazni zaradi kršitve pogodbe o ekskluzivni prodaji. Glede na to, da je za znesek 17.247.251,76 SIT na Okrožnem sodišcu v L. že izšla prvostopna sodba, ki še ni pravnomocna, je sodišce prve stopnje utemeljeno zavrglo pobotni ugovor tožene stranke za ta znesek glede na litispendenco.

Sklep nº I Cpg 274/2005 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 22, 2006

Res je, da je odvetniška pisarna dne 12.10.2005 obvestila sodišce, da je tožeca stranka preklicala pooblastilo, vendar se mora po 2. odst. 99. cl. ZPP preklic oz. odpoved pooblastila naznaniti sodišcu, pred katerim tece postopek, bodisi pisno ali ustno na zapisnik. To pa pomeni, da tak preklic za sodišce ucinkuje šele, ko je sodišce o preklicu obvešceno.

Sodba nº I Cpg 694/2004 of Gospodarski oddelek, June 22, 2006

Tožeča stranka opira svoj tožbeni zahtevek na določilo pogodbe, ki se v primeru prenehanja pogodbenega razmerja ne uporablja. Ker med strankama pa ni sporno, da je pogodba z odpovedjo tožene stranke prenehala veljati, tožbeni zahtevek tožeče stranke ni utemeljen.

Sklep nº III Cpg 34/2006 of Gospodarski oddelek, June 22, 2006

Na podlagi prijave izločitvene pravice in po stečajnemu upravitelju podane izjave, da priznava prijavljeno izločitveno pravico, je sodišče prve stopnje izdalo tudi sklep, kakršnega je upnica v prijavi izločitvene pravice zahtevala, in je stečajni upravitelj prijavljeno pravico tudi priznal. Čim je tako, da je sodišče na podlagi prijave izločitvene pravice in izjave stečajnega upravitelja izdalo odločbo, ki je postala pravnomočna, ni zakonske podlage za to, da se prijava izločitvene pravice (u...

Sodba nº I Cpg 120/2005 of Gospodarski oddelek, June 22, 2006

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je prvostopno sodišče pravilno ugotovilo, da Zakon o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR), ki je veljal v času zatrjevanega nastanka nepremoženjske škode, ni izrecno predpisoval denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo pravnim osebam (kot to sedaj Obligacijski zakonik) ter da tudi sodna praksa ni bila naklonjena priznavanju denarne odškodnine za tovrstno škodo tem osebam. Kot izhaja iz načelnega pravnega mnenja občne seje Vrhovnega sodišča Slovenije,...

Sodba nº I Cpg 518/2005 of Gospodarski oddelek, June 22, 2006

Vsak postopek redne likvidacije se namrec v koncni fazi izide v

June 21, 2006

Sodba nº Cp 1009/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 21, 2006

Temeljna predpostavka za prisojo preživnine zakoncev je njegova nepreskrbljenost. (Ne) preskrbljenost zakonca pa je pravni standard, ki zahteva ocenjevanje okolišcin in tehtanje razmer v vsakem posameznem konkretnem primeru posebej.

Sklep nº I Cp 1735/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 21, 2006

Z izvedeno delitvijo je v pretežnem delu sledilo upravicenim interesom solastnikov, da so pridobili v naravi tisti del, za katerega je vsak od njih izkazal upravicen interes. Fizicne delitve parc. št. 820/2 ni opravilo, vendar je v obrazložitvi izpodbijanega sklepa prepricljivo pojasnilo, da se je zaradi nacela racionalnosti in ekonomicnosti izognilo delitvi parcel in s tem še vecji drobitvi v nove enote.

Sodba nº I Cp 1622/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 21, 2006

Moker parket v telovadnici, kjer je koncentracija igralcev usmerjena v igro, gibanje igralcev pa je obicajno tek v športnih copatih, ki na mokrem še posebej drsijo, je nevarna stvar.

Sklep nº I Cp 1638/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 21, 2006

Po 358. cl. ZPP ima pritožbeno sodišce zelo omejeno možnost, da spremeni odlocbo sodišca prve stopnje. Gre za sistemsko zakonsko omejitev pritožbenih postopkov, saj so po našem pravnem sistemu ti zasnovani predvsem kot kontrolni postopki.

Sodba nº Kp 219/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, June 21, 2006

Nima prav pritožnik, da pravilo o solidarni odgovornosti velja samo v primeru, ce sodišce ugotovi, da je škodo povzrocilo vec oseb skupaj in ce ni mogoce dolociti njihovega deleža pri povzroceni škodi. Kakor hitro sodišce ugotovi, da je škodo povzrocilo vec oseb skupaj, je odgovornost za škodo podana po 1. odst. 186. clena Obligacijskega zakonika in sodišce ni dolžno vec ugotavljati, v kakšnem deležu je posamezni udeleženec k njenemu nastanku prispeval. Ker je sodišce prve stopnje z gotovostj...

Sklep nº II Cp 2495/2006 of Civilni oddelek, June 21, 2006

Tožeca stranka je v tožbi trdila, da je posestnik in lastnik poslovnih prostorov v prizidku poslovne stavbe na naslovu X, da je poslovne prostore kupila od tožene stranke, da je kotlovnica za prizidek in za stari del zgradbe skupna, da se v tej kotlovnici nahajata pec, s katero se ogreva prizidek, in pec, s katero se ogreva stari del stavbe, da ima kljuce kotlovnice le tožena stranka, da ji je tožena stranka poslala dopis, s katerim ji je odpovedala ogrevanje, da je tožena stranka na sestanku...

June 20, 2006

Sklep nº II Cp 298/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Cetudi gre pri dolžniku za izjavljanje ob priložnosti obrambe pravic pred sodišcem, saj se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišce prve stopnje zavrglo njegovo vlogo, pa samo to dejstvo ne opravicuje dolžnikovega izražanja nestrinjanja z odlocitvijo sodišca na nacin, ki po splošnih civilizacijskih normah pomeni nespoštovanje in žaljiv odnos do sodnice in sodišca.

Sklep nº II Cp 146/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Sklep o nagradi sodnemu cenilcu je mogoce izpodbijati le iz razlogov, ki se nanašajo na samo odmero nagrade in stroškov za opravljeno cenitev.

Sklep nº I Cp 622/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Sodišce ni vezano na sklep o prekinitvi postopka, ampak lahko svojo odlocitev o tem, da ne bo cakalo na rešitev predhodnega vprašanja, naknadno spremeni, ce nastopijo nove okolišcine ali tudi ce situacijo drugace oceni.

Sklep nº I Cp 1022/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Tožeca stranka je že od vsega zacetka tožila ne le (sedaj izbrisano) družbo M., ampak tudi drugo in tretjetoženo stranko kot njena družbenika.

Sklep nº II Cp 112/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Izvršilni postopek, katerega smisel in cilj je poplacilo upnika, je uspešno koncan takrat, ko je upnik v celoti poplacan.

Sodba nº I Cp 609/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Pravni standard pravicne denarne odškodnine, 200. cl. ZOR, zvin vratne hrbtenice.

Sklep nº II Cp 200/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Lastninska pravica dolžnic na predmetu izvršbe ni izkazana.

Sodba nº I Cp 361/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Dejstvo nastanka poškodbe v medsebojnem pretepu pravdnih strank izključuje naključje pri nastanku tožnikove poškodbe. Četudi je toženka tožniku povzročila poškodbo pri mahanju z rokama v medsebojnem prerivanju, s tem njena odgovornost za nastanek poškodbe ni izključena, saj je tudi tako ravnanje splošno nedopustno, mahanje z rokama proti očem druge osebe pa je ravnanje, ob katerem bi se toženka morala in mogla zavedati, da lahko pride tudi do dotika oziroma udarca, ki lahko pri drugem povzroč...

Sodba nº III Cp 1479/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Sodišce prve stopnje ne ugotavlja, da naj bi bil tožnik absolvent in

Sodba nº in sklep I Cp 1447/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Za uveljavljanje nedopustnosti ponovne izvršbe za poplacilo iste

Sklep nº II Cp 1492/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 20, 2006

Ne drži, da sodišce ne more opravljati pravnih dejanj,

June 16, 2006

Sklep nº I Cpg 110/2005 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 16, 2006

Tudi pri odpovedi zastaranju nastopijo enaki ucinki kot pri pretrganju, to pa je, da zacnejo zastaralni roki teci znova. To pa v konkretnem primeru pomeni le, da upnik pridobi pravico zahtevati izpolnitev znova, znova pa je tudi zacel teci zastaralni rok, ki pa v zastaralnem roku ponovno tudi iztece.

Sklep nº II Cpg 55/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 16, 2006

Potem ko je sodišče prve stopnje ugovoru delno ugodilo in izvršbo ustavilo za nekatere plačane zneske, je glede preostalega dela, v katerem je ugovor zavrnilo, to obrazložilo le s tem, da dolžnik ni predložil dogovora o odlogu plačila oz. o plačilu na poseben način, to je s kompenzacijo. Ni pa z ničemer odgovorilo na tiste navedbe dolžnika v ugovoru, ki se nanašajo na spornost preostalih zneskov, čeprav je dolžnik glede tega v samem ugovoru podal obširne navedbe, ki jih sedaj v pritožbi ponav...

Sklep nº II Cpg 104/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 16, 2006

V konkretnem primeru gre za izterjavo zamudnih obresti po računih, glede katerih je jasno, da jih dolžnik ni poravnal pravočasno. Tako upniku gredo zamudne obresti, ugovor dolžnika, da naj bi prišlo do zamude po krivdi upnika, pa ni dokazno podprt. Dolžnik se namreč v ugovoru sklicuje kot dokaz na pogodbo za gradbeno obrtniška dela štev. 15/02 z dne 16.4.2002 in gradbeno pogodbo štev. 11/0, ki ne moreta pomeniti dokaza za to, zakaj je prišlo do zamude, predlaga pa tudi zaslišanje strank. Ta d...

Sodba nº I Cpg 41/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 16, 2006

Neutemeljeno je tudi sklicevanje tožeče stranke na določila 584. in 596. čl. ZOR, saj gre v konkretnem primeru za najem poslovnega prostora, za katerega pa veljajo določila ZOR le podrejeno, če v specialnem predpisu, to je v konkretnem primeru v ZPSP, ni drugače določeno. Tožeča stranka se tudi neutemeljeno sklicuje na določilo 27. čl. ZPSP, o tem, da se pogodba za določen čas obnovi kot pogodba za nedoločen čas, če najemnik po preteku časa, za katerega je bila pogodba sklenjena, poslovni pro...

Sklep nº I Cpg 301/2005 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 16, 2006

Tudi po mnenju pritožbenega sodišča gre pri sintagmi Farmicom za fantazijsko poimenovanje, kakršnega ima v mislih 4. odst. 20. čl. ZGD. Res mora biti po 1. odst. 20. čl. firma v slovenskem jeziku, vendar pa se po 4. odst. 20. čl. v firmi lahko uporabljajo fantazijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk. Taka je tudi beseda Farmicom. Tudi sicer je nemogoče pritrditi stališču, izraženem v pritožbi, da gre pri sintagmi, sestavljeni in besed Farmicom za take sestavine, ki so del besed v tujih...

June 15, 2006

Sklep nº I Cpg 332/2005 of Gospodarski oddelek, June 15, 2006

V obravnavanem gospodarskem sporu majhne vrednosti pa je med strankama sporno dejansko vprašanje in sicer, ali je med njima 19.9.1995 bila sklenjena prodajna pogodba za nakup stroja, za katerega tožeca stranka vtožuje placilo kupnine. Zaradi ugotovitve tega odlocilnega dejstva je sodišce prve stopnje izvajalo tudi dokazni postopek. Zmotno je zato stališce sodišca prve stopnje, da gre v obravnavanem primeru za situacijo iz 454. clena ZPP. Pritožbeno sodišce je zato odlocilo, kot je razvidno iz...

Sklep nº I Cpg 57/2006 of Gospodarski oddelek, June 15, 2006

Sklep, s katerim sodišce povabi oziroma pozove pravne naslednike k

Sodba nº in sklep I Cpg 452/2006 of Gospodarski oddelek, June 15, 2006

Za vstop v pravdo novega tožnika kot enotnega sospornika ni potrebno

Sklep nº I Cpg 1101/2005 of Gospodarski oddelek, June 15, 2006

Zgolj polno poplacilo posameznega upnika z izpodbijanim dejanjem še

Sodba nº I Kp 558/2006 of Kazenski oddelek, June 15, 2006

Sodišce prve stopnje je v izpodbijani sodbi, s katero je oba

Sodba nº I Kp 153/2006 of Kazenski oddelek, June 15, 2006

Okrožna državna tožilka napada le v prvostopenjski sodbi ugotovljeno

Sklep nº IV Cp 3008/2006 of Civilni oddelek, June 15, 2006

Sodišce mora v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki po uradni dolžnosti ukreniti vse, kar je potrebno, da se zavarujejo pravice in interesi otrok. Zaradi varstva otrok lahko senat ugotavlja tudi dejstva, ki jih stranke niso navajale, ter zbere podatke, potrebne za odlocitev. Pritožbeno sodišce je na podlagi presoje vseh podatkov v spisu prišlo do zakljucka, da so bili v danem primeru podani pogoji za izvedbo dokaza z izvedencem psihološke stroke po uradni dolžnosti.

June 14, 2006

Sklep nº I Cp 768/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 14, 2006

Zavrnitev toženke na invalidski komisiji še ne pomeni, da je toženka nezaposlena brez svoje krivde. Iz listin v spisu izhaja, da je toženka prijavljena kot iskalec zaposlitve in zelo težko zaposljiva oseba, kar daje dovolj podlage za zakljucek, da je nezaposlena brez lastne krivde.

Sodba nº I Cp 649/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 14, 2006

Ne držijo pritožbeni ocitki, da je sodišce prve stopnje nepravilno upoštevalo dnevnice kot neto prihodek, ampak je upoštevalo in jasno obrazložilo, da bo tožnik z dnevnicami pokril dolocene potrebe prehrane, zato drugih stroškov s prehrano, s katerimi bi sicer bila obremenjena njegova neto placa, ne bo imel.

Sklep nº I Cpg 429/2006 of Gospodarski oddelek, June 14, 2006

S pogodbeno dolocbo, da bo o sporih iz pogodbenega razmerja razsojala

Sodba nº in sklep I Cp 1821/2006 of Civilni oddelek, June 14, 2006

V konkretnem primeru je toženec (bivši imetnik stanovanjske pravice) iz stanovanja izselil skupaj z družinskimi clani in nato ni opravil nobenih aktivnosti v smeri sklenitve najemne pogodbe v šestmesecnem zakonskem roku iz 1. odst. 147. clena SZ in tudi ni vložil ustrezne tožbe na sklenitev najemne pogodbe. Zato se toženec in njegovi družinski clani v spornem primeru nahajajo brez pravne podlage in je torej izkazan zakonski dejanski stan iz 1. odst. 111. clena SZ-1.

Sklep nº III Cp 3104/2006 of Civilni oddelek, June 14, 2006

Ker je po 288. clenu ZUP za odlocanje o izvršbi za denarno terjatev upravna pristojnost oziroma gre za upravno izvršbo, je sodišce prve stopnje pravilno razveljavilo sklep o izvršbi in predlog zavrglo, saj ni stvarno pristojno za odlocanje o predlogu za izvršbo.

Sklep nº III Cp 3093/2006 of Civilni oddelek, June 14, 2006

Upniki lahko predlagajo izdajo zacasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve s prepovedjo in odtujitvijo dolžnikove nepremicnine, ce je dolžnik vknjižen kot lastnik nepremicnine v zemljiški knjigi.

Sodba nº I Cp 1571/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 14, 2006

Sodišce samo od sebe ne more izvajati dokazov, ki jih pravdne stranke

Sodba nº I Cp 72/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 14, 2006

Ob ugotovljenem dejanskem stanju sodišce prve stopnje

June 13, 2006

Sodba nº I Cp 1307/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 13, 2006

28.04.1948 je stopila v veljavo novela ZNZGP, ki je v 1.odst. 7.a čl. določila, da se z dnem njene uveljavitve nacionalizirajo in preidejo v državno last vse nepremičnine, ki so last tujcev, če ne gre za izjeme, ki so določene v 2.odst. istega člena. Taka izjema pa ni bila predpisana za nepremičnine, pridobljene z dedovanjem, temveč so bile iz nacionalizacije izvzete nepremičnine kmetov, ki so sami obdelovali svojo zemljo, stanovanjske zgradbe, ki so jih lastniki rabili za svoje stanovanje in...

Sklep nº I Cp 838/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 13, 2006

Prvostopenjsko sodišce je del njunega sporazuma samovoljno spremenilo, v preostalem delu pa nepravilno sledilo predlagateljici. Tak sklep je zato v pobijanem delu brez podlage. Ce bi sodišce prve stopnje presodilo, da sporazum v tem delu ni v skladu s koristjo hcerke, bi lahko predlog le zavrnilo.

Sodba nº I Cp 737/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 13, 2006

183. cl. OZ doloca, da lahko sodišce prisodi pravni osebi za okrnitev ugleda ali dobrega imena pravicno denarno odškodnino neodvisno od placila premoženjske škode, pa tudi, ce premoženjske škode ni, ce spozna, da okolišcine primera to opravicujejo. Za škodo tako zadošca sam poseg v pravico do ugleda ali dobrega imena, seveda pa, ker je osnovni namen uresnicevanje oškodovancevega interesa, da se odpravijo negativne posledice protipravnosti. V primeru, ce poseg ni protipraven (nedopustno dejanj...

Sklep nº I Cp 54/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 13, 2006

Za tožbo zaradi motenja posesti je pasivno legitimiran tudi tisti, ki je naročil motitveno dejanje.

Sodba nº I Cp 962/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 13, 2006

Za odmero odškodnine po nacelu pravicnosti pa so, ob dejanskih

Sklep nº I Cp 1299/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 13, 2006

Za uveljavljanje odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki temelji na

June 12, 2006

Sklep nº II Cpg 153/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 12, 2006

Po prekinitvi izvršilnega postopka sodišce ne more odlocati o

Sklep nº II Cpg 143/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 12, 2006

Pred pravnomocnostjo sklepa o nadaljevanju prekinjenega izvršilnega

Sodba nº Kp 329/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, June 12, 2006

Sodišca so v presoji, katere dokaze bodo izvedla in kako

June 09, 2006

Sklep nº I Cpg 934/2005 of Gospodarski oddelek, June 09, 2006

Stanovanjski zakon (v nadaljevanju SZ, Ur. l. št. 18/91 s

Sodba nº in sklep I Cpg 233/2005 of Gospodarski oddelek, June 09, 2006

Ce prikrajšanje ni nedopustno, ne gre za neupraviceno pridobitev v

Sklep nº I Kp 858/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, June 09, 2006

Po drugem odstavku 145. clena KZ se kazenski pregon pri kaznivem

June 08, 2006

Sodba nº Cp 828/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 08, 2006

Ce je tožnik na naroku, na katerem toženec ni bil navzoc, tožbeni zahtevek zmanjšal, potem sodišcu ni bilo treba ravnati po 6. odstavku 185. clena ZPP in zapisnika vrocati tožencu, saj ni šlo za objektivno spremembo tožbe.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners