Višja Sodišča: Opinions issued on July 2006

July 27, 2006

Sklep nº Cp 2230/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 27, 2006

Ne pride do ustalitve pristojnosti, ce se zahtevek zniža v casu, ko vloga še nima vseh sestavin, da bi prerasla v tožbo.

July 26, 2006

Sodba nº I Kp 1132/2005 of Kazenski oddelek, July 26, 2006

Oškodovanec v kazenskem postopku je tisti kateremu je kakršnakoli

Sklep nº II Cp 2868/2006 of Civilni oddelek, July 26, 2006

Na tožeci stranki je, da dokaže, da se je prometna nezgoda zgodila na

July 25, 2006

Sodba nº I Cp 780/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 25, 2006

Za ugotovitev soodgovornosti zaradi vožnje z vinjenim

Sklep nº II Cp 1810/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 25, 2006

V casu združitve je bil izvršilni postopek v fazi, ko je bil

Sodba nº I Cp 1105/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 25, 2006

Tožnica ni pretrpela pravno priznane škode, saj razveza zakonske

Sodba nº I Cp 1263/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 25, 2006

Ne drži, da bi se sodišce prve stopnje postavilo na stališce, da

July 24, 2006

Sklep nº Cp 1210/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 24, 2006

169. cl. ZPP doloca, da odloca o oprostitvi placila stroškov sodišce prve stopnje na predlog stranke. V II. odstavku je doloceno, kaj je potrebno priložiti predlogu stranke. Iz teh dolocb pa izhaja, da mora stranka vložiti predlog, predlog pa pomeni vlogo, s katero se zacne nek postopek. Tudi glede oprostitve stroškov velja nacelo dispozitivnosti, kar pomeni, da je stranka dolžna vložiti predlog in v predlogu navesti tista dejstva, s katerimi utemeljuje oprostitev placila stroškov. V kolikor ...

Sklep nº Cp 562/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 24, 2006

Tožba mora obsegati dolocen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek, dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo in druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga. Ni dvoma, da je zahteva po dolocenosti oz. opredeljenosti zahtevka procesno pravni pogoj za popolnost tožbe po 180. cl. ZPP. Dolocenost tožbenega zahtevka je procesni pogoj popolnosti tožbe in dokler tožbeni zahtevek ni dolocen, preizkusa sklepcnosti tožbe kot preizkusa, ali iz za...

July 19, 2006

Sklep nº I Cpg 581/2006 of Gospodarski oddelek, July 19, 2006

Ceprav nova tožba, s katero tožnik utemeljuje zahtevek za izpraznitev

Sklep nº IV Cp 3796/2006 of Civilni oddelek, July 19, 2006

Pritožnica nima prav, ko v pritožbi navaja, da bi moralo sodišce o zacetku postopka za odvzem roditeljske pravice odlocati neodvisno od vprašanja stikov. Sodišce prve stopnje je te okolišcine upoštevalo pri oceni, ali ravnanje oceta v obdobju od dogodka leta 1999 do izdaje izpodbijane odlocbe kaže na popolno odsotnost starševskega cuta z njegove strani, clovecnosti oziroma brezbrižnosti za otrokove koristi in ali vse te okolišcine kažejo, da se mld. deklice ne da zavarovati drugace kot z odvz...

Sodba nº II Cp 2673/2006 of Civilni oddelek, July 19, 2006

Upravnik ni aktivno legitimiran za izterjavo vplacila v rezervni sklad.

Sklep nº II Cp 2393/2006 of Civilni oddelek, July 19, 2006

Nasprotna udeleženka pravilno opozarja na dolocbo petega odstavka 35. clena ZNP. V tej zadevi je predlagatelj namrec enostransko umaknil predlog za razdelitev solastnine, tako da do meritorne odlocitve ni prišlo. V tem primeru pa je pritrditi pritožnici, da je predlagatelj povzrocil nasprotni udeleženki stroške po svoji krivdi, zato jih je le-tej dolžan povrniti.

July 18, 2006

Sodba nº I Cp 196/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 18, 2006

Ob tem izpostavlja, da je razen nihajne poškodbe vratne

Sklep nº I Cp 1780/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 18, 2006

Toženec vlaga predlog za obnovo postopka iz razloga po 3.

Sodba nº I Cp 426/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 18, 2006

Sodišce prve stopnje je ugotovilo, da toženec z odlocbo

July 12, 2006

Sklep nº I Cpg 119/2006 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, July 12, 2006

Ni sprejemljiva trditev, da bi morala tožeča stranka dokazovati, da spornih dopisov z dne 21.10.2002 in z dne 17.3.2003 ni prejela, ampak bi bila dolžna dokazati tožena stranka, da je tožeča stranka te dopise prejela. Kolikor pa tožena stranka napada zaključke sodišča prve stopnje o tem, da ni verjetno, da bi toženka po predhodni zavrnitvi računa, tega plačala, pa gre za izpodbijanje dejanskega stanja, kar pa glede na izrecno določbo 1. odst. 458. čl. ZPP v sporu majhne vrednosti ni dopustno.

Sodba nº I Cpg 354/2005 of Gospodarski oddelek, July 12, 2006

Zahtevek za znižanje cene je mogoče uveljavljati le kot sankcijo v okviru jamčevanja za stvarne napake, ni pa ga mogoče uveljavljati kot zahtevek iz garancije

Sodba nº I Cpg 709/2004 of Gospodarski oddelek, July 12, 2006

Tožeca stranka je sicer med drugim tudi zatrjevala, da sta se pravdni

Sklep nº I Cp 3799/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2006

Procesna ovira za odlocanje o kasnejšem predlogu (za vpis lastninske pravice) je odpadla s trenutkom, ko je zemljiškoknjižno sodišce odlocilo o prejšnjem predlogu in njegovo zavrnitev tudi zaznamovalo v zemljiški knjigi, torej še pred pravnomocnostjo sklepa o prvem zemljiškoknjižnem predlogu.

Sklep nº III Cp 3692/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2006

V konkretnem primeru predstavljajo sporni stroški stroške v zvezi z ugotavljanjem dolžnikovega dejanskega naslova prebivališca ter stroške v zvezi s postavitvijo zacasnega zastopnika dolžniku. Ti stroški so nastali že po izdaji sklepa o izvršbi, izvršilno sodišce pa je ugodilo dolžnikovemu ugovoru, sklep v 2. tocki razveljavilo ter odlocilo, da bo o zahtevku in stroških postopka odlocalo sodišce v pravdnem postopku. Zato je nepravilna odlocitev prvostopnega izvršilnega sodišca, ki je dolžniku...

Sklep nº III Cp 3884/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2006

Obstoj poslovne in procesne sposobnosti se sicer domneva, vendar je v sodni praksi in pravni teoriji izoblikovano enotno stališce, da mora sodišce, ce iz okolišcin primera posumi na pomanjkanje procesne sposobnosti o tem izvesti potrebne dokaze v tekocem postopku in s stopnjo zanesljivosti ugotoviti ali je predpisana procesna predpostavka podana.

Sklep nº III Cp 3459/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2006

Pritožbeno sodišce se strinja z razlogi sodišca prve stopnje, da dolocba 24. clena ZIZ ureja spremembo upnika ali dolžnika v primeru prehoda terjatve ali obveznosti, in ne prehoda predmeta izvršbe (na to nakazuje že sam naslov clena: Prehod terjatve ali obveznosti).

Sklep nº III Cp 3087/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2006

Seznam izvršilnih naslovov lahko predstavlja izvršilni naslov po 3. tocki drugega odstavka 17. clena ZIZ, ce so izpolnjene vse predpostavke iz cetrtega odstavka 131. clena ZDavP-1.

Sklep nº III Cp 1736/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 12, 2006

Pritožbeno sodišce meni, da bodo stiki kakor jih je dolocilo

July 11, 2006

Sklep nº I Cp 977/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Res praviloma sodišce odloca o predlogu za izdajo zacasne odredbe na podlagi predloga, presodi dejstveno podlago in dokaze, ki jih ponuja tožeca stranka. V ugovornem postopku pa mora presoditi tudi navedbe toženca in v zvezi s tem predlagane dokaze.

Sklep nº in sodba I Cp 636/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Tožniku je zdrsnilo na mokrih spolzkih marmornatih stopnicah. Sodna praksa je že veckrat zavzela stališce, da so mokra in spolzka tla (v obravnavani zadevi stopnice) nevarna stvar, ker iz njih izvira vecja nevarnost zdrsa in padcev.

Sklep nº I Cp 421/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Svoje zaključke je sodišče v celoti oprlo le na navedbe tožeče stranke, ne da bi se ob tem opredelilo do navedb izvedenca. Gre za dejstva, ki jih sodišče prve stopnje ni ugotavljalo.

Sklep nº I Cp 494/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Res je, da je za nastanek stvarne služnosti na podlagi pravnega posla potreben vpis v zemljiško knjigo, vendar pa je to, da sta prvi tožnik in prvi toženec podpisala dogovor za izgradnjo sporne poti in ga nato tudi skupaj realizirala pomembna okoliščina tako za ugotavljanje dejanskega izvrševanja služnosti in s tem v zvezi poteka časa, potrebnega za priposestvovanje stvarne služnosti kot tudi za oceno, da način izvrševanja služnosti ni bil nepošten.

Sklep nº I Cp 465/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Sodišče je na podatke o lastništvu nepremičnin, vpisane v zemljiški knjigi, vezano. Če pa bo pritožnik kdaj uspel dokazati, da v zapuščino spada več kot je razvidno iz podatkov v zemljiški knjigi, bo lahko predlagal izdajo dodatnega sklepa o dedovanju.

Sklep nº III Cpg 55/2006 of Gospodarski oddelek, July 11, 2006

Ko je sodišce prve stopnje predlog za zacetek stecajnega postopka

Sklep nº I Cp 1872/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Sklicevanje na dva podobna nagrobnika ne zadošca za presojo

Sklep nº I Cp 992/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

V novem postopku bo sodišce prve stopnje moralo vnovic

Sodba nº I Cp 105/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Za uveljavljano odškodnino iz škodnega dogodka je relevantna le tista

Sodba nº I Cp 39/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Odškodnina za nepremoženjsko škodo - kazenska sodba - tožnik ob

Sklep nº II Cp 1276/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

V izvršilni zadevi po izvršilnem naslovu je utemeljen ugovor

Sodba nº I Cp 1062/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

krivdna odgovornost delodajalca (clen 158/I ZOR), soprispevek

Sklep nº I Cp 677/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Za podržavljene nepremicnine, na katerih je stala stavba, vendar

Sklep nº I Cp 1564/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

vrnitev zaseženega vozila (po dolocilih ZKP) - zavrnjen predlog za

Sodba nº I Cp 2620/05 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

zamudna sodba - 318. clen ZPP, nepremoženjska škoda - clen 200.

Sodba nº I Cp 285/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Glede na dejanske ugotovitve sodišca prve stopnje, ki temeljijo na

Sklep nº I Cp 1018/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 11, 2006

Tako ni mogoce niti iz oporoke same niti iz okolišcin, ki so

July 06, 2006

Sodba nº Cp 982/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 06, 2006

Pooblašcenec tožece stranke je vedel, da se je postopek zacel z izvršbo na podlagi verodostojne listine, ko pa je prejel ugovor pa je tudi vedel, da se bo postopek nadaljeval v rednem postopku, saj je sprejel tudi sklep, s katerim je sodišce tako odlocilo. Sodišce ga je posebej opozorilo na to, da je dolžan v 8 dneh vložiti pripravljalni spis, in ker iz povratnice izhaja, da je sprejel drugopis ugovora s prilogami 10. junija 2004, dopis z opozorilom pa 15.11.2004, je zacel teci rok za vložite...

Sodba nº Cp 776/2005 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 06, 2006

Tožnik je v tožbi z dne 28. 10. 1996 postavil dva zahtevka, eden je stvarno pravni, prepoved vznemirjanja, drugi pa odškodninski. Zahtevek je nato spremenil s pripravljalnim spisom 29. 1. 2003 tako, da je zahteval še vrnitev v prejšnje stanje. Sodišce prve stopnje je pravilno prvi zahtevek, stvarno pravni, presojalo po dolocbah 42. cl. ZTLR, ki je še veljal v casu nastanka spornega razmerja in se zato uporablja za to razmerje. Glede na pravno varstvo, ki ga daje ta dolocba je sodišce prve sto...

Sklep nº I Cp 342/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 06, 2006

Da bi cek bil verodostojna listina v smislu 23. clena ZIZ, mora biti protestiran le takrat, kadar je to potrebno za nastanek terjatve.

Sodba nº Cp 729/2006 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 06, 2006

Pojem dobre vere pomeni, da je toženec vedel ali bi moral vedeti, da nima pravice do dveh prejemkov, zato je bilo potrebno ugotavljati, od kdaj najprej se je zavedal ali bi se moral zavedati, da nima pravice do dveh prejemkov.

Sodba nº in sklep I Cpg 15/2006 of Gospodarski oddelek, July 06, 2006

Pravno zmotno je namrec stališce pritožnice, da je v primeru

Sklep nº III Cpg 60/2006 of Gospodarski oddelek, July 06, 2006

Podlage za odrekanje pravnega interesa v 274. clenu ZPP (v zvezi s

Sodba nº I Cpg 927/05 of Gospodarski oddelek, July 06, 2006

Znesek placila zavarovalne premije je pokrivala terjatev proti toženi

Sklep nº I Cpg 534/2006 of Gospodarski oddelek, July 06, 2006

Izdaja zacasne odredbe, s katero je sodišce dejansko naložilo

July 05, 2006

Sodba nº Kp 111/2006 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, July 05, 2006

Glede na pritožbeni ocitek, da bi moralo sodišce svoje dokazne zakljucke opreti le na dokaze, izvedene na glavni obravnavi in ne na tiste iz preiskave, pritožbeno sodišce ugotavlja, da so bile na glavni obravnavi prebrane tudi izpovedbe pric iz preiskave in predocene tem pricam, ko so na glavni obravnavi izpovedovale drugace. Tako je sodišce ravnalo povsem pravilno in skladno z 335. clenom ZKP ter imelo vso podlago za prosto dokazno presojo katerim izpovedbam verjame, v katerih delih in predv...

Sodba nº I Cpg 385/2005 of Gospodarski oddelek, July 05, 2006

Po posebnih predpisih mora agencija za posredovanje dela po prejemu

July 04, 2006

Sklep nº I Cp 846/2005 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Prenos stvarne pravice povzroci šele razpolagalni pravni posel, izjava, v praksi poimenovana tudi zemljiškoknjižno dovolilo (intabulacijska klavzula).

Sklep nº II Cp 672/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Res upnica ni predlagala delne ustavitve postopka v smislu 1. odst. 43. clena ZIZ, vendar tudi za upnico ni sporno, da so ji bili navedeni zneski poravnani in le v tem nespornem delu je sodišce prve stopnje izvršbo ustavilo.

Sklep nº II Cp 611/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Ugovor po izteku roka (56. clen ZIZ), kot izredni ugovor je izredno pravno sredstvo dolžnika v izvršilnem postopku, vezano na nastop dejstva, ki se nanaša na terjatev (ce je nastopilo po nastanku izvršilnega naslova), in (podrejeno) casa, ko je bilo to dejstvo še mogoce uveljavljati v postopku ("v casu, ko ga ni bilo vec mogoce navesti v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov").

Sodba nº I Cp 759/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Ravnanje oškodovanca, ki je po lastni izpovedi (zato ne gre za sporno dejstvo), na takšni površini stal približno dve minuti zato, da je bral delovne naloge, vsekakor ni bilo razumno, saj se je s tem po nepotrebnem izpostavljal nevarnosti, ki so na takšnem mestu lahko celo usodne.

Sodba nº I Cp 848/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Pravni standard primerne preživnine. Toženec se ne more uspešno sklicevati na svoje visoke življenjske stroške, saj ti ne morejo imeti prednosti oz. povedano drugace, preživninska obveznost do mladoletnih otrok je primarna in le-tej mora zato roditelj prilagoditi stroške za lastne potrebe.

Sodba nº I Cp 615/2004 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Tožnik brez podlage povezuje dva razlicna postopka, ki sta tekla za pridobitev državljanstva, ker so bili pogoji za pridobitev državljanstva, ko je upravni organ prvic odlocal o prošnji, drugacni od pogojev, ko je odlocilo drugic s pozitivno odlocbo. Prvi postopek je tekel na podlagi zakonske dolocbe 40. clena ZDRS, ki je vsebovala tudi tretji odstavek in prav zaradi te dolocbe je v prvem postopku dobil negativno odlocbo. Po razveljavitvi dolocbe 3. odst. 40. clena Zakona o državljanstvu Repu...

Sklep nº I Cp 626/2006 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Če je tožeča stranka z verjetnostjo izkazala obstoj predpostavk, ki jih za priposestvovanje določa Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR v 28. členu oziroma Stvarnopravni zakonik – SPZ v 43. členu, da je torej sporno parcelo priposestvovala, potem je s tem tudi že izkazala verjetnost svoje nedenarne terjatve v zvezi s sporno nepremičnino.

Sodba nº I Cp 1639/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Prisojena odškodnina v višini 600.000,00 SIT za telesne

Sodba nº I Cp 1470/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Tožeca stranka je višino vtoževane škode sicer dokazovala s tožbi

Sodba nº I Cp 852/2004 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Oškodovancu gre pravno priznana odškodnina za nepremoženjsko

Sklep nº I Cp 2800/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Vendar pa v povezavi z dolocbo clena 143 ZPP fikcije vrocitve ni

Sodba nº I Cp 253/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Res je kot zatrjuje pritožnik, da ima zastavni upnik na podlagi

Sodba nº I Cp 229/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 04, 2006

V skladu z dolocilom 8. clena ZPP odloci sodišce po svojem

Sklep nº II Cp 772/2006 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 04, 2006

V ugovoru zoper novo izvršilno sredstvo zoper dolžnico kot družbenico

Sodba nº I Cp 10/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Ugovor zastaranja za vtoževano odškodninsko terjatev za

Sodba nº I Cp 55/2005 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 04, 2006

Obsežni, dovoljeni posegi v vodne površine ekstenzivnih

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners